Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preferenciális uniós importtarifák a fejlődő országok számára

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preferenciális uniós importtarifák a fejlődő országok számára

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

978/2012/EU rendeletaz általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Az Európai Unió (EU) 2012-ben új szabályokat fogadott el ennek az 1971 óta fennálló rendszernek a kiigazítására. A rendszer így átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá válik a kedvezményezett országok számára, ami azért különösen fontos, mert a világkereskedelmi sémák az elmúlt évtizedben gyökeresen átalakultak. A megújult rendszer a leginkább rászoruló országokra összpontosít.
 • A rendelet hatóköréből kikerültek azok az országok, amelyek az EU-val fennálló szabadkereskedelmi megállapodások vagy (rendszerint ideiglenes, a hosszabb távú és átfogóbb uniós megállapodások megkötéséig alkalmazandó) „autonóm” intézkedések révén egyébként is preferenciális elbánást élveznek.

FŐBB PONTOK

Az EU által alkalmazott általános tarifális preferenciák rendszere (általános preferenciarendszer, GSP) lehetővé teszi a fejlődő országoknak, hogy kevesebb vámot fizessenek az EU-ba irányuló exportjaik után. Ez segíti gazdaságuk fejlődését.

A rendszer három ága

 • Standard GSP – a fejlődő országokból behozott áruk vámját csökkentik vagy felfüggesztik. Kivétel – nem alkalmazandó azon országokra, amelyeket a Világbank a kedvezményezett országok jegyzékének Unió általi aktualizálását közvetlenül megelőző három évben magas vagy a felső sávba tartozó közepes jövedelmű országként sorolt be.
 • GSP+ (ösztönző előírás) – még alacsonyabb vámot engedélyeznek azoknak az országoknak, amelyek ratifikálnak és végrehajtanak 27 meghatározott, az emberi és munkajogokra, a környezetvédelemre és a jó kormányzásra vonatkozó nemzetközi egyezményt.
 • EBA („a fegyvereken kívül mindent”), a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírás – a fegyverek kivételével minden termék teljes mértékben ingyenes és kvótamentes behozatala az ENSZ meghatározása szerinti legkevésbé fejlett (LCD) országok számára.

Országok felfüggesztése

Az Európai Unió ideiglenesen felfüggesztheti a kedvezményes vámtarifákat például a következő esetekben:

 • az emberi és munkajogi egyezmények alapelveinek megsértése;
 • tisztességtelen kereskedelmigyakorlatok ;
 • a vámellenőrzés súlyos hiányosságai (például illegális kábítószerek kivitele vagy továbbítása);
 • amennyiben a GSP+ kedvezményezett ország nemzeti jogrendszeréből kikerülnek az érintett egyezmények (illetve ha a vonatkozó törvényeket nem hajtják végre eredményesen).

Az országok fejlődésével párhuzamos megszüntetés

 • Előfordulhat, hogy bizonyos országok, bár szegények, rendkívül versenyképes exportágazatokat fejlesztenek ki. Ebben az esetben többé nincs szükségük preferenciális elbánásra ahhoz, hogy sikerrel elérjék az uniós piacokat.
 • Az ilyen versenyképes termékágazatokkal rendelkező országoktól ezért a GSP-rendszer egy úgynevezett átsorolási rendszer alapján visszavonja a preferenciális tarifákra való jogosultságot.

Stabilabb és kiszámíthatóbb

 • Az új GSP a korábbi hároméves időtartam helyett tíz évre szól, ezért nagyobb stabilitást és jobb kiszámíthatóságot biztosít az importőröknek és az exportőröknek.
 • Az exportőrök tudják, hogy ha változik is a kedvezményezettek jegyzéke, legalább egyéves átmeneti időszakkal számolhatnak. Az országok immár biztosak lehetnek abban, hogy csak akkor kerülhetnek ki a kedvezményezettek közül, ha az ENSZ egymást követő három évben magas vagy a felső sávba tartozó közepes jövedelmű országként sorolja be őket.

Ideiglenes importkorlátozások

Az Unióvédintézkedéseket (ideiglenes korlátozásokat) alkalmazhat, amennyiben a kedvezményezett országokból érkező behozatal „súlyos nehézségeket” okoz vagy okozhat valamely uniós termelőnek. Ezenkívül a mezőgazdasági termékek esetében felügyeleti intézkedések alkalmazására is jogosult. Mindamellett ilyen intézkedések foganatosítására még nem volt példa a rendszer történetében.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2012. november 20-án lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 303., 2012.10.31., 1–82. o.)

A 978/2012/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Egyedi szabályok

A Bizottság 155/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 18.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírásból való részesülés odaítélésére vonatkozó eljárási szabályok megállapításáról (HL L 48., 2013.2.21., 5–7. o.)

A Bizottság 1083/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. augusztus 28.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a tarifális preferenciák ideiglenes visszavonására és általános védintézkedések elfogadására vonatkozó eljárási szabályok megállapításáról (HL L 293., 2013.11.5., 16–21. o.)

A Bizottság (EU) 2015/1978 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. augusztus 28.) a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 8. cikk alkalmazásának az említett rendelet VI. mellékletében felsorolt módozatai tekintetében történő módosításáról (HL L 289., 2015.11.5., 1–2. o.)

Az érintett országok köre

A Bizottság 496/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 29.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 732/2008/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 143., 2013.5.30., 11–19. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 607/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a Mianmar/Burmától az általános tarifális preferenciák ideiglenes megvonásáról szóló 552/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 181., 2013.6.29., 13–14. o.)

A Bizottság 1421/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. október 30.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II. és IV. mellékletének módosításáról (HL L 355., 2013.12.31., 1–15. o.)

A Bizottság 1015/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. július 22.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 154/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról (HL L 283., 2014.9.27., 20–22. o.)

A Bizottság 116/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. július 22.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (HL L 283., 2014.9.27., 23–24. o.)

A GSP+ különleges ösztönző előírásra jogosult országok

A Bizottság 182/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. december 17.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (HL L 57., 2014.2.27., 1–2. o.)

A Bizottság 1386/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. augusztus 19.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (HL L 369., 2014.12.24., 33–34. o.)

A Bizottság (EU) 2015/602 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. február 9.) a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az e rendelet VII. melléklete 1.b) pontjában megállapított kiszolgáltatottsági határérték tekintetében történő módosításáról (HL L 100., 2015.4.17., 8–9. o.)

A Bizottság (EU) 2016/79 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. november 25.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (HL L 17., 2016.1.26., 1–2. o.)

GSP lefedettség termékek szerint

A Bizottság (EU) 2016/330 végrehajtási rendelete (2016. március 8.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU rendeletnek megfelelően a 2017–2019 közötti időszakra vonatkozóan egyes GSP-kedvezményezett országok tarifális preferenciáinak egyes GSP-áruosztályok tekintetében történő felfüggesztéséről (HL L 62., 2016.3.9., 9–11. o.)

utolsó frissítés 13.03.2017

Top