Help Print this page 

Document 31996D0391

Title and reference
A Tanács határozata (1996. március 28.) az energiaágazatban a transzeurópai hálózatok fejlesztéséhez kedvezőbb körülmények megteremtését célzó intézkedések megállapításáról
  • No longer in force
OJ L 161, 29.6.1996, p. 154–155 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/391/oj
Multilingual display
Text

31996D0391Hivatalos Lap L 161 , 29/06/1996 o. 0154 - 0155


A Tanács határozata

(1996. március 28.)

az energiaágazatban a transzeurópai hálózatok fejlesztéséhez kedvezőbb körülmények megteremtését célzó intézkedések megállapításáról

(96/391/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 129d. cikke harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [3],

a Szerződés 189c. cikkében említett eljárásnak [4] megfelelően,

mivel a transzeurópai energiahálózatok fejlesztése számára a kedvezőbb körülmények megteremtése részét képezi a Szerződés 129c. cikkének értelmében hozott intézkedések szélesebb körének, és erről intézkedik a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások megállapításáról szóló, 1996. június 5-i 1254/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozat [5];

mivel az energiaágazatban a belső piac megteremtéséhez az intézkedéseket egy átfogó energiastratégiába kell foglalni, amely nemcsak a Közösség e területre vonatkozó fő kritériumait és célkitűzéseit határozza meg, hanem sokkal részletesebben meghatározza az energiapiac liberalizálására vonatkozó feltételeket;

mivel az energiaágazat transzeurópai hálózatai kialakításának és fejlesztésének segítenie kell az energiaellátás költségeinek csökkenését, és így hozzá kell járulnia a nagyobb mértékű gazdasági növekedéshez, a foglalkoztatottság magasabb szintjéhez, és fokoznia kell az európai gazdaság versenyképességét;

mivel a kedvezőbb körülmények megteremtésének elsősorban arra kell irányulnia, hogy ösztönözze a hálózatokért felelős szervek közötti műszaki együttműködést, és hogy elősegítse a tagállamokban a hálózati projektekben alkalmazott engedélyezési eljárások végrehajtását a késedelmek csökkentése érdekében;

mivel az 1254/96/EK határozatban meghatározott, közös érdekű projektek megvalósításának felgyorsításához szükséges biztosítani a Közösségnek azt a lehetőséget, hogy támogassa az ilyen projektek érdekében tett pénzügyi erőfeszítéseket a transzeurópai hálózatok területén a közösségi pénzügyi támogatások nyújtásának általános szabályairól szóló tanácsi rendelettel összhangban;

mivel a Közösség rendelkezésére álló egyéb pénzügyi eszközök, úgymint a strukturális alapok, az Európai Beruházási Alap, az Európai Beruházási Bank támogatása és harmadik országok javára szóló programok, hozzájárulhatnak – egyes esetekben döntően – az 1254/96/EK határozatban meghatározott közös érdekű projektek megvalósításához,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ez a határozat azt az intézkedést határozza meg, amelynek célja kedvezőbb körülmények megteremtése a transzeurópai energiahálózatokkal kapcsolatos közös érdekű projektek végrehajtásához és az ilyen hálózatok közösségi szintű együttműködtethetőségének biztosításához.

2. cikk

(1) A transzeurópai energiahálózatok fejlesztéséhez szükséges kedvezőbb körülmények megteremtése érdekében a Közösség a legnagyobb fontosságot a következő intézkedéseknek tulajdonítja, és szükség szerint támogatja azokat:

- az 1254/96/EK határozat 2. cikkében említett európai összekapcsolt rendszerek megfelelő működésében részt vevő, a transzeurópai hálózatokért felelős szervek közötti műszaki együttműködés megvalósítása,

- együttműködés a tagállamok között kölcsönös konzultáció formájában, amelynek célja, hogy előmozdítsa a transzeurópai energiahálózati projektekre vonatkozó engedélyezési eljárások végrehajtását a késedelmek csökkentése érdekében.

(2) A Bizottság az érintett tagállamokkal szoros együttműködésben megtesz minden megfelelő kezdeményezést az első bekezdésben említett tevékenységek összehangolásának elősegítésére.

3. cikk

A transzeurópai energiahálózatok fejlesztéséhez szükséges kedvezőbb pénzügyi feltételek megteremtésére a Közösség:

1. pénzügyi támogatást nyújthat a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó intézkedések részeként. Ezeket az intézkedéseket a Bizottság fogadja el a transzeurópai hálózatok területén a közösségi pénzügyi támogatások nyújtásának általános szabályairól szóló tanácsi rendelettel összhangban;

2. figyelembe veszi az 1254/96/EK határozatban meghatározott, közös érdekű projekteket a hálózatokra alkalmazott alapjaiból, eszközeiből és pénzügyi programjaiból nyújtott támogatás során, azok saját szabályainak és céljainak keretein belül.

4. cikk

A 2. cikkben említett intézkedések végrehajtása során a Bizottságot az 1254/96/EK határozat 9. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság segíti a határozat 9. cikkének (2) és (3) bekezdésében megállapított eljárással összhangban.

5. cikk

A Bizottság kétévente jelentést készít e határozat végrehajtásáról, amelyet benyújt az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1996. március 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. Clo

[1] HL C 72., 1994.3.10., 15. o.

[2] HL C 195., 1994.7.18., 33. o.

[3] HL C 217., 1994.8.6., 26. o.

[4] Az Európai Parlament 1995. május 18-i véleménye (HL C 151., 1995.6.19., 232. o.), a Tanács 1995. június 29-i közös álláspontja (HL C 216., 1995.8.21., 38. o.) és az Európai Parlament 1995. október 26-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[5] HL L 161., 1996.6.29., 147. o.

--------------------------------------------------

Top