Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A fiatalok munkahelyi védelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A fiatalok munkahelyi védelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

94/33/EK irányelv – a fiatal személyek munkahelyi védelméről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv olyan minimumkövetelményeket határoz meg, amelyekkel javulás érhető el a fiatal munkavállalók egészségvédelme és biztonsága terén.

FŐBB PONTOK

 • Az irányelv minden olyan 18. életévét még be nem töltött fiatalra vonatkozik, aki valamely európai uniós (EU-s) országban hatályos jogszabályban meghatározott, illetve valamely uniós országban hatályos jogszabály által szabályozott munkaviszonnyal vagy munkaszerződéssel rendelkezik.
 • Az uniós országok kiköthetik, hogy az irányelv ne legyen alkalmazható az alkalmi munkára vagy rövid távú munkavégzésre, ha az valamely magánháztartásban háztartási munkát vagy valamely családi vállalkozásban végzett, fiatal személyek számára károsnak, ártalmasnak vagy veszélyesnek nem tekintett munkát jelent.
 • Az irányelv előírja, hogy az uniós országoknak meg kell tenniük a gyermekmunka tilalmához szükséges intézkedéseket, továbbá biztosítaniuk kell, hogy a serdülők foglalkoztatása az irányelv által előírt feltételek szerinti szigorú szabályozás és védelem alatt álljon.
 • Az irányelv a fiatal személyek következő kategóriáit állapítja meg:
  • fiatal személy: 18. életévét be nem töltött személy;
  • gyermek: 15. életévét be nem töltött, illetve a nemzeti jog szerint tankötelezettségének eleget tevő fiatal személy;
  • serdülő: 15 és 18 év közötti, a nemzeti jog szerint már nem tanköteles fiatal személy.
 • Az irányelv fő célja a gyermekmunka tilalma.
 • Lehetővé teszi azonban az uniós országok számára olyan kikötés – bizonyos feltételek mellett történő – meghatározását, amely szerint a gyermekmunka tilalma nem alkalmazandó a következő esetekben:
  • gyermekek kulturális, művészi, sport-, és reklámtevékenységekben való foglalkoztatása, amely minden egyedi esetben az illetékes hatóság által előzetesen kiadott engedély függvénye;
  • legalább 14. életévüket betöltött gyermekek, akik elméleti, illetve gyakorlati szakképzési rendszer vagy gyakornoki program részeként dolgoznak valamely vállalkozásban, feltéve, hogy e munkavégzésre az illetékes hatóság által előírt követelmények betartása mellett kerül sor;
  • legalább 14. életévüket betöltött gyermekek, akik nem a fenti első pontban meghatározott könnyű munkát végzik; korlátozott heti óraszámban azonban 13 évesnél idősebb gyermekek is végezhetnek könnyű munkát a nemzeti jogszabályokban meghatározott munkatípusokban.
 • Az irányelv az alábbiakra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket:
  • a munkáltatók általános kötelezettségei, többek között a fiatalok egészségének és biztonságának védelme, a fiatalok munkavégzéssel összefüggő kockázatainak az értékelése, a fiatalok egészségi állapotának felmérése és nyomon követése, a fiatal személyek és a gyermekek törvényes képviselőinek tájékoztatása az egészségüket és biztonságukat érintő lehetséges kockázatokról;
  • a fiatal személyek által nem végezhető munkatípusok, mint például a fiatalok mentális vagy fizikai képességeit meghaladó munka, vagy olyan munka, amely veszélyes, károsodást okozó anyagoknak tenné ki őket.
 • A 2014/27/EU irányelv összehangolja a 94/33/EK irányelvet az1272/2008/EK rendelettel, amely – a Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere (GHS) alapján – új, nemzetközi szintű rendszert hozott létre az anyagok és keverékek uniós osztályozására, címkézésére és csomagolására. Ezenkívül a 2014/27/EU irányelv a hatályon kívül helyezett (90/679/EGK és 90/394/EGK) irányelvekre való hivatkozások helyébe lép, amelyeket a 2000/54/EK és a 2004/37/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseire való hivatkozások váltanak fel.
 • A 94/33/EK irányelv a munkaidőre, éjszakai munkára, pihenőidőre, az éves szabadságra és a szünetekre vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.
 • Valamennyi uniós ország köteles az ezen irányelv rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó intézkedéseket meghatározni. Ezeknek az intézkedéseknek hatékonynak és a jogsértő cselekménnyel arányosnak kell lenniük.
 • Az irányelv tartalmaz egy, a fiatal személyek védelmének szintjére vonatkozó csökkentést kizáró rendelkezést.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1994. szeptember 9-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 1996. június 22 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

FŐ DOKUMENTUM

A fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló, 1994. június 22-i 94/33/EK tanácsi irányelv (HL L 216., 1994.8.20., 12–20. o.)

A 94/33/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelv alkalmazásáról (COM(2004) 105 végleges, 2004.2.16.)

A Bizottság jelentése a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseivel kapcsolatban az Egyesült Királyságnak biztosított átmeneti időszak hatásairól (COM(2000) 457 végleges, 2000.7.20.)

utolsó frissítés 05.12.2016

Top