Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének eljárási szabályzata

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének eljárási szabályzata

A Közszolgálati Törvényszék hatásköre az Európai Unió és alkalmazottai közötti jogvitákban való határozathozatalra terjed ki. Ez a szabályzat meghatározza a Törvényszék belső szervezetét, valamint a bírósági eljárások menetét.

JOGI AKTUS

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének eljárási szabályzata.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) Közszolgálati Törvényszéke az Európai Unió Bíróságával egyetértésben és a Tanács jóváhagyását követően elfogadja eljárási szabályzatát.

Ez az eljárási szabályzat meghatározza a Közszolgálati Törvényszék szervezetét és működési rendjét. Részletesen leírja többek között a bírósági eljárásokat, valamint elfogadja azok részletes szabályait.

A hatáskörök összefoglalása

A Közszolgálati Törvényszék hatásköre arra terjed ki, hogy első fokon döntsön az Európai Unió és alkalmazottai közötti jogvitákban. E jogviták például a munkaviszonnyal vagy a társadalombiztosítási rendszerrel kapcsolatos kérdéseket érintenek.

A Közszolgálati Törvényszék emellett hatáskörrel rendelkezik minden más olyan jogvita ismeretére vonatkozóan is, amely valamely szerv és annak alkalmazottai között alakult ki, amennyiben az érintett szerv alapító okirata az Európai Unió Bíróságának illetékességét kötötte ki a jogvitái rendezésére. Ez a helyzet például az Europolon vagy az Európai Beruházási Bankon belüli jogviták esetében.

Összetétel

A Közszolgálati Törvényszék hét, a Tanács által hat évre kinevezett bíróból áll. A bírák mandátuma megújítható. A bírák feladataikat teljesen függetlenül és pártatlanul kötelesek ellátni.

A bírák maguk közül megválasztják a törvényszék elnökét hároméves, megújítható időtartamra. Az elnök irányítja a Törvényszék munkáját és szervezeti egységeit.

A bírák kineveznek továbbá egy hivatalvezetőt, hatéves, megújítható időtartamra. A hivatalvezető felelős a Törvényszék irattáráért, valamint kiadványaiért. Kötelessége továbbá a Törvényszék bíráinak és elnökének segítése feladataik ellátásában.

Ítélkező testületek

A Törvényszék három bíróból álló tanácsban jár el az elé kerülő ügyekben.

Ha a felmerült jogi kérdések fontossága vagy bonyolultsága indokolják, az ügy öt bíróból álló tanácshoz vagy a teljes ülés elé utalható.

Ellenkező esetben, egy ügy egyesbíró elé is utalható a felmerült jogi és ténybeli kérdések bonyolultságának hiánya vagy az ügy korlátozott jelentősége esetén.

Eljárás

A Közszolgálati Törvényszék előtti eljárás egy írásbeli szakaszból és egy szóbeli szakaszból áll.

Az írásbeli szakasz során a felperesnek a hivatalvezetőhöz benyújtott keresetlevéllel kell fordulnia a Törvényszékhez. A keresetlevelet kézbesítik az ellenérdekelt félnek, akinek két hónap áll rendelkezésre ellenkérelme előterjesztésére. A keresetlevél és az ellenkérelem tartalmazza a két félre vonatkozó információkat (név, lakóhely vagy székhely stb.), valamint a felek által felhozott jogi és ténybeli érveket. A Törvényszék úgy is határozhat, hogy az iratanyag kiegészítése érdekében második beadványváltás szükséges a felperes és az alperes között.

Az eljárás ezt követően a szóbeli szakaszába lép, amelynek során a bírák kérdéseket tehetnek fel a felek képviselőinek vagy maguknak a feleknek. A tárgyalások általában nyilvánosak.

A Törvényszék emellett határozhat úgy, hogy pervezető intézkedéseket vagy bizonyításfelvételre irányuló intézkedéseket hoz. Ezen intézkedések közös célja annak biztosítása, hogy az ügy előkészítése és az eljárások megfelelő lebonyolítása a lehető legjobb feltételek mellett történjék.

A jogviták egyezség útján történő rendezése

A Törvényszék az eljárás során bármikor megkísérelheti a jogviták egyezség útján történő rendezését, és javaslatot tehet a vitát lezáró megoldásra. Megfelelő intézkedéseket tesz tehát az ilyen egyezség elősegítésére.

Amennyiben a felek megállapodnak egy ilyen megoldásban, egyezséget írnak alá a Törvényszék előtti eljárás lezárásáról.

Költségmentesség

A Közszolgálati Törvényszék előtti eljárás ingyenes. A Törvényszék előtt eljárási jogosultsággal rendelkező ügyvédekkel kapcsolatos költségeket ugyanakkor a felek viselik.

Ha a fél ezeket a költségeket nem képes viselni, költségmentességet kérhet. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező rászorultságát igazoló valamennyi iratot.

A Közszolgálati Törvényszék határozatai elleni fellebbezés

A Közszolgálati Törvényszék ítéletei és végzései ellen fellebbezéssel lehet élni, amelyet az Elsőfokú Bírósághoz kell benyújtani.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének eljárási szabályzata

2007.11.1.

HL L 225., 2007.8.29.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke eljárási szabályzatának módosítása

2009.3.1.

HL L 24., 2009.1.28.

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke eljárási szabályzatának módosítása

2010.4.13.

HL L 92., 2010.4.13.

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke eljárási szabályzatának módosítása

2011.7.1.

HL L 162., 2011.6.22.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 904/2012/EU, Euratom rendelete (2012. szeptember 24.) a Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint az Elsőfokú Bíróság elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 269., 2012.10.4.].

See also

További információk találhatók az Európai Unió Bíróságának honlapján

Utolsó frissítés: 06.02.2013

Top