Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A munkavállalói jogok védelme vállalkozások átruházása esetén

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A munkavállalói jogok védelme vállalkozások átruházása esetén

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2001/23/EK irányelv – a munkavállalók jogainak a vállalkozások vagy üzletek átruházása esetén történő védelme

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv meghatározza a munkavállalók uniós szintű jogait azon vállalkozás vagy üzlet átruházásának esetén, amelyben dolgoznak, illetve rendelkezik az átadó és a kedvezményezett kötelezettségeiről.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya

Az irányelv a munkaviszony valamennyi típusára alkalmazandó a következőkre való tekintet nélkül:

a teljesítendő vagy a teljesített munkaórák száma;

a munkaszerződés típusa (határozatlan, határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony).

Valamennyi köz- és magántulajdonban álló, gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásra vonatkozik, tekintet nélkül arra, hogy működésük nyereség elérését célozza-e vagy sem.

Tulajdonjog átruházása

A tulajdonjog átruházása létrejöhet szerződés alapján történő átruházás vagy összefonódás által;

a kedvezményezett személy vagy vállalkozás lesz az átruházott vállalkozás tulajdonosa.

A munkaviszony átruházása

Valamely vállalkozás átruházása nem teremt jogalapot az elbocsátásra. Elbocsátásra kizárólag gazdasági, műszaki vagy szervezeti jellegű okokból kerülhet sor.

A munkavállalók a tulajdonjog átruházása során megőrizhetik a fennálló munkaszerződésben vagy munkaviszonyban meghatározott jogaikat és kötelezettségeiket.

Az átruházott vállalkozás kollektív szerződésének hatálya alá tartozó munkavállalókra vonatkozó feltételek a kollektív szerződés érvényességi ideje alatt fennmaradnak. Ezt az időtartamot azonban a nemzeti kormányok korlátozhatják legkevesebb egy évre.

A munkavállalók kiegészítő szociális védelmi rendszerekből fakadó jogai és kötelezettségei nem ruházhatók át. A nemzeti kormányok azonban hozhatnak olyan intézkedéseket, amelyek az e rendszerekben megszerzett nyugdíjjogosultságok védelmére irányulnak.

Ha az átruházás fizetésképtelenségi vagy csődeljárás keretében történik, a munkavállalók jogai és kötelezettségei nem szállnak át. A nemzeti kormányok tehetnek intézkedéseket annak érdekében, hogy megelőzzék az abból a célból visszaélésszerűen indított fizetésképtelenségi eljárásokat, hogy a munkavállalókat megfosszák az őket megillető jogoktól.

A munkavállalók képviselői

A munkavállalók képviselői – amíg ismételt kinevezésük lehetővé válik – az átruházás során is elvégzik feladataikat. A munkavállalók képviseletét a fizetésképtelenségi vagy csődeljárás keretében is biztosítani kell.

A munkavállalókat érintő intézkedések elfogadását megelőzően konzultálni kell a képviselőkkel.

A korábbi és az új munkáltatónak is kellő időben tájékoztatnia kell munkavállalóit vagy azok képviselőit a következőkről:

az átruházásra kijelölt vagy javasolt időpont;

az átruházás indokai;

az átruházás jogi, gazdasági vagy társadalmi következményei;

a munkavállalókat érintően előirányzott bármely intézkedés.

Ha az adott uniós országban létezik döntőbizottság, a tájékoztatási és konzultációs kötelezettség azokra az esetekre korlátozódhat, amikor az átruházás a munkavállalók jelentős részére nézve hátrányokkal jár.

HÁTTÉR

Munkafeltételek – vállalkozások átruházása.

JOGI AKTUS

A Tanács 2001. március 12-i 2001/31/EK irányelve a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2001/23/EK tanácsi irányelv

2001.4.11.

1979.2.16.

HL L 82., 2001.3.22., 16–20. o.

A 2001/23/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 06.10.2015

Top