Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A fürdővizek minősége

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A fürdővizek minősége

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2006/7/EK irányelv a fürdővíz minőségéről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

A fürdővíz minőségéről szóló irányelv célja biztosítani:

 • a fürdővizek minőségének ellenőrzését;
 • javított vízgazdálkodási intézkedések bevezetését; és
 • a nyilvánosság hozzáférését az információkhoz.

FŐBB PONTOK

 • Az Európai Unió (EU) elkötelezett a környezet minőségének megőrzése és az emberi egészség védelme mellett. Ez az irányelv ezért megerősíti a fürdővizek minőségének garantálására vonatkozó szabályokat, valamint kiegészíti a vízvédelemről és vízgazdálkodásról szóló 2000/60/EK irányelvet.
 • Az irányelv nem vonatkozik az uszodákra és gyógyfürdőkre, valamint a mesterséges vízterekben gyógyászati célra használt vagy vízkezelési módszereknek alávetett vizekre.

A fürdővizek minőség-ellenőrzése

 • Az uniós országok évente azonosítják a fürdővizeket a területükön, valamint meghatározzák a fürdési idény hosszát.
 • Minőség-ellenőrzést kell végezniük azon a helyen, ahol a legtöbb fürdőző vagy ahol a szennyezés legnagyobb veszélye várható. A minőség-ellenőrzést mintavétel útján kell végezni az alábbiak szerint:
  • legalább 4 mintát kell venni, ezek közül egyet a fürdési idény kezdete előtt;
  • 3 minta elegendő, amennyiben a fürdési idény hossza nem haladja meg a 8 hetet, vagy ha a régió különleges földrajzi tényezőknek van kitéve.
 • Az uniós országoknak meg kell küldeniük az Európai Bizottság részére a minőség-ellenőrzés eredményeit a fürdővíz-gazdálkodási intézkedések leírásával együtt. Rendkívüli helyzet fennállása alatt a vízminőség-ellenőrzés felfüggeszthető a Bizottság tájékoztatását követően.

A fürdővizek minőségének megállapítása

 • A vízminőség értékelésére az irányelv I. mellékletében rögzített paraméterek szerint meghatározott mikrobiológiai adatok alapján kerül sor. Az irányelv II. mellékletében rögzített kritériumokkal összhangban megállapított vízminőségi besorolás lehet kifogásolható, tűrhető, jó vagy kiváló.
 • Az irányelv alapján az EU-ban minden fürdővíznek legalább a „tűrhető” besorolásba kell tartoznia a 2015. évi fürdési idény végére. Ezen túlmenően az uniós országoknak meg kell tenniük a szükséges lépéseket a jó vagy kiváló besorolású fürdővizek számának növelése érdekében.
 • A kifogásolható vízminőségi besorolás esetén az uniós országoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük a szennyezés kezelése és megszüntetése, valamint a fürdőzők védelme és tájékoztatása érdekében.

Fürdővízprofil

 • Az irányelv alapján minden egyes fürdővízre vonatkozóan profilokat kell létrehozni. Ezek a profilok vonatkozhatnak egy vagy több összefüggő fürdővízre is. A fürdővízprofiloknak tartalmazniuk kell az alábbiak értékelését:
  • a fürdővíz és a vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői;
  • a szennyezések és azok forrásai;
  • a fürdővíz-gazdálkodási intézkedések.
 • A fürdővízprofilokat az irányelv III. mellékletében foglaltak szerint kell felülvizsgálni és frissíteni.

Rendkívüli intézkedések

 • Az uniós országoknak rendkívüli intézkedéseket kell bevezetniük, amennyiben váratlan helyzetek rontják a vizek minőségét vagy kockázatot jelentenek a fürdőzők egészségére.
 • Megfelelő minőségellenőrzést kell alkalmazni abban az esetben is, ha fennáll az algák elszaporodásának kockázata. A felelős hatóságoknak ezért:
  • azonnali fürdővíz-gazdálkodási intézkedéseket kell tenniük és mielőbb tájékoztatást kell adniuk, ha cianobaktérium (kék alga) burjánzása fordul elő;
  • fel kell mérniük az egészségügyi kockázatokat a makroalgák és/vagy a tengeri fitoplankton elszaporodása esetén.

Országhatárokon átnyúló vizek

 • Az uniós országoknak információcserét kell folytatniuk és együttesen kell fellépniük, amennyiben egy folyó vízgyűjtő területe több országban található.

A nyilvánosság tájékoztatása

 • A nemzeti hatóságoknak lehetővé kell tenniük, hogy a nyilvánosság információkhoz jusson és részt vegyen a fürdővíz-gazdálkodásban. Ennek érdekében a polgárok javaslatokat, észrevételeket vagy panaszokat fogalmazhatnak meg, valamint részt vehetnek a fürdővizek listájának megállapításában, felülvizsgálatában és frissítésében.
 • A fentieken túlmenően az uniós országoknak gondoskodniuk kell a szükséges információk aktív terjesztéséről és arról, hogy azok a fürdési idény alatt könnyen hozzáférhetőek legyenek. Ez különösen az alábbiakat érinti:
  • a víz besorolása, a fürdőzési tilalom vagy ellenjavallat;
  • a víz általános, szakkifejezésektől mentes leírása;
  • az esetleges szennyezés jellegének leírása és időtartama.
 • A 2013/64/EU irányelv módosítja a 2006/7/EK irányelvet Mayotte EU-val kapcsolatos jogállásának változása miatt. Ezen irányelvnek Franciaország az egyetlen címzettje.
 • Az 2006/7/EK irányelv hatályon kívül helyezte és felváltotta a 2014. december 31-i 76/160/EGK irányelvet.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2006. március 24-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2008. március 24 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/7/EK irányelve (2006. február 15.) a fürdővizek minőségéről és a 76/160/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 64, 2006.3.4., 37–51. o.)

A 2006/7/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapdokumentumba. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2009/64/EK határozata (2009. január 21.) az ISO 17994:2004(E) szabványnak a 2006/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a mikrobiológiai módszerek egyenértékűségére vonatkozó szabványként történő meghatározásáról (HL L 23., 2009.1.27., 32. o.)

A Bizottság 2011/321/EU végrehajtási határozata (2011. május 27.) a fürdővíz osztályba sorolását, illetve fürdőzési tilalmat vagy ellenjavallatot jelző, a nyilvánosság tájékoztatására szolgáló jelzéseknek a 2006/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról (HL L 143., 2011.5.31., 3840. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 22.02.2017

Top