Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A játékok biztonsága az Európai Unióban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A játékok biztonsága az Európai Unióban

Az Európai Unióban (EU) gyártott vagy annak területére importált valamennyi játéknak szigorú biztonsági követelményeknek kell megfelelniük, mielőtt forgalomba kerülnek. Ezeket a követelményeket időnként frissítik, mégpedig annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a technikai fejlődést és a tudományos ismereteket.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/48/EK irányelve (2009. június 18.) a játékok biztonságáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unióban (EU) gyártott vagy annak területére importált valamennyi játéknak szigorú biztonsági követelményeknek kell megfelelniük, mielőtt forgalomba kerülnek. Ezeket a követelményeket időnként frissítik, mégpedig annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a technikai fejlődést és a tudományos ismereteket.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

A 2009. évi irányelv azokat a biztonsági követelményeket határozza meg, amelyeknek az EU területén forgalomba hozott játékoknak meg kell felelniük. A gyártóktól a kiskereskedőkig terjedő ellátási lánc különböző szereplőire vonatkozó egyedi kötelezettségeket határozza meg. A követelmények célja a magas szintű egészség és biztonság biztosítása, a lakosság és a környezet védelme, valamint a tisztességes verseny biztosítása az EU játékpiacán.

FŐBB PONTOK

  • A játékok - kizárólagosan vagy nem kizárólagosan - olyan célból készülnek, hogy a 14 év alatti gyermekek játsszanak velük.
  • A gyártók, mivel részletesen ismerik termékeiket, kötelesek gondoskodni arról, hogy játékaik valamennyi alkalmazandó biztonsági követelménynek megfelelnek.
  • Az importőrök az EU-n kívülről származó játékok közül kizárólag azokat hozhatják forgalomba, amelyek valamennyi alkalmazandó biztonsági követelménynek megfelelnek.
  • A forgalmazóknak és a kiskereskedőknek megfelelő gondossággal kell eljárniuk az alkalmazandó biztonsági követelmények tekintetében.
  • A nemzeti hatóságok feladata a piacfelügyelet ellátása.
  • Az alapvető biztonsági követelményeknek eleget tevő játékok EK-megfelelőségi nyilatkozatra jogosultak, el kell helyezni rajtuk a CE-jelölést, és ezzel EU-szerte értékesíthetővé válnak.
  • A jogszabály nem vonatkozik a következő típusú játékokra: nyilvános használatra szánt játszótéri felszerelés, nyilvános használatra szánt automata játékgépek, belső égésű motorral működő játékjárművek, játék gőzgépek, parittyák és csúzlik.
  • Az irányelvet időről időre módosítják, általában a játékokban használt vegyi anyagokra (például a kadmiumra, báriumra vagy a biszfenol A-ra) vonatkozó biztonsági határértékek megállapítása céljából.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/48/EK irányelv

2011.7.20. Kivéve a II. melléklet III. része (kémiai biztonsági előírások): 2013.7.20.

2011.1.20.

HL L 170., 2009.6.30., 1-37. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2012/7/EU irányelv

2013.7.20.

2013.1.20.

HL L 64., 2012.3.3., 7-8. o.

681/2013/EU rendelet

2013.7.20.

-

HL L 195., 2013.7.18., 16-17. o.

2014/79/EU irányelv

2015.12.21.

2015.12.21.

HL L 182., 2014.6.21., 49-51. o.

2014/81/EU irányelv

2015.12.21.

2015.12.21.

HL L 183., 2014.6.24., 49-51. o.

2014/84/EU irányelv

2015.7.1.

2015.7.1.

HL L 192., 2014.7.1., 49-51. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (Hivatalos Lap L 396., 2006.12.30. 1-849. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (Hivatalos Lap L 353., 2008.12.31., 1-1355. o.).

utolsó frissítés 02.01.2015

Top