Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A kölcsönzött munkavállalókat érintő egyenlő bánásmód

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A kölcsönzött munkavállalókat érintő egyenlő bánásmód

Az európai jogszabály a kölcsönzött munkavállalók védelmét fokozza az egyenlő bánásmódnak az alapvető munka- és foglalkoztatási feltételek tekintetében történő biztosítása révén. A munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzés igénybevételét szabályozó megfelelő keretet hoz létre a munkahelyteremtéshez és a rugalmas munkavégzési formák kialakításához való eredményes hozzájárulás érdekében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/104/EK irányelve (2008. november 19.) a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A kölcsönzött munkavállalókat munkaerő-kölcsönző iroda foglalkoztatja, és a kölcsönvevő vállalkozásoknál való ideiglenes munkavégzésre kölcsönzi ki. Az alapvető munka- és foglalkoztatási feltételek tekintetében a kölcsönzött munkavállalókat és az adott állás betöltésére közvetlenül a vállalkozás által felvett munkavállalókat - főszabály szerint - egyenlő bánásmódban kell részesíteni.

Ez az irányelv minden olyan, gazdasági tevékenységet folytató köz- és magánvállalkozásra vonatkozik, amely munkaerőt kölcsönöz, illetve kölcsönzött munkaerőt vesz igénybe, függetlenül attól, hogy a vállalkozás nyereségérdekelt-e. A tagállamok - a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően - úgy határozhatnak, hogy ez az irányelv nem vonatkozik bizonyos állami programok - nevezetesen a szakképzések, beilleszkedési vagy átképzési programok - keretében kötött munkaszerződésekre.

Munka- és foglalkoztatási feltételek

Az egyenlő bánásmód elve az alapvető munka- és foglalkoztatási feltételekre a következők vonatkozásában alkalmazandó:

  • a munkaidő hossza, túlmunka, szünetek, pihenőidő, éjszakai munka, szabadságok és munkaszüneti napok;
  • fizetés.

A munkavállalók továbbá a következők tekintetében részesülnek egyenlő bánásmódban:

  • az állapotos nők és szoptató anyák védelme;
  • a gyermekek és fiatalok védelme;
  • a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód;
  • a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson, meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetéssel szembeni védelem.

A tagállamok feljogosíthatják azonban a szociális partnereket a kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó egyedi munka- és foglalkoztatási feltételek meghatározására.

A tagállamok - a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően - mentességet biztosíthatnak az egyenlő díjazás elvének alkalmazása alól azon kölcsönzött munkavállaló esetében, aki a munkaerő-kölcsönzővel tartós munkaszerződést kötött és a kikölcsönzések közötti időszakokban is kap fizetést.

Az alkalmazáshoz, szakképzéshez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés

A kölcsönzött munkavállalók a kikölcsönzés végét követően szabadon köthetnek munkaszerződést a kölcsönvevő vállalkozással. A kölcsönzött munkavállalókat ennélfogva tájékoztatni kell a megüresedő határozatlan idejű állásokról. A szakképzési programokon való részvételüket a munkaerő-kölcsönző és a kölcsönvevő vállalkozás keretében is ösztönözni kell.

Hozzáférést kell biztosítani a számukra a kölcsönvevő vállalkozás szolgáltatásaihoz, illetve közös létesítményeihez (különösen az étkezdéhez, a gyermekgondozási létesítményekhez és az utazási szolgáltatásokhoz) - a többi munkavállalóra vonatkozó feltételekkel megegyező feltételek mellett.

Képviselet és tájékoztatás

A munkavállalókat képviselő szerveket azon küszöbérték alapján hozzák létre, amelyet valamely vállalkozás vagy létesítmény munkavállalóinak száma alapján számolnak ki. E számításnak a kölcsönzött munkavállalókat figyelembe kell venni az őket foglalkoztató munkaerő-kölcsönzőnél, a kölcsönvevő vállalkozásnál, vagy mindkét vállalkozásnál.

Amikor valamely kölcsönvevő vállalkozás beszámol foglalkoztatási helyzetéről a munkavállalókat képviselő szerveknek, a kölcsönzött munkavállalók igénybevételéről is tájékoztatást kell nyújtania.

Szankciók

A tagállamoknak az ezen irányelv alapján életbe léptetett nemzeti rendelkezések megsértése ellen hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell előírniuk. Biztosítaniuk kell továbbá az ezen irányelvben meghatározott bármely kötelezettség megsértése esetén alkalmazandó jogi eszközöket és közigazgatási jogorvoslatot.

Háttér

A tagállamoknak legkésőbb 2011. december 5-ig felül kellett vizsgálniuk a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzést érintő korlátozásokat és tilalmakat. Ezen korlátozások kizárólag akkor tekinthetők indokoltnak, ha általános érdeket szolgálnak.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008/104/EK

2008.12.5.

2011.12.5.

HL L 327., 2008.12.5.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló 2008/104/EK irányelv alkalmazásáról. [ COM(2014) 176 final (2014.3.21.) - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság jelentésében megállapította, hogy az irányelvet általánosságban megfelelően hajtották végre és alkalmazták, kettős célkitűzése azonban nem teljesült maradéktalanul. Egyrészt az egyenlő bánásmód elvétől való bizonyos eltérések igénybevételének mértéke egyes esetekben olyan helyzetet idézett elő, ahol az irányelv alkalmazása nem javítja ténylegesen a kölcsönzött munkavállalók védelmét. Másrészt pedig az esetek többségében a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzés igénybevételére vonatkozó korlátozások és tilalmak felülvizsgálata a jelenlegi helyzet legitimálásához járult hozzá, ahelyett, hogy ösztönözte volna az ilyen típusú foglalkoztatás által a modern, rugalmas munkaerőpiacokon betöltött szerep újragondolását.

A Bizottság folytatja az irányelv alkalmazásának nyomon követését, valamint szorosan együttműködik a tagállamokkal és a szociális partnerekkel annak biztosítása érdekében, hogy a jogszabály célkitűzései teljesüljenek. Mivel a tagállamok csak a közelmúltban hajtották végre az irányelvet, és az alkalmazásával kapcsolatos tapasztalat összegyűjtésére több időre van szükség, a Bizottság úgy véli, hogy e szakaszban módosításokra nincs szükség.

Utolsó frissítés: 17.06.2014

Top