Help Print this page 

Document 32001R0539

Title and reference
A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról
  • In force
OJ L 81, 21.3.2001, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 65 - 71
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 65 - 71
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 65 - 71
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 65 - 71
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 65 - 71
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 65 - 71
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 65 - 71
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 65 - 71
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 65 - 71
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 97 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 97 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 3 - 9

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/539/oj
Multilingual display
Text

32001R0539Hivatalos Lap L 081 , 21/03/2001 o. 0001 - 0007


A Tanács 539/2001/EK rendelete

(2001. március 15.)

a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésre és különösen annak 62. cikke 2. pontja b) pontjának i. alpontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel:

(1) A Szerződés 62. cikke 2. pontjának b) pontja alapján a Tanácsnak kell elfogadnia a legfeljebb három hónaposra tervezett tartózkodásra vonatkozó vízumok szabályait, és ezzel összefüggésben meg kell határoznia azon harmadik országok listáját, amelyek állampolgárainak a külső határok átlépésekor vízummal kell rendelkezniük, valamint azon harmadik országokét, amelyek állampolgárai mentesek e kötelezettség alól. A 61. cikk szerint e listák meghatározása azokhoz a kísérő intézkedésekhez tartozik, amelyek közvetlenül összefüggnek a személyek szabad mozgásával a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben.

(2) Ez a rendelet a schengeni vívmányok továbbfejlesztéséből következik, a továbbiakban "Schengeni Jegyzőkönyv" – ként említett jegyzőkönyv értelmében, amely azokat az Európai Unió keretébe illeszti be. A rendelet nem érinti a tagállamoknak a vívmányokból eredő kötelezettségeit, ahogyan azokat az 1999. május 20-i 1999/435/EK határozat A. melléklete a schengeni vívmányokat alkotó valamennyi rendelkezés, illetve határozat jogalapjának megállapítása céljából az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően [3] meghatározza.

(3) Ez a rendelet továbbfejleszti azokat a rendelkezéseket, amelyek tekintetében a Schengeni Jegyzőkönyv szorosabb együttműködésre nyújtott lehetőséget, és amelyek egyrészről az Európai Unió Tanácsa, másrészről az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK határozat [4] B. pontjának 1. cikkében megjelölt területhez tartoznak.

(4) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről aláírt jegyzőkönyv 1. cikkének megfelelően Írország és az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában. Következésképpen, és az említett jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, e rendelet rendelkezései sem Írországra, sem pedig az Egyesült Királyságra nem alkalmazhatók.

(5) Azoknak a harmadik országoknak a meghatározása, amelyeknek állampolgárait vízumkötelezettség terheli, és azon harmadik országoké, amelyek mentesek e kötelezettség alól, számos kritérium – különösen az illegális bevándorlás, a közérdek és a közbiztonság, továbbá az Európai Uniónak harmadik országokkal fenntartott külkapcsolatai – súlyozott esetenkénti mérlegelése alapján történik, figyelembe véve a regionális összefüggéseket és a kölcsönösséget is. Olyan közösségi mechanizmus kialakítására van szükség, amely lehetővé teszi a kölcsönösség elvének alkalmazását abban az esetben, ha ennek a rendeletnek a II. mellékletében felsorolt harmadik országok valamelyike úgy határoz, hogy egy vagy több tagállam állampolgáraival szemben vízumkötelezettséget vezet be.

(6) Mivel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás Izland, Liechtenstein és Norvégia állampolgárait mentesíti a vízumkötelezettség alól, ezek az országok nem szerepelnek a rendelet II. mellékletének listáján.

(7) A hontalan és a menekültként elismert személyekkel kapcsolatban, a tagállamok által aláírt nemzetközi megállapodásokban vállalt kötelezettségek – és különösen az 1959. április 20-án Strasbourgban aláírt, a menekültek vízumkötelezettségének eltörléséről szóló európai megállapodás – sérelme nélkül a vízumkötelezettséget vagy a vízummentességet arra a harmadik országra tekintettel kell eldönteni, amelyben ezek a személyek tartózkodnak és amely útiokmányukat kiállította. A hontalan és menekültként elismert személyekre vonatkozó nemzeti jogszabályok eltérései következtében azonban a tagállamok eldönthetik, hogy ezekre a személyekre kiterjedjen-e a vízumkötelezettség, amennyiben az a harmadik ország, amelyben tartózkodnak és amely útiokmányukat kibocsátotta, olyan harmadik ország, amelynek állampolgárai mentesek a vízumkötelezettség alól.

(8) A tagállamok a nemzetközi közjoggal vagy szokással összhangban egyes, különleges vízumszabályok alkalmazását igénylő esetekben személyek meghatározott csoportjait mentesíthetik a vízumkötelezettség alól, illetve kiterjeszthetik rájuk e kötelezettséget.

(9) A rendszer átláthatóságának biztosítása és az érintett személyek tájékoztatása érdekében a tagállamok kötelesek tájékoztatni a többi tagállamot és a Bizottságot az e rendelet alapján hozott intézkedéseikről. Ugyanezen okokból a tájékoztatást az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában is közzé kell tenni.

(10) A tagállamok területére történő belépésre és a vízum kiadására irányadó feltételek nem érintik az útiokmányok érvényességének elismerését szabályozó jelenlegi rendelkezéseket.

(11) A szerződés 5. cikkében megfogalmazott arányossági elvnek megfelelően a közös vízumszabályok megfelelő érvényesülése érdekében szükséges és célszerű, hogy rendeleti úton szabályozzák azon harmadik országok felsorolását, amelyek állampolgárai a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá esnek, illetve azokét, amelyek állampolgárai mentesek e kötelezettség alól.

(12) E rendelet teljes harmonizációt ír elő azon harmadik országok tekintetében, amelyek állampolgárai a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá esnek, továbbá azon harmadik országok tekintetében, amelyek állampolgárai mentesek e kötelezettség alól. A II. mellékletben felsorolt egyes harmadik országok állampolgárait érintő vízummentesség azonban csak később lép hatályba. A Tanács e célból az említett államok mindegyike esetében a Bizottság által készített jelentések alapján fog határozatot hozni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Az I. mellékletben foglalt listán szereplő harmadik országok állampolgárai a tagállamok külső határainak átlépésekor vízumkötelezettség alá esnek.

(2) A 8. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a II. mellékletben foglalt listán szereplő harmadik országok állampolgárai mentesek az (1) bekezdésben előírt kötelezettség alól, amennyiben tartózkodásuk teljes időtartama a három hónapot nem haladja meg.

(3) Azoknak az új harmadik országoknak az állampolgáraira, amelyek az I. és a II. mellékletben felsorolt országokból jöttek létre, az (1) és (2) bekezdésben foglalt megfelelő rendelkezések vonatkoznak, ameddig a Tanács a Szerződés idevágó rendelkezésében előírt eljárás szerint más határozatot nem hoz.

(4) Amennyiben egy, a II. mellékletben felsorolt harmadik ország egy tagállam állampolgáraira vízumkötelezettséget vezet be, akkor ez – a Közösség által az adott harmadik országgal kötött, vízummentességet biztosító esetleges megállapodás rendelkezéseinek sérelme nélkül – az alábbi rendelkezések alkalmazásához vezet:

a) a tagállam írásban tájékoztathatja a Bizottságot és a Tanácsot arról, hogy a harmadik ország vízumkötelezettséget vezetett be;

b) e tájékoztatás esetén a tagállamok a tájékoztatást követő 30 nap múlva kötelesek ideiglenes vízumkötelezettséget bevezetni az érintett harmadik ország állampolgáraira, kivéve ha a Tanács minősített többséggel másként határoz;

c) a vízumkötelezettség ideiglenes bevezetését annak hatálybalépése előtt a Tanács közzéteszi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában;

d) a Bizottság megvizsgálja a Tanács vagy egy tagállam arra irányuló kérését, hogy a Bizottság nyújtson be javaslatot a Tanácshoz e rendelet mellékleteinek módosítása iránt, az érintett harmadik országnak az I. mellékletbe való felvétele, illetve a II. mellékletből való törlése céljából;

e) amennyiben a harmadik ország még azelőtt visszavonja határozatát a vízumkötelezettség bevezetéséről, hogy a Tanács elfogadta volna e rendelet mellékleteinek ilyen módosítását, az érintett tagállam erről haladéktalanul írásban tájékoztatja a Bizottságot és a Tanácsot;

f) ezt a tájékoztatást a Tanács az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi. Az érintett harmadik ország állampolgáraira ideiglenesen bevezetett vízumkötelezettség a közzétételt követő 7. nap után hatályát veszíti.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában a "vízum" egy tagállam által kiadott olyan engedély vagy egy tagállam által hozott olyan határozat, amely ahhoz szükséges, hogy:

- az adott tagállamba vagy több tagállamba legfeljebb összesen három hónaposra tervezett tartózkodás céljából beutazzanak,

- az adott tagállam vagy több tagállam területére átutazás céljából beutazzanak, a repülőtéri tranzit kivételével.

3. cikk

A menekültek vízumkötelezettségének eltörléséről 1959. április 20-án, Strasbourgban aláírt európai megállapodásban foglalt kötelezettségek sérelme nélkül a menekültnek elismert és a hontalan személyek tekintetében:

- vízumkötelezettséget kell előírni, amennyiben az a harmadik ország, amelyben tartózkodási helyük van és amely útiokmányaikat kiállította, az I. mellékletben felsorolt harmadik országok egyike;

- vízumkötelezettség alóli mentesség nyújtható, amennyiben az a harmadik ország, ahol tartózkodási helyük van és amely útiokmányaikat kiállította, a II. mellékletben felsorolt harmadik országok egyike.

4. cikk

(1) A tagállamok kivételt tehetnek az 1. cikk (1) bekezdésében előírt vízumkötelezettség vagy az 1. cikk (2) bekezdésében előírt vízummentesség alól:

a) diplomata útlevél, szolgálati útlevél és egyéb hivatali útlevelek birtokosai;

b) polgári légiközlekedési és tengerhajózási személyzet tagjai;

c) katasztrófa vagy baleset során a segély- vagy mentő légijáratok hajózó személyzete és kisegítői, valamint az egyéb segítő személyek;

d) a nemzetközi belvízi utakon hajózó járművek polgári személyzete;

e) egyes kormányközi nemzetközi szervezetek által tisztviselőik részére kiállított laissez-passer birtokosai

számára.

(2) A tagállamok mentesíthetik a vízumkötelezettség alól azt az I. mellékletben felsorolt harmadik állam állampolgárságával rendelkező iskolai tanulót, aki a II. mellékletben felsorolt valamely harmadik országban rendelkezik lakóhellyel és iskolai kirándulás keretében, az iskolai tanulók csoportjának tagjaként az adott iskola tanárának kíséretében utazik.

(3) A tagállamok kivételt tehetnek az 1. cikk (2) bekezdésében előírt vízummentesség alól olyan személyek esetén, akik tartózkodásuk alatt kereső tevékenységet folytatnak.

5. cikk

(1) E rendelet hatálybalépését követő 10 munkanapon belül a tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot a 3. cikk második francia bekezdése és a 4. cikk alapján tett intézkedéseikről. Ezen intézkedések későbbi módosításáról 5 munkanapon belül tájékoztatni kell a tagállamokat és a Bizottságot.

(2) A Bizottság az (1) bekezdés szerinti értesítéseket az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában tájékoztatásul közzéteszi.

6. cikk

Ez a rendelet nem érinti a tagállamoknak az államok, a területi egységek, valamint a hatóságaik által kiállított útlevelek, illetve úti- és személyazonossági okmányok elismerésére vonatkozó hatáskörét.

7. cikk

(1) Az 574/1999/EK tanácsi rendelet [5] helyébe e rendelet lép.

(2) A Közös konzuli utasításnak (KKU) és a Közös kézikönyvnek (KK) a Schengeni Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i határozatából [SCH/Com-ex(99) 13] adódó végleges szövegváltozatai a következőképpen módosulnak:

1. A KKU 1. melléklete I. részének, valamint a KK 5. melléklete I. részének elnevezése helyébe a következő szöveg lép:

"Azon harmadik országok közös listája, amelyek állampolgáraira valamennyi, az 539/2001/EK rendelet hatálya alá tartozó tagállamban kiterjed a vízumkötelezettség";

2. A KKU 1. melléklete I. részében, valamint a KK 5. melléklete I. részében található lista helyébe az e rendelet I. mellékletében található lista lép;

3. A KKU 1. melléklete II. részének, valamint a KK 5. melléklete II. részének elnevezése helyébe a következő szöveg lép:

"Azon harmadik országok közös listája, amelyek állampolgáraira valamennyi, az 539/2001/EK rendelet hatálya alá tartozó tagállamban kiterjed a vízummentesség";

4. A KKU 1. melléklete II. részében, valamint a KK 5. melléklete II. részében található lista helyébe az e rendelet II. mellékletében foglalt lista lép;

5. A KKU 1. mellékletének III. részét és a KK 5. mellékletének III. részét el kell hagyni.

(3) A Schengeni Végrehajtó Bizottság 1997. december 15-i [SCH/Com-ex(97) 32] és 1998. december 16-i [SCH/Com-ex(98) 53, rev. 2] határozatai hatályukat vesztik.

8. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2) A II. mellékletben csillaggal megjelölt ország állampolgárai tekintetében az 1. cikk (2) bekezdése alkalmazásának időpontjáról a Tanács, a Szerződés 67. cikkének (3) bekezdésének megfelelően, a következő albekezdésben említett jelentés alapján később határoz.

A Bizottság evégett felkéri az érintett országot, hogy jelölje meg, milyen kötelezettségeket kész vállalni az illegális bevándorlás és az illegális tartózkodás vonatkozásában, ideértve az érintett országból származó, illegálisan a tagállamok területén tartózkodó személyek hazatelepítését is, és erről jelentést nyújt be a Tanácsnak. A Bizottság, esetleges hasznos ajánlásaival együtt, legkésőbb 2001. június 30-ig benyújtja a Tanácshoz első jelentését.

Mindaddig, amíg a Tanács nem fogadja el a fent említett határozattal létrehozott jogi aktust, az érintett ország állampolgáraira az 1. cikk (1) bekezdésében foglalt kötelezettséget kell alkalmazni. E rendelet 2-6. cikkét teljes egészében alkalmazni kell.

Ez a rendelet az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. március 15.

a Tanács részéről

az elnök

M-I. Klingvall

[1] HL C 177. E., 2000.6.27, 66. o.

[2] 2000. július 5-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 176., 1999.7.10, 1. o.

[4] HL L 176., 1999.7.10, 31. o.

[5] HL L 72., 1999.3.18, 2. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett közös lista

1. ÁLLAMOK

Afganisztán

Albánia

Algéria

Angola

Antigua és Barbuda

Armenia

Azerbajdzsán

Bahama-szigetek

Bahrein

Banglades

Barbados

Belarusz

Belize

Benin

Bissau-Guinea

Bhután

Bosznia és Hercegovina

Botswana

Burkina Faso

Burma/Mianmar

Burundi

Comore-szigetek

Csád

Dél-Afrika

Dominika

Dominikai Köztársaság

Dzsibuti

Egyenlítői Guinea

Egyesült Arab Emírségek

Egyiptom

Elefántcsontpart

Eritrea

Északi Mariana-szigetek

Észak-Korea

Etiópia

Fehéroroszország

Fidzsi-szigetek

Fülöp-szigetek

Gabon

Gambia

Ghána

Grenada

Grúzia

Guinea

Guyana

Haiti

India

Indonézia

Irak

Irán

Jamaica

Jemen

Jordánia

Kambodzsa

Kamerun

Katar

Kazahsztán

Kenya

Kína

Kirgizisztán

Kiribati

Kolumbia

Kongó

Kongói Demokratikus Köztársaság

Közép-Afrikai Köztársaság

Kuba

Kuvait

Laosz

Lesotho

Libanon

Libéria

Líbia

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

Madagaszkár

Malawi

Maldív-szigetek

Mali

Marokkó

Marshall-szigetek

Mauritánia

Mauritius

Mianmar

Mikronézia

Moldávia

Mongólia

Mozambik

Namíbia

Nauru

Nepál

Niger

Nigéria

Nyugat-Szamoa

Omán

Oroszország

Örményország

Pakisztán

Palau

Pápua Új-Guinea

Peru

Ruanda

Saint Kitts és Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent és Grenadine-szigetek

Salamon-szigetek

São Tomé és Príncipe

Seychelle-szigetek

Sierra Leone

Srí Lanka

Suriname

Szaúd-Arábia

Szenegál

Szerbia és Montenegró (Jugoszláv Szövetségi Köztársaság)

Szíria

Szomália

Szudán

Szváziföld

Tádzsikisztán

Tanzánia

Thaiföld

Togo

Tonga

Törökország

Trinidad és Tobago

Tunézia

Tuvalu

Türkmenisztán

Uganda

Ukrajna

Üzbegisztán

Vanuatu

Vietnám

Zambia

Zimbabwe

Zöld-foki-szigetek

2. OLYAN ENTITÁSOK ÉS TERÜLETI HATÓSÁGOK, AMELYEKET LEGALÁBB EGY TAGÁLLAM NEM ISMER EL ÁLLAMKÉNT

Kelet-Timor

Palesztin Hatóság

Tajvan

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésében említett közös lista

1. ÁLLAMOK

Amerikai Egyesült Államok

Andorra

Argentína

Ausztrália

Bolívia

Brazília

Brunei

Bulgária

Chile

Ciprus

Costa Rica

Cseh Köztársaság

Dél-Korea

Ecuador

Észtország

Guatemala

Honduras

Horvátország

Izrael

Japán

Kanada

Lengyelország

Lettország

Litvánia

Magyarország

Malajzia

Málta

Mexikó

Monaco

Nicaragua

Panama

Paraguay

Románia [1]

Salvador

San Marino

Svájc

Szentszék

Szingapúr

Szlovákia

Szlovénia

Új-Zéland

Uruguay

Venezuela

2. A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG KÜLÖNLEGES KÖZIGAZGATÁSI RÉGIÓI

Hongkong – Különleges Közigazgatási Régió [2]

Makaó – Különleges Közigazgatási Régió [3]

[1] Lásd a 8. cikk (2) bekezdését.

[2] A vízummentesség csak azokra vonatkozik, akik rendelkeznek a "Hong Kong Special Administrative Region" útlevelével.

[3] A vízummentesség csak azokra vonatkozik, akik rendelkeznek a "Região Administrativa Especial de Macau" útlevelével.

--------------------------------------------------

Top