Help Print this page 

Document 32008L0068

Title and reference
Direktiva 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari Tekst značajan za EGP
  • In force
OJ L 260, 30.9.2008, p. 13–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 136 - 182

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/68/oj
Multilingual display
Text

07/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

136


32008L0068


L 260/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

24.09.2008.


DIREKTIVA 2008/68/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 24. rujna 2008.

o kopnenom prijevozu opasnih tvari

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 71.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim vodnim putovima predstavlja znatan rizik od nesreća. Stoga treba poduzeti mjere kako bi se osiguralo da se takav prijevoz obavlja u najboljim mogućim sigurnosnim uvjetima.

(2)

Direktivom Vijeća 94/55/EZ od 21. studenoga 1994. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na prijevoz opasnih tvari u cestovnom prijevozu (3) i Direktivom Vijeća 96/49/EZ od 23. srpnja 1996. o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na prijevoz opasnih tvari željeznicom (4) uspostavljena su jedinstvena pravila u vezi s prijevozom opasnih tvari cestom i željeznicom.

(3)

Kako bi se uspostavio zajednički režim koji obuhvaća sve aspekte unutarnjeg prijevoza opasnih tvari, direktive 94/55/EZ i 96/49/EZ treba zamijeniti jedinstvenom Direktivom, kojom se također utvrđuju odredbe o unutarnjim plovnim putovima.

(4)

Većina država članica su ugovorne stranke Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR), podliježu Pravilniku o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID), i u mjeri u kojoj je to relevantno, ugovorne su stranke Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN).

(5)

ADR-om, RID-om i ADN-om utvrđuju se jedinstvena sigurnosna pravila za međunarodni prijevoz opasnih tvari. Ta pravila također treba proširiti na nacionalni prijevoz kako bi se u cijeloj Zajednici uskladili uvjeti pod kojima se prevoze opasne tvari te kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje zajedničkog tržišta prijevoza.

(6)

Ova se Direktiva ne bi trebala primjenjivati na prijevoz opasnih tvari u određenim izvanrednim okolnostima povezanima sa svojstvom upotrijebljenih vozila ili plovila ili s ograničenom vrstom prijevoza koji se obavlja.

(7)

Odredbe ove Direktive također se ne bi trebale primjenjivati na prijevoz opasnih tvari pod izravnom i fizičkom odgovornošću ili nadzorom oružanih snaga. Međutim, prijevoz opasnih tvari koji izvode komercijalni izvoditelji koji rade za oružane snage morao bi biti obuhvaćen ovom Direktivom, osim kada se ugovorni poslovi obavljaju pod izravnom i fizičkom odgovornošću ili nadzorom oružanih snaga.

(8)

Država članica koja nema željeznički sustav, niti će ga imati u bliskoj budućnosti, imala bi nerazmjernu i besmislenu obvezu kada bi morala prenositi u svoje zakonodavstvo i provoditi odredbe ove Direktive koje se odnose na željeznički prijevoz. Stoga takvu državu članicu, tako dugo dok nema željeznički sustav, treba izuzeti od obveze prenošenja i provođenja ove Direktive u odnosu na željeznički prijevoz.

(9)

Svaka bi država članica trebala zadržati pravo izuzeća prijevoza opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima od primjene ove Direktive ako unutarnji plovni putovi na njezinom području nisu unutarnjim plovnim putom povezani s plovnim putovima drugih država članica ili ako se njima ne prevoze opasne tvari.

(10)

Ne dovodeći u pitanje pravo Zajednice te odredbe Priloga I. odjeljka I.1. (1.9.), Priloga II. odjeljka II.1. (1.9.) i Priloga III. odjeljka III.1. (1.9.), države članice bi, radi sigurnosti prijevoza, trebale zadržati pravo zadržavanja ili donošenja odredaba u područjima koja nisu obuhvaćena ovom Direktivom. Te bi odredbe trebale biti jasne i specifične.

(11)

Svaka bi država članica trebala zadržati pravo uređivanja ili zabrane prijevoza opasnih tvari unutar njezinog područja na temelju razloga koji nisu sigurnosni, kao što su nacionalna sigurnost ili zaštita okoliša.

(12)

Trebalo bi dopustiti upotrebu prijevoznih sredstava registriranih u trećim zemljama za međunarodni prijevoz opasnih tvari unutar područja država članica, pod uvjetom da se poštuju odgovarajuće odredbe ADR-a, RID-a ili ADN-a i ove Direktive.

(13)

Svaka bi država članica trebala zadržati pravo primjene strožih mjera na nacionalni prijevoz koji se obavlja upotrebom prijevoznih sredstava koja su registrirana ili koja prometuju unutar njezinog područja.

(14)

Usklađivanje uvjeta koji se primjenjuju na nacionalni prijevoz opasnih tvari ne bi trebalo biti zapreka za uzimanje u obzir posebnih nacionalnih okolnosti. Ovom se Direktivom, stoga, državama članicama treba omogućiti odobravanje određenih odstupanja u određenim utvrđenim uvjetima. Takva bi odstupanja trebala biti navedena u ovoj Direktivi kao „nacionalna odstupanja”.

(15)

Kako bi se uredile neuobičajene i izvanredne situacije, države članice bi trebale imati pravo davanja pojedinačnih ovlaštenja kojima se dopušta prijevoz opasnih tvari unutar njihovog područja koji bi inače ovom Direktivom bio zabranjen.

(16)

Imajući u vidu razinu potrebnih ulaganja u ovom sektoru, državama članicama treba dopustiti da privremeno zadrže neke posebne nacionalne odredbe u vezi sa zahtjevima u odnosu na gradnju prijevoznih sredstava i opreme te u vezi s prijevozom kroz tunel ispod La Manchea. Državama članicama također treba dopustiti zadržavanje i donošenje odredaba za prijevoz opasnih tvari željeznicom između država članica i država koje su ugovorne stranke Organizacije za suradnju među željeznicama (OSJD) dok se ne usklade pravila iz Priloga II. Sporazumu o međunarodnom prijevozu robe željeznicom (SMGS) i odredbe iz odjeljka II.1. Priloga II. ovoj Direktivi, a time i RID-a. U roku od 10 godina od stupanja na snagu ove Direktive Komisija bi trebala ocijeniti posljedice ovih odredaba i, prema potrebi, dati odgovarajuće prijedloge. Te bi se odredbe trebale navesti u ovoj Direktivi kao „dodatne prijelazne odredbe”.

(17)

Potrebna je mogućnost brze prilagodbe Priloga ovoj Direktivi znanstvenom i tehničkom napretku, uključujući razvoj novih tehnologija za praćenje i lociranje, posebno kako bi se uzele u obzir nove odredbe ugrađene u ADR, RID i ADN. Izmjene ADR-a, RID-a i ADN-a te odgovarajuće prilagodbe Priloga moraju stupiti na snagu istodobno. Komisija bi, prema potrebi, trebala državama članicama dati financijsku pomoć za prijevod ADR-a, RID-a i ADN-a te bilo kojih njihovih izmjena na njihove službene jezike.

(18)

Mjere potrebne za provedbu ove Direktive treba donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (5).

(19)

Posebno, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu Priloga ovoj Direktivi znanstvenom i tehničkom napretku. Kako su te mjere općenite te su namijenjene za izmjenu elemenata ove Direktive koji nisu ključni, inter alia, njezinim dopunjavanjem novim elementima koji nisu ključni, one se moraju donijeti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom, predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(20)

Komisija bi također trebala imati mogućnost izmjene popisa nacionalnih odstupanja i odlučivanja o primjeni i provedbi hitnih mjera u slučaju nesreće ili nezgode.

(21)

Za donošenje prilagodbi Priloga znanstvenom i tehničkom napretku trebalo bi, radi učinkovitosti, smanjiti uobičajena vremenska ograničenja za regulatorni postupak s kontrolom.

(22)

Kako ciljeve ove Direktive, osiguravanje jedinstvene primjene usklađenih sigurnosnih pravila u cijeloj Zajednici i visoku razinu sigurnosti u nacionalnom i međunarodnom prijevozu, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ih se, radi opsega i učinaka ove Direktive, može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti navedenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(23)

Odredbama ove Direktive ne dovodi se u pitanje obveza koju su prihvatile Zajednica i njezine države članice u skladu s ciljevima postavljenima na Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvitku (UNCED), održanoj u Rio de Janeiru u lipnju 1992. godine, a to je nastojanje ka usklađenju sustava za klasifikaciju opasnih tvari.

(24)

Odredbama ove Direktive ne dovodi se u pitanje zakonodavstvo Zajednice o sigurnosnim uvjetima u kojima se moraju prevoziti biološki agensi i genetski modificirani organizmi, a koji se uređuju Direktivom Vijeća 90/219/EEZ od 23. travnja 1990. o ograničenoj uporabi genetski modificiranih mikroorganizama (6), Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom ispuštanju genetski modificiranih organizama u okoliš (7) i Direktivom 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem biološkim sredstvima na radu (8).

(25)

Odredbama ove Direktive ne dovodi se u pitanje primjena drugih odredaba Zajednice u području sigurnosti i zdravlja na radu te zaštite okoliša. Njima se posebno ne dovodi u pitanje okvirna Direktiva o sigurnosti i zdravlju na radu, Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (9) i njezine dopunske direktive.

(26)

Direktivom 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe (10) predviđa se da plovila koja imaju svjedodžbu izdanu u skladu s Pravilima za prijevoz opasnih tvari Rajnom (ADNR) mogu prevoziti opasne tvari na području Zajednice pod uvjetima navedenim u toj svjedodžbi. Kao posljedica donošenja ove Direktive, Direktivu 2006/87/EZ treba izmijeniti kako bi se izbrisala navedena odredba.

(27)

Za primjenu odredaba ove Direktive na prijevoz opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima treba odobriti prijelazno razdoblje do dvije godine kako bi se dalo dovoljno vremena za prilagodbu nacionalnih odredaba, uspostavu pravnih okvira i osposobljavanje osoblja. Za sve svjedodžbe za brodove i osoblje, koje su izdane prije ili tijekom prijelaznog razdoblja za primjenu odredaba ove Direktive na prijevoz opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima, treba odobriti općenito prijelazno razdoblje od pet godina, osim ako je u svjedodžbi navedeno kraće razdoblje valjanosti.

(28)

Stoga direktive 94/55/EZ i 96/49/EZ treba staviti izvan snage. Radi jasnoće i dosljednosti, također treba staviti izvan snage Direktivu Vijeća 96/35/EZ od 3. lipnja 1996. o imenovanju i stručnoj osposobljenosti savjetnika za sigurnost u prijevozu opasnih tvari cestovnim, željezničkim i unutarnjim plovnim putovima (11), Direktivu 2000/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2000. o minimalnim zahtjevima za provjeru znanja savjetnika za sigurnost prijevoza opasnih tvari cestovnim, željezničkim i unutarnjim plovnim putovima (12), Odluku Komisije 2005/263/EZ od 4. ožujka 2005. o ovlašćivanju država članica da usvoje određena odstupanja u skladu s Direktivom 94/55/EZ u vezi s prijevozom opasnih tvari u cestovnom prometu (13) i Odluku Komisije 2005/180/EZ od 4. ožujka 2005. o ovlašćivanju država članica da usvoje određena odstupanja u skladu s Direktivom Vijeća 96/49/EZ u vezi s prijevozom opasnih tvari u željezničkom prometu (14).

(29)

U skladu s točkom 34. Međuinstitucionalnog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva (15), države članice se potiču da za sebe i u interesu Zajednice izrade i objave svoje vlastite tablice kojima se u najvećoj mogućoj mjeri prikazuje korelacija između ove Direktive i prenošenja mjera u nacionalno zakonodavstvo,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima unutar ili između država članica, uključujući utovar i istovar, prijelaz na druge vrsta prijevoza ili s drugih vrsta prijevoza te zaustavljanja koja su potrebna radi okolnosti prijevoza.

Ona se ne primjenjuje na prijevoz opasnih tvari:

(a)

vozilima, vagonima ili plovilima koji pripadaju oružanim snagama ili su pod njihovom odgovornošću;

(b)

pomorskim plovilima na pomorskim plovnim putovima koji čine dio unutarnjih plovnih putova;

(c)

trajektima koji prelaze samo unutarnji plovni put ili luku; ili

(d)

prijevoz koji se u potpunosti obavlja unutar opsega zatvorenog područja.

2.   Prilog II. odjeljak II.1. ne primjenjuje se na države članice koje nemaju željeznički sustav tako dugo dok se takav sustav ne uspostavi na njihovom državnom području.

3.   U roku od jedne godine od stupanja ove Direktive na snagu države članice mogu odlučiti da ne primjenjuju Prilog III. odjeljak III.1. radi jednog od sljedećih razloga:

(a)

nemaju unutarnje plovne putove;

(b)

njihovi unutarnji plovni putovi nisu, unutarnjim plovnim putovima, povezani s plovnim putovima drugih država članica; ili

(c)

njihovim unutarnjim plovnim putovima ne prevoze se opasne tvari.

Ako država članica odluči ne primjenjivati odredbe Priloga III. odjeljka III.1., ona o toj odluci obavješćuje Komisiju, koja obavješćuje druge države članice.

4.   Države članice mogu donijeti posebne sigurnosne zahtjeve za nacionalni i međunarodni prijevoz opasnih tvari unutar njihovog područja, što se tiče:

(a)

prijevoza opasnih tvari vozilima, vagonima ili plovilima na unutarnjim plovnim putovima koji nisu obuhvaćeni ovom Direktivom;

(b)

upotrebe propisanih putova, uključujući upotrebu propisanih načina prijevoza, kada je to opravdano;

(c)

posebnih pravila za prijevoz opasnih tvari u putničkim vlakovima.

One o tim odredbama i njihovoj opravdanosti obavješćuju Komisiju.

Komisija o tome obavješćuje druge države članice.

5.   Države članice mogu urediti ili zabraniti prijevoz opasnih tvari unutar svojeg državnog područja isključivo zbog razloga koji nisu povezani sa sigurnošću tijekom prijevoza.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive:

1.

„ADR” znači Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari, zaključen u Ženevi 30. rujna 1957., s izmjenama;

2.

„RID” znači Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom, koji se kao Prilog C nalazi u Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) zaključenoj u Vilniusu 3. lipnja 1999., s izmjenama;

3.

„ADN” znači Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima, zaključen u Ženevi 26. svibnja 2000., s izmjenama;

4.

„vozilo” znači bilo koje motorno vozilo namijenjeno za upotrebu na cesti, koje ima najmanje četiri kotača i maksimalno projektiranu brzinu veću od 25 km/h, te njegove prikolice, s iznimkom vozila koja se kreću tračnicama, pokretnih strojeva te poljoprivrednih i šumarskih traktora koji pri prijevozu opasnih tvari ne voze brzinom većom od 40 km/h;

5.

„vagon” znači bilo koje željezničko vozilo bez vlastitog pogona, koje se vozi na svojim vlastitim kotačima na željezničkim prugama te se upotrebljava za prijevoz tereta;

6.

„plovilo” znači bilo koje plovilo za plovidbu unutarnjim plovnim putovima ili pomorsko plovilo.

Članak 3.

Opće odredbe

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 6., opasne tvari ne smiju se prevoziti ako je to zabranjeno Prilogom I. odjeljkom I.1., Prilogom II. odjeljkom II.1. ili Prilogom III. odjeljkom III.1.

2.   Ne dovodeći u pitanje opća pravila o pristupu tržištu ili pravila koja se općenito primjenjuju na prijevoz robe, prijevoz opasnih tvari se odobrava ako je u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu I. odjeljku I.1., Prilogu II. odjeljku II.1. ili Prilogu III. odjeljku III.1.

Članak 4.

Treće zemlje

Prijevoz opasnih tvari između država članica i trećih zemalja odobrava se ako je u skladu sa zahtjevima ADR-a, RID-a ili ADN-a, osim ako je u prilozima navedeno drukčije.

Članak 5.

Ograničenja radi sigurnosti prijevoza

1.   Osim u vezi sa zahtjevima u odnosu na gradnju, države članice mogu, radi sigurnosti prijevoza, primjenjivati strože odredbe za nacionalni prijevoz opasnih tvari vozilima, vagonima i plovilima na unutarnjim plovnim putovima, koji su registrirani ili prometuju unutar njihovog područja.

2.   Ako za slučaj nesreće ili nezgode unutar njezinog područja država članica smatra da su primjenjive sigurnosne odredbe nedostatne za ograničavanje opasnosti povezanih s prijevozom i ako postoji hitna potreba za poduzimanjem mjera, ta država članica već u fazi planiranja obavješćuje Komisiju o mjerama koje namjerava poduzeti.

U skladu s postupkom iz članka 9. stavka 2., Komisija odlučuje o tome hoće li odobriti provedbu predmetnih mjera i o trajanju tog odobrenja.

Članak 6.

Odstupanja

1.   Za prijevoz koji se izvodi unutar njihovih područja, države članice mogu odobriti upotrebu drugih jezika osim onih navedenih u prilozima.

2.

(a)

Pod uvjetom da nije ugrožena sigurnost, države članice mogu zatražiti odstupanja od Priloga I. odjeljka I.1., Priloga II. odjeljka II.1. i Priloga III. odjeljka III.1. za prijevoz malih količina nekih opasnih tvari unutar njihovog područja, izuzimajući tvari koje imaju srednju ili visoku razinu radioaktivnosti, pod uvjetom da zahtjevi za takav prijevoz nisu stroži od uvjeta navedenih u tim prilozima.

(b)

Pod uvjetom da nije ugrožena sigurnost, države članice mogu također zatražiti odstupanja od Priloga I. odjeljka I.1., Priloga II. odjeljka II.1. i Priloga III. odjeljka III.1. za prijevoz opasnih tvari unutar njihovog područja, u slučaju:

i.

lokalnog prijevoza na kratke udaljenosti; ili

ii.

lokalnog prijevoza željeznicom na posebno određenim rutama, koji je dio utvrđenog industrijskog postupka i koji se strogo nadzire u skladu s jasno određenim uvjetima.

Komisija u svakom slučaju provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz podstavaka (a) i (b) te u skladu s postupkom iz članka 9. stavka 2. odlučuje o tome hoće li odobriti odstupanje i dodati ga na popis nacionalnih odstupanja iz Priloga I. odjeljka I.3., Priloga II. odjeljka II.3. ili Priloga III. odjeljka III.3.

3.   Odstupanja iz stavka 2. vrijede tijekom razdoblja od najviše šest godina od datuma odobrenja, s tim da se to razdoblje utvrđuje u odluci o odobrenju. Što se tiče postojećih odstupanja iz Priloga I. odjeljka I.3., Priloga II. odjeljka II.3. i Priloga III. odjeljka III.3., smatra se da je datum odobrenja 30. lipnja 2009. Ako nije drukčije navedeno, odstupanja vrijede tijekom razdoblja od šest godina.

Odstupanja se primjenjuju bez diskriminacije.

4.   Ako država članica zatraži produženje odobrenja odstupanja, Komisija razmatra predmetno odstupanje.

Ako nisu bile donesene nikakve izmjene Priloga I. odjeljka I.1., Priloga II. odjeljka II.1. ili Priloga III. odjeljka III.1. koje bi utjecale na predmet odstupanja, Komisija, u skladu s postupkom iz članka 9. stavka 2. obnavlja odobrenje za daljnje razdoblje od najviše šest godina od datuma odobrenja, s tim da se to razdoblje utvrđuje u odluci o odobrenju.

Ako su bile donesene izmjene Priloga I. odjeljka I.1., Priloga II. odjeljka II.1. ili Priloga III. odjeljka III.1. koje utječu na predmet odstupanja, Komisija, u skladu s postupkom iz članka 9. stavka 2., može:

(a)

proglasiti odstupanje zastarjelim i izbrisati ga iz odgovarajućeg Priloga;

(b)

ograničiti područje primjene odobrenja i u skladu s time izmijeniti odgovarajući Prilog;

(c)

obnoviti odobrenje za daljnje razdoblje od najviše šest godina od datuma odobrenja, s tim da se to razdoblje utvrđuje u odluci o odobrenju.

5.   Svaka država članica može, iznimno i pod uvjetom da nije ugrožena sigurnost, izdati pojedinačna odobrenja za obavljanje prijevoza opasnih tvari unutar njezinog područja koji je ovom Direktivom zabranjen, ili za obavljanje takvog prijevoza pod uvjetima različitima od uvjeta iz ove Direktive, pod uvjetom da je takav prijevoz jasno određen i vremenski ograničen.

Članak 7.

Prijelazne odredbe

1.   Države članice mogu na svojim područjima zadržati odredbe iz Priloga I. odjeljka I.2., Priloga II. odjeljka II.2. i Priloga III. odjeljka III.2.

Države članice koje zadrže te odredbe o tome obavješćuju Komisiju. Komisija obavješćuje druge države članice.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 1. stavak 3., države članice mogu odlučiti da najkasnije do 30. lipnja 2011. ne primjenjuju odredbe Priloga III. odjeljka III.1. U tom slučaju, u odnosu na unutarnje plovne putove, dotična država članica nastavlja primjenjivati odredbe direktiva 96/35/EZ i 2000/18/EZ, koje su na snazi 30. lipnja 2009.

Članak 8.

Prilagodbe

1.   Izmjene potrebne za prilagodbu Priloga znanstvenom i tehničkom napretku, uključujući upotrebu tehnologija za praćenje i lociranje, u područjima obuhvaćenim ovom Direktivom, posebno kako bi se uzele u obzir izmjene ADR-a, RID-a i ADN-a, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 9. stavka 3.

2.   Komisija prema potrebi daje financijsku potporu državama članicama za prijevod ADR-a, RID-a i ADN-a te njihovih izmjena na njihov službeni jezik.

Članak 9.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za prijevoz opasnih tvari.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje iz članka 5. stavka 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i stavak 5. točka (b) te članak 7. Odluke 1999/468/EZ uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblja iz članka 5.a stavka 3. točke (c) i stavka 4. točaka (b) i (e) Odluke 1999/468/EZ su jedan mjesec, jedan mjesec i dva mjeseca.

Članak 10.

Prenošenje

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 30. lipnja 2009. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 11.

Izmjena

Ovime se briše članak 6. Direktive 2006/87/EZ.

Članak 12.

Stavljanje izvan snage

1.   Ovime se od 30. lipnja 2009. stavljaju izvan snage direktive 94/55/EZ, 96/49/EZ, 96/35/EZ i 2000/18/EZ.

Potvrde izdane u skladu s odredbama direktiva koje su stavljene izvan snage vrijede do njihovog datuma isteka.

2.   Ovime se stavljaju izvan snage odluke 2005/263/EZ i 2005/180/EZ.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 14.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 24. rujna 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

J-P. JOUYET


(1)  SL C 256, 27.10.2007., str. 44.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 5. rujna 2007. (SL C 187 E, 24.7.2008., str. 148.), Zajedničko stajalište Vijeća od 7. travnja 2008. (SL C 117 E, 14.5.2008., str. 1.) i Stajalište Europskog parlamenta od 19. lipnja 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL L 319, 12.12.1994., str. 7.

(4)  SL L 235, 17.9.1996., str. 25.

(5)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(6)  SL L 117, 8.5.1990., str. 1.

(7)  SL L 106, 17.4.2001., str. 1.

(8)  SL L 262, 17.10.2000., str. 21.

(9)  SL L 183, 29.6.1989., str. 1.

(10)  SL L 389, 30.12.2006., str. 1.

(11)  SL L 145, 19.6.1996., str. 10.

(12)  SL L 118, 19.5.2000., str. 41.

(13)  SL L 85, 2.4.2005., str. 58.

(14)  SL L 61, 8.3.2005., str. 41.

(15)  SL C 321, 31.12.2003., str. 1.


PRILOG I.

CESTOVNI PRIJEVOZ

I.1.   ADR

Prilozi A i B ADR-u, kako se primjenjuju od 1. siječnja 2009., s tim da se podrazumijeva da se izraz „ugovorna stranka” zamijeni izrazom „država članica”.

I.2.   Dodatne prijelazne odredbe

1.

Države članice mogu odstupanja donesena na temelju članka 4. Direktive 94/55/EZ zadržati do 31. prosinca 2010. ili dok se Prilog I. odjeljak I.1. ne izmijeni kako bi se odrazile preporuke UN-a za prijevoz opasnih tvari iz tog članka, ako se to dogodi prije.

2.

Unutar svojeg državnog područja svaka država članica može odobriti upotrebu cisterni i vozila izrađenih prije 1. siječnja 1997. koji nisu u skladu s ovom Direktivom, ali su bili izrađeni u skladu s nacionalnim zahtjevima koji su bili na snazi 31. prosinca 1996., pod uvjetom da se takve cisterne i vozila održavaju na zahtijevanim sigurnosnim razinama.

Cisterne i vozila izrađeni 1. siječnja 1997. ili nakon tog datuma, koji nisu u skladu s ovom Direktivom, ali su bili izrađeni u skladu sa zahtjevima iz Direktive 94/55/EZ koji su bili na snazi na datum njihove izrade, mogu se i dalje koristiti za nacionalni prijevoz.

3.

Svaka država članica u kojoj je ambijentalna temperatura redovito niža od -20 °C može unutar svojeg državnog područja uvesti strože standarde što se tiče radne temperature materijala upotrijebljenih za plastičnu ambalažu, cisterne i drugu opremu namijenjenu za upotrebu u nacionalnom prijevozu opasnih tvari cestom, dok se u odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi ne ugrade odredbe o odgovarajućim referentnim temperaturama za dane klimatske zone.

4.

Svaka država članica može unutar svojeg državnog područja zadržati nacionalne odredbe koje nisu utvrđene u ovoj Direktivi, u odnosu na referentnu temperaturu za prijevoz ukapljenih plinova ili mješavina ukapljenih plinova, dok se odredbe o odgovarajućim referentnim temperaturama za određena klimatska područja ne ugrade u europske standarde i ne navedu u odjeljku I.1. Priloga I. ovoj Direktivi.

5.

Svaka država članica može, za prijevoz koji se obavlja vozilima registriranim unutar njezinog državnog područja, zadržati odredbe svojeg nacionalnog zakonodavstva koje su bile na snazi 31. prosinca 1996. u odnosu na prikazivanje ili smještaj oznake za hitne mjere ili kartice opasnosti, umjesto identifikacijskog broja opasnosti iz odjeljka I.1. Priloga I. ovoj Direktivi.

6.

Države članice mogu zadržati nacionalna ograničenja za prijevoz tvari koje sadrže dioksine i furane, koja su bila na snazi 31. prosinca 1996.

I.3.   Nacionalna odstupanja

Odstupanja država članica u vezi s prijevozom opasnih tvari unutar njihovog državnog područja na temelju članka 6. stavka 2. ove Direktive.

Označivanje odstupanja: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = cesta

a/bi/bii = članak 6. stavak 2. točka (a)/točka (b) podtočka i./točka (b) podtočka ii.

MS = kratica za „država članica”

nn = redni broj

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (a) ove Direktive

BE Belgija

RO-a-BE-1

Predmet: klasa 1. – Male količine.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 1.1.3.6.

Sadržaj Priloga ovoj Direktivi: 1.1.3.6. ograničava količinu rudarskih eksploziva koji se mogu prevoziti u uobičajenom vozilu, na 20 kg.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Upravitelji skladišta koja su udaljena od mjesta opskrbe mogu biti ovlašteni za prijevoz najviše 25 kg dinamita ili snažnih eksploziva i 300 detonatora u uobičajenim motornim vozilima, podložno uvjetima koje određuje služba za eksplozive.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958. sur les produits explosifs.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-BE-2

Predmet: Prijevoz praznih neočišćenih spremnika u kojima su se nalazili proizvodi različitih klasa.

Upućivanje na odjeljak I.1. Prilog I. ovoj Direktivi: 5.4.1.1.6.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Oznaka na prijevoznoj ispravi „neočišćena prazna ambalaža koja je sadržavala proizvode različitih klasa”.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dérogation 6-97.

Napomene: Odstupanje koje je Europska komisija registrirala pod brojem 21. (u skladu s člankom 6. stavkom 10. Direktive 94/55/EZ).

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-BE-3

Predmet: Usvajanje RO-a-UK-4.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo:

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

DE Njemačka

RO-a-DE-1

Predmet: Mješovito pakiranje i mješoviti utovar automobilskih dijelova klasifikacije 1.4G zajedno s određenim opasnim tvarima (n4).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 4.1.10. i 7.5.2.1.

Sadržaj Priloga ovoj Direktivi: Odredbe o mješovitom pakiranju i mješovitom utovaru.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: UN 0431 i UN 0503 mogu se utovariti zajedno s određenim opasnim teretom (proizvodi povezani s proizvodnjom automobila) u određenim količinama navedenim u izuzeću. Ne smije se prijeći vrijednost 1 000 (usporedivo s 1.1.3.6.4.).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Napomene: Izuzeće je potrebno kako bi se osigurala brza dostava sigurnosnih automobilskih dijelova, ovisno o lokalnoj potražnji. Radi širokog raspona proizvoda, skladištenje tih proizvoda u lokalnim autoservisima nije uobičajeno.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-DE-2

Predmet: Izuzeće od zahtjeva za nošenje prijevozne isprave i potvrde pošiljatelja za određene količine opasnog tereta, kako je navedeno 1.1.3.6. (n1).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 5.4.1.1.1. i 5.4.1.1.6.

Sadržaj Priloga Direktivi: sadržaj prijevozne isprave.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Za sve klase osim klase 7.: nije potrebna prijevozna isprava ako količina robe koja se prevozi nije veća od količine navedene u 1.1.3.6.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S.4350); Ausnahme 18.

Napomene: Podaci sadržani u oznakama i naljepnicama koje se stavljaju na ambalažu smatraju se dostatnima za nacionalni prijevoz jer prijevozna isprva nije uvijek primjerena kada se radi o lokalnoj distribuciji.

Odstupanje koje je Europska Komisija registrirala pod brojem 22. (u skladu s člankom 6. stavkom 10. Direktive 94/55/EZ).

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-DE-3

Predmet: Prijevoz mjernih standarda i pumpi za gorivo (praznih, neočišćenih).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: Odredbe za UN brojeve 1202, 1203 i 1223.

Sadržaj Priloga Direktivi: Pakiranje, označivanje, dokumenti, prijevoz i upute za upotrebu, upute za posadu vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Specifikacija važećih propisa i dopunskih odredaba za primjenu odstupanja; do 1 000 l: usporedivo s praznom, neočišćenom ambalažom; iznad 1 000 l: sukladnost s određenim propisima za spremnike; prijevoz samo praznih i neočišćenih.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S.4350); Ausnahme 24.

Napomene: Popis br. 7, 38, 38a.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-DE-5

Predmet: Odobrenje za mješovito pakiranje.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 4.1.10.4. MP2.

Sadržaj Priloga Direktivi: Zabrana mješovitog pakiranja.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Klase 1.4S, 2., 3. i 6.1.: dopuštenje za kombinirano pakiranje predmeta klase 1.4S (naboji za malo oružje), aerosola (klasa 2.) te sredstava za čišćenje i obradu klase 3. i 6.1. (navedeni UN brojevi) kao kompleta za prodaju u kombiniranom pakiranju u pakirnoj skupini II. i u malim količinama.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Napomene: popis br. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

DK Danska

RO-a-DK-1

Predmet: Cestovni prijevoz ambalaže koja sadrži otpad ili ostatke opasnih tvari, skupljenih iz kućanstava i određenih poduzeća, radi odlaganja.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 2., 4.1.4., 4.1.10., 5.2., 5.4. i 8.2.

Sadržaj Priloga Direktivi:

Načela za klasifikaciju. Odredbe o mješovitom pakiranju. Odredbe o označivanju i obilježavanju. Prijevozna isprava.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Unutarnja ambalaža, koja sadrži otpad ili ostatke kemikalija prikupljene iz kućanstava i određenih poduzeća, može se pakirati zajedno s određenom vanjskom ambalažom koju je odobrio UN. Sadržaj pojedine unutarnje ambalaže ne smije prelaziti 5 kg ili 5 litara. Izuzeća od odredaba koje se odnose na klasifikaciju, označivanje i obilježavanje, dokumentaciju i osposobljavanje.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 3.

Napomene: Ako se otpad ili preostale količine kemikalija prikupljaju iz kućanstava i određenih poduzeća radi odlaganja, ne može se izvesti točna klasifikacija niti se mogu primijeniti sve odredbe ADR-a. Otpad je obično sadržan u pakiranju koje je prodano u maloprodaji.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-DK-2

Predmet: Cestovni prijevoz pakiranja koja sadrže eksplozivne tvari i pakiranja koja sadrže detonatora u istom vozilu.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 7.5.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: Odredbe o mješovitom pakiranju.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Pri prijevozu opasnog tereta cestom moraju se poštovati pravila ADR-a.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Napomene: U praksi postoji potreba za pakiranjem eksplozivnih tvari zajedno s detonatorima u istom vozilu, kada se takva roba prevozi od mjesta skladištenja do mjesta upotrebe i natrag.

Pri izmjeni danskog zakonodavstva o prijevozu opasnih tvari danska će nadležna tijela dopustiti takav prijevoz pod sljedećim uvjetima:

1.

Ne prevozi se više od 25 kg eksplozivnih tvari iz skupine D.

2.

Ne prevozi se više od 200 komada detonatora iz skupine B.

3.

Detonatori i eksplozivne tvari moraju biti pakirani odvojeno u ambalažu s certifikatom UN-a u skladu s pravilima navedenim u Direktivi 2000/61/EZ kojom se izmjenjuje Direktiva 94/55/EZ.

4.

Udaljenost između pakiranja koja sadrže detonatore i pakiranja koja sadrže eksplozivne tvari mora biti najmanje 1 metar. Tu udaljenost treba održati čak i nakon nagle upotrebe kočnica. Pakiranje koje sadrži eksplozivne tvari i pakiranje koje sadrži detonatore moraju biti smješteni tako da se mogu brzo ukloniti iz vozila.

5.

Moraju se poštovati sva ostala pravila koja se odnose na cestovni prijevoz opasnih tvari.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

FI Finska

RO-a-FI-1

Predmet: Prijevoz određenih količina opasnih tvari u autobusima i malih količina niskoradioaktivnog materijala za potrebe zdravstvene skrbi i istraživanja.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 4.1., 5.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: Odredbe o pakiranju, dokumentacija.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Prijevoz određenih količina opasnih tvari u autobusima u skladu s ograničenjem iz 1.1.3.6., najveće neto mase koja ne prelazi 200 kg, dopušta se bez upotrebe prijevozne isprave i bez ispunjavanja svih zahtjeva koji se odnose na pakiranje. Pri prijevozu niskoradioaktivnog materijala najveće težine 50 kg za potrebe zdravstvene skrbi i istraživanja vozilo ne mora biti označeno i opremljeno u skladu s ADR-om.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-FI-2

Predmet: Opis praznih spremnika u prijevoznoj ispravi.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 5.4.1.1.6.

Sadržaj Priloga Direktivi: Posebne odredbe za praznu neočišćenu ambalažu, vozila, kontejnere, spremnike, baterijska vozila i više-elementne plinske kontejnere (MEGC).

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Pri praznim, neočišćenim vozilima cisternama u kojima se prevoze dvije ili više tvari UN brojeva 1202, 1203 i 1223, opis u prijevoznoj ispravi može se dopuniti riječima „posljednje punjenje” skupa s nazivom proizvoda koji ima najniže plamište; „Prazna cisterna, 3., posljednje punjenje: UN 1203 Motorni benzin, II.”.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-FI-3

Predmet: Obilježavanje i označivanje prijevozne jedinice za eksplozive.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 5.3.2.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Opće odredbe o označivanju narančastom pločicom.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Prijevozne jedinice (obično dostavni kombiji) kojima se prevoze male količine eksploziva (najviše 1 000 kg (neto)) do kamenoloma i radilišta mogu se obilježiti na prednjem ili stražnjem dijelu pločicom u skladu s uzorkom br. 1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

FR Francuska

RO-a-FR-1

Predmet: Prijevoz prijenosne i mobilne opreme za gama radiografiju (18.).

Upućivanje na odjeljak I.1. Prilog I. ovoj Direktivi: prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi:

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Prijevoz opreme za radiografiju koji izvode korisnici u posebnim vozilima, izuzima se, ali podliježe posebnim pravilima.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 28.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-FR-2

Predmet: Prijevoz otpada koji potječe iz djelatnosti zdravstvenog zbrinjavanja pri kojemu postoji opasnost od zaraze i koji se prema UN 3291 smatra dijelovima tijela, težine 15 kg ili manje.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: prilozi A i B.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Izuzeće od zahtjeva ADR-a za prijevoz otpada koji potječe iz djelatnosti zdravstvenog zbrinjavanja pri kojemu postoji opasnost od zaraze i koji se prema UN 3291 smatra dijelovima tijela, težine 15 kg ili manje.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-FR-3

Predmet: Prijevoz opasnih tvari u javnim putničkim prijevoznim sredstvima (18.).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 8.3.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Prijevoz putnika i opasnih tvari.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Prijevoz opasnih tvari dopušten u javnim prijevoznim sredstvima kao ručna prtljaga: primjenjuju se samo odredbe koje se odnose na pakiranje, označivanje i obilježavanje paketa iz 4.1., 5.2. i 3.4.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 21.

Napomene: U ručnoj se prtljazi može nositi samo opasna roba za osobnu ili vlastitu profesionalnu upotrebu. Prijenosne plinske boce dopuštene su za bolesnike s respiratornim smetnjama u količini koja je potrebna za jedno putovanje.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-FR-4

Predmet: Prijevoz malih količina opasnih materijala za vlastite potrebe (18.).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Obveza posjedovanja prijevozne isprave.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Prijevoz malih količina opasnih materijala za vlastite potrebe, koji ne premašuje ograničenja iz 1.1.3.6., ne podliježe obvezi posjedovanja prijevozne isprave iz 5.4.1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-2.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

IE Irska

RO-a-IE-1

Predmet: Izuzeće od zahtjeva iz 5.4.0. ADR-a što se tiče prijevozne isprave za prijevoz pesticida ADR klase 3., koji su navedeni u 2.2.3.3. kao pesticidi FT2 (plamište < 23 °C) i ADR klase 6.1., koji su navedeni u 2.2.61.3. kao pesticidi T6, tekući (plamište nije niže od 23 °C), ako količine opasnih tvari koje se prevoze ne prelaze količine utvrđene u 1.1.3.6. ADR-a.

Upućivanje na odjeljak I.1. Prilog I. ovoj Direktivi: 5.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: Zahtjev za prijevoznu ispravu.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Prijevozna isprava nije potrebna za prijevoz pesticida ADR klasa 3. i 6.1. ako količina opasnih tvari koje se prevoze ne prelazi količine iz 1.1.3.6. ADR-a.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Regulation 82(9) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Napomene: Nepotreban, prestrogi zahtjev za lokalni prijevoz i isporuku takvih pesticida.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-IE-2

Predmet: Izuzeće od nekih odredaba ADR-a o pakiranju, označivanju i obilježavanju prijevoza malih količina (ispod ograničenja iz 1.1.3.6.) pirotehničkih proizvoda kojima je istekao rok upotrebe, klasificiranih kao 1.3G, 1.4G i 1.4S klase 1. ADR-a s odgovarajućim identifikacijskim oznakama tvari UN 0092, UN 0093, UN 0403 ili UN 0404, do najbližih vojarni radi odlaganja.

Upućivanje na odjeljak I.1. Prilog I. ovoj Direktivi: 1.1.3.6., 4.1., 5.2. i 6.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Odlaganje pirotehničkih proizvoda kojima je istekao rok upotrebe.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Odredbe ADR-a o pakiranju, označivanju i obilježavanju prijevoza pirotehničkih proizvoda kojima je istekao rok upotrebe, a koji su označeni UN brojevima UN 0092, UN 0093, UN 0403, UN 0404, do najbližih vojarni ne primjenjuju se ako se poštuju opće odredbe ADR-a o ambalaži, te ako su u prijevoznu ispravu uključene dodatne informacije. To se primjenjuje samo na lokalni prijevoz malih količina pirotehničkih proizvoda kojima je istekao rok upotrebe do najbližih vojarni radi sigurnog odlaganja.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Regulation 82(10) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Napomene: Prijevoz malih količina brodskih signalnih raketa kojima je istekao rok upotrebe, posebno od strane vlasnika turističkih brodova i opskrbljivača brodova, do vojarni radi sigurnog odlaganja stvara teškoće, posebno u vezi sa zahtjevima u pogledu pakiranja. Izuzeće se odnosi na male količine (manje od onih navedenih u 1.1.3.6.) u lokalnom prijevozu.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-IE-3

Predmet: Izuzeće od zahtjeva iz 6.7. i 6.8. u vezi s cestovnim prijevozom nominalno praznih neočišćenih spremnika (za skladištenje na fiksnim lokacijama), radi čišćenja, popravka, ispitivanja ili rezanja.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 6.7. i 6.8.

Sadržaj Priloga Direktivi: Zahtjevi za projektiranje, izradu, nadzor i ispitivanje spremnika.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Izuzeća od zahtjeva iz 6.7. i 6.8. ADR-a za cestovni prijevoz nominalno praznih neočišćenih spremnika (za skladištenje u fiksnim objektima) radi čišćenja, popravka, ispitivanja ili rezanja, pod uvjetom (a) da su sa spremnika uklonjeni svi cjevovodi spojeni na spremnik koji su se u razumnoj mjeri mogli ukloniti; (b) da je na spremnik ugrađen odgovarajući otpusni ventil, koji ostaje u funkciji tijekom prijevoza; i (c) da su, poštujući gornju točku (b), svi otvori na spremniku i cjevovodu koji je na njega ugrađen zabrtvljeni kako bi se spriječilo istjecanje bilo kakvih opasnih tvari, do mjere u kojoj je to razumno izvedivo.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Proposed amendement to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Napomene: Ti se spremnici koriste za skladištenje tvari u fiksnim objektima, a ne za prijevoz robe. Oni sadrže vrlo male količine opasnih tvari tijekom prijevoza na druge lokacije radi čišćenja, popravka itd. Prije u članku 6. stavku 10. Direktive 94/55/EZ.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-IE-4

Predmet: Izuzeće od zahtjeva iz 5.3., 5.4., 7. i Priloga B ADR-a u vezi s prijevozom boca s plinom za točenje (za pića) kad se te boce prevoze u istom vozilu s pićima (za točenje kojih će se koristiti).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 5.3, 5.4., 7. i Prilog B.

Sadržaj Priloga Direktivi: Označivanje vozila, dokumentacija koja se mora nositi u vozilu i odredbe koje se odnose na prijevoznu opremu i sam prijevoz.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Izuzeće od zahtjeva iz 5.3, 5.4., 7. i Priloga B ADR-a za boce s plinom koje se koriste za točenje pića kad se te boce prevoze u istom vozilu s pićima (za točenje kojih će se koristiti).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Proposed amendment to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Napomene: Glavna se djelatnost sastoji od distribucije paketa pića koja nisu tvari obuhvaćene ADR-om, zajedno s malim količinama malih boca punjenih plinom za točenje pića.

Prije u članku 6. stavku 10. Direktive 94/55/EZ.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-IE-5

Predmet: Izuzeće za nacionalni prijevoz unutar Irske od zahtjeva za izradu i ispitivanje posuda te odredaba o njihovoj upotrebi, sadržanih u 6.2. i 4.1. ADR-a, za boce i tlačne posude punjene plinom klase 2., koje se prevoze multimodalnim prijevozom, uključujući pomorski prijevoz, kada i. su te boce i tlačne posude izrađene, ispitane i upotrebljavane u skladu s Kodeksom IMDG; ii. se te boce i tlačne posude ne pune ponovno u Irskoj, već se vraćaju nominalno prazne u državu podrijetla multimodalnoga prijevoza, i iii. te se boce i tlačne posude distribuiraju lokalno u malim količinama.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 1.1.4.2, 4.1. i 6.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: Odredbe koje se odnose na multimodalni prijevoz, uključujući pomorski prijevoz, upotrebu boca i tlačnih posuda za plinove ADR klase 2. te izradu i ispitivanje tih boca i tlačnih posuda za plinove ADR klase 2.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Odredbe iz 4.1. i 6.2. ne primjenjuju se na boce i tlačne posude punjene plinom klase 2. pod uvjetom i. da su te boce i tlačne posude izrađene i ispitane u skladu s Kodeksom IMDG; ii. da se te boce i tlačne posude koriste u skladu s Kodeksom IMDG; iii. da su te boce i tlačne posude bile prevezene do pošiljatelja multimodalnim prijevozom, uključujući pomorski prijevoz; iv. da se prijevoz tih boca i tlačnih posuda od primatelja multimodalnog prijevoza (iz točke iii.) do krajnjeg korisnika sastoji od samo jednog putovanja, izvedenog u istom danu; v. da se te boce i tlačne posude ne pune ponovno u ovoj državi, već se nominalno prazne vraćaju u državu podrijetla multimodalnoga prijevoza (iz točke iii.); i vi. da se te boce i tlačne posude distribuiraju lokalno unutar države u malim količinama.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Proposed amendments to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Napomene: Plinovi sadržani u tim bocama i tlačnim posudama imaju specifikaciju koju zahtijeva krajnji korisnik, što rezultira potrebom da ih se uvozi iz područja izvan ADR-a. Zahtijeva se da se nakon upotrebe te nominalno prazne boce i tlačne posude vrate u državu podrijetla radi ponovnog punjenja posebno specificiranim plinovima – ne smiju se ponovno puniti unutar Irske ni unutar bilo kojeg dijela ADR područja. Iako nisu u skladu s ADR-om, one su u skladu s Kodeksom IMDG i prihvaćene su u smislu tog Kodeksa. Multimodalni prijevoz koji započinje izvan ADR područja mora završiti u objektima uvoznika, odakle se te boce i tlačne posude distribuiraju u malim količinama lokalno unutar Irske do krajnjeg korisnika. Takav prijevoz unutar Irske pripada u izmijenjeni članak 6. stavak 9. Direktive 94/55/EZ.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

LT Litva

RO-a-LT-1

Predmet: Usvajanje RO-a-UK-6.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Rezolucija Vlade br. 337. o prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu u Republici Litvi, donesena 23. ožujka 2000.).

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

UK Ujedinjena Kraljevina

RO-a-UK-1

Predmet: Prijevoz određenih artikala koji sadrže radioaktivni materijal niskog rizika, kao što su zidne i ručne ure, detektori dima, kazaljke kompasa (E1).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: Većina zahtjeva ADR-a.

Sadržaj Priloga Direktivi: Zahtjevi koji se odnose na prijevoz materijala klase 7.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Potpuno izuzeće od odredaba nacionalnih propisa za određene komercijalne proizvode koji sadrže ograničene količine radioaktivnog materijala. (Svjetleća naprava koju nosi osoba; u bilo kojem vozilu ili željezničkom vozilu najviše 500 detektora dima za domaću upotrebu čija pojedinačna aktivnost ne premašuje 40 kBq; ili u bilo kojem vozilu ili željezničkom vozilu najviše pet svjetlećih naprava s plinovitim tricijem čija pojedinačna aktivnost ne premašuje 10 GBq).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Napomene: To je izuzeće kratkoročna mjera, koja više neće biti potrebna kada se u ADR uključe slične izmjene Propisa Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-UK-2

Predmet: Izuzeće od zahtjeva za posjedovanje prijevozne isprave za određene količine opasnih tvari (osim klase 7.) kako je definirano u 1.1.3.6. (E2).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 1.1.3.6.2. i 1.1.3.6.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: Izuzeća od određenih zahtjeva za određene količine po prijevoznoj jedinici.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Prijevozna isprava nije potrebna za ograničene količine, osim kad su one dio većeg tereta.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Napomene: To je izuzeće prilagođeno nacionalnom prijevozu, u kojem prijevozna isprava nije uvijek primjerena u slučajevima kada se radi o lokalnoj distribuciji.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-UK-3

Predmet: Izuzeće od zahtjeva da se u vozilima koja prevoze niskoradioaktivni materijal nosi protupožarna oprema (E4).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 8.1.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: Zahtjev da se u vozilima nose protupožarni aparati.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Ukida se zahtjev za nošenje protupožarnih aparata kada se prevoze samo pakiranja za koja postoje izuzeća (UN 2908, 2909, 2910 i 2911).

Zahtjev se ograničava kada se prevozi samo mali broj pakiranja.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Napomene: Nošenje protupožarne opreme u praksi je nevažno za prijevoz tvari oznaka UN 2908, 2909, 2910, UN 2911, koje se često mogu prevoziti u malim vozilima.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-UK-4

Predmet: Distribucija robe u unutarnjem pakiranju (isključujući robu iz klasa 1., 4.2., 6.2. i 7.) od lokalnih distribucijskih skladišta do trgovaca na malo ili korisnika i od trgovaca na malo do krajnjih korisnika (N1).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 6.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Zahtjevi u pogledu izrade i ispitivanja ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Pakiranje ne mora imati RID/ADR ili UN oznaku ili biti označeno na neki drugi način ako sadrži robu kako je navedeno u rasporedu 3.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Napomene: Zahtjevi ADR-a nisu primjereni za završne faze prijevoza od distribucijskih skladišta do trgovaca na malo ili korisnika, ili od trgovaca na malo do krajnjih korisnika. Svrha je tog izuzeća dopustiti da se unutarnje pakiranje robe koja se distribuira u maloprodaji u posljednjoj fazi puta lokalne distribucije prevozi bez vanjskog pakiranja.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-UK-5

Predmet: Dopustiti drukčiju „najveću ukupnu količinu po prijevoznoj jedinici” za robu klase 1. u kategorijama 1. i 2. iz tablice u 1.1.3.6.3. (N10).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 1.1.3.6.3. i 1.1.3.6.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: Izuzeća koja se odnose na količine koje se prevoze po transportnoj jedinici.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Utvrđuje pravila u vezi s izuzećima za ograničene količine i mješoviti utovar eksploziva.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Napomene: Dopustiti drukčija ograničenja količine za robu klase 1., odnosno „50” za kategoriju 1. i „500” za kategoriju 2. Za izračun mješovitog tereta, za kategoriju prijevoza 1. faktor množenja je „20”, a za kategoriju prijevoza 2. faktor množenja je „2”.

Prijašnje izuzeće na temelju članka 6. stavka 10. Direktive 94/55/EZ.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-UK-6

Predmet: Povećanje najveće dopuštene neto mase eksplozivnih proizvoda u vozilima EX/II (N13).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 7.5.5.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: Ograničenja količina koje se prevoze, za eksplozivne tvari i proizvode.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Ograničenja količina koje se prevoze, za eksplozivne tvari i proizvode.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Napomene: Propisima Ujedinjene Kraljevine dopušta se najveća neto masa od 5 000 kg u vozilima tipa II. za skupine kompatibilnosti 1.1C, 1.1D, 1.1E i 1.1J.

Mnogi proizvodi klasa 1.1C, 1.1D, 1.1E i 1.1J koji se prevoze po Europi veliki su ili glomazni i dulji od 2,5 m. To su ponajprije eksplozivni proizvodi za vojnu upotrebu. Ograničenja u vezi s izradom vozila EX/III (koja moraju biti zatvorena vozila) znatno otežavaju utovar i istovar takvih proizvoda. Za neke je proizvode potrebna posebna oprema za utovar i istovar na oba kraja puta. U praksi takva oprema rijetko postoji. U Ujedinjenoj Kraljevini u upotrebi je malo vozila tipa EX/III, i za industriju bi bilo vrlo zahtjevno tražiti izradu dodatnih posebnih vozila tipa EX/III za prijevoz tve vrste eksploziva.

U Ujedinjenoj Kraljevini vojne eksplozive prevoze uglavnom komercijalni prijevoznici, pa stoga ne mogu koristiti izuzeća za vojna vozila iz Okvirne direktive. Kako bi riješila taj problem, Ujedinjena Kraljevina je uvijek dopuštala prijevoz do 5 000 kg takvih proizvoda u vozilima EX/II. Sadašnje ograničenje nije uvijek dostatno jer neki proizvod može sadržavati više od 1 000 kg eksploziva.

Od 1950. dogodile su se samo dvije nezgode (obje 1950-ih godina) u kojima se radilo o eksplozivu za miniranje težine iznad 5 000 kg. Nezgode su bile uzrokovane zapaljenjem gume i vrućim ispušnim sustavom koji je zapalio oplatu. Do požara je moglo doći i s manjim teretom. Nije bilo smrtnih slučajeva ni ozlijeđenih.

Iskustvo pokazuje da nije vjerojatno da će se pravilno zapakirani eksplozivni proizvodi aktivirati radi udara, npr. zbog sudara vozila. Dokazni materijal iz vojnih izvješća i sudski podaci o ispitivanju projektila na udare pokazuju da je za aktivaciju eksplozivnog streljiva potrebna brzina udara veća od one koja nastaje pri ispitivanju pri 12-metarskom padu.

Ne bi bilo utjecaja na sadašnje sigurnosne standarde.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-UK-7

Predmet: Izuzeće od zahtjeva u vezi s nadzorom za male količine određene robe klase 1. (N12).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 8.4. i 8.5. S1(6).

Sadržaj Priloga Direktivi: Zahtjevi u vezi s nadzorom za vozila koja prevoze određene količine opasnih tvari.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Osigurava sigurno parkiranje i nadzor, ali ne zahtijeva da se određeni tereti klase 1. nadziru sve vrijeme kao što se to zahtijeva ADR-om u 8.5. S1(6).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Napomene: Zahtjevi iz ADR-a u vezi s nadzorom nisu uvijek provedivi u nacionalnom kontekstu.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-UK-8

Predmet: Smanjenje ograničenja u vezi s prijevozom mješovitih tereta eksploziva te eksploziva s drugim opasnim tvarima u vagonima, vozilima i kontejnerima (N4/5/6).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 7.5.2.1 i 7.5.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: Ograničenja za određene vrste mješovitog tereta.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Nacionalno zakonodavstvo je manje ograničavajuće što se tiče mješovitog tereta eksploziva, pod uvjetom da se takav prijevoz može izvesti bez opasnosti.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Napomene: Ujedinjena Kraljevina želi dopustiti neka odstupanja od propisa o kombiniranju eksploziva s drugim eksplozivima te eksploziva s drugom opasnom robom. Svako će odstupanje imati količinsko ograničenje za jedan ili više elemenata tereta, a bilo bi dopušteno samo ako se „poduzmu sve razumno izvedive mjere kako bi se spriječilo da eksplozivi dođu u dodir s bilo kojom takvom robom, ili da na neki drugi način ugroze takvu robu ili da takva roba ugrozi njih”.

Primjeri odstupanja koje bi Ujedinjena Kraljevina željela dopustiti su:

1.

Eksplozivi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni brojevi UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360, ili 0361 mogu se prevoziti u istom vozilu s opasnom robom kojoj je u klasifikaciji dodijeljen UN broj 1942. Količina UN 1942 koja se smije prevoziti ograničava se kao da se radi o eksplozivu 1.1D.

2.

Eksplozivi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni brojevi UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ili 0453 mogu se prevoziti u istom vozilu s opasnom robom (osim zapaljivih plinova, zaraznih tvari i toksičnih tvari) u prijevoznoj kategoriji 2. ili s opasnom robom u prijevoznoj kategoriji 3. ili u bilo kojoj kombinaciji, pod uvjetom da ukupna masa ili obujam opasnih tvari u prijevoznoj kategoriji 2. ne prelazi 500 kg ili litara te da ukupna neto masa takvih eksploziva ne prelazi 500 kg.

3.

Eksplozivi iz 1.4G mogu se prevoziti u istom vozilu sa zapaljivim tekućinama i zapaljivim plinovima u prijevoznoj kategoriji 2. ili s nezapaljivim, neotrovnim plinovima u prijevoznoj kategoriji 3., ili u bilo kojoj kombinaciji, pod uvjetom da ukupna masa ili zapremina sveukupnih opasnih tvari ne prelazi 200 kg ili litara te da ukupna neto masa eksploziva ne prelazi 20 kg.

4.

Eksplozivni proizvodi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni UN brojevi 0106, 0107 ili 0257 mogu se prevoziti s eksplozivnim proizvodima skupine kompatibilnosti D, E ili F, čiji su sastavni dio. Ukupna količina eksploziva UN brojeva 0106, 0107 ili 0257 ne smije prelaziti 20 kg.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-a-UK-9

Predmet: Alternativa za postavljanje narančaste pločice za male pošiljke radioaktivnog materijala u malim vozilima.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 5.3.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: Zahtjev za postavljanje narančastih pločica na mala vozila u kojima se prevozi radioaktivni materijal.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Dopušta bilo koje odstupanje odobreno u skladu s ovim postupkom. Traži se sljedeće odstupanje:

1.

Vozila moraju:

(a)

biti označena u skladu s primjenjivim odredbama stavka 5.3.2. ADR-a; ili

(b)

kada se radi o vozilima težine manje od 3 500 kg u kojima se prevozi manje od 10 pakiranja koja sadrže nefisijske ili fisijske izuzete radioaktivne tvari i kad zbroj prijevoznih indeksa tih pakiranja ne prelazi tri, vozila smiju alternativno nositi natpis u skladu sa zahtjevima iz stavka 2.

2.

Za potrebe stavka 1., natpis kojim se obilježava vozilo dok prevozi radioaktivni materijal mora biti u skladu sa sljedećim:

(a)

ne smije biti manji od kvadrata čija je stranica 12 cm. Sva slova na natpisu moraju biti crna, podebljana i čitljiva. Sva slova također moraju biti izbočena ili utisnuta. Velika tiskana slova u riječi „RADIOAKTIVNO” ne smiju biti niža od 12 mm, a sva ostala velika tiskana slova ne smiju biti niža od 5 mm;

(b)

mora biti otporan na vatru do te mjere da riječi na natpisu ostanu čitljive i u slučaju da vozilo zahvati požar;

(c)

mora biti na siguran način postavljen na vozilo na mjesto na kojem je jasno vidljiv vozaču, ali da mu ne zaklanja pogled na cestu, a stavlja se samo kad vozilo prevozi radioaktivni materijal;

(d)

mora biti dogovorenog oblika i sadržavati ime, adresu i telefonski broj koji se koriste u slučaju nužde.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5 (4) (d).

Napomene: Izuzeće se traži za ograničeni prijevoz malih količina radioaktivnog materijala, ponajprije doza radioaktivnih tvari dostatnih za jednog pacijenta, u prijevozu između lokalnih bolničkih objekata, pri čemu se koriste mala vozila kod kojih je mogućnost stavljanja čak i malih narančastih pločica ograničena. Iskustvo pokazuje da je postavljanje narančastih pločica na ta vozila problematično i da ih je teško zadržati u uobičajenim uvjetima prijevoza. Takva se vozila označuju natpisom u kojem se navodi sadržaj u skladu s 5.3.1.5.2. ADR-a (i obično 5.3.1.7.4.) i kojim se jasno određuje opasnost. Osim toga, na jasno vidljivo mjesto postavlja se i natpis otporan na vatru, sa svim informacijama koje su važne za slučaj nužde. U praksi, pruža se više sigurnosnih podataka nego što se zahtijeva u 5.3.2. ADR-a.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (b) podtočke i. ove Direktive

BE Belgija

RO-bi-BE-1

Predmet: Prijevoz u neposrednoj blizini industrijskih lokacija uključujući prijevoz javnom cestom.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: Prilozi A i B.

Sadržaj priloga Direktivi: prilozi A i B.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Izuzeća se odnose na dokumentaciju, obilježavanje i označivanje pakiranja te na potvrde o osposobljenosti vozača.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dérogations 2-89, 4-97 et 2-2000.

Napomene: Opasne tvari prevoze se između objekata:

izuzeće 2-89: prelazeći javnu cestu (kemikalije u pakiranjima),

izuzeće 4-97: udaljenost od 2 km (ingoti sirovog željeza pri temperaturi od 600 °C),

izuzeće 2-2000: udaljenost od približno 500 m (posredni kontejneri za rasutu robu (IBC)), PG II., III. klase 3, 5.1., 6.1., 8. i 9.).

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-BE-2

Predmet: Premještanje spremnika za skladištenje koji nisu predviđeni kao prijevozna oprema.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 1.1.3.2.(f).

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Dopušta se premještanje nominalno praznih spremnika za skladištenje radi čišćenja/popravka.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Exemption 6-82, 2-85.

Napomene: Europska Komisija je ovo izuzeće registrirala pod brojem 7. (u skladu s člankom 6. stavkom 10. Direktive 94/55/EZ).

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-BE-3

Predmet: Osposobljavanje vozača.

Lokalni prijevoz UN 1202, 1203 i 1223 u pakiranjima i u spremnicima (u Belgiji u radijusu od 75 km od lokacije registriranog sjedišta).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 8.2.

Sadržaj Priloga Direktivi:

Struktura obuke:

1.

osposobljavanje u vezi s pakiranjima;

2.

osposobljavanje u vezi sa spremnicima;

3.

posebno osposobljavanje za klasu 1.;

4.

posebno osposobljavanje za klasu 7.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Definicije – potvrda o osposobljenosti – izdavanje – duplikati – valjanost i produžavanje – organiziranje tečajeva i ispita – izuzeća – kazne – završne odredbe.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Navest će se u predstojećim propisima.

Napomene: Predlaže se održavanje početnog tečaja nakon kojega slijedi ispit, koji se ograničava na prijevoz tvari oznaka UN 1202, 1203 i 1223 u pakiranjima i u spremnicima u radijusu od 75 km od lokacije registriranog ureda – trajanje osposobljavanja mora ispunjavati zahtjeve ADR-a – nakon pet godina vozač mora ići na dodatni tečaj i položiti ispit – na potvrdi o osposobljenosti navodi se „nacionalni prijevoz tvari oznaka UN 1202, 1203 i 1223 u skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive 2008/68/EZ”.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-BE-4

Predmet: Prijevoz opasnih tvari u spremnicima radi odstranjivanja spaljivanjem.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 3.2.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Odstupanjem od tablice iz 3.2. u određenim se uvjetima dopušta upotreba spremnika-kontejnera oznake L4BH umjesto spremnika oznake L4DH za prijevoz tekućine koja reagira s vodom, toksične, III., n.d.n.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dérogation 01-2002.

Napomene: Taj se propis može primijeniti samo na prijevoz opasnog otpada na malim udaljenostima.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-BE-5

Predmet: Prijevoz otpada do pogona za odlaganje otpada.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 5.2., 5.4., 6.1. (prijašnja Uredba: A5, 2X14, 2X12).

Sadržaj Priloga Direktivi: Klasifikacija, označivanje i zahtjevi u vezi s ambalažom.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Umjesto klasifikacije otpada u skladu s ADR-om, otpad se razvrstava u različite skupine (zapaljiva otapala, boje, kiseline, baterije itd.) kako bi se izbjegle opasne reakcije unutar jedne skupine. Zahtjevi u vezi s proizvodnjom ambalaže manje su ograničavajući.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrête royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Napomena: Taj se propis može primijeniti samo na prijevoz malih količina otpada u pogone za odlaganje otpada.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-BE-6

Predmet: usvajanje RO-bi-SE-5.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo:

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-BE-7

Predmet: usvajanje RO-bi-SE-6.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo:

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-BE-8

Predmet: usvajanje RO-bi-UK-2.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo:

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

DE Njemačka

RO-bi-DE-1

Predmet: Odstupanje od nekih podataka u prijevoznoj ispravi (n2).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 5.4.1.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Sadržaj prijevozne isprave.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Za sve klase osim klase 1. (osim 1.4S), 5.2. i 7.:

U prijevoznoj ispravi nije potrebno navesti podatke:

(a)

o primatelju u slučaju lokalne distribucije (osim za potpuni utovar i za prijevoz određenim smjerovima);

(b)

o količini i vrstama pakiranja, ako se ne primjenjuje 1.1.3.6. i ako je vozilo u skladu sa svim odredbama priloga A i B;

(c)

za prazne neočišćene spremnike dostatna je prijevozna isprava posljednjeg utovara.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Napomene: Primjena svih odredaba u toj vrsti prijevoza ne bi bila izvediva.

Europska komisija je to izuzeće registrirala pod brojem 22. (u skladu s člankom 6. stavkom 10. Direktive 94/55/EZ).

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-DE-2

Predmet: Prijevoz materijala kontaminiranih PCB-om klase 9., u rasutom stanju.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 7.3.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Prijevoz u rasutom stanju.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Odobrenje za prijevoz u rasutom stanju u izmjenjivim kamionskim sanducima ili kontejnerima koji su zabrtvljeni kako bi bili nepropusni za tekućine ili prašinu.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Napomene: Izuzeće 11. ograničeno je do 31.12.2004.; od 2005. iste odredbe u ADR-u i RID-u.

Vidjeti također višestrani sporazum M137.

Popis br. 4*.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-DE-3

Predmet: Prijevoz pakiranog opasnog otpada.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 1. do 5.

Sadržaj Priloga Direktivi: Klasifikacija, pakiranje i označivanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: klase 2. do 6.1., 8. i 9.: kombinirano pakiranje i prijevoz opasnog otpada u paketima i IBC kontejnerima; otpad mora biti pakiran u unutarnju ambalažu (kako je prikupljen) i razvrstan u posebne skupine otpada (izbjegavanje opasnih reakcija unutar jedne skupine otpada); upotreba posebnih pisanih uputa koje se odnose na skupine otpada a koje služe kao tovarni list; prikupljanje kućanskog i laboratorijskog otada itd.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Napomene: Popis br. 6*.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

DK Danska

RO-bi-DK-1

Predmet: UN 1202, 1203, 1223 i klasa 2. – bez prijevozne isprave.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Potrebna je prijevozna isprava.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Pri prijevozu proizvoda od mineralnih ulja iz klase 3., UN 1202, 1203 i 1223 i plinova iz klase 2. u vezi s distribucijom (roba koja se isporučuje dvama ili većem broju primatelja i prikupljanje vraćene robe u sličnim situacijama), prijevozna isprava se ne zahtijeva pod uvjetom da pisane upute, uz podatke koji se traže ADR-om, sadrže podatke o UN broju, nazivu i klasi.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.august 2001 om vejtransport af farligt gods.

Napomene: Razlog za gore spomenuto nacionalno izuzeće je taj što razvoj elektroničke opreme omogućuje, na primjer, naftnim kompanijama koje koriste takvu opremu, da vozilima kontinuirano šalju informacije o kupcima. Kako te informacije nisu dostupne na početku prijevoza, nego se vozilu upućuju tijekom prijevoza, prijevoznu ispravu nije moguće ispuniti prije početka prijevoza. Takve su vrste prijevoza ograničene na ograničena područja.

Trenutno za Dansku vrijedi izuzeće za sličnu odredbu u skladu s člankom 6. stavkom 10. Direktive 94/55/EZ.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

EL Grčka

RO-bi-EL-1

Predmet: Odstupanje od sigurnosnih zahtjeva za fiksne cisterne (vozila cisterne), registrirane prije 31. prosinca 2001., za lokalni prijevoz ili male količine nekih kategorija opasnih tvari.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 1.6.3.6., 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5., 6.8.2.1.17.-6.8.2.1.22., 6.8.2.1.28., 6.8.2.2., 6.8.2.2.1., 6.8.2.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: Zahtjevi za izradu, opremanje, homologaciju tipa, nadzor i ispitivanje te označivanje fiksnih cisterni (vozila cisterni), prijenosnih cisterni i spremnika, prijenosnih spremnika i spremnika kontejnera s metalnim plaštem te baterijskih vozila i više elementnih plinskih kontejnera (MEGC).

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Prijelazna odredba: fiksne cisterne (vozila cisterne) te prijenosne cisterne i spremnici koji su prvi put registrirani u Grčkoj između 1. siječnja 1985. i 31. prosinca 2001. mogu se koristiti do 31. prosinca 2010. Ta se prijelazna odredba odnosi na vozila za prijevoz sljedećih opasnih tvari (UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Namijenjena je za male količine ili lokalni prijevoz, za vozila registrirana tijekom gore navedenog razdoblja. Ta prijelazna odredba vrijedi za vozila cisterne koja su prilagođena u skladu s:

1.

Stavcima ADR-a o nadzoru i ispitivanju: 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5., (ADR 1999.: 211 151, 211 152, 211 153, 211 154).

2.

Minimalna debljina plašta od mekog čelika je 3 mm za cisterne obujma do 3 500 litara i najmanje 4 mm za cisterne s pregradama kapaciteta do 6 000 litara, bez obzira na vrstu i debljinu pregradnih stijena.

3.

Ako je upotrijebljeni materijal aluminij ili neka druga kovina, cisterne moraju ispunjavati zahtjeve u pogledu debljine i druge tehničke specifikacije koje proistječu iz tehničkih nacrta koje su odobrila lokalna nadležna tijela države u kojoj su cisterne prije bile registrirane. Ako takvih tehničkih nacrta nema, cisterne moraju ispunjavati zahtjeve iz 6.8.2.1.17. (211 127).

4.

Cisterne moraju ispunjavati zahtjeve iz graničnih stavaka 211 128, 6.8.2.1.28. (211 129), stavka 6.8.2.2. s podstavcima 6.8.2.2.1. i 6.8.2.2.2. (211 130, 211 131).

Preciznije, vozila cisterne mase manje od 4 tone, koja se rabe samo za lokalni prijevoz plinskog ulja (UN 1202), prvi put registrirana prije 31. prosinca 2002., ako im je debljina plašta manja od 3 mm, mogu se upotrebljavati samo ako se prerade u skladu s graničnim stavkom 211 127 (5)b4 (6.8.2.1.20.).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Zahtjevi za izradu, opremanje, nadzor i ispitivanje fiksnih cisterni (vozila cisterni) i prijenosnih spremnika koji su u prometu, za neke kategorije opasnih tvari).

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-EL-2

Predmet: Odstupanje od zahtjeva u pogledu izrade osnovnih vozila, koje se odnosi na vozila namijenjena za lokalni prijevoz opasnih tvari koja su prvi put registrirana prije 31. prosinca 2001.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: ADR 2001.: 9.2., 9.2.3.2., 9.2.3.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: Zahtjevi koji se odnose na izradu osnovnih vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: To se odstupanje primjenjuje na vozila namijenjena za lokalni prijevoz opasnih tvari (kategorije UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 i 3257) koja su prvi put registrirana prije 31. prosinca 2001.

Gore spomenuta vozila moraju biti u skladu sa zahtjevima iz dijela 9. (9.2.1. do 9.2.6.) Priloga B Direktivi 94/55/EZ uz sljedeće iznimke.

Sukladnost sa zahtjevima iz 9.2.3.2. potrebna je samo ako je vozilo tvornički opremljeno protublokirnim kočnim sustavom; ono mora biti opremljeno izdržljivim sustavom kočenja kako je utvrđeno u 9.2.3.3.1. ali ne mora nužno biti u skladu s 9.2.3.3.2. i 9.2.3.3.3.

Električno napajanje tahografa mora se izvoditi preko sigurnosne zapreke koja je izravno spojena na akumulator (granični stavak 220 514), a električna oprema mehanizma za podizanje osovine podvozja mora biti postavljena na isto mjesto na kojem je bila prvobitno tvornički ugrađena i mora biti zaštićena u primjerenom nepropusno zatvorenom kućištu (granični stavak 220 517).

Posebno, vozila cisterne maksimalne mase manje od 4 tone, koja su namijenjena za lokalni prijevoz dizela — loživog ulja (UN 1202) moraju ispunjavati zahtjeve iz 9.2.2.3., 9.2.2.6., 9.2.4.3. i 9.2.4.5., ali ne nužno i druge.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Tehnički zahtjevi za vozila koja su već u upotrebi i koja su namijenjena za lokalni prijevoz određenih kategorija opasnih tvari).

Napomene: Broj gore navedenih vozila je mali u usporedbi s ukupnim brojem vozila koja su već registrirana, a osim toga, ona su namijenjena samo za lokalni prijevoz. Oblik zatraženog odstupanja, veličina voznog parka o kojem se radi i vrsta robe koja se prevozi ne predstavljaju cestovni sigurnosni problem.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

ES Španjolska

RO-bi-ES-1

Predmet: Posebna oprema za distribuciju bezvodnog amonijaka.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 6.8.2.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: Kako bi se spriječio bilo kakav gubitak sadržaja u slučaju oštećenja vanjskih elemenata (cijevi, bočnih zapornih uređaja), unutarnji zaporni ventil i njegovo sjedište moraju biti zaštićeni od opasnosti odvrtanja zbog vanjskih udara ili moraju biti konstruirani tako da su otporni na takve udare. Uređaji za punjenje i pražnjenje (uključujući prirubnice i čepove s navojem) te zaštitne kapice (ako ih ima) moraju biti takvi da ih se može osigurati od bilo kakvog neželjenog otvaranja.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Cisterne koje se upotrebljavaju u poljoprivredne svrhe za distribuciju i primjenu bezvodnog amonijaka, koje su stavljene u upotrebu prije 1. siječnja 1992., mogu biti opremljene vanjskim umjesto unutarnjim sigurnosnim elementima, pod uvjetom da pružaju zaštitu koja je najmanje jednaka zaštiti koju osigurava stijenka cisterne.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Napomene: Prije 1. siječnja 1992., vrsta cisterne opremljena vanjskim sigurnosnim elementima koristila se isključivo u poljoprivredi za primjenu bezvodnog amonijaka izravno na zemlju. Različite cisterne takve vrste još su i danas u upotrebi. Rijetko se pune nalaze u cestovnom prometu, nego se koriste isključivo za rasipanje umjetnih gnojiva na velikim poljoprivrednim gospodarstvima.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

FI Finska

RO-bi-FI-1

Predmet: Izmjena podataka u prijevoznoj ispravi za eksplozivne tvari.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 5.4.1.2.1.(a).

Sadržaj Priloga Direktivi: Posebne odredbe za klasu 1.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: U prijevoznoj ispravi se umjesto stvarne neto mase eksplozivnih tvari može upotrijebiti broj detonatora (1 000 detonatora odgovara 1 kg eksploziva).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Napomene: Taj se podatak smatra dostatnim za nacionalni prijevoz. To se odstupanje koristi uglavnom za industriju eksploziva pri lokalnom prijevozu malih količina.

Europska Komisija je to odstupanje registrirala pod brojem 31.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

FR Francuska

RO-bi-FR-1

Predmet: Upotreba pomorskog dokumenta kao prijevozne isprave za kratka putovanja nakon iskrcaja broda.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Podaci koji moraju biti navedeni u dokumentu koji se koristi kao isprava za prijevoz opasnih tvari.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Pomorski dokument se koristi kao prijevozna isprava u radijusu od 15 km.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-4.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-FR-2

Predmet: Prijevoz proizvoda iz klase 1 zajedno s opasnim tvarima iz drugih klasa (91.).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 7.5.2.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Zabrana zajedničkog utovara paketa s različitim oznakama opasnosti.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Mogućnost zajedničkog prijevoza jednostavnih ili sastavljenih detonatora i robe koja nije iz klase 1., uz određene uvjete i za udaljenosti od 200 km ili manje, u Francuskoj.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 26.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-FR-3

Predmet: Prijevoz fiksnih spremnika za ukapljeni naftni plin (18).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: prilozi A i B.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Prijevoz fiksnih spremnika za ukapljeni naftni plin podliježe posebnim pravilima. Primjenjuje se samo na male udaljenosti.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-FR-4

Predmet: Posebni uvjeti u vezi s osposobljavanjem vozača i homologacijom vozila koja se koriste za prijevoz u poljoprivredne svrhe (kratke udaljenosti).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 6.8.3.2.; 8.2.1. i 8.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: Oprema cisterni i osposobljavanje vozača.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva:

Posebne odredbe u vezi s homologacijom vozila.

Posebno osposobljavanje vozača.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 29-2 – Annex D4.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

IE Irska

RO-bi-IE-1

Predmet: Izuzeće od zahtjeva iz 5.4.1.1.1., da prijevozna isprava mora sadržavati (i.) imena i adrese primatelja; (ii.) broj i opis paketa; i (iii.) ukupnu količinu opasnih tvari, kada se kerozin, dizel gorivo ili ukapljeni naftni plin koji imaju identifikacijske brojeve tvari UN 1223, UN 1202 i UN 1965 prevoze do krajnjeg korisnika.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 5.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: Dokumentacija.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Kad se kerozin, dizelsko gorivo ili ukapljeni naftni plin koji imaju identifikacijske brojeve tvari UN 1223, UN 1202 i UN 1965, kako je navedeno u dodatku B.5. Priloga B ADR-u, prevoze do krajnjeg korisnika, ne moraju se navesti ime i adresa primatelja, broj i opis paketa, posrednih kontejnera za rasuti teret ili posuda, ni ukupna količina koja se prevozi u prijevoznoj jedinici.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Regulation 82(2) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Napomene: Pri isporuci loživog ulja za grijanje kućanstvima uobičajeno je da se spremnik kupca napuni do vrha — pa su stoga stvarna količina isporuke i broj kupaca (u jednom prijevozu) u trenutku kada natovarena cisterna kreće na put nepoznati. Pri isporuci ukapljenog naftnog plina u bocama kućanstvima uobičajena je zamjena praznih boca punima — stoga se na početku prijevoza ne zna broj kupaca ni količina koja će svakom od njih biti isporučena.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-IE-2

Predmet: Izuzeće kojim se dopušta da prijevozna isprava koja se traži u 5.4.1.1.1., u slučaju prijevoza praznih neočišćenih cisterni, bude prijevozna isprava koja je vrijedila za posljednji utovar.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 5.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: Dokumentacija.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: U slučaju prijevoza praznih neočišćenih cisterni dostatna je prijevozna isprava koja je vrijedila za posljednji utovar.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Regulation 82(3) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Napomene: Posebno u slučaju isporuke benzina i/ili dizelskog goriva benzinskim postajama cestovna se cisterna vraća izravno u skladište (radi ponovnog punjenja za sljedeće isporuke) odmah nakon posljednje isporuke.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-IE-3

Predmet: Izuzeće kojim se dopušta utovar i istovar opasnih tvari za koje vrijedi posebna odredba CV1 u 7.5.11. ili S1 u 8.5., na javnome mjestu bez posebnog dopuštenja nadležnih tijela.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 7.5. i 8.5.

Sadržaj Priloga Direktivi: Dodatne odredbe koje se odnose na utovar, istovar i rukovanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Odstupajući od zahtjeva iz 7.5.11. ili 8.5., dopušta se utovar i istovar opasnih tvari na javnome mjestu bez posebnog dopuštenja nadležnog tijela.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Regulation 82(5) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Napomene: Za nacionalni prijevoz unutar države ova odredba predstavlja preveliko opterećenje za nadležna tijela.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-IE-4

Predmet: Izuzeće kojim se dopušta prijevoz matrice emulzijskih eksploziva identifikacijskog broja tvari UN 3375, u cisternama.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 4.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: Upotreba cisterni itd.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Dopušta se prijevoz matrice emulzijskih eksploziva identifikacijskog broja tvari UN 3375, u cisternama.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Regulation 82(6) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Napomene: Matrica, iako je razvrstana kao kruta tvar, nije u praškastom ni zrnatom obliku.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-IE-5

Predmet: Izuzeće od „zabrane mješovitog utovara” iz 7.5.2.1., za proizvode iz skupine kompatibilnosti B te tvari i proizvoda iz skupine kompatibilnosti D u isto vozilo s opasnom robom klasa 3., 5.1. i 8., u cisternama.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 7.5.

Sadržaj Priloga Direktivi: Odredbe koje se odnose na utovar, istovar i rukovanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Pakiranja koja sadrže proizvode iz skupine kompatibilnosti B klase 1. ADR-a i pakiranja koja sadrže tvari i proizvode iz skupine kompatibilnosti D klase 1. ADR-a smiju se prevoziti u istom vozilu s opasnom robom klase ADR-a 3., 5.1. ili 8. pod uvjetom (a) da se navedena pakiranja klase 1. ADR-a prevoze u odvojenim spremnicima/komorama izvedbe koju je odobrilo, i u uvjetima koje je postavilo nadležno tijelo; i (b) da se navedene tvari klasa 3., 5.1. ili 8. ADR-a prevoze u posudama koje u pogledu projekta, izrade, ispitivanja, nadzora, rada i upotrebe ispunjavaju zahtjeve nadležnog tijela.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Regulation 82(7) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Napomene: Dopustiti, pod uvjetima koje je odobrilo nadležno tijelo, utovar proizvoda i tvari skupina kompatibilnosti B i D klase 1. u isto vozilo s opasnom robom iz klasa 3., 5.1. ili 8., u cisternama – tj. „kamionima-pumpama”.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-IE-6

Predmet: Izuzeće od zahtjeva iz 4.3.4.2.2. kojim se zahtijeva da savitljive cijevi za punjenje i pražnjenje, koje nisu trajno spojene na spremnik vozila-cisterne, budu tijekom prijevoza prazne.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 4.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: Upotreba vozila-cisterni.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Savitljive cijevi na kolutima (uključujući s njima povezane fiksne cijevi) koje su ugrađene na vozila-cisterne koja se koriste za maloprodajnu distribuciju naftnih proizvoda identifikacijskih brojeva tvari UN 1202, UN 1223, UN 1011 i UN 1978, ne moraju biti prazne tijekom cestovnog prijevoza pod uvjetom da su poduzete odgovarajuće mjere za sprečavanje gubitka sadržaja.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Regulation 82(8) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Napomene: Savitljive cijevi ugrađene u vozila-cisterne za dostavu kućanstvima moraju biti pune cijelo vrijeme, čak i tijekom prijevoza. Taj sustav za istakanje poznat je kao „mokri” sustav, koji zahtijeva da brojač i crijevo na vozilu cisterni budu puni kako bi se osiguralo da kupcu bude isporučena točna količina proizvoda.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-IE-7

Predmet: Izuzeće od nekih zahtjeva iz 5.4.0., 5.4.1.1.1. i 7.5.11. ADR-a za prijevoz gnojiva koje sadrži amonijev nitrat UN 2067 u rasutom stanju, od luka do primatelja.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 5.4.0., 5.4.1.1.1. i 7.5.11.

Sadržaj Priloga Direktivi: Zahtjev za posebnom prijevoznom ispravom, u kojoj je navedena točna ukupna količina za konkretan utovar, za svaki prijevoz; i zahtjev da vozilo bude očišćeno prije i nakon puta.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Predloženo odstupanje kojim bi se dopustile izmjene zahtjeva ADR-a u vezi s prijevoznom ispravom i čišćenjem vozila; kako bi se uzeli u obzir praktični aspekti prijevoza robe u rasutom stanju od luke do primatelja.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Proposed amendment to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Napomene: Odredbama ADR-a zahtijeva se (a) posebna prijevozna isprava, koja sadrži ukupnu masu opasnih tvari koje se prevoze u pojedinačnom utovaru; i (b) posebna odredba „CV24” o čišćenju za svaki pojedinačni teret koji se prevozi između luke i primatelja tijekom istovara broda za rasute terete. Kako je prijevoz lokalan i kako je povezan s iskrcajem brodova za rasute terete te uključuje višestruke ukrcaje (istog dana ili sljedećih dana) za prijevoz iste tvari između broda za prijevoz rasutih tereta i primatelja, trebala bi biti dostatna jedna prijevozna isprava s približnom ukupnom masom svakog utovara i ne bi se trebalo zahtijevati ispunjavanje posebne odredbe „CV24”.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

LT Litva

RO-bi-LT-1

Predmet: Usvajanje RO-bi-EL-1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Rezolucija vlade br. 337. o prijevozu opasnih tereta u cestovnom prometu u Republici Litvi, donesena 23. ožujka 2000.).

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-LT-2

Predmet: Usvajanje RO-bi-EL-2.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Rezolucija vlade br. 337. o prijevozu opasnih tereta u cestovnom prometu u Republici Litvi, donesena 23. ožujka 2000.).

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

NL Nizozemska

RO-bi-NL-1

Predmet: Sustav prijevoza opasnoga otpada iz kućanstava, iz 2002.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 1.1.3.6.; 3.3.; 4.1.4.; 4.1.6.; 4.1.8.; 4.1.10.; 5.2.2.; 5.4.0.; 5.4.1.; 5.4.3.; 7.5.4.; 7.5.7.; 8.1.2.1. (a) i (b); 8.1.5. (c); 8.3.6.

Sadržaj Priloga Direktivi:

1.1.3.6.: Izuzeća u vezi s količinama koje se prevoze po prijevoznoj jedinici.

3.3.: Posebne odredbe koje se primjenjuju na određene tvari ili predmete.

4.1.4.: Popis uputa za pakiranje; 4.1.6.: Posebni zahtjevi za pakiranje robe klase 2.

4.1.8.: Posebni zahtjevi za pakiranje zaraznih tvari; 4.1.10.: Posebni zahtjevi za skupno pakiranje.

5.2.2.: Označivanje prijevozne ambalaže; 5.4.0.: Svu robu koja se prevozi u okviru sustava ADR mora pratiti dokumentacija propisana u ovom poglavlju, ako je to primjenjivo, osim ako je na temelju točaka 1.1.3.1. do 1.1.3.5. odobreno izuzeće; 5.4.1.: Tranzitni dokument za opasnu robu zajedno s povezanim informacijama; 5.4.3.: pisane upute.

7.5.4.: Mjere opreza u pogledu hrane, drugih konzumnih proizvoda i hrane za životinje; 7.5.7.: Rukovanje i pohranjivanje.

8.1.2.1.: Osim dokumentacije koja se zahtijeva zakonom, u transportnoj jedinici moraju se nalaziti sljedeći dokumenti: (a) tranzitni dokumenti iz točke 5.4.1. koji obuhvaćaju svu opasnu robu koja se prevozi i, ako je primjenjivo, potvrda o utovaru kontejnera kako je utvrđeno u točki 5.4.2.; (b) pisane upute u skladu s točkom 5.4.3., koje se odnose na svu opasnu robu koja se prevozi; 8.1.5.: Svaka prijevozna jedinica kojom se prevozi opasna roba mora imati ugrađenu: (c) opremu koja je potrebna za provođenje dodatnih i posebnih mjera, kako je navedeno u točki 5.4.3.

8.3.6.: Ostavljanje motora u radu tijekom utovara i istovara.

Sljedeći odjeljci ADR-a se ne primjenjuju:

(a)

1.1.3.6.;

(b)

3.3.;

(c)

4.1.4.; 4.1.6.; 4.1.8.; 4.1.10.;

(d)

5.2.2.; 5.4.0.; 5.4.1.; 5.4.3.;

(e)

7.5.4.; 7.5.7.;

(f)

8.1.2.1.(a) i (b); 8.1.5.(c); 8.3.6.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Napomene: Sustav je osmišljen tako da se privatnim osobama omogući odlaganje „malog kemijskog otpada” na jednoj lokaciji. To se odnosi na ostatke tvari kao što su, na primjer, otpadne boje. Razina opasnosti svodi se na najmanju mjeru izborom prijevoznog sredstva, uključujući, inter alia, upotrebu posebnih elemenata prijevoza i natpisa „zabranjeno pušenje” koji je jasno vidljiv javnosti.

Radi ograničenih količina i posebne prirode pakiranja, tim se člankom isključuje određeni broj odjeljaka ADR-a. Dodatna pravila utvrđuju se drugdje u sustavu.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-NL-2

Predmet: Sustav prijevoza opasnoga otpada iz kućanstava, iz 2002.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 1.1.3.6.

Sadržaj Priloga Direktivi: Izuzeća u vezi s količinama koje se prevoze po prijevoznoj jedinici.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva:

U vozilu se nalaze potvrda o stručnoj osposobljenosti pratitelja te napomena iz članka 16. stavka 1. točke (b). Pratitelj vozila ima kvalifikaciju „za prijevoz opasnog otpada” koju izdaje CCV (Odbor za izdavanje potvrda za vozače).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Napomene: Kako se radi o širokom rasponu opasnog otpada iz kućanstava, prijevoznik mora imati potvrdu o stručnoj osposobljenosti, bez obzira na male količine otpada koje se prevoze. Dodatni je zahtjev da je prijevozniku izdana kvalifikacija za prijevoz opasnog otpada.

Jedan od razloga za to je da se osigura da prijevoznik ne pakira, na primjer, kiseline i lužine zajedno i da zna pravilno postupiti u slučaju nezgoda.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-NL-3

Predmet: Sustav prijevoza opasnoga otpada iz kućanstava, iz 2002.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 1.1.3.6.

Sadržaj Priloga Direktivi: Izuzeća u vezi s količinama koje se prevoze po prijevoznoj jedinici.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva:

U vozilu se nalazi sljedeće: (b.) pisane upute i podaci prikupljeni u skladu s prilogom zakonu kojim se sustav uspostavlja.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Artikel 10b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Napomene: Kako sustav isključuje izuzeće od točke 1.1.3.6. sustava ADR-a, pisane upute moraju pratiti i male količine. To se smatra potrebnim zbog širokog raspona opasnog otpada koji se prevozi te radi činjenice da oni koji odlažu taj otpad (privatne osobe) nisu upoznati s razinom opasnosti.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-NL-4

Predmet: Sustav prijevoza opasnoga otpada iz kućanstava, iz 2002.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 6.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Odredbe o izradi i ispitivanju ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva:

1.

Opasni otpad iz kućanstava odlaže se isključivo u nepropusno zatvorenoj ambalaži koja je primjerena tvari o kojoj se radi, i:

(a)

za predmete koji pripadaju kategoriji 6.2.: u ambalaži za koju se jamči da pri odlaganju neće uzrokovati ozljede;

(b)

za opasni otpad iz kućanstava koji je industrijskoga podrijetla: u kutiji čiji je obujam najviše 60 litara, u kojoj su otpadne tvari odvojene prema kategoriji opasnosti (kga-kutija).

2.

S vanjske strane ambalaže nema opasnog otpada iz kućanstava.

3.

Na ambalaži je naveden naziv tvari.

4.

Pri svakom prikupljanju prihvaća se samo jedna kutija u smislu stavka 1. točke (b).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Napomene: Ovaj članak proistječe iz članka 3. u skladu s kojim se određene odredbe ADR-a proglašavaju neprimjenjivima. U skladu s ovim sustavom ne postoji potreba za odobrenom ambalažom, kako je predviđeno u 6.1. ADR-a. To je stoga što se radi o ograničenim količinama opasnih tvari. Umjesto toga, u članku 6. utvrđuje se određeni broj pravila, uključujući i zahtjev da se opasne tvari isporučuju u nepropusno zatvorenim spremnicima kako bi se spriječilo rasipanje iz ambalaže.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-NL-5

Predmet: Sustav prijevoza opasnoga otpada iz kućanstava, iz 2002.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 6.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Odredbe o izradi i ispitivanju ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva:

Vozilo ima prostor za teret koji je od vozačke kabine odvojen čvrstom debelom pregradom, ili prostor za teret nije sastavni dio vozila.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Artikel 7, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Napomene: U skladu s ovim sustavom nije potrebna odobrena ambalaža kako je predviđeno u 6.1. ADR-a. To je stoga što se radi o ograničenim količinama opasnih tvari. Sukladno navedenom, ovaj članak sadrži dodatni zahtjev namijenjen za sprečavanje istjecanja otrovnih isparavanja u vozačku kabinu.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-NL-6

Predmet: Sustav prijevoza opasnoga otpada iz kućanstava, iz 2002.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 6.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Odredbe o izradi i ispitivanju ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva:

Prostor za teret u zatvorenom vozilu s gornje je strane opremljen odzračnikom koji je stalno uključen, a s donje strane ima otvore.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Artikel 8, eerste lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Napomene: U skladu s ovim sustavom, nije potrebna odobrena ambalaža, kako je predviđeno u 6.1. ADR-a. To je stoga što se radi o ograničenim količinama opasnih tvari. Sukladno navedenom, ovaj članak sadrži dodatni zahtjev namijenjen za sprečavanje nakupljanja otrovnih isparavanja u prostoru za teret.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-NL-7

Predmet: Sustav prijevoza opasnoga otpada iz kućanstava, iz 2002.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 6.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Odredbe o izradi i ispitivanju ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva:

1.

Vozilo je opremljeno jedinicama, koje su tijekom prijevoza:

(a)

zaštićene od slučajnog pomicanja; i

(b)

nepropusno zatvorene poklopcem i zaštićene od slučajnog otvaranja.

2.

Stavak 1. točka (b) ne primjenjuje se na tranzit s namjenom prikupljanja ili kad vozilo stoji tijekom obilaska mjesta prikupljanja.

3.

U vozilu treba ostaviti dovoljno velik prazan prostor za razvrstavanje i odlaganje opasnog otpada iz kućanstava u različite jedinice.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Napomene: U skladu s tim sustavom nije potrebna odobrena ambalaža, kako je predviđeno u 6.1. ADR-a. To je stoga što se radi o ograničenim količinama opasnih tvari. Ovim se člankom želi pružiti jedinstveno jamstvo upotrebom jedinica za razvrstavanje pakiranja, čime se osigurava primjeren način smještaja za svaku kategoriju opasnih tvari.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-NL-8

Predmet: Sustav prijevoza opasnoga otpada iz kućanstava, iz 2002.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 6.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Odredbe o izradi i ispitivanju ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva:

1.

Opasni otpad iz kućanstava prevozi se isključivo u elementima.

2.

Za svaku klasu tvari i predmeta postoji poseban element.

3.

Što se tiče tvari i predmeta iz klase 8., postoje posebni elementi za kiseline, lužine i akumulatore.

4.

Limenke sprejeva stavljaju se u kartonske kutije s poklopcem pod uvjetom da se te kutije prevoze u skladu s člankom 9. stavkom 1.

5.

Ako se prikupljaju vatrogasni aparati iz klase 2., oni se mogu smjestiti u isti element kao i limenke sprejeva koje nisu zapakirane u kartonske kutije.

6.

Odstupajući od članka 9. stavka 1., za prijevoz akumulatora nije potreban poklopac, pod uvjetom da su u element smješteni tako da su svi otvori zatvoreni i okrenuti prema gore.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Napomene: Ovaj članak proistječe iz članka 3. u skladu s kojim se određene odredbe ADR-a proglašavaju neprimjenjivima. U skladu s tim sustavom nje potrebna odobrena ambalaža kako je predviđeno u 6.1. ADR-a. Člankom 14. utvrđuju se zahtjevi za elemente u kojima se privremeno pohranjuje opasan otpad iz kućanstava.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-NL-9

Predmet: Sustav prijevoza opasnoga otpada iz kućanstava, iz 2002.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 6.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Odredbe o izradi i ispitivanju ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva:

1.

Elementi ili kutije koje su namijenjene za prijevoz limenki sprejeva moraju biti jasno označeni na sljedeći način:

(a)

za sprejeve iz klase 2. prikupljene u kartonske kutije: riječ „SPUITBUSSEN” (limenke sprejeva);

(b)

za vatrogasne aparate i limenke sprejeva iz klase 2.: oznaka br. 2.2.;

(c)

za vatrogasne aparate i limenke sprejeva iz klase 3.: oznaka br. 3.;

(d)

za otpadne boje iz klase 4.1.: oznaka br. 4.1.;

(e)

za štetne tvari iz klase 6.1.: oznaka br. 6.1.;

(f)

za predmete iz klase 6.2.: oznaka br. 6.2.;

(g)

za kaustične tvari i predmete iz klase 8.: oznaka br. 8.; i dalje:

(h)

za alkalne tvari: riječ „BASEN” (lužine);

(i)

za kisele tvari: riječ „ZUREN” (kiseline);

(j)

za akumulatore: riječ „ACCU’S” (akumulatori).

2.

Iste oznake i natpisi postavljaju se na vidljiva mjesta zatvorenih prostora unutar vozila u koja se stavljaju elementi.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Napomene: Ovaj članak proistječe iz članka 3. u skladu s kojim se određene odredbe ADR-a proglašavaju neprimjenjivima. U skladu s ovim sustavom ne postoji potreba za odobrenom ambalažom, kako je predviđeno u 6.1. ADR-a. Člankom 15. utvrđuju se zahtjevi za identifikaciju elemenata u kojima se privremeno pohranjuje opasan otpad iz kućanstava.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-NL-10

Predmet: Sustav prijevoza opasnoga otpada iz kućanstava iz 2002.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 7.5.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: Mjere opreza u pogledu hrane, drugih konzumnih proizvoda i hrane za životinje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva:

1.

Zabranjen je prijevoz hrane za ljude i hrane za životinje istodobno s opasnim otpadom iz kućanstava.

2.

Za vrijeme prikupljanja vozilo mora mirovati.

3.

Dok se kreće ili miruje radi prikupljanja, na vozilu mora biti upaljeno narančasto treptavo svjetlo.

4.

Za vrijeme prikupljanja na fiksnoj lokaciji određenoj za tu svrhu motor mora biti isključen, a na temelju odstupanja od stavka 3., treptavo svjetlo može biti ugašeno.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Napomene: Zabrana iz 7.5.4. ADR-a ovdje se proširuje jer, uz veliki broj različitih tvari koje se prikupljaju, neka od tvari iz klase 6.1. praktično je uvijek prisutna.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-NL-11

Predmet: Sustav prijevoza opasnoga otpada iz kućanstava, iz 2002.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 7.5.9.

Sadržaj Priloga Direktivi: Zabrana pušenja.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Sa strana i na stražnjem dijelu vozila moraju jasno biti postavljeni natpisi „Pušenje zabranjeno”.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Artikel 9, vierde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Napomene: Kako sustav obuhvaća odlaganje opasnih tvari od strane privatnih osoba, člankom 9.4. utvrđuje se da se mora jasno istaknuti natpis „Pušenje zabranjeno”.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-NL-12

Predmet: Sustav prijevoza opasnoga otpada iz kućanstava, iz 2002.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 8.1.5.

Sadržaj Priloga Direktivi: Razne vrste opreme.

Svaka jedinica za prijevoz opasnih tvari mora biti opremljena:

(a)

najmanje jednim zaustavnim blokom za svako vozilo, veličine koja odgovara težini vozila i promjeru kotača;

(b)

opremom potrebnom za provedbu općih mjera navedenih u sigurnosnim uputama iz 5.4.3., posebno:

i.

dvama odvojenim uspravnim znakovima upozorenja (npr. reflektirajući čunjevi, trokuti upozorenja ili žuta treptava svjetla koja su neovisna o električnoj instalaciji vozila);

ii.

kvalitetnim sigurnosnim prslukom ili odjećom (npr. kako je opisano u Europskoj normi EN 471) za svakog člana posade;

iii.

ručnom baterijskom svjetiljkom (vidjeti također 8.3.4.) za svakog člana posade;

iv.

zaštitnom opremom za disanje u skladu s dodatnim zahtjevom S7 (vidjeti 8.5.), ako je ta dodatna odredba primjenjiva u skladu s navodom u stupcu 19. tablice A iz 3.2.;

(c)

opremom potrebnom za provedbu dodatnih i posebnih mjera, kako je navedeno u pisanim uputama iz 5.4.3.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: U vozilu, na dohvat ruke, mora biti sigurnosna oprema za svakog člana posade koja sadrži sljedeće:

(a)

potpuno nepropusne zaštitne naočale;

(b)

zaštitnu masku za disanje;

(c)

kombinezon ili pregaču otpornu na kiseline;

(d)

zaštitne rukavice od sintetičke gume;

(e)

čizme ili zaštitne cipele koje su otporne na kiseline i ne propuštaju kiselinu; i

(f)

bocu destilirane vode za ispiranje očiju.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Artikel 11, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Napomene: Zbog velikog raspona opasnih tvari, propisani su dodatni zahtjevi za obveznu sigurnosnu opremu, uz one iz 8.1.5 ADR-a.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

SE Švedska

RO-bi-SE-1

Predmet: Prijevoz opasnog otpada do pogona za odlaganje opasnog otpada.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 2., 5.2. i 6.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Klasifikacija, označivanje i obilježavanje te zahtjevi za izradu i ispitivanje ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Zakonodavstvo se sastoji od pojednostavljenih mjerila klasifikacije, manje ograničavajućih zahtjeva za izradu i ispitivanje ambalaže te izmijenjenih zahtjeva za obilježavanje i označivanje.

Umjesto klasificiranja opasnog otpada u skladu s ADR-om, otpad se razvrstava u različite skupine otpada. Svaka skupina otpada obuhvaća tvari koje se, u skladu s ADR-om, mogu pakirati skupa (mješovito pakiranje).

Svaki paket mora biti označen šifrom odgovarajuće skupine otpada umjesto UN brojem.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: Ti se propisi mogu primijeniti samo na prijevoz opasnog otpada od javnih reciklažnih lokacija do pogona za odlaganje opasnog otpada.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-SE-2

Predmet: Ime i adresa pošiljatelja u prijevoznoj ispravi.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 5.4.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Općeniti podaci koji se zahtijevaju u prijevoznoj ispravi.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: U nacionalnom se zakonodavstvu navodi da ime i adresa pošiljatelja nisu potrebni ako se prazna, neočišćena ambalaža vraća u okviru sustava distribucije.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: Prazna neočišćena ambalaža koja se vraća u većini slučajeva još uvijek sadrži male količine opasnih tvari.

To se odstupanje koristi uglavnom u industriji pri povratu praznih neočišćenih plinskih boca u zamjenu za pune.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-SE-3

Predmet: Prijevoz opasnih tvari u neposrednoj blizini industrijskog(-ih) područja uključujući prijevoz javnim cestama između raznih dijelova područja.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: Prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: Zahtjevi za prijevoz opasnih tvari javnim cestama.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Prijevoz u neposrednoj blizini industrijskog(-ih) područja uključujući prijevoz javnim cestama između različitih dijelova područja. Odstupanja se odnose na obilježavanje i označivanje pakiranja te na prijevozne isprave, potvrdu o osposobljenosti vozača i certifikat o homologaciji u skladu s 9.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: Postoje situacije u kojima se opasna roba prevozi između objekata smještenih na suprotnim stranama javne ceste. Takav oblik prijevoza nije prijevoz opasnih tvari na privatnoj cesti, pa stoga mora biti povezan s odgovarajućim zahtjevima. Usporedi također s Direktivom 96/49/EZ, člankom 6. stavkom 14.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-SE-4

Predmet: Prijevoz opasnih tvari koje su zaplijenila nadležna tijela.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: Zahtjevi za prijevoz opasnih tvari cestom.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Odstupanja od propisa mogu se dopustiti ako su potaknuta razlozima zaštite na radu, rizicima pri istovaru, dostavom dokaza itd.

Odstupanja od propisa dopuštaju se samo ako su tijekom uobičajenih uvjeta prijevoza postignute zadovoljavajuće sigurnosne razine.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: Ta odstupanja mogu primjenjivati samo nadležna tijela koja plijene opasnu robu.

Ovo je izuzeće namijenjeno za lokalni prijevoz, npr. robe koju je zaplijenila policija, poput eksploziva ili ukradene imovine. Problem je s tom vrstom robe što nikad ne možete biti sigurni u klasifikaciju. Osim toga, roba često nije zapakirana, označena ili obilježena u skladu s ADR-om. Policija obavi nekoliko stotina takvih prijevoza godišnje. U slučaju krijumčarenog žestokog pića, ono se mora prevesti od mjesta na kojem je zaplijenjeno do objekta u kojem se pohranjuju dokazi, a zatim do objekta gdje se uništava; posljednje dvije lokacije mogu biti prilično udaljene jedna od druge. Dopuštena su odstupanja: (a) nije potrebno obilježiti svaki pake; i (b) ne mora se koristiti odobrena ambalaža. Međutim, svaka paleta koja sadrži takve pakete mora biti točno obilježena. Svi ostali zahtjevi moraju biti ispunjeni. Godišnje ima otprilike 20 takvih prijevoza.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-SE-5

Predmet: Prijevoz opasnih tvari u lukama i u njihovoj neposrednoj blizini.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 8.1.2., 8.1.5., 9.1.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: Dokumenti koje treba držati u prijevoznoj jedinici; svaka prijevozna jedinica koja prevozi opasne tvari mora biti opremljena posebnom opremom; certifikat o homologacija vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva:

Dokumenti se ne moraju držati u prijevoznoj jedinici (osim potvrde o osposobljenosti vozača).

Prijevozna jedinica ne mora biti opremljena opremom navedenom u 8.1.5.

Za traktore nije potreban certifikat o homologaciji.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: Usporedi s Direktivom 96/49/EZ, članak 6. stavak 14.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-SE-6

Predmet: Potvrda o osposobljavanju inspektora za ADR.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 8.2.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Osobe koje upravljaju vozilom moraju pohađati tečajeve za osposobljavanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Inspektori koji obavljaju godišnji tehnički pregled vozila ne moraju polaziti tečajeve osposobljavanja navedene u 8.2. niti imati potvrdu o osposobljenosti za ADR.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: U nekim slučajevima vozila koja se pregledavaju na tehničkom pregledu mogu kao teret imati opasne tvari, npr. neočišćene, prazne spremnike.

Zahtjevi iz 1.3. i 8.2.3. još su uvijek primjenjivi.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-SE-7

Predmet: Lokalna distribucija UN 1202, 1203 i 1223 u cisternama.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 5.4.1.1.6., 5.4.1.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Za prazne, neočišćene cisterne i cisterne-kontejnere, opis mora biti u skladu s 5.4.1.1.6. Imena i adrese višestrukih primatelja mogu se unijeti u druge dokumente.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Za prazne, neočišćene cisterne ili cisterne kontejnere, opis u prijevoznoj ispravi u skladu s 5.4.1.1.6. nije potreban ako je količina tvari u planu utovara označena s 0. Imena i adrese primatelja nije potrebno navesti ni u jednom dokumentu koji se nalazi u vozilu.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-SE-9

Predmet: Lokalni prijevoz koji se odnosi na poljoprivredna područja i gradilišta.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 5.4., 6.8. i 9.1.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: Prijevozna isprava; Izrada spremnika; Certifikat o homologaciji.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Lokalni prijevoz koji se odnosi na poljoprivredna područja i gradilišta ne mora ispunjavati neke zahtjeve:

(a)

izjava o opasnoj robi nije potrebna;

(b)

stariji spremnici/kontejneri koji nisu izrađeni u skladu s 6.8., nego u skladu sa starijim nacionalnim zakonodavstvom, a pričvršćeni su na vagonet za posadu, mogu se i dalje koristiti;

(c)

starija vozila cisterne, koja ne ispunjavaju zahtjeve iz 6.7. ili 6.8., namijenjena za prijevoz tvari iz UN 1268, 1999, 3256 i 3257, s ili bez opreme za polaganje površinskog sloja ceste, mogu se i dalje koristiti za lokalni prijevoz i u neposrednoj blizini radova na cesti;

(d)

certifikat o homologaciji za vagonet za posadu ili vozila cisterne s ili bez opreme za polaganje površinskog sloja ceste nije potreban.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: Vagonet za posadu je vrsta karavana za radnu posadu, s prostorom za posadu, za koji je pričvršćena cisterna/spremnik bez certifikata o homologaciji, za dizelsko gorivo za rad traktora u šumarstvu.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-SE-10

Predmet: Prijevoz eksploziva u cisternama.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 4.1.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: Eksplozivi se mogu pakirati samo u skladu s 4.1.4.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Nadležno nacionalno tijelo izdaje certifikat o homologaciji vozila namijenjenih za prijevoz eksploziva u cisternama. Prijevoz u cisterni dopušten je samo za one eksplozive koji su navedeni u uredbi ili na temelju posebnog odobrenja nadležnoga tijela.

Vozilo natovareno eksplozivima u cisternama mora biti označeno i obilježeno u skladu s 5.3.2.1.1., 5.3.1.1.2. i 5.3.1.4. Samo jedno vozilo u prijevoznoj jedinici smije sadržavati opasne tvari.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dodatak S – Posebni propisi za domaći cestovni prijevoz opasnih tvari koji su izdani u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari i švedskom regulativom SÄIFS 1993: 4.

Napomene: To se primjenjuje samo na nacionalni prijevoz, i to onaj koji je uglavnom lokalne prirode. Predmetni propisi bili su na snazi prije nego što je Švedska pristupila Europskoj uniji.

Prijevoz eksploziva u vozilima cisternama obavljaju samo dvije tvrtke. U skoroj budućnosti očekuje se prijelaz na emulzije.

Staro odstupanje br. 84.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-SE-11

Predmet: Vozačka dozvola.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 8.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: Zahtjevi koji se odnose na osposobljavanje posade vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Osposobljavanje vozača nije dopušteno ni na jednom od vozila iz 8.2.1.1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dodatak S – Posebni propisi za domaći cestovni prijevoz opasnih tvari koji su izdani u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari.

Napomene: Lokalni prijevoz.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-SE-12

Predmet: Prijevoz pirotehničkih sredstava za zabavu iz UN 0335.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: Prilog B, 7.2.4., V2(1).

Sadržaj Priloga Direktivi: Odredbe za upotrebu vozila EX/II. i EX/III.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Pri prijevozu pirotehničkih sredstava za zabavu iz UN 0335, posebna odredba V2(1) iz 7.2.4. primjenjuje se samo kada je neto sadržaj eksploziva veći od 3 000 kg (4 000 kg s prikolicom), pod uvjetom da su pirotehnička sredstva za zabavu razvrstana u UN broj 0335 u skladu sa standardnom klasifikacijskom tablicom pirotehničkih sredstava za zabavu iz stavka 2.1.3.5.5. četrnaestog izmijenjenog izdanja Preporuka UN-a za prijevoz opasnih tvari.

Takvo se razvrstavanje obavlja u dogovoru s nadležnim tijelom. Provjera razvrstavanja obavlja se u prijevoznoj jedinici.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dodatak S – Posebni propisi za domaći cestovni prijevoz opasnih tvari koji su izdani u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari.

Napomene: Prijevoz pirotehničkih sredstava za zabavu ograničen je na dva kratka vremenska razdoblja tijekom godine, oko Nove godine i na prijelazu iz travnja u svibanj. Prijevoz od pošiljatelja do terminala može se bez većih problema izvoditi postojećim voznim parkom vozila koja imaju homologaciju EX. Međutim, distribucija pirotehničkih sredstava za zabavu od terminala do prodajnih mjesta i povrat viškova natrag do terminala ograničeni su radi pomanjkanja vozila s homologacijom EX. Prijevoznici nisu zainteresirani za ulaganja u takve certifikate o homologaciji jer ne mogu vratiti svoje troškove. Time je ugrožena cjelokupno postojanje dobavljača pirotehničkih sredstava za zabavu jer ne mogu staviti svoju robu na tržište.

Pri primjeni ovog odstupanja klasifikacija pirotehničkih sredstava za zabavu mora biti izvedena na temelju standardnog popisa u Preporukama UN-a kako bi se dobila najažurnija moguća klasifikacija.

Slična vrsta izuzeća postoji za pirotehniku za vatromet iz UN 0336, a to je izuzeće uključeno u Posebnu odredbu 651, 3.3.1 ADR-a 2005.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

UK Ujedinjena Kraljevina

RO-bi-UK-1

Predmet: Prijelaz javnih cesta vozilima koja prevoze opasne tvari (N8).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: Prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: Zahtjevi za prijevoz opasnih tvari na javnim cestama.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Neprimjenjivanje propisa o opasnim tvarima na prijevoz koji se izvodi unutar privatnog prostora razdvojenog cestom. Za klasu 7. to se odstupanje ne odnosi na bilo koje odredbe Propisa o radioaktivnom materijalu (cestovni prijevoz) iz 2002.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Napomene: Može lako doći do situacije u kojoj se roba premješta između privatnih objekata smještenih na obje strane ceste. To nije prijevoz opasnih tvari javnom cestom u uobičajenom smislu te u ovakvom slučaju ne vrijedi nijedna odredba propisa o opasnim tvarima.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-UK-2

Predmet: Izuzeće od zabrane da vozač ili njegov pomoćnik otvaraju pakete opasnih tvari u lancu lokalne distribucije od lokalnog distribucijskog skladišta do maloprodaje ili krajnjeg korisnika i od maloprodaje do krajnjeg korisnika (osim za klasu 7.) (N11).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 8.3.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: Zabrana da vozač ili njegov pomoćnik otvaraju pakete opasnih tvari.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Zabrana otvaranja paketa određena je odredbom: „Osim ako ga je za to ovlastio rukovatelj vozila”.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Napomene: Ako se shvati doslovce, ta zabrana, kako je sročena u Prilogu, može stvoriti ozbiljne probleme u maloprodajnoj distribuciji.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RO-bi-UK-3

Predmet: Odredbe za alternativni prijevoz drvenih bačvi koje sadrže UN 3065 pakirne skupine III.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. ovoj Direktivi: 1.4., 4.1., 5.2. i 5.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: Zahtjevi koji se odnose na ambalažu i označivanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Dopušta se prijevoz alkoholnih pića s više od 24 i ne više od 70 volumnih postotaka alkohola (pakirna skupina III.) u drvenim bačvama koje nisu odobrene od strane UN-a, bez naljepnica koje upozoravaju na opasnost, što podliježe strožim zahtjevima u vezi s utovarom i s vozilom.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004; Regulation 7(13) and (14).

Napomene:To je proizvod visoke vrijednosti za koji se vladi plaća trošarina i koji se od destilerije do carinskog skladišta mora prevoziti u sigurnim zapečaćenim vozilima s carinskom plombom. U dodatnim zahtjevima za osiguravanje sigurnosti uzima se u obzir smanjenje zahtjeva u vezi s pakiranjem i označivanjem.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.


PRILOG II.

ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

II.1.   RID

Prilog RID-u koji se nalazi u Dodatku C COTIF-u, kako se primjenjuje od 1. siječnja 2009.

II.2.   Dodatne prijelazne odredbe

1.

Države članice mogu zadržati odstupanja donesena na temelju članka 4. Direktive 96/49/EZ do 31. prosinca 2010. ili dok se Prilog II. odjeljak II.1. ne izmijeni kako bi odražavao Preporuke UN-a za prijevoz opasnih tvari iz tog članka ako se to dogodi prije.

2.

Svaka država članica može unutar svojeg državnog područja odobriti upotrebu vagona i vagona cisterni profila 1 520/1 524 mm, koji su izrađeni prije 1. srpnja 2005. i koji nisu u skladu s ovom Direktivom, ali su bili izrađeni u skladu s Prilogom II. SMGS-u ili s nacionalnim propisima te države članice koji su bili na snazi 30. lipnja 2005., pod uvjetom da se ti vagoni održavaju na zahtijevanim razinama sigurnosti.

3.

Svaka država članica može unutar svojeg državnog područja odobriti upotrebu cisterni i vagona izrađenih prije 1. siječnja 1997. koji nisu u skladu s ovom Direktivom, ali su bili izrađeni u skladu nacionalnim zahtjevima koji su bili na snazi 31. prosinca 1996., pod uvjetom da se takve cisterne i vagoni održavaju na zahtijevanim razinama sigurnosti.

Cisterne i vagoni izrađeni 1. siječnja 1997. ili nakon tog datuma, koji nisu u skladu s ovom Direktivom, ali su bili izrađeni u skladu sa zahtjevima Direktive 96/49/EZ koji su bili na snazi na dan njihove izrade, mogu se i dalje upotrebljavati za nacionalni prijevoz.

4.

Svaka država članica u kojoj je ambijentalna temperatura redovito niža od -20 °C može unutar svojega državnog područja nametnuti strože norme u vezi s radnom temperaturom materijala upotrijebljenih za plastičnu ambalažu, spremnike i njihovu opremu namijenjenu za upotrebu u nacionalnom prijevozu opasnih tvari željeznicom, dok se u odjeljak II.1. Priloga II. ovoj Direktivi ne ugrade odredbe o primjerenim referentnim temperaturama za dane klimatske zone.

5.

Svaka država članica može unutar svoga državnog područja zadržati nacionalne odredbe, osim onih utvrđenih u ovoj Direktivi, u vezi s referentnom temperaturom za prijevoz ukapljenih plinova ili mješavina ukapljenih plinova, dok se u odjeljak II.1. Priloga II. ovoj Direktivi ne ugrade odredbe o primjerenim referentnim temperaturama za dane klimatske zone.

6.

Svaka država članica može za prijevoz koji se obavlja vagonima registriranim na njezinom državnom području zadržati odredbe svojega nacionalnog zakonodavstva koje je bilo na snazi 31. prosinca 1996., koje se odnose na prikazivanje ili postavljanje oznake za hitne postupke ili oznake za opasnost umjesto identifikacijskog broja opasnosti predviđenog u odjeljak II.1. Priloga II. ovoj Direktivi.

7.

Za prijevoz kroz tunel La Manche Francuska i Ujedinjena Kraljevina mogu nametnuti odredbe koje su strože od onih utvrđenih u ovoj Direktivi.

8.

Država članica može za svoje državno područje zadržati i donijeti odredbe u vezi s prijevozom opasnih tvari željeznicom, od i do ugovornih stranaka OSJD-a. Primjerenim mjerama i obvezama predmetne države članice jamče održavanje razine sigurnosti koja je jednaka onoj predviđenoj u Prilogu II. odjeljku II.1.

O takvim odredbama obavješćuje se Komisija, koja o njima obavješćuje druge države članice.

Tijekom razdoblja od 10 godina od stupanja na snagu ove Direktive Komisija će ocjenjivati posljedice odredaba iz ovog stavka. Prema potrebi, Komisija će zajedno s izvješćem dati i primjerene prijedloge.

9.

Države članice mogu zadržati nacionalna ograničenja koja su bila primjenjiva 31. prosinca 1996. u pogledu prijevoza tvari koje sadrže dioksine i furane.

II.3.   Nacionalna odstupanja

Odstupanja država članica u vezi s prijevozom opasnih tvari unutar njihovog državnog područja na temelju članka 6. stavka 2. ove Direktive.

Označivanje odstupanja: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = željeznica

a/bi/bii = članak 6. stavak 2. točka (a)/točka (b) podtočka i./točka (b) podtočka ii.

MS = kratica za „država članica”

nn = redni broj

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (a) ove Direktive

DE Njemačka

RA-a-DE-2

Predmet: Odobrenje za mješovito pakiranje.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. ovoj Direktivi: 4.1.10.4. MP2.

Sadržaj Priloga Direktivi: Zabrana mješovitog pakiranja.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Klase 1.4S, 2., 3. i 6.1.: dopuštenje za kombinirano pakiranje predmeta klase 1.4S (naboji za malo oružje), aerosola (klasa 2.), te sredstava za čišćenje i obradu klase 3. i 6.1. (navedeni UN brojevi) kao kompleta za prodaju u kombiniranom pakiranju u pakirnoj skupini II. i u malim količinama.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Napomene: Popis br. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

FR Francuska

RA-a-FR-1

Predmet: Prijevoz predane prtljage u putničkim vlakovima

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. ovoj Direktivi: 7.7.

Sadržaj Priloga Direktivi: Tvari i predmeti RID-a koji se isključuju iz prijevoza kao prtljaga.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Tvari i predmeti RID-a, koji se prevoze kao hitna roba, mogu se prevoziti kao prtljaga u putničkim vlakovima.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 18.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RA-a-FR-2

Predmet: Paketi opasnih tvari koje sa sobom nose putnici u vlakovima.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. odjeljak II.1 ovoj Direktivi: 7.7.

Sadržaj Priloga Direktivi: Tvari i predmeti RID-a koji se isključuju iz prijevoza kao ručna prtljaga.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Odobrava se prijevoz paketa opasnih tvari, koje su namijenjene za osobnu ili profesionalnu upotrebu putnika, kao ručne prtljage, pod određenim uvjetima: primjenjuju se samo odredbe u vezi s pakiranjem, označivanjem i obilježavanjem iz 4.1., 5.2. i 3.4.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 19.

Napomene: Prijenosne plinske boce dopuštene su za bolesnike s respiratornim smetnjama u količini koja je potrebna za jedno putovanje.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RA-a-FR-3

Predmet: Prijevoz za potrebe željezničkog prijevoznika.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. ovoj Direktivi: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Podaci o opasnim tvarima koji moraju biti navedeni na teretnom listu.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Prijevoz za potrebe željezničkog prijevoznika, količina koje ne prelaze ograničenja iz 1.1.3.6. ne podliježe obvezi deklaracije tereta.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RA-a-FR-4

Predmet: Izuzeće od označivanja određenih poštanskih vagona.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. ovoj Direktivi: 5.3.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Obveza postavljanja oznaka na stranice vagona.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Označivati se moraju samo oni poštanski vagoni u kojima se prevozi više od 3 tone materijala iste klase (osim 1., 6.2. ili 7.).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RA-a-FR-5

Predmet: Izuzeće od označivanja vagona u kojima se prevoze mali spremnici.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. ovoj Direktivi: 5.3.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Obveza postavljanja oznaka na stranice vagona.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Vagoni se ne moraju označiti ako su oznake koje su pričvršćene na male spremnike jasno vidljive.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.2.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RA-a-FR-6

Predmet: Izuzeće od označivanja vagona u kojima se prevoze cestovna vozila natovarena paketima.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. ovoj Direktivi: 5.3.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Obveza postavljanja oznaka na stranice vagona.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Vagoni se ne moraju označiti ako cestovna vozila imaju oznake koje odgovaraju paketima koje sadrže.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.3.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

SE Švedska

RA-a-SE-1

Predmet: Željeznički vagon u kojem se prevoze opasne tvari, kao hitna roba, ne mora biti obilježen oznakama.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. ovoj Direktivi: 5.3.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Na željezničkim vagonima koji prevoze opasne tvari moraju se nalaziti oznake.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Željeznički vagon u kojem se prevoze opasne tvari kao hitna roba ne mora biti obilježen oznakama.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods pĺ väg och i terräng.

Napomene: U RID-u postoje količinska ograničenja za robu koja je označena kao hitna roba. Stoga se ovdje radi o malim količinama.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

UK Ujedinjena Kraljevina

RA-a-UK-1

Predmet: Prijevoz artikala koji sadrže radioaktivni materijal niskog rizika, kao što su zidne i ručne ure, detektori dima, kazaljke kompasa.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. ovoj Direktivi: Većina zahtjeva RID-a.

Sadržaj Priloga Direktivi: Zahtjevi koji se odnose na prijevoz materijala klase 7.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Potpuno izuzeće od odredaba nacionalnih propisa za određene komercijalne proizvode koji sadrže ograničene količine radioaktivnog materijala.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, Regulation 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Napomene: To izuzeće je kratkoročna mjera koja više neće biti potrebna kada se u RID ugrade slične izmjene propisa IAEA-e.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RA-a-UK-2

Predmet: Smanjenje ograničenja u vezi s prijevozom mješovitih tereta eksploziva te eksploziva s drugim opasnim tvarima u vagonima, vozilima i kontejnerima (N4/5/6).

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. ovoj Direktivi: 7.5.2.1. i 7.5.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: Ograničenja za određene vrste mješovitog tereta.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Nacionalno zakonodavstvo je manje ograničavajuće što se tiče mješovitog tereta eksploziva, pod uvjetom da se takav prijevoz može izvesti bez opasnosti.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Napomene: Ujedinjena Kraljevina želi dopustiti neka odstupanja od propisa o kombiniranju eksploziva s drugim eksplozivima te eksploziva s drugim opasnim tvarima. Svako će odstupanje imati količinsko ograničenje za jedan ili više elemenata tereta, a bilo bi dopušteno samo ako se „poduzmu sve razumno izvedive mjere kako bi se spriječilo da eksplozivi dođu u dodir s bilo kojom takvom robom, ili da na neki drugi način ugroze takvu robu ili da takva roba ugrozi njih”.

Primjeri odstupanja koje bi Ujedinjena Kraljevina željela dopustiti jesu:

1.

Eksplozivi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni UN brojevi 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360, ili 0361 mogu se prevoziti u istom vozilu s opasnim tvarima kojima je u klasifikaciji dodijeljen UN broj 1942. Količina UN 1942 koja se smije prevoziti ograničava se kao da se radi o eksplozivu 1.1D.

2.

Eksplozivi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni UN brojevi 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ili 0453 mogu se prevoziti u istom vozilu s opasnim tvarima (osim zapaljivih plinova, zaraznih tvari i toksičnih tvari) u prijevoznoj kategoriji 2. ili s opasnim tvarima u prijevoznoj kategoriji 3. ili u bilo kojoj kombinaciji, pod uvjetom da ukupna masa ili obujam opasnih tvari u prijevoznoj kategoriji 2. ne prelazi 500 kg ili litara te da ukupna neto masa takvih eksploziva ne prelazi 500 kg.

3.

Eksplozivi iz 1.4G mogu se prevoziti u istom vozilu sa zapaljivim tekućinama i zapaljivim plinovima u prijevoznoj kategoriji 2. ili s nezapaljivim, neotrovnim plinovima u prijevoznoj kategoriji 3., ili u bilo kojoj kombinaciji, pod uvjetom da ukupna masa ili obujam sveukupnih opasnih tvari ne prelazi 200 kg ili litara te da ukupna neto masa eksploziva ne prelazi 20 kg.

4.

Eksplozivni proizvodi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni UN brojevi 0106, 0107 ili 0257 mogu se prevoziti s eksplozivnim proizvodima skupine kompatibilnosti D, E ili F, čiji su sastavni dio. Ukupna količina eksploziva UN brojeva 0106, 0107 ili 0257 ne smije prelaziti 20 kg.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RA-a-UK-3

Predmet: Dopustiti drukčiju najveću ukupnu količinu po prijevoznoj jedinici za robu klase 1. u kategorijama 1. i 2. iz tablice u 1.1.3.1.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. ovoj Direktivi: 1.1.3.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Izuzeća koja se odnose na vrstu prijevoza.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Utvrđivanje pravila u vezi s izuzećima za ograničene količine i mješoviti utovar eksploziva.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Napomene: Dopustiti drukčija ograničenja količine i faktora množenja za mješoviti utovar za robu klase 1., odnosno „50” za kategoriju 1. i „500” za kategoriju 2. Za izračun mješovitog tereta, za kategoriju prijevoza 1. faktor množenja je „20”, a za kategoriju prijevoza 2. faktor množenja je „2”.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RA-a-UK-4

Predmet: Usvajanje RA-a-FR-6.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. ovoj Direktivi: 5.3.1.3.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: Smanjenje obveza postavljanja oznake u slučaju kombiniranog cestovnog i željezničkog prijevoza.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Zahtjev za označivanje se ne primjenjuje kada su oznake na vozilima jasno vidljive.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Napomene: To je uvijek bila nacionalna odredba Ujedinjene Kraljevine.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (b) podtočke i. ove Direktive

DE Njemačka

RA-bi-DE-1

Predmet: Prijevoz materijala kontaminiranih PCB-om klase 9, u rasutom stanju.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. ovoj Direktivi: 7.3.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Prijevoz u rasutom stanju.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Odobrenje za prijevoz u rasutom stanju u izmjenjivim kamionskim sanducima ili kontejnerima koji su zabrtvljeni kako bi bili nepropusni za tekućine ili prašinu.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGB1. I S. 4350); Ausnahme 11.

Napomene: Izuzeće 11 ograničeno je do 31.12.2004.; od 2005. iste odredbe u ADR-u i RID-u.

Vidjeti također višestrani sporazum M137.

Popis br. 4*.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

RA-bi-DE-2

Predmet: Prijevoz pakiranog opasnog otpada.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. ovoj Direktivi: 1. do 5.

Sadržaj Priloga Direktivi: Klasifikacija, pakiranje i označivanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: klase 2. do 6.1., 8. i 9.: kombinirano pakiranje i prijevoz opasnog otpada u paketima i IBC-ima; otpad mora biti pakiran u unutarnju ambalažu (kako je prikupljen) i razvrstan u posebne skupine otpada (izbjegavanje opasnih reakcija unutar jedne skupine otpada); upotreba posebnih pisanih uputa koje se odnose na skupine otpada. a koje služe kao tovarni list; prikupljanje kućanskog i laboratorijskog otpada itd.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Napomene: Popis br. 6*.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.

SE Švedska

RA-bi-SE-1

Predmet: Prijevoz opasnog otpada do pogona za odlaganje opasnog otpada.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. ovoj Direktivi: 2., 5.2. i 6.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Klasifikacija, označivanje i obilježavanje te zahtjevi za izradu i ispitivanje ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Zakonodavstvo se sastoji od pojednostavljenih mjerila klasifikacije, manje ograničavajućih zahtjeva za izradu i ispitivanje ambalaže te izmijenjenih zahtjeva za obilježavanje i označivanje. Umjesto klasificiranja opasnog otpada u skladu s RID-om, otpad se razvrstava u različite skupine otpada. Svaka skupina otpada obuhvaća tvari koje se, u skladu s RID-om, mogu pakirati skupa (mješovito pakiranje). Svaki paket mora biti označen šifrom odgovarajuće skupine otpada umjesto UN brojem.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: Ti se propisi mogu primijeniti samo na prijevoz opasnog otpada od javnih reciklažnih lokacija do pogona za odlaganje opasnog otpada.

Datum isteka: 30. lipnja 2015.


PRILOG III.

PRIJEVOZ UNUTARNJIM PLOVNIM PUTOVIMA

III.1.   ADN

Propisi priloženi ADN-u, kako se primjenjuju od 1. srpnja 2009., te članak 3. točka (f), članak 3. točka (h), članak 8. stavak 1. i članak 8. stavak 3. ADN-a, s tim da se ondje gdje je to primjereno „ugovorna stranka” zamijeni s „država članica”.

III.2.   Dodatne prijelazne odredbe

1.

Države članice mogu zadržati ograničenja, koja su bila primjenjiva 30. lipnja 2009., u vezi s prijevozom tvari koje sadrže dioksine i furane.

2.

Certifikati u skladu s Prilogom III. odjeljkom III.1. (8.1.), koji su bili izdani prije ili tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 7. stavka 2., vrijede do 30. lipnja 2016., osim ako je u samom certifikatu navedeno kraće razdoblje valjanosti.

III.3.   Nacionalna odstupanja


Top