Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Foglalkoztatási Bizottság

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Foglalkoztatási Bizottság

A Foglalkoztatási Bizottság tanácsot ad az Európai Bizottságnak és az Európai Unió Tanácsának az Európai Unió országai közötti, a foglalkoztatási és munkaerő-piaci politikák területén való koordináció elősegítését illetően.

JOGI AKTUS

A Tanács (EU) 2015/772 határozata (2015. május 11.) a Foglalkoztatási Bizottság létrehozásáról és a 2000/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

A Foglalkoztatási Bizottság tanácsot ad az Európai Bizottságnak és az Európai Unió Tanácsának az Európai Unió országai közötti, a foglalkoztatási és munkaerő-piaci politikák területén való koordináció elősegítését illetően.

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

Meghatározza a Foglalkoztatási Bizottság feladatait, melyeknek hozzá kell járulniuk az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások elfogadásához vezető eljáráshoz a foglalkoztatási iránymutatások és az említett iránymutatások közötti összhang megteremtése érdekében.

A bizottságnak emellett hozzá kell járulnia az európai foglalkoztatási stratégia, a makrogazdasági politikai koordináció és a gazdasági reform folyamata közötti szinergia létrejöttéhez, egymást kölcsönösen segítő módon.

A határozat továbbá rögzíti a bizottság működésére és munkacsoportjaira vonatkozó szabályokat is.

FŐBB PONTOK

A bizottság feladatai a következők:

  • figyelemmel kíséri a foglalkoztatási helyzetet és a foglalkoztatáspolitikákat az EU országaiban;
  • hozzájárul a Tanács azon iránymutatások megfogalmazására irányuló eljárásainak előkészítéséhez, melyeket az EU-s országoknak figyelembe kell venniük foglalkoztatáspolitikáikban;
  • véleményeket dolgoz ki a Tanács vagy a Bizottság kérésére vagy saját kezdeményezésére.

Ezen feladatok végrehajtásakor a bizottságnak szem előtt kell tartania a magas szintű foglalkoztatás célkitűzésének figyelembevételét az uniós politikák megfogalmazása során. Törekednie kell továbbá, hogy:

  • a megbízatása körébe tartozó területen hozzájáruljon az európai szemeszter minden aspektusához és jelentést tegyen azokról a Tanácsnak;
  • biztosítsa az információk és a tapasztalatok cseréjét az EU-s országok és a Bizottság között.

A bizottság minden évben munkaprogramot fogad el, melyet megküld a Bizottság részére.

Minden egyes EU-ország és a Bizottság két-két tagot neveznek ki a bizottságba. Ezeket a tagokat a foglalkoztatás- és a munkaerő-piaci politikák területén kiemelkedő szakértelemmel rendelkező személyek közül választják ki. A tagok választanak egy elnököt és négy alelnököt.

A Bizottság a bizottság működéséhez megfelelő segítséget nyújt az elemzés és a szervezés terén, személyi állománya tagjainak egyikét pedig kijelöli a bizottság titkárává.

Mandátuma teljesítése során a bizottságnak kötelessége konzultálni az igazgatási és foglalkoztatásügyi partnerekkel. Ezzel összefüggésben fel kell vennie a kapcsolatot a Növekedési és Foglalkoztatási Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozón magukat képviseltető szociális partnerekkel.

A bizottság szoros együttműködést folytat a szociális védelemmel foglalkozó bizottsággal, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal, valamint a Gazdaságpolitikai Bizottsággal. Ez az együttműködése kiterjedhet az európai szemeszter keretében sorra kerülő együttes ülések szervezésére is.

MIKORTÓL HATÁLYOS A HATÁROZAT?

2015. május 15.

HÁTTÉR

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (IX. cím) eljárásokat határoz meg, melyek értelmében az EU-s országoknak együtt kell működniük egy, a foglalkoztatás és különösen a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra képes munkaerő, valamint a gazdasági változásokra reagálni képes munkaerőpiacok fejlesztése terén összehangolt stratégia kialakítása érdekében. Ennek részét képezi egy tanácsadói Foglalkoztatási Bizottság létrehozása is.

Ez a határozat helyettesíti a Foglalkoztatási Bizottságot létrehozó előző, 2000/98/EK határozatot annak érdekében, hogy tükrözze az európai szemeszter fejlődését és a bizottság e folyamatban betöltött szerepét.

További információkért lásd az Európai Bizottság Foglalkoztatási Bizottságáról szóló honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2015/772/EU határozat

2015.5.15.

-

HL L 121., 2015.5.14., 12-15. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Ajánlás - A Tanács ajánlása a tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatásokról (COM(2015) 99 final, 2015.3.2.)

utolsó frissítés 12.08.2015

Top