Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A szakmai képesítések elismerésének rendszere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A szakmai képesítések elismerésének rendszere

Az irányelv egy rendszert hoz létre a szakmai képesítések elismerésére az Európai Unióban (EU), amely bizonyos feltételek mellett az Európai Gazdasági Térség (EGT) más országaira és Svájcra is kiterjed. Célja, hogy rugalmasabbá tegye a munkaerőpiacokat, növelje a szolgáltatásnyújtás szabadságát, ösztönözze a képesítések automatikus (feltétel nélküli) elismerését, valamint egyszerűsítse az igazgatási eljárásokat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv egy rendszert hoz létre a szakmai képesítések elismerésére az Európai Unióban (EU), amely bizonyos feltételek mellett az Európai Gazdasági Térség (EGT) más országaira és Svájcra is kiterjed. Célja, hogy rugalmasabbá tegye a munkaerőpiacokat, növelje a szolgáltatásnyújtás szabadságát, ösztönözze a képesítések automatikus (feltétel nélküli) elismerését, valamint egyszerűsítse az igazgatási eljárásokat.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv rögzíti a szakmai képesítéseknek az uniós országok, az EU-n kívüli EGT-tagállamokra, valamint Svájc közötti kölcsönös elismerésének szabályait.
 • Bevezette a nemzeti szakmai szabályozások kölcsönös értékelését, valamint egy átláthatósági gyakorlatot (azaz az egyes szakmai tevékenységek megkezdésére vonatkozó korlátozások vizsgálatát és szükségességük elemzését).
 • Az irányelv az uniós országok, az EU-n kívüli EGT-tagállamok és Svájc minden állampolgárára vonatkozik, aki valamely szabályozott szakmát kívánja folytatni - akár önálló vállalkozóként, akár alkalmazottként - valamely más országban, mint ahol megszerezte szakmai képesítését.
 • Az Európai Bizottság közzétett egy interaktív térképet a szabályozott szakmákról Európában. Ezek azok a szakmák, amelyekhez a hozzáférés - azaz a szakma gyakorlásához való jog - egyedi képesítésekhez van kötve. Idetartoznak továbbá azon szakmák is, amelyek esetében egy bizonyos cím használata védelmet élvez, mint például a „Chartered Engineer” (okleveles mérnök) esetében az Egyesült Királyságban.
 • Nem terjed ki az irányelv hatálya a specifikus irányelvek által szabályozott kérdésekre, mint amilyen például a jog szerinti könyvvizsgálókról szóló 2006/43/EK irányelv. Egy másik példa az ügyvédeké. Bár az ő szakmai képesítéseik a 2005/36/EK irányelv hatálya alá tartoznak, ugyanakkor rájuk két másik irányelv hatálya is kiterjed (a 77/249/EGK és a 98/5/EK irányelveké), amelyek további módokat vezetnek be a határokon átnyúló ügyvédi szolgáltatások nyújtására, akár átmeneti jelleggel, akár más uniós országokban való állandó letelepedés útján.

FŐBB PONTOK

Átmeneti mobilitás

Amennyiben szakemberek szolgáltatásaikat átmeneti alapon akarják nyújtani egy másik uniós országban, akkor ezt elvben megtehetik hazájukban való letelepedésük (azaz szakmájuk gyakorlására való joguk) alapján. A célország előírhat számukra előzetes nyilatkozatot, azonban nem kell átmenniük a képesítéseik elismertetésének folyamatán. A fentiek nem vonatkoznak a közegészségügyi és közbiztonsági vonatkozásokkal rendelkező szakmákra, amelyekre az uniós országok előírhatják a képesítések előzetes elismerését.

Állandó letelepedés

Az irányelv 3 képesítéselismerési rendszerről rendelkezik:

 • 1.

  Feltétel nélküli elismerés olyan szakmák esetében, amelyek minimális képzési feltételei európai szinten összehangoltak: orvosok, általános ápolók, fogorvosok, állatorvosok, a szülésznők, gyógyszerészek és az építészmérnökök.

 • 2.

  Feltétel nélküli elismerés bizonyos szakmák esetében: kézművesipari, kereskedelmi és ipari szakemberek kérhetik képesítésük feltétel nélküli elismerését szakmai tapasztalataik alapján.

 • 3.

  Azon fent említett szakmákra vonatkozó általános rendszer, amelyek nem felelnek meg a feltétel nélküli elismerésre vonatkozó szabályoknak, a képesítések kölcsönös elismerésének elvén alapul. Ugyanez vonatkozik azon más, szabályozott szakmákra is, amelyeket bármely személy gyakorolhat, aki bizonyítani tudja, hogy teljes mértékben képesített hazájában. Amennyiben azonban a célország illetékes hatóságai jelentős eltéréseket találnak a szakember saját országában kapott képzése és a célországban ugyanezen tevékenységre megköveteltek között, akkor - elvben a szakember saját választása alapján - alkalmazkodási időszak teljesítését vagy alkalmassági vizsga letételét írhatják elő.

Európai szakmai kártya

Az irányelvet módosította a 2013/55/EU irányelv (az uniós országokban 2016. január 18. napjától alkalmazandó), amely az európai szakmai kártya létrehozásáról rendelkezik. Ez lehetővé teszi az ebben érdekelt polgárok számára, hogy képesítéseiket egyszerűbben és gyorsabban elismertethessék egy egységesített elektronikus eljárás útján. A kártya a belső piaci információs rendszer (IMI) használatán alapul és egy elektronikus igazolás formájában kerül kibocsátásra. Az európai szakmai kártya első hullámban az általános ápolói, gyógytornászi, gyógyszerészi, hegyi vezetői és ingatlanközvetítői szakmákra vonatkozóan kerül bevezetésre.

A 2013. évi irányelv lehetővé teszi minden olyan polgár számára, aki szakmai képesítéseit kívánják elismertetni, hogy ezt egyablakos rendszerben intézhesse.

MIKOR LÉPETT AZ IRÁNYELV HATÁLYBA ÉS MI AZ ÁTÜLTETÉS HATÁRIDEJE?

A 2005/36/EK irányelv 2005. október 20-án lépett hatályba, és 2007. október 20-ig kellett átültetni a nemzeti jogba. A legfrissebb módosításokat a 2014. január 17-én hatályba lépett 2013/55/EU irányelv vezette be 2016. január 18-i átültetési határidővel.

HÁTTÉR

Mivel az aktív korú népesség számos uniós országban csökken, a magas képzettségű szakemberek iránti igény valószínűleg emelkedni fog, és az előrejelzések szerint 2020-ig több mint 16 millió munkahelyre nő. Ez szükségessé teszi, hogy ezen szakemberek képesítéseit gyors, egyszerű és megbízható módon lehessen elismertetni az EU-ban.

További információkért lásd az Európai Bizottság automatikus elismerésről szóló honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2005/36/EK irányelv

2005.10.20.

2007.10.20.

HL L 255., 2005.9.30., 22-142. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006/100/EK irányelv

2007.1.1.

2007.1.1.

HL L 363., 2006.12.20., 141-237. o.

1430/2007/EK rendelet

2007.12.26.

-

HL L 320., 2007.12.6., 3-11. o.

755/2008/EK rendelet

2008.8.21.

-

HL L 205., 2008.8.1., 10-12. o.

279/2009/EK rendelet

2009.4.27.

-

HL L 93., 2009.4.7., 11-12. o.

213/2011/EU rendelet

2011.3.24.

-

HL L 59., 2011.3.4., 4-7. o.

623/2012/EU rendelet

2012.8.1.

-

HL L 180., 2012.7.12., 9-11. o.

2013/25/EU irányelv

2013.7.1.

2013.7.1.

HL L 158., 2013.6.10., 368-375. o.

2013/55/EU irányelv

2014.1.17.

2016.1.18.

HL L 354., 2013.12.28., 132-170. o.

A 2005/36/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 77/249/EKG irányelve (1977. március 22.) az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítéséről (HL L 78., 1977.3.26., 17-18. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 98/5/EK irányelve (1998. február 16.) az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről (HL L 77., 1998.3.14., 36-43. o.)

A Bizottság 2007/172/EK határozata (2007. március 19.) a szakmai képesítések elismerésével foglalkozó koordinátorcsoport felállításáról (HL L 79., 2007.3.20., 38-39. o.)

utolsó frissítés 17.08.2015

Top