Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv

Az irányelv célja, hogy a határokon átnyúló audiovizuális médiaszolgáltatások keretéül szolgáljon, és ezáltal megerősítse a közös műsorkészítési és -terjesztési piacot, valamint biztosítsa a tisztességes verseny feltételeit.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv az audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására és szabad áramlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket határoz meg.

Melyek az érintett médiaszolgáltatók*?

Az irányelv a következő esetekben alkalmazandó a médiaszolgáltatókra:

a szolgáltató központi ügyintézésének helye az adott Európai Uniós (EU-s) országban található, és az audiovizuális médiaszolgáltatással kapcsolatos szerkesztői döntéseket az adott uniós országban hozzák;

a központi ügyintézés helye és az audiovizuális médiaszolgáltatások helye nem ugyanabban az uniós országban található;

a szolgáltató központi ügyintézésének helye az egyik uniós országban található, de az audiovizuális médiaszolgáltatással kapcsolatos döntéseket egy harmadik országban hozzák;

a szolgáltató az adott uniós országban található műholdas feladóállomást használ;

a szolgáltató a műholdnak egy adott uniós ország tulajdonában lévő átviteli kapacitását használja.

Milyen mértékben alkalmazandó a közvetítés szabadsága?

Az uniós országok nem akadályozhatják a más uniós országokból származó audiovizuális médiaszolgáltatások közvetítésének szabadságát, amennyiben a sugárzott adás nem tartalmaz erőszakos vagy pornográf jellegű műsorokat, amelyek károsan hathatnak a kiskorúak fejlődésére.

Korlátozható még a közvetítés, ha az érintett tagállamok úgy ítélik meg, hogy az veszélyezteti a közrendet, a közbiztonságot vagy a fogyasztók védelmét.

Milyen kötelezettségek terhelik a médiaszolgáltatókat?

A médiaszolgáltatóknak a fogyasztók számára hozzáférhetővé kell tenniük az alábbi információkat:

nevüket;

postai címüket;

részletes adataikat;

a hatáskörrel rendelkező szabályozó vagy felügyeleti szervek megjelölését.

A kiskorúak védelme

Annak érdekében, hogy megvédjék a kiskorúakat a pornográf jellegű vagy erőszakos műsorok kedvezőtlen hatásaival szemben, az ilyen műsorok sugárzásakor azok előtt akusztikus figyelmeztetésnek kell szerepelnie, vagy azonosításukat sugárzásuk teljes időtartama alatt egy vizuális jelkép megjelenítésével kell biztosítani.

Gyűlöletkeltés

Az audiovizuális médiaszolgáltatások nem tartalmazhatnak fajon, nemen, vallási vagy nemzetiségi hovatartozáson alapuló gyűlöletkeltést.

Az audiovizuális médiaszolgáltatások hozzáférhetősége

A szolgáltatók kötelesek javítani szolgáltatásaik hozzáférhetőségét a látási vagy hallási fogyatékkal élők számára.

Tájékoztatáshoz való jog

Az uniós országok intézkedéseket hozhatnak annak biztosítására, hogy a megítélésük szerint a számukra társadalmi szempontból kiemelten jelentős eseményeket ne lehessen oly módon kizárólagosan közvetíteni, hogy az az adott uniós országban a közönség jelentős részét megfossza azok követésének lehetőségétől. Minden uniós ország jegyzéket készíthet ezekről az eseményekről és a végrehajtási szabályokról.

Rövid híradás céljából az Unió területén letelepedett valamennyi televíziós műsorszolgáltató hozzáférhet a kizárólagos alapon közvetített, nagy közérdeklődésre számot tartó eseményekről szóló rövid részletekhez.

Az európai és független alkotások népszerűsítése

A televíziós műsorszolgáltatók adásidejüknek legalább 10 %-át vagy költségvetésük legalább 10 %-át a műsorszolgáltatóktól független producerek által előállított európai alkotások céljára kötelesek fenntartani, kivéve az alábbiakra kijelölt műsoridőt:

hírek;

sportesemények;

játékok;

reklám;

teletext-szolgáltatások;

televíziós vásárlás.

Ami a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat illeti, az uniós országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az ilyen szolgáltatást nyújtó szolgáltatók előmozdítsák az európai alkotások gyártását és az azokhoz való hozzáférést. E tekintetben az audiovizuális médiaszolgáltatók pénzügyi támogatást nyújthatnak az európai alkotások előállításához, vagy műsorkínálatukban nagyobb arányban és/vagy hangsúlyosabb helyen szerepeltethetik ezeket az alkotásokat.

Audiovizuális kereskedelmi közlemények

A médiaszolgáltatók audiovizuális kereskedelmi közleményeket* közölnek. E közleményeknek meg kell felelniük bizonyos követelményeknek:

könnyen felismerhetőknek kell lenniük. Tilos a burkolt audiovizuális kereskedelmi közlemény;

nem tartalmazhatnak tudatosan nem észlelhető technikákat;

nem sérthetik az emberi méltóságot;

nem lehetnek hátrányosan megkülönböztető jellegűek;

nem bátoríthatnak a környezet szempontjából káros magatartásra;

nem tartalmazhatnak kifejezetten a kiskorúakat célzó, alkoholtartalmú italokra vonatkozó üzeneteket;

nem népszerűsíthetnek dohánytermékeket;

nem népszerűsíthetnek kizárólag vényre kapható gyógyászati termékeket vagy gyógykezeléseket;

nem okozhatják kiskorúak fizikai vagy erkölcsi károsodását.

Egyes műsorok vagy audiovizuális médiaszolgáltatások esetében lehetőség van azok támogatására*. Ebben az esetben e szolgáltatásoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

nem sérthetik a médiaszolgáltató szerkesztői függetlenségét;

nem bátoríthatnak közvetlenül áru vásárlására vagy bérlésére;

a nézőket tájékoztatni kell a támogatási megállapodásról.

A termékmegjelenítés* meghatározott körülmények között és egyes műsortípusok esetén megengedett.

Televíziós reklám és televíziós vásárlás

A televíziós reklámnak és a televíziós vásárlásnak a szerkesztői tartalomtól képi- és/vagy hangeszközök, illetve szünetek segítségével megkülönböztethetőnek kell lennie.

A televíziós célra készült filmek (a fikciós és nem-fikciós sorozatok, valamint a dokumentumműsorok kivételével), a filmszínházban történő bemutatásra szánt filmalkotások és a hírműsorok közvetítése televíziós reklámmal és/vagy televíziós vásárlással megszakítható, de minden egyes, műsorrend szerinti, 30 perc hosszúságú időszakban csak egyszer.

Ez az irányelv hatályon kívül helyezi a 89/552/EGK irányelvet.

KULCSFOGALMAK

*Audiovizuális médiaszolgáltató: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szerkesztői felelősséggel rendelkezik az audiovizuális médiaszolgáltatás audiovizuális tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását.

*Audiovizuális kereskedelmi közlemény: olyan hangos vagy néma képek, amelyek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése.

*Támogatás: olyan hozzájárulás, amelyet audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtásával vagy audiovizuális alkotások készítésével nem foglalkozó köz- vagy magánvállalkozások vagy természetes személyek nyújtanak audiovizuális médiaszolgáltatások vagy műsorszámok finanszírozására azzal a céllal, hogy népszerűsítsék nevüket, védjegyüket, arculatukat, tevékenységüket vagy termékeiket.

*Termékmegjelenítés: valamely termék, szolgáltatás, vagy ezek védjegyének megjelenítése egy műsorszámban, fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv)

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2010/13/EU irányelv

2010.5.5.

-

HL L 95., 2010.4.15., 1–24. o.

utolsó frissítés 21.09.2015

Top