Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az alkalmi munkavállalók munkahelyi egészsége és biztonsága

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az alkalmi munkavállalók munkahelyi egészsége és biztonsága

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 1991. június 25-i 91/383/EGK irányelve a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének javítását elősegítő intézkedések kiegészítéséről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja, hogy biztosítsa az uniós országokban az egészség- és biztonságvédelem javítására irányuló jogszabályok életbeléptetését a munkaerő-kölcsönzés céljából létesített* vagy határozott idejű* munkaviszonyban álló munkavállalók tekintetében, összhangba hozva azokat a többi munkavállaló által élvezett védelemmel.

FŐBB PONTOK

A munkavállalók munkahelyi biztonságáról és egészségvédelméről szóló 89/391/EGK tanácsi irányelv az alkalmi munkavállalókra* is alkalmazandó. A jelen irányelv kiegészíti ezt a következőkkel:

Tájékoztatás és képzés

  • A munka megkezdése előtt az alkalmi munkavállalókat tájékoztatni kell a munkával kapcsolatos bármely kockázatról, az előírt különleges szakmai képesítésekről, ismeretekről vagy különleges egészségügyi ellenőrzésekről.
  • Minden munkavállalónak részesülnie kell az adott munka sajátosságaihoz igazított képzésből a munkavállaló képességi szintjéhez és tapasztalatához mérten.

Különleges egészségügyi ellenőrzések

Az alkalmi munkavállalók biztonságára vagy egészségére nézve különösen veszélyes, vagy különleges egészségügyi ellenőrzést igénylő munka esetén az uniós országoknak lehetőségük van az alkalmi munkavállalók alkalmazásának megtiltására. Amennyiben mégis alkalmi munkavállalók alkalmazására kerül sor, megfelelő egészségügyi ellenőrzésben kell részesíteni a munkavállalót, amely szükség esetén kiterjeszthető az érintett munkavállaló munkaviszonyának megszűnését követő időszakra is.

Egészségügyi és biztonsági szolgáltatások

Az alkalmi munkavállalók megbízásáról tájékoztatni kell az adott szervezeten belüli egészségügyi és biztonsági feladatokat ellátó szolgálatokat.

Munkaerő-kölcsönző vállalkozások és ügynökségek

  • Amennyiben az alkalmi munkavállalókat valamely ügynökség vagy egyéb munkaerő-kölcsönző vállalkozás közvetíti, az ügynökséget tájékoztatni kell az előírt képesítésekről és a munka sajátosságairól, ezeket az információkat pedig továbbítani kell az érintett munkavállalók részére. Az információ a megbízási szerződés részét is képezheti.
  • Azonban az alkalmi munkavállalót alkalmazó szervezet felelős a munkafeltételek biztonsági, higiéniai és egészségügyi vonatkozásaiért.

Az uniós országok felelősségi köre

Az uniós országoknak ötévente jelentést kell tenniük az Európai Bizottság felé az irányelv végrehajtásáról, többek között a munkavállalók és a munkáltatók álláspontjáról.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1991. július 15-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 1992. december 31 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Munkaerő-kölcsönzés céljából létesített szerződés: a munkaerő-kölcsönző vállalkozás (például ügynökség) és a munkavállaló között létrejött munkaszerződés valamely szervezeten belüli feladat elvégzésére annak felügyelete mellett.

Határozott időre szóló (vagy határozott idejű) szerződés: a munkáltató és a munkavállaló között közvetlenül létrejött egyedi időtartamra szóló vagy egyedi feladat elvégzésére vonatkozó munkaszerződés.

Alkalmi munkavállaló: ezen összefoglalóban használt egyértelműsítő fogalom, amely a fent megnevezett mindkét munkaviszonyban álló személyekre kiterjed.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 91/383/EGK irányelve (1991. június 25.) a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének javítását elősegítő intézkedések kiegészítéséről (HL L 206., 1991.7.29., 19–21. o.)

A 91/383/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1–8. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 01.12.2016

Top