Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Staidreamh ar earraí agus ar phaisinéirí a stopann ag calafoirt AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Staidreamh ar earraí agus ar phaisinéirí a stopann ag calafoirt AE

ACHOIMRE AR:

Treoir 2009/42/CE -tuairisceáin staidrimh i ndáil le hearraí agus paisinéirí a iompar de mhuir

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR SEO?

Leagtar amach inti conas a thiomsaíonn tíortha AE staidreamh maidir le hiompar de mhuir earraí agus paisinéirí a stopann ag calafoirt AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Na sonraí

Baineann na sonraí staidrimh seo le faisnéis lasta agus paisinéirí, agus faisnéis maidir leis an soitheach féin. Sainítear saintréithe an bhailiúcháin sonraí sna hiarscríbhinní a ghabhann leis an treoir seo, lena n-áirítear:

ollmheáchan agus cur síos ar na hearraí

tuairisciú calafoirt

cineál aicmiú lasta

líon na bpaisinéirí

cineál agus méid na soithí.

D’fhéadfaí soithí a mbaineann olltonnáiste faoi bhun 100 tona a fhágáil amuigh as an mbailiúchán sonraí.

Bailiúchán

Tá an Coimisiún freagrach as liosta a dhréachtú de gach calafort AE a bhfuil sonraí achomair le cur ar fáil ina leith. Lena chois sin, ní mór do gach tír AE calafort ar bith a roghnú ón liosta seo a mbaineann an méid seo a leanas leo:

láimhseálann siad os cionn milliún tona earraí nó,

taifeadann siad os cionn 200 000 gluaiseacht paisinéirí gach bliain.

Beidh na calafoirt a roghnófar faoi réir bailiúchán sonraí níos mionsonraithe ansin.

Na sonraí a chur ar aghaidh

Ní mór do thíortha AE torthaí an bhailiúcháin a chur ar aghaidh chuig an gCoimisiún (Eurostat):

laistigh de 5 mhí ó dheireadh na tréimhse breithnithe le haghaidh na sonraí a bhailítear ar bhonn ráithiúil, agus

laistigh de 8 mí le haghaidh sonraí a bhailítear ar bhonn bliantúil.

Ní mór do thíortha AE Eurostat a chur ar an eolas faoi na modhanna a úsáideadh chun na sonraí a thiomsú, chomh maith le sonraí ar bith ar athruithe substaintiúla ar na modhanna a úsáideadh. Ní mór do Eurostat na staitisticí cuí a bailíodh a fhoilsiú ansin.

Leasaíodh an treoir le Rialachán (AE) Uimh. 1090/2010 d’fhonn bailiúcháin sonraí maidir le hearraí a iompraítear de mhuir le soitheach farraige a chur ar aon dul le modhanna eile iompair.

Cinneadh 2010/216/AE lena leasaítear roinnt saintréithe teicniúla maidir leis an mbailiúchán sonraí, lena n-áirítear na cóid atá le húsáid le haghaidh náisiúntacht chlárúchán na soithí agus an struchtúr do thacair shonraí.

Cinneadh 2012/186/AE lena leasaítear cuid de na toisí staidrimh a úsáideadh sa bhailiúchán sonraí agus lena soiléirítear roinnt sainmhínithe agus cineálacha aicmiú lasta.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tháinig sí i bhfeidhm an 26 Meitheamh 2009.

GNÍOMH

Treoir 2009/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le tuairisceáin staidrimh i ndáil le hearraí agus paisinéirí a iompar de mhuir (athmhúnlú) IO L 141, 6.6.2009, lgh. 29-47)

Rinneadh leasuithe agus ceartúcháin leantacha ar Threoir 2009/42/CE a chorprú sa bhuntéacs. Is chun críche tagartha atá an leagan comhdhlúite seo amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le feidhmiú na cumhachta chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh a tugadh don Choimisiún de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1090/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2009/42/CE maidir le tuairisceáin staidrimh i ndáil le hearraí agus paisinéirí a iompar de mhuir (COM(2015)362 final an 28.7.2015

Nuashonraithe 16.11.2015

Top