Help Print this page 

Document 32006D0957

Title and reference
2006/957/EK: A Tanács határozata ( 2006. december 18. ) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezmény módosításának az Európai Közösség részéről történő megkötéséről
  • In force
OJ L 386, 29.12.2006, p. 46–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 240 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 240 - 243
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 168 - 171

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/957/oj
Multilingual display
Text

29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 386/46


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. december 18.)

a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezmény módosításának az Európai Közösség részéről történő megkötéséről

(2006/957/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával és 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

Az ENSZ EGB keretei között létrejött, a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezmény (a továbbiakban: az Aarhusi Egyezmény) a környezeti ügyek tekintetében jogokat biztosít a nyilvánosságnak és kötelezettségeket ró a felekre és a közigazgatási hatóságokra az információkhoz való hozzáférésre, a nyilvánosság részvételére és az igazságszolgáltatáshoz való jogra vonatkozóan.

(2)

Az Európai Közösség a Szerződés és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésének értelmében hatáskörrel rendelkezik a tagállamaival együtt olyan nemzetközi szerződések megkötésére, amelyek elősegítik a Szerződés 174. cikkének (1) bekezdésében meghatározott célok megvalósulását, valamint a belőlük eredő kötelezettségek teljesítésére.

(3)

A Közösség 1998. június 25-én írta alá az Aarhusi Egyezményt. Az egyezmény 2001. október 30-án lépett hatályba. Az egyezményt a Közösség 2005. február 17-én a 2005/370/EK tanácsi határozattal (1) hagyta jóvá.

(4)

A felek második, 2005 május 25-27-én tartott tanácskozása elfogadta az Aarhusi Egyezmény módosítását, amely konkrétabbá teszi a géntechnológiával módosított szervezetekkel (GMO-k) kapcsolatos döntések meghozatalában a nyilvánosság részvételével összefüggésben a felekre háruló kötelezettségeket. A GMO-kra irányadó közösségi jog, ezen belül különösen a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK irányelv (2) és a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK rendelet (3) olyan rendelkezéseket tartalmaz a nyilvánosságnak a GMO-kkal kapcsolatos döntések meghozatalában történő részvételére vonatkozóan, amelyek összhangban vannak az Aarhusi Egyezmény módosításával.

(5)

Az Aarhusi Egyezmény módosítása 2005. szeptember 27. óta nyitva áll arra, hogy a felek azt megerősítsék, elfogadják vagy jóváhagyják. Az Európai Közösségnek és tagállamainak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék a ratifikációs, az elfogadási, illetve a jóváhagyási okirataik lehetőség szerint egyidőben történő letétbe helyezését.

(6)

Az Aarhusi Egyezmény módosítását jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Aarhusi Egyezménynek a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos döntéshozatalban a nyilvánosságnak biztosítandó részvétel tekintetében történő módosítása a Közösség nevébenjóváhagyásra kerül.

Az Aarhusi Egyezmény módosításának szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

(1)   A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje azt a személyt vagy azokat a személyeket, aki(k) jogosult(ak) a módosítás jóváhagyási okiratát az Aarhusi Egyezmény 14. cikkével összhangban az Egyesült Nemzetek főtitkáránál letétbe helyezni.

(2)   Az Európai Közösség és az Aarhusi Egyezményben részes tagállamok erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a módosításra vonatkozó ratifikációs, elfogadási, illetve jóváhagyási okirataikat minél hamarabb, de legkésőbb 2008. február 1-jéig letétbe helyezzék.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 18.

a Tanács részéről

az elnök

J.-E. ENESTAM


(1)  HL L 124., 2005.5.17., 1. o.

(2)  HL L 106., 2001.4.17., 1. o. A legutóbb az 1830/2003/EK rendelettel (HL L 268., 2003.10.18., 24. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 268., 2003.10.18., 1. o.


MELLÉKLET

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésrŐl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történö részvételéröl és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezmény módosítása

6. cikk (11) bekezdés

A bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(11)   A 3. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül e cikk rendelkezései nem alkalmazandók azokra a döntésekre, amelyek géntechnológiával módosított szervezetek szándékos környezetbe juttatásának és forgalomba hozatalának engedélyezésére vonatkoznak.”.

6a. cikk

Az egyezmény szövege a 6. cikket követően a következő, új cikkel egészül ki:

„6a. cikk

A nyilvánosság részvétele a géntechnológiával módosított szervezetek szándékos környezetbe juttatásával és forgalomba hozatalával összefüggŐ döntések meghozatalában

(1)   Azon döntések meghozatala előtt, amelyek géntechnológiával módosított szervezetek szándékos környezetbe juttatásának és forgalomba hozatalának engedélyezésére vonatkoznak, a felek az Ia. mellékletben előírt feltételeknek megfelelően, kellő időben érdemi tájékoztatást nyújtanak, és biztosítják a nyilvánosság részvételét.

(2)   E cikk (1) bekezdésének rendelkezései alapján a felek olyan követelményeket írnak elő, amelyek kiegészítik és kölcsönösen támogatják a biológiai biztonságra irányadó nemzeti szabályozási keretüket, és összhangban vannak a biológiai biztonságról szóló Cartagenai Jegyzőkönyvben kitűzött célokkal.”

Ia. melléklet

Az egyezmény szövege az I. mellékletet követően a következő, új melléklettel egészül ki:

(1)

Valamennyi fél – szabályozási keretén belül – rendelkezik az érdemi tájékoztatásról és a nyilvánosság döntéshozatalban való részvételéről a 6a. cikk rendelkezéseiben szabályozott döntések tekintetében; meghatározza ennek ésszerű időkeretét oly módon, hogy a nyilvánosságnak a javasolt döntésekkel kapcsolatban lehetősége legyen érdemben kifejezni véleményét.

(2)

Szabályozási keretükben a felek az adott esetnek megfelelően jogosultak kivételeket tenni a nyilvánosság részvételére e mellékletben előírt eljárás alól:

a)

ha a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO) szándékos környezetbe juttatása nem forgalomba hozatal céljából valósul meg, akkor azzal a feltétellel, hogy:

i.

az érintett fél szabályozási keretén belül hasonló biológiai-földrajzi körülmények között korábban már jóváhagytak ilyen környezetbe juttatást;

és

ii.

hasonló ökológiai rendszerekre vonatkozóan a kérdéses GMO környezetbe juttatásáról kellő tapasztalat áll rendelkezésre.

b)

a GMO-k forgalomba hozatala esetében pedig azzal a feltétellel, hogy:

i.

a forgalomba hozatalt az érintett fél szabályozási keretében korábban már jóváhagyták;

vagy

ii.

a forgalomba hozatal kutatás vagy fajgyűjteményben való tárolás céljából történik.

(3)

A 4. cikk rendelkezéseivel összhangban a titoktartásra alkalmazandó jogszabályok sérelme nélkül valamennyi fél megfelelő módon, kellő időben és hatékonysággal a nyilvánosság rendelkezésére bocsátja a területén a GMO-k szándékos környezetbe juttatására vagy forgalomba hozatalára vonatkozóan benyújtott engedélyezési kérelem összefoglalását, valamint – adott esetben a biológiai biztonságra vonatkozó nemzeti keretszabályozással összhangban – az értékelő jelentést.

(4)

A felek semmilyen körülmények között nem tekinthetik titkosnak a következő információkat:

a)

a szóban forgó géntechnológiával módosított szervezet vagy szervezetek általános leírása, a szándékos környezetbe juttatás iránti engedély kérelmezőjének neve és címe, a szándékolt felhasználás, valamint az adott esetnek megfelelően a környezetbe juttatás helye;

b)

a szóban forgó géntechnológiával módosított szervezet vagy szervezetek figyelemmel kísérésére és a vészhelyzeti beavatkozásra vonatkozó eljárások és tervek;

c)

a környezetvédelmi kockázatfelmérés.

(5)

Valamennyi fél gondoskodik a döntéshozatali eljárások átláthatóságáról, és lehetővé teszi a nyilvánosság számára az eljárásokra vonatkozó információkhoz való hozzáférést. Ezek az információk magukban foglalhatják például a következőket:

i.

a lehetséges döntések természete;

ii.

a döntéshozatalért felelős közigazgatási hatóság;

iii.

az (1) bekezdés alapján a nyilvánosság részvétele érdekében tett intézkedések;

iv.

azon közigazgatási hatóság megjelölése, amelytől az ügyre vonatkozó információk beszerezhetők;

v.

azon közigazgatási hatóság megjelölése, amelynél észrevételek tehetők, valamint az észrevételek megtételére vonatkozó időbeli korlátozások.

(6)

Az (1) bekezdés alapján hozott rendelkezéseknek lehetővé kell tenniük, hogy megfelelő módon bárki benyújthasson minden olyan észrevételt, információt, elemzést vagy véleményt, amelyet a szándékos környezetbe juttatással, többek között a forgalomba hozatallal kapcsolatban lényegesnek tart.

(7)

Valamennyi fél erőfeszítéseket tesz annak biztosítására, hogy a GMO-k szándékos környezetbe juttatásának, többek között forgalomba hozatalának engedélyezésére vonatkozó döntések meghozatala során a döntéshozó kellő súllyal figyelembe vegye a nyilvánosságnak az (1) bekezdés alapján biztosított részvételéből származó eredményeket.

(8)

A felek rendelkeznek arról, hogy az e melléklet rendelkezéseinek hatálya alá tartozó, a közigazgatási hatóságok által meghozott döntések szövege, valamint a döntések alapjául szolgáló indokok és megfontolások a nyilvánosság számára hozzáférhetők legyenek.”


Top