Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Bizottság

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az Európai Bizottság

ÖSSZEFOGLALÓ

BEVEZETÉS

A Lisszaboni Szerződés megerősítette a Bizottság legfontosabb hatásköreit, így a kezdeményezési jogát, valamint végrehajtási, ellenőrzési és képviseleti funkcióit. Bizonyos változtatások történtek azonban a Bizottság összetételét illetően. A korábbi módosító szerződések szellemében a Bizottság elnökének szerepét és jogkörét megerősítették. Az egyik legfontosabb újítást az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője tisztségének létrehozása jelenti. Egyebekben a Lisszaboni Szerződés törekedett arra, hogy csökkentse a biztosok számát, de az Európai Tanács ezen rendelkezést nem kívánta átültetni a gyakorlatba.

ÖSSZETÉTEL

A Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott elv értelmében a Bizottságot alkotó biztosok száma a tagállamok számának kétharmada kell legyen, és a Bizottság tagjait egy egyenjogúságon alapuló rotációs rendszer szerint kell kiválasztani.

A Szerződésben szereplő mentesítés alapján azonban az Európai Tanács 2013 májusában egyhangúlag úgy döntött, hogy a biztosok száma továbbra is megegyezik a tagállamok számával (ideértve az elnököt és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét). A Tanács még a következő Bizottság kinevezése előtt, vagyis legkésőbb 2014. november 1-jéig felülvizsgálja döntését - annak a Bizottság működésére gyakorolt hatása alapján.

A Lisszaboni Szerződés egy új funkciót is létrehoz a Bizottságban: nevezetesen az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője tisztségét. Feladata az Unió külpolitikájának irányítása. Betölti a Külügyek Tanácsa elnökének tisztét, irányítja az Európai Külügyi Szolgálatot és egyben a Bizottság egyik alelnöke. A főképviselőt az Európai Tanács nevezi ki minősített többséggel, a Bizottság elnökével egyetértésben. Emellett – a Bizottság elnökéhez és többi tagjához hasonlóan – a főképviselő kinevezésének jóváhagyását a Parlamentnek is meg kell szavaznia.

AZ ELNÖK SZEREPE

Az Amszterdami és a Nizzai Szerződés nagymértékben kiterjesztette a Bizottság elnökének hatásköreit. Voltaképpen ő határozza meg a testület politikai iránymutatásait, és ő dönt a Bizottság belső szervezetéről. Az elnök osztja ki tehát a feladatokat a különböző biztosoknak, és megbízatásának ideje során átalakíthatja azok felelősségi területeit. A külügyi és biztonságpolitikai főképviselő kivételével ő nevezi ki az alelnököket a Bizottság tagjai közül. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta joga van a testület jóváhagyása nélkül is lemondásra felszólítani a biztosokat.

A KINEVEZÉSI ELJÁRÁS

A Bizottság elnökének személyére minősített többséggel az Európai Tanács, majd az Európai Parlament tesz javaslatot. Mindazonáltal a Lisszaboni Szerződés annyi újítást vezet be, hogy közvetlen kapcsolatot teremt az európai parlamenti választások eredménye és a Bizottság elnöki tisztjére jelölt személy kiválasztása között. Ezentúl a Bizottság elnökének kinevezendő személy jelölésekor az Európai Tanácsnak figyelembe kell vennie a parlamenti választások eredményeit is. Ez a változás növeli a Parlament súlyát az elnök jelölésében. Ennek érdekében, és a 2014-es európai parlamenti választások fényében a Bizottság azt ajánlotta, hogy az európai politikai pártok nevezzék meg elnökjelöltjüket, így növelve az európai választások politikai tétjét.

A Tanács a megválasztott elnökkel egyetértésben ezután elfogadja azoknak a személyeknek a listáját, akiket a Bizottság tagjának kíván kinevezni (a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő kivételével). A bizottsági tagokat általános alkalmasságuk és függetlenségük figyelembevételével választják ki. A Lisszaboni Szerződés új kritériumot ír elő a jelöltek Európa iránti elkötelezettségét illetően. Az egész testületet az Európai Parlament szavazás útján hagyja jóvá.

ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT

Szerződés

Cikk

Tárgy

Az Európai Unióról szóló szerződés

17.

A Bizottság szerepe és összetétele; a Bizottság elnökének jelölése és hatáskörei

Maastrichti Szerződés

18.

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének kinevezése és hatáskörei

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

244250.

A Bizottság működése

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Tanács határozata (2013. május 22.) az Európai Bizottság tagjainak számáról [ 2013/272/EU -Hivatalos Lap L 165., 2013.10.18.].

Utolsó frissítés: 09.04.2014

Top