Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak való kitettség

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak való kitettség

Az irányelv megállapítja a munkavállalóknak a munkavégzés során használt vegyi anyagok hatásaként fellépő, biztonságot és egészséget érintő kockázatokkal szembeni védelmének minimumkövetelményeit. Meghatározza a foglalkozási expozíciós határértékeket és a megelőző intézkedéseket.

JOGI AKTUS

A munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelv (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében).

ÖSSZEFOGLALÓ

HATÁLY

A 98/24/EK irányelv abban az esetben vonatkozik a veszélyes vegyi anyagoknak kitett munkavállalókra, amennyiben rendelkezései kedvezőbbek a munkavállalók rákkeltő anyagokkal kapcsolatos kockázatokkal szembeni védelméről szóló 2004/37/EK irányelv rendelkezéseinél.

A munkavállalóknak a vegyi anyagokból eredő biztonságot és egészséget érintő kockázatokkal szembeni védelmének minimumkövetelményeit megállapító 89/391/EGK keretirányelv maradéktalanul alkalmazandó ezen irányelvnek a szigorúbb és egyedi rendelkezéseinek sérelme nélkül.

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet jóváhagyását követően össze kellett hangolni az 1998. évi - és négy másik - irányelvet e rendelkezésekkel. A módosításokat a 2014/27/EU irányelv tartalmazza. Ezen irányelv azonosítja a veszélyes vegyi anyagokat, és a csomagolási címkéken és a biztonsági adatlapokon elhelyezett szabványos szimbólumok és figyelmeztető mondatok útján tájékoztatja a felhasználókat az azokkal kapcsolatos kockázatokról.

A MUNKÁLTATÓK KÖTELEZETTSÉGEI

Kockázatbecslés

A munkáltatóknak meg kell határozniuk, hogy jelen van-e a munkahelyen bármilyen veszélyes vegyi anyag, és ha igen, fel kell mérniük a veszélyes anyagból eredő, egészséget és biztonságot érintő kockázatokat. E felmérést folyamatosan frissíteni kell.

Kockázatmegelőzés

A munkáltatóknak meg kell hozniuk a szükséges megelőző intézkedéseket a kockázat megszüntetése vagy minimalizálása érdekében. Megfelelő munkaeszközöket kell biztosítaniuk, továbbá csökkenteniük kell az esetleges kitettség időtartamát, valamint biztosítaniuk kell a veszélyes vegyi anyagok biztonságos mozgatását, tárolását és szállítását. Amennyiben lehetséges, a vegyi anyagokat vagy folyamatokat fel kell váltani kevésbé veszélyes megoldásokkal.

E jogszabály rendelkezik az irányadó foglalkozási expozíciós határértékek megállapításáról.

Balesetek, váratlan események és veszélyhelyzetek kezelése

A munkáltatóknak cselekvési terveket kell kidolgozniuk a balesetek előfordulása esetén szükséges megfelelő fellépés - többek között az érintettek tájékoztatása - érdekében. E tervek mellett rendszeres biztonsági gyakorlatokat kell elvégezni, és megfelelő elsősegélynyújtó felszerelést kell biztosítani.

A munkavállalók tájékoztatása és képzése

A munkáltatóknak tájékoztatniuk kell a munkavállalókat a kockázatbecslések eredményeiről, a helyszínen előforduló veszélyes vegyi anyagokról szóló adatokról és a vonatkozó foglalkozási expozíciós határértékekről. Ezen túlmenően képzést kell biztosítaniuk számukra, és részletes tájékoztatást kell nyújtaniuk a megfelelő óvintézkedésekről.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Tilalmak

Az irányelv tiltja bizonyos vegyi anyagok gyártását, termelését vagy használatát. E vegyi anyagok a III. mellékletben vannak felsorolva. Kivételt képeznek a bizonyos körülmények között, mint például tudományos kutatás és próba céljából használt vegyi anyagok. Ilyen esetekben a munkáltatók tájékoztatják a hatóságokat a felhasználásra kerülő mennyiségekről, valamint a részt vevő munkavállalók valószínűsíthető számáról.

Egészségügyi ellenőrzés

Az uniós országok egészségügyi ellenőrzéseket biztosítanak azon munkavállalók számára, akik egészsége esetlegesen kockázatnak van kitéve. Egyéni egészségügyi és expozíciós dokumentációra van szükség.

Záró rendelkezések

Az uniós országok 5 évente jelentést tesznek a Bizottságnak a különféle intézkedések végrehajtásáról.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

98/24/EK tanácsi irányelv

1998.5.25.

2001.5.5.

HL L 131., 1998.5.5.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007/30/EK irányelv

2007.6.28.

2012.12.31.

HL L 165., 2007.6.27.

2014/27/EU irányelv

2014.3.25.

2015.6.1.

HL L 65., 2014.3.5.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1998. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (Hivatalos Lap L 183., 1989.6.29.).

A munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 1992. június 24-i 92/58/EGK tanácsi irányelv (kilencedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (Hivatalos Lap L 245., 1992.8.26.).

A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelv (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (Hivatalos Lap L 348., 1992.11.28.).

A fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló, 1994. június 22-i 94/33/EK tanácsi irányelv (Hivatalos Lap L 216., 1994.8.20.).

A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 2004. április 29-i 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (Egységes szerkezetbe foglalt változat) (Hivatalos Lap L 158., 2004.4.30.).

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet. (Hivatalos Lap L 353., 2008.12.31.).

Utolsó frissítés: 05.05.2014

Top