Help Print this page 

Document 62010TN0346

Title and reference
T-346/10. sz. ügy: 2010. augusztus 18-án benyújtott kereset — Borax Europe kontra ECHA

OJ C 288, 23.10.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

23.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 288/51


2010. augusztus 18-án benyújtott kereset — Borax Europe kontra ECHA

(T-346/10. sz. ügy)

()

2010/C 288/95

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Borax Europe Ltd (London, Egyesült Királyság) (képviselők: K. Nordlander lawyer és H. Pearson Solicitor)

Alperes: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

Kereseti kérelmek

A Törvényszék nyilvánítsa a megsemmisítés iránti keresetet elfogadhatónak;

A Törvényszék semmisítse meg az ECHA-nak azon határozatát (a megtámadott aktus), amely 2010. június 18-án egyes boráttartalmú anyagokat az 1907/2006 (ún. REACH) rendelet (1) 57. cikkének c) pontjában meghatározott kritériumokat teljesítő „nagyon veszélyes anyagokként” határozott meg, és azokat felvette az engedélyköteles veszélyes anyagok jegyzékébe (jegyzék);

A Törvényszék kötelezze az ECHA-t a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes az ECHA azon határozatának megsemmisítését kéri, amely 2010. június 18-án egyes boráttartalmú anyagokat a REACH rendelet 57. cikkének c) pontjában meghatározott kritériumokat teljesítő „nagyon veszélyes anyagokként” határozott meg, és azokat felvette a jegyzékbe. A felperes az ECHA 2010. június 18-i sajtóközleményéből szerzett tudomást a megtámadott aktusról.

Azon boráttartalmú anyagok, amelyeket a megtámadott aktus felvett a jegyzékbe, a következők: a bórsav (CAS 10043-35-3, EC 233-139-2); a dinátrium-tetraborát, vízmentes; dinátrium-tetraborát-dekahidrát; dinátrium-tetraborát-pentahidrát (CAS 1330-43-4, 1303-96-4, 12179-04-3, EC 215-540-4) (borátok).

Keresete alátámasztására a felperes az alábbi jogalapokra hivatkozik.

Első jogalap: a megtámadott aktust meg kell semmisíteni, mivel az olyan XV. melléklet szerinti dokumentáción alapul, amely nyilvánvaló tévedéseket tartalmaz, és így a REACH rendelet 59. cikkében előírt alapvető eljárási követelmény megsértéséhez vezet. A hivatkozott dokumentáció az ECHA eljárásának igazolása érdekében arra hivatkozik, hogy a borátok jelenleg a 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részébe kerültek besorolásra, ami nem állja meg a helyét.

Második jogalap: az ECHA anélkül hozta meg a megtámadott aktust, hogy kötelességének megfelelően érdemben értékelte volna, hogy a borátok teljesítik-e a REACH rendelet 57. cikkének c) pontjában meghatározott kritériumokat. Azzal tehát, hogy az ECHA elfogadta a megtámadott aktust, nyilvánvaló értékelési hibát vétett, túllépte hatáskörét, és megsértette a gondos ügyintézés elvét.

Harmadik jogalap: végül a borátok nem teljesítik a REACH rendelet 57. cikkének c) pontjában meghatározott, az 67/548 irányelvvel összhangban az 1. vagy 2. kategóriába tartozó, reprodukciót károsító anyagként való besorolásra irányadó kritériumokat. Ennek megfelelően a borátok nem „nagyon veszélyes anyagok”, és azoknak a megtámadott aktus révén való felvétele a jegyzékbe a REACH rendelet 59. cikkének (8) bekezdésébe ütközik.


(1)  A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 396., 1. o.)


Top