Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A nemek közötti bérszakadék elleni küzdelem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A nemek közötti bérszakadék elleni küzdelem

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Az Európai Bizottság közleménye (COM(2007) 424 végleges) – a nemek közötti bérszakadék elleni küzdelem

ÖSSZEFOGLALÓ

MI ENNEK A KÖZLEMÉNYNEK A CÉLJA?

Megvizsgálja azokat az okokat, amelyek következtében a nők rendszeresen alacsonyabb bérezésben részesülnek a férfiaknál, és lehetséges megoldásokat kínál a hátrányos megkülönböztetés leküzdésére.

FŐBB PONTOK

 • A bérszakadék* objektív különbségeket is tükrözhet, például életkorbeli vagy tapasztalatbeli eltéréseket. Ugyanakkor azonban számos jogi, társadalmi és gazdasági tényezőhöz is kapcsolódik, például a foglalkozás megítéléséhez.
 • A magánszektorban a bérszakadék az átlagnál nagyobb. A szakadék a vállalat méretével, az életkorral és a végzettségi, illetve képesítési szinttel együtt nő.
 • A közlemény négy lehetséges módot lát a bérszakadék csökkentésére:
  • javítani kell a meglévő európai jogszabályok alkalmazását, valamint tájékoztató kampányok segítségével hangsúlyozni kell az egyenlő értékű munkáért egyenlő bérezés alapelv tiszteletben tartását;
  • teljes mértékben ki kell aknázni a növekedést és a foglalkoztatást célzó Európa 2020 stratégia nyújtotta lehetőségeket, amelynek célkitűzései között szerepel a bérszakadék csökkentése;
  • ösztönözni kell a munkáltatókat az állami és magánszektorban is az egyenlő bérezés alkalmazására;
  • szükség van a bevált gyakorlatok megosztására minden kormányzati szinten.
 • A 2006/54/EK irányelv egyenlő foglalkoztatási feltételeket szab meg a férfiak és nők számára, ideértve a bérezést is.
 • A 2014/124/EU ajánlás tanácsokat ad a nemzeti kormányoknak az egyenlő bérezés alapelvének jobb végrehajtása tekintetében. Az útmutató többek között a következőkre tér ki:
  • a munkavállalóknak a díjazás szintjére vonatkozó tájékoztatáshoz való joga;
  • a legalább ötven főt foglalkoztató vállalkozások által rendszeresen elkészített jelentés az átlagos javadalmazásról;
  • nemzeti szinten megszervezett bérauditok a legalább 250 főt foglalkoztató vállalkozásoknál és szervezeteknél;
  • friss adatok a nők és férfiak közötti bérszakadékról.

HÁTTÉR

A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód alapelve még az Európai Unió kezdeteire visszanyúlik. Megtalálható az Európai Unióról szóló szerződésben (2. cikk és a szerződés 3. cikkének (3) bekezdése), az Európai Unió működéséről szóló szerződésben (8. cikk, 10. cikk és a szerződés 157. cikkének (1) bekezdése), Az Európai Unió Alapjogi Chartájában (23. cikk), valamint A nők chartája öt prioritása közül ez az első.

KULCSFOGALMAK

* Bérszakadék: a nők és a férfiak átlagos bruttó órabére közötti relatív különbség az egész gazdaságban.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A nemek közötti bérszakadék elleni küzdelem (COM(2007) 424 végleges, 2007.7.18.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról (átdolgozott szöveg) (HL L 204., 2006.7.26., 23–36. o.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó, 2010–2015-re szóló stratégia (COM(2010) 491 végleges, 2010.9.21.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Jelentés a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozott szöveg) alkalmazásáról (COM(2013) 861 final, 2013.12.6.)

A Bizottság 2014/124/EU ajánlása (2014. március 7.) a férfiak és nők egyenlő díjazása elvének az átláthatóság révén történő megerősítéséről (HL L 69., 2014.3.8., 112–116. o.)

utolsó frissítés 27.01.2016

Top