Help Print this page 

Document 52008PC0174

Title and reference
Javaslat: a Tanács határozata az Aarhusi Egyezmény 14. cikkének értelmezése tekintetében az Európai Közösség nevében képviselendő álláspont meghatározásáról

/* COM/2008/0174 végleges */
  • No longer in force
Multilingual display
Text

52008PC0174

Javaslat: a Tanács határozata az Aarhusi Egyezmény 14. cikkének értelmezése tekintetében az Európai Közösség nevében képviselendő álláspont meghatározásáról /* COM/2008/0174 végleges */


[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 7.4.2008

COM(2008) 174 végleges

Javaslat:

A TANÁCS HATÁROZATA

az Aarhusi Egyezmény 14. cikkének értelmezése tekintetében az Európai Közösség nevében képviselendő álláspont meghatározásáról

(előterjesztő: a Bizottság)

INDOKOLÁS

A Közösség részes fele a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott egyezménynek (a továbbiakban: Aarhusi Egyezmény)[1].

A Közösség továbbá aláírta az egyezmény 2005. május 27-én, a felek második találkozója alkalmával, a II/1. számú határozattal elfogadott, a nyilvánosságnak a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos döntések meghozatalában történő részvételére vonatkozó módosítását[2].

Az egyezmény 14. cikke az egyezmény módosítása esetén követendő eljárásokat határozza meg. A cikk 4. bekezdése ezen belül azokkal a módosításokkal foglalkozik, amelyek nem az egyezmény valamely mellékletét érintik. A rendelkezés a következőket rögzíti:

„4. Az egyezménynek a fenti 3. bekezdéssel összhangban elfogadott módosításait a letéteményes valamennyi félhez eljuttatja ratifikálásra, jóváhagyásra vagy elfogadásra. A egyezmény nem valamely mellékletét érintő módosítások az azokat ratifikáló jóváhagyó vagy elfogadó felek tekintetében az attól az időponttól számított kilencvenedik napon lépnek hatályba, amikor a letéteményes kézhez vette ezen felek legalább háromnegyedének ratifikálásról, jóváhagyásról vagy elfogadásról szóló értesítését. Ezt követően a módosítások minden további fél tekintetében az érintett fél ratifikálási, jóváhagyási vagy elfogadási okiratának letétbe helyezését követő 90. napon lépnek hatályba”.

Az „ezen felek legalább háromnegyede” kifejezés többféle módon értelmezhető: vonatkoztatható az egyezmény valamennyi részes felére, ez a szám azonban folyamatosan változik („az aktuális tagság módszere”), jelentheti azon felek háromnegyedét, amelyek a módosítás elfogadásának időpontjában az egyezmény részes felei voltak („adott időpontban fennálló tagság módszere”), illetve azon szám háromnegyedét, ahány részes féllel az egyezmény a módosítás elfogadásának időpontjában rendelkezett („vegyes módszer”).

A 14. cikk 4. bekezdésének értelmezésétől függően az egyezmény – nem valamely mellékletet érintő – módosításai korábban vagy később lépnek hatályba, hiszen a módosítás hatálybalépéséhez szükséges felek száma „az aktuális tagság módszere” szerint nagyobb, mint az „adott időpontban fennálló tagság módszere” vagy a „vegyes módszer” szerint.

Azokban az esetekben, amikor egy rendelkezés többféle módon értelmezhető, az értelmezés tekintetében a feleknek kell megállapodniuk. Ilyen megállapodás a felek találkozóján elfogadott határozat formájában születhet.

Azzal az óhajjal, hogy az egyezménynek a felek második találkozója alkalmával, a II/1. számú határozattal elfogadott módosítása, illetve az egyezmény minden további módosítása mielőbb hatályba léphessen, az Aarhusi Egyezmény részes felei a felek 2008 júniusában tartandó harmadik találkozóján előreláthatólag olyan határozatot fognak elfogadni, amely az egyezmény 14. cikke (4) bekezdésének értelmezése tekintetében az „adott időpontban fennálló tagság módszerét” vagy a „vegyes módszert” részesíti előnyben.

Ezért az egyezmény 14. cikke 4. bekezdésének értelmezése tekintetében meg kell határozni az Európai Közösség álláspontját.

E célból az EK-Szerződés 300. cikke (2) bekezdésének második albekezdését kell figyelembe venni, amely kimondja, hogy amennyiben egy nemzetközi megállapodás keretében felállított szervnek joghatással bíró határozatot kell hoznia, az ilyen szervben a Közösség által képviselendő álláspont kialakításáról – a Bizottság javaslata alapján – minősített többséggel a Tanács határoz.

Az is szükséges, hogy a Közösség támogassa az „adott időpontban fennálló tagság módszerét” vagy a „vegyes módszert”, mivel mindkettő elősegítené, hogy az egyezmény 2005. május 27-én, a felek második találkozóján, a II/1. számú határozattal elfogadott módosítása, illetve az egyezmény minden további módosítása mielőbb hatályba lépjen.

Javaslat:

A TANÁCS HATÁROZATA

az Aarhusi Egyezmény 14. cikkének értelmezése tekintetében az Európai Közösség nevében képviselendő álláspont meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikkének (1) bekezdésére, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára[3],

mivel:

(1) A Közösség részes fele a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott egyezménynek (a továbbiakban: Aarhusi Egyezmény)[4].

(2) Az Aarhusi Egyezmény 14. cikkének 4. bekezdése, amely az egyezmény nem valamely mellékletét érintő módosítások hatálybalépésének feltételeivel foglalkozik, többféle módon értelmezhető, mivel az „ezen felek legalább háromnegyede” kifejezés nem egyértelmű.

(3) Az egyezmény értelmezése tekintetében a feleknek kell megállapodniuk. Ilyen megállapodás a felek találkozóján elfogadott határozat formájában születhet.

(4) Az Aarhusi Egyezmény részes felei, azzal az óhajjal, hogy egy nem egyértelmű kifejezés értelmezése által elősegítsék, hogy az egyezménynek a felek második találkozóján, a II/1. számú határozattal elfogadott módosítása, illetve az egyezmény minden további módosítása mielőbb hatályba léphessen, a felek következő találkozóján előreláthatólag meg fognak állapodni az egyezmény 14. cikke 4. bekezdésének értelmezése tekintetében.

(5) Az Európai Közösségnek az egyezmény 14. cikkének 4. bekezdése tekintetében olyan értelmezést kell támogatnia, amely lehetővé teszi a módosítások mielőbbi hatálybalépését.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

Az Aarhusi Egyezmény részes feleinek harmadik találkozóján az egyezmény 14. cikke 4. bekezdésében szereplő, „ezen felek legalább háromnegyede” kifejezés értelmezése tekintetében a Bizottságnak olyan álláspontot kell képviselnie, amely biztosítja, hogy a módosítások mielőbb hatályba lépjenek .

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én.

a Tanács részéről

az elnök

[1] A Tanács 2005/370/EK határozata (2005. február 17.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről, HL L 124., 2005.5.17., 1. o.

[2] A Tanács 2006/957/EK határozata (2006. december 18.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezmény módosításának az Európai Közösség részéről történő megkötéséről, HL L 386., 2006.12.29., 46. o.

[3] HL C […], […], […]. o.

[4] A Tanács 2005/370/EK határozata (2005. február 17.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről, HL L 124., 2005.5.17., 1. o.

Top