Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A tengerészek munkaideje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A tengerészek munkaideje

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1999/63/EK irányelv – a tengerészek munkaidejének szervezésére vonatkozóan kötött megállapodás

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az Európai Közösség Hajótulajdonosainak* Szövetsége és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége között, a tengerészek* munkaidejének szervezésére vonatkozóan 1998. szeptember 30 -án kötött megállapodást önti jogszabályi formába.
 • Figyelembe veszi a tengerészekre vonatkozóan a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Tengerészeti munkaügyi egyezményében foglalt munkaidőket.

FŐBB PONTOK

 • A megállapodást a tagállamok bármelyikének területén lajstromozott, akár állami, akár magántulajdonban lévő, rendszerint kereskedelmi tengerészeti tevékenységet végző tengerjáró hajó fedélzetén alkalmazni kell.
 • Az irányelv meghatározza az egy adott időszakra érvényes munkaidő* maximális időtartamát és a pihenőidők* minimális időtartamát.
 • A munkaidő megállapításakor tiszteletben kell tartani, hogy:
  • a rendes munkaidő napi nyolc óra, heti egy pihenőnappal és a munkaszüneti napokon biztosított pihenőnappal;
  • a munkaidő maximális időtartama nem haladhatja meg a 14 órát bármely 24 órás időszakban, vagy a 72 órát egy 7 napos időszakban.
 • Pihenőidők:
  • nem lehet kevesebb 10 óránál bármely 24 órás időszakban, vagy 77 óránál egy 7 napos időszakban;
  • legfeljebb 2 szakaszra lehet osztani, amelyek közül az egyiknek legalább 6 óra hosszúságúnak kell lennie;
  • az egymás után következő pihenőidők közötti időköz nem lehet hosszabb 14 óránál;
  • a munkavédelmi gyakorlatokat, azaz a szemléket és a tűzoltási és mentőcsónak-gyakorlatokat úgy kell megszervezni, hogy csak minimális mértékben zavarják;
  • a tengerészek pihenőidejének megszakítása esetén megfelelő kompenzációról kell gondoskodni.
 • A hajó parancsnoka jogosult minden tengerésztől megkövetelni, hogy munkát végezzen olyan esetekben, amikor azt a hajó, a hajó fedélzetén tartózkodó személyek vagy a rakomány azonnali biztonsága szükségessé teszi.
 • A fedélzeti munkafeltételek részleteit és a jogszabályok rendelkezéseit hozzáférhetővé kell tenni és ki kell függeszteni.
 • A tengerészek napi munka- vagy pihenőidejéről nyilvántartást kell vezetni.
 • A hajó személyzeti ellátottságát úgy kell meghatározni, hogy a túl hosszú idejű munkavégzést el lehessen kerülni vagy minimális szintre lehessen csökkenteni, és ezáltal biztosított legyen a megfelelő pihenőidő és a fáradtság mértékének csökkentése.
 • Tilos a 18. életévüket be nem töltött tengerészek számára az éjszakai* munkavégzés, habár egyes esetekben ettől eltérés engedélyezhető.
 • 16. életévét be nem töltött személy hajón nem végezhet munkát.
 • Valamennyi tengerész(nek):
  • egészségügyi bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, amellyel igazolja, hogy orvosilag alkalmas a tengeren történő munkavégzésre. Bizonyos kivételek megengedettek.
  • éves fizetett szabadságra jogosult. Ezt a munkaviszony minden egyes hónapjára vonatkozóan legalább 2,5 napot alapul véve, a nem teljes hónapok esetében pedig időarányosan kell kiszámítani.
 • Az uniós országok:
  • bizonyos feltételek mellett kivételeket engedhetnek meg az előírt munkaidő és pihenőidők mértékére vonatkozóan;
  • az irányelvben meghatározottaknál több, és nem kevesebb kedvező feltételt alkalmazhat a tengerészekre vonatkozóan.

A szabályok kiegészítik az uniós kikötőkbe befutó hajók fedélzetén töltött munkaidőre vonatkozó külön jogszabályt.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

1999. július 22-től alkalmazandó. Az uniós országoknak 2002. június 30 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

A tengerhajózási ágazat sajátosságából következően a munkaidő szervezéséről szóló 2003/88/EK irányelvben foglaltaktól eltérő, egyedi szabályokat kell elfogadni.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Tengerész: minden olyan személy, aki tengerjáró hajón bármely minőségben alkalmazásban áll.

Hajótulajdonos: a hajó tulajdonosa vagy azon egyéb szervezet vagy személy, amely vagy aki a tulajdonostól átvállalta a hajó üzemeltetésének felelősségét.

Munkaidő: az az időtartam, amelyet a tengerész a hajón végzett munkával tölt el.

Pihenőidő: a munkaidőn kívül eltöltött időtartam; ebbe a fogalomba a rövid szünetek nem tartoznak bele.

Éjszaka: legalább kilenc összefüggő óra, amelybe beletartozik az éjfél és reggel öt óra közötti időszak is.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 1999/63/EK irányelve (1999. június 21.) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége az Európai Unióban (FST) között a tengerészek munkaidejének szervezésére vonatkozóan kötött megállapodásról – Függelék: Európai megállapodás a tengerészek munkaidejének szervezéséről (HL L 167., 1999.7.2., 33–37. o.)

Az 1999/63/EK irányelv módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 06.09.2016

Top