Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A gazdaságok jövedelme és tevékenysége - uniós statisztikák

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A gazdaságok jövedelme és tevékenysége - uniós statisztikák

A mezőgazdasági számviteli információs hálózat révén az Európai Bizottság (EB) össze tudja gyűjteni a mezőgazdasági üzemek jövedelmére és gazdasági tevékenységére vonatkozó adatokat az Európai Unióban (EU-ban), mégpedig annak érdekében, hogy megalapozott döntéseket hozzon a közös agrárpolitika jövőjének formálása során.

JOGI AKTUS

A Tanács 1217/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

Annak érdekében, hogy más intézmények, valamint a lakosság is egyszerűen és kényelmesen férhessen hozzá a mezőgazdasági számviteli információs hálózat alapján készült éves elemző jelentésekhez, a kijelölt ágazatokat lefedő jelentések egy erre a célra készült weboldalon jelennek meg.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet összehasonlítható mezőgazdasági számviteli információk - EU egész területén történő - gyűjtésének a szabályait határozza meg. Ezen adatok segítségével határozzák meg a mezőgazdasági üzemek éves jövedelmeit, illetve segítségükkel kerül sor az üzemek üzleti tevékenységeinek elemzésére. Az adatgyűjtésére egy több mint 80 000 mezőgazdasági üzemből álló minta alapján kerül sor éves szinten.

A számviteli adatok gyűjtésének folyamata

Az uniós országok feladata, hogy felvegyék az adatokat saját területükön, továbbá mindegyik országnak ki kell jelölnie egy kapcsolattartó irodát, amely megszervezi az adatgyűjtést a különböző forrásokból (gazdaságokból, számviteli hivataloktól), és elektronikusan továbbítja azokat a Bizottság felé.

Nemzeti bizottság feladata az adatszolgáltató üzemek (azaz az adatfelvételben részt vevő üzemek) kiválasztása. Amennyiben valamely uniós ország több körzetből áll, a nemzeti bizottság regionális bizottságok munkáját is igénybe veheti.

A gazdaságok adatszolgáltatási űrlapjai

Valamennyi olyan gazdaság, ahol adatfelvételre kerül sor, egy adatszolgáltatási űrlapot küld vissza, amely tulajdonképpen egy kérdőív. A gyűjtésre kerülő és a Bizottságnak megküldött adatok valamennyi uniós ország tekintetében megegyeznek, függetlenül azok számviteli gyakorlataitól, valamint attól, hogy az adatgyűjtési folyamatot hogyan szervezik meg.

FŐBB PONTOK

Az 1318/2013/EU rendelet módosítja az 1217/2009/EK tanácsi rendeletet (azaz a mezőgazdasági számviteli információs hálózat alap jogi aktusát), és bevezet bizonyos módosításokat is a mezőgazdasági számviteli információs hálózat szabályai terén.

E rendelet felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok elfogadásának a jogkörével ruházza fel az EB-t. Ezen átruházott jogkörök - többek között - a következőkre vonatkoznak:

  • a mezőgazdasági számviteli információs hálózat körzetei listájának a létrehozása (egyes uniós országok egy körzetet képviselnek, míg mások, különösen a nagyobb területű országok, kisebb területi egységekre, például régiókra vagy tartományokra oszlanak);
  • a mintában részt vevő adatszolgáltató üzemek gazdasági méretét meghatározó szabályok, valamint az adatszolgáltató üzemek kiválasztását szolgáló terv szabályai;
  • az uniós mezőgazdasági üzemek fő osztályozási tipológiája;
  • az összegyűjtendő számviteli adatok fő csoportjai, valamint az adatgyűjtés fő szabályai.

Ezen átruházott jogkör eredményeként az 1198/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet az 1217/2009/EK rendelet egyes elemeit kiegészítő szabályokat határoz meg (pl. az egyes gazdaságtípusok közötti kommunikáció, illetve az összegyűjtendő számviteli adatok fő csoportjainak a listája).

A végrehajtási hatásköröket illetően pedig a 2015/220/EU bizottsági végrehajtási rendelet határozza meg az 1217/2009/EK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályait. E szabályok közé tartozik a valamennyi adatszolgáltató űrlapon összegyűjtendő számviteli adatok csoportjának részletes leírása, valamint az egyes országokban alkalmazott gazdasági küszöbértékek is.

Az 1217/2009/EK rendelet szerint az adatokra szigorú titoktartási szabályok vonatkoznak, felhasználásuk pedig kizárólag a közös agrárpolitika előírásainak a teljesítéséhez megengedett. Nem használhatják fel például a hatóságok adózási vagy megfelelőségi célokból.

Végül pedig, a rendelet előírása alapján a Bizottság munkáját a - valamennyi uniós ország képviselőiből álló - mezőgazdasági számviteli információs hálózat bizottsága segíti.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

Az 1217/2009/EK rendelet 2010 januárjában lépett hatályba, az 1318/2013/EU rendelet által bevezetett módosításai pedig 2014. január 1-jétől alkalmazandóak.

További információk az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján érhetők el.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1217/2009/EK rendelet

2010.1.4.

-

HL L 328., 2009.12.15., 27-38. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1318/2013/EU rendelet

2013.12.20.

-

HL L 340., 2013.12.17., 1-6. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1198/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. augusztus 1.) az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről (Hivatalos Lap L 321., 2014.11.7., 2-6. o.)

A Bizottság 2015/220/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. február 3.) az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (Hivatalos Lap L 46., 2015.2.19., 1-106. o.)

utolsó frissítés 02.09.2015

Top