Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mesterséges optikai sugárzásnak való kitettség

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mesterséges optikai sugárzásnak való kitettség

Az Európai Unió (EU) harmonizált minimumkövetelményeket fektet le a munkavállalók mesterséges optikai sugárzásnak (pl. UV-A, lézer stb.) való expozíciójából eredő kockázatok elleni védelemre vonatkozóan.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/25/EK irányelve (2006. április 5.) a munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (19. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében).

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv része a munkavállalók az alábbi fizikai tényezők hatásának való expozíciójára vonatkozó, négy irányelvből álló csomagnak: zaj, vibráció, elektromágneses mezők és optikai sugárzás.

Ez az irányelv a Tanács a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK keretirányelve alá tartozik.

Az optikai sugárzás kockázatai és az irányelv hatásköre

A munkavállalók mesterséges optikai sugárzásnak , lézernek, lézersugárzásnak és nem-koherens sugárzásnak való kitétele a szemeket és a bőrt érintő krónikus egészségkárosodást okozhat.

Ez az irányelv elsősorban a munkaállomások és munkahelyek tervezése terén tett megelőző intézkedések révén csökkenti az ilyen sugárzásnak való kitettség szintjét annak érdekében, hogy a forrásnál csökkentse a kockázatot. Ezen kívül expozíciós határértékeket állapít meg a nem-koherens sugárzásnak és lézersugárzásnak kitett munkavállalókra vonatkozóan is (II. melléklet).

A munkáltatók kötelezettségei

  • A sugárzási szint meghatározása. A munkáltatónak először is meg kell állapítania vagy mérnie, milyen mértékű optikai sugárzásnak vannak kitéve a munkavállalók, hogy azok csökkenthetők legyenek, amennyiben meghaladnák a vonatkozó szinteket. A munkáltatónak a méréseket a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC), a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE), valamint az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) szabványai alapján, vagy ezek hiányában a rendelkezésre álló, tudományos alapokon nyugvó, nemzeti vagy nemzetközi iránymutatások alkalmazásával kell elvégezni.
  • A kockázatok csökkentése. Másodsorban, a munkáltatónak csökkentenie kell a sugárzás szintjét - például más anyag választásával vagy az expozíció idejének csökkentésével -, amennyiben a mérés szerint fennáll az expozíciós határértékek túllépésének lehetősége.
  • A munkavállalók tájékoztatása és képzése. A munkavállalóknak vagy képviselőiknek meg kell kapniuk a szükséges tájékoztatásokat és képzéseket, például a védőfelszerelések használatára vonatkozóan.
  • Konzultáció a munkavállalókkal és a munkavállalók részvétele: A munkáltatóknak előzetesen konzultálniuk kell a munkavállalókkal vagy képviselőikkel a munkavállalók biztonsága és egészsége védelmét illetően. A munkavállalók, illetve képviselőik javaslatokat tehetnek a védelem javítására vonatkozóan, vagy akár az illetékes hatóságokhoz is folyamodhatnak, ha úgy vélik, hogy a munkáltató által nyújtott egészségvédelmi intézkedések nem elégségesek (a 89/391/EGK keretirányelv szerint).

Egészségügyi felülvizsgálat

A munkavállalókat orvosi felülvizsgálatnak kell alávetni - csakúgy, mint minden olyan kockázatot, amely az optikai sugárzásnak való kitettségből eredhet - összhangban a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal.

Minden munkavállalóra vonatkozóan egészségügyi nyilvántartást kell vezetni és azt frissíteni kell az egyes vizsgálatok alkalmával. Kérésre az egyes munkavállalók részére hozzáférést kell biztosítani saját egészségügyi nyilvántartási adataikhoz.

Káros hatások és/vagy a határértékek túllépése

A határértékeket meghaladó expozíció esetén automatikusan biztosítani kell az orvosi vizsgálatot a munkavállalók számára. A határértékek túllépése esetén és/vagy amennyiben a munkavállalók egészségkárosító hatásokat szenvedtek el:

  • a munkavállaló részére tájékoztatást kell adnia az orvosnak vagy más képzett személynek a rá vonatkozó eredményekről és bármely jelentős megállapításról;
  • a munkáltatónak át kell tekintenie a kockázatértékelést és a megtett intézkedéseket, végre kell hajtania az illetékesek által ajánlott intézkedéseket, valamint folyamatos felügyeleti rendszert kell létrehoznia.

Szankciók

A tagállamoknak megfelelő szankciókról kell gondoskodniuk az irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén.

Jelentések

A tagállamoknak ötévente jelentést kell tenniük a Bizottság részére a jelen irányelv gyakorlati megvalósításáról, beleértve a szociális partnerek véleményeit is.

A Bizottságnak ötévente jelentést kell tennie az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottság részére ezen jelentések értékeléséről.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006/25/EK irányelv

2006.4.27.

2010.4.27.

HL L 114., 2006.4.27.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2013/64/EU tanácsi irányelv

2014.1.1.

A rendelkezésektől függően,2014.1.1., 2014.6.30. vagy2014.12.31.

HL L 353., 2013.12.28.

Utolsó frissítés: 17.06.2014

Top