Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A tanárképzés minőségének javítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A tanárképzés minőségének javítása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Közlemény COM(2007) 392 végleges – a tanárképzés minőségének javításáról

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

A közlemény célja, hogy értékelje a tanárok képzését és továbbképzését az EU-ban, valamint hogy javaslatokat tegyen az uniós országok szintjén meghozható lehetséges intézkedésekre és arra, hogyan tudná az Európai Unió támogatni ezeket.

FŐBB PONTOK

A tanárok létfontosságú szerepet játszanak a tanulók tehetsége fejlesztésének, személyes képességeik kibontakoztatásának elősegítésében, valamint mindazon tudás és készségek elsajátításában, amelyekre polgárként és munkavállalóként szükségük lesz.

A közlemény kiemeli az egyes uniós országok tanárképzési normái és gyakorlata közötti hatalmas eltéréseket, mint például a kötelező szakmai továbbképzésre évente minimálisan fordított idő, valamint a pályakezdő tanárok támogatására és felügyeletére fordított idő.

Az Európai Bizottság szorosan együttműködik az uniós országokkal oktatási és képzési szakpolitikáik fejlesztése és korszerűsítése tekintetében. Célja a jól képzett, nemzetközi szinten mobil szakma kidolgozása, amelyben a tanárokat támogatják abban, hogy egész életpályájuk során továbbképezhessék magukat szakmailag, partnerségi kapcsolatban együttműködve a tágabb közösséggel. A Bizottság a következő szakpolitikai javaslatokat fogalmazza meg az uniós országok számára:

Egész életen át tartó tanulás

Szükség van a tanárok egész életen át tartó szakmai fejlődésének nemzeti szinten történő koordinációjára és megfelelő finanszírozására. A tanári pálya bevezető programmal történő kezdése, amely magában foglalja a mentorálást, illetve a képzési és továbbképzési szükségletekről folytatott folyamatos eszmecserét.

Szükséges készségek

A tanároknak rendelkezniük kell azzal az átfogó szaktudással, valamint azokkal a magatartásformákkal és készségekkel, amelyek révén segíteni tudják a tanulókat képességeik kibontakoztatásában, miközben megállapítják az egyes tanulók különleges szükségleteit, valamint különféle tanítási stratégiákat használnak.

Reflektív gyakorlat és kutatás

A tanároknak a saját tanulási útvonaluk megtervezésére is képesnek kell lenniük, mint ahogyan támogatják a fiatalokat is abban, hogy felelősséget vállaljanak a sajátjukért. Ehhez szükséges, hogy szisztematikusan reflektáljanak saját tanítási gyakorlatukról, valamint iskolai tanításon alapuló kutatást végezzenek.

Képesítések

Tekintettel a tanárokkal szemben támasztott igények összetettségére és az általuk elsajátítandó átfogó ismeretekre és készségekre, megfontolandó néhány uniós ország példáját követve a tanárok képzési szintjének általános megemelése.

Tanárképzés a felsőoktatás keretében

A tanárképző programokat hozzáférhetővé kell tenni a felsőoktatási mesterképzési és a doktori programok (továbbá az alapképzés) keretében, valamint meg kell erősíteni a tanárképzők, a gyakorló tanárok, a munka világa és más szervek közötti kapcsolatokat. A tanárok képzéséért felelős személyeknek tanítási tapasztalattal kell rendelkezniük, és a tanároktól elvárt készségeket, magatartásformákat és kompetenciákat rendkívül magas szinten kell elsajátítaniuk.

A tanári szakma a társadalomban

A tanári állomány összetételének teljes mértékben tükröznie kellene az adott társadalom sokféleségét (pl. a kultúra, az anyanyelv, a nemek, a fogyatékosság stb. szempontjából), az uniós országoknak pedig le kell bontaniuk az ehhez kapcsolódó akadályokat.

A Bizottság a maga részéről:

  • folytatja a tanárok képzésének javítására irányuló erőfeszítéseket;
  • a haladás jobb mérését lehetővé tevő mutatókat dolgoz ki;
  • terjeszti az új ismereteket, valamint támogatja azok hatékony alkalmazását;
  • áttekinti az elért eredményeket és további javaslatokat terjeszt elő.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – a tanárképzés minőségének javításáról (COM(2007) 392 végleges, 2007.8.3.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács következtetései (2009. november 26.) a tanárok és az iskolavezetők szakmai fejlődéséről (HL C 302., 2009.12.12., 6–9. o.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Gondoljuk újra az oktatást: beruházás a készségekbe a jobb társadalmi-gazdasági eredmények érdekében (COM(2012) 669 final, 2012.11.20.)

Bizottsági szolgálati munkadokumentum: A tanári szakma támogatása a jobb tanulási eredmények érdekében, amely a következő dokumentumot kíséri: Gondoljuk újra az oktatást: beruházás a készségekbe a jobb társadalmi-gazdasági eredmények érdekében (SWD(2012) 374 final, 2012.11.20.)

A Tanács következtetései (2014. május 20.) a hatékony tanárképzésről (HL C 183., 2014.6.14., 22–25. o.)

utolsó frissítés 18.12.2016

Top