Help Print this page 

Document 32006D0596

Title and reference
2006/596/EK: A Bizottság határozata ( 2006. augusztus 4. ) a Kohéziós Alapból a 2007–2013. közötti időszakra történő finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékének megállapításáról (az értesítés a C(2006) 3479. számú dokumentummal történt)
  • No longer in force
OJ L 243, 6.9.2006, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 28–29 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 136 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 136 - 138
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 28 - 29

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/596/oj
Multilingual display
Text

6.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 243/47


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. augusztus 4.)

a Kohéziós Alapból a 2007–2013. közötti időszakra történő finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékének megállapításáról

(az értesítés a C(2006) 3479. számú dokumentummal történt)

(2006/596/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére és 8. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Kohéziós Alap létrehozásáról szóló 1083/2006/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése értelmében a Kohéziós Alap hozzájárul a Közösség gazdasági és társadalmi kohéziójának erősítéséhez a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében.

(2)

Az 1083/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése értelmében azok a tagállamok jogosultak a Kohéziós Alapból történő finanszírozásra, amelyekben a vásárlóerő-paritásban mért, a 2001 és 2003 közötti időszakra vonatkozó közösségi mutatók alapján kiszámított egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem (GNI) az EU 25 bruttó nemzeti jövedelme átlagának 90 %-ánál kevesebb.

(3)

Az 1083/2006/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében a 2006. évben a Kohéziós Alapból történő finanszírozásra jogosult tagállamok, valamint azok a tagállamok, amelyek továbbra is finanszírozásra jogosultak maradtak volna, ha a jogosultsági küszöb az EU 15 bruttó nemzeti jövedelme átlagának 90 %-a marad, ám amelyek elveszítik a jogosultságot, mivel az egy főre jutó nominális nemzeti jövedelmük meghaladja az EU 25-nek a rendelet 5. cikke (2) bekezdésének megfelelően mért és kiszámított átlagos bruttó nemzeti jövedelmét, szintén jogosultak a Kohéziós Alapból átmenetileg és egyedi alapon történő finanszírozásra.

(4)

Ennek megfelelően szükséges a jogosult tagállamok jegyzékének megállapítása,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007. január 1-jén a Kohéziós Alapból történő finanszírozásra jogosult tagállamok felsorolása az I. mellékletben található.

2. cikk

Az 1083/2006/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említettek szerint a Kohéziós Alapból történő finanszírozásra átmenetileg és egyedi alapon jogosult tagállamok felsorolása a II. mellékletben található.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 4-én.

a Bizottság részéről

Danuta HÜBNER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 210., 2006.7.31., 25. o.


I. MELLÉKLET

A 2007. január 1-jén a Kohéziós Alapból történő finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzéke

 

Cseh Köztársaság

 

Észtország

 

Görögország

 

Ciprus

 

Lettország

 

Litvánia

 

Magyarország

 

Málta

 

Lengyelország

 

Portugália

 

Szlovénia

 

Szlovákia


II. MELLÉKLET

A 2007. január 1-je és 2013. december 31-e közötti időszakban a Kohéziós Alapból történő finanszírozásra átmenetileg és egyedi alapon jogosult tagállamok jegyzéke

Spanyolország


Top