Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slándáil na heitlíochta sibhialta: rialacha ar fud an AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Slándáil na heitlíochta sibhialta: rialacha ar fud an AE

Ó bhí 2001 ann, d’fhorbair an tAontas Eorpach (AE) beartas agus rialacha chun gníomhaíochtaí cur isteach neamhdhleathach a dhéanann dochar do shlándáil a chosc, go sonrach trí na míreanna sin lena bhfuil bagairt fhéideartha, amhail airm nó pléascáin, a choinneáil ar shiúl ó aerárthaí.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir leis na rialacha comhchoiteanna sa réimse um shlándáil eitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002.

ACHOIMRE

Ó bhí 2001 ann, d’fhorbair an tAontas Eorpach (AE) beartas agus rialacha chun gníomhaíochtaí cur isteach neamhdhleathach a dhéanann dochar do shlándáil a chosc, go sonrach trí na míreanna sin lena bhfuil bagairt fhéideartha, amhail airm nó pléascáin, a choinneáil ar shiúl ó aerárthaí.

Baineann an rialachán seo le gach aerfort tráchtála, gach aeriompróir agus gach oibreoir a sholáthraíonn earraí nó seirbhísí chuig nó trí aerfoirt.

CAD A DHÉANTAR LEIS AN RIALACHÁN SEO?

Leagtar síos rialacha comhchoiteanna agus comhchaighdeáin bhunúsacha ann maidir le slándáil agus nósanna imeachta chun monatóireacht a dhéanamh ar na rialacha comhchoiteanna agus ar na comhchaighdeáin.

PRÍOMHPHOINTÍ

Comhchaighdeáin bhunúsacha maidir leis an eitlíocht shibhialta a chosaint

Is iad seo a leanas samplaí de na gnéithe atá cumhdaithe faoi na caighdeáin seo:

 • scagadh paisinéirí agus bagáiste cábáin ionas nach n-iompraítear earraí toirmiscthe ar bord aerárthaí; tá an bagáiste seiceáilte isteach (bagáiste a sheiceálann paisinéirí isteach) faoi réir seiceálacha roimh lódáil chomh maith;
 • slándáil aerfoirt (m.sh. rochtain rialaithe ar limistéir éagsúla aerfort, scagadh na foirne, seiceáil feithiclí chomh maith le faireachán agus patróil chun cosc a chur ar dhaoine neamhúdaraithe dul isteach sna limistéir sin);
 • seiceálacha nó cuardach slándála aerárthaigh roimh imeacht lena chinntiú nach bhfuil earraí toirmiscthe ar bith ar bord;
 • scagadh lasta agus poist sula ndéantar é a lódáil ar an aerárthach;
 • scagadh soláthairtí aerfoirt (.i. soláthairtí atá beartaithe lena ndíol i siopaí saor ó dhleacht agus bialanna; soláthairtí eitilte (m.sh. bia agus deoch do phaisinéirí);
 • earcaíocht agus oiliúint foirne.

Oibleagáidí ar thíortha AE agus ar aerfoirt agus oibreoirí

Ní mór do thíortha AE a chinntiú go ndéanann siad:

 • údarás inniúil aonair a ainmniú le haghaidh slándáil eitlíochta;
 • clár náisiúnta um shlándáil eitlíochta sibhialta a bhunú chun freagrachtaí maidir le cur i bhfeidhm na gcomhchaighdeán bunúsach a shainiú;
 • clár náisiúnta um rialú cáilíochta a bhunú chun cáilíocht shlándáil na heitlíochta sibhialta a sheiceáil;

Ní mór d’oibreoirí:

 • clár slándála aerfoirt a shainiú agus a chur i bhfeidhm;
 • clár slándála aeriompróirí a shainiú agus a chur i bhfeidhm.

Cigireacht an Choimisiúin

Déanann an Coimisiún cigireacht ar aerfoirt (gan fhógra) agus údaráis náisiúnta. Ní mór don údarás náisiúnta easnaimh ar bith a cheartú. Tá údaráis náisiúnta freagrach as rialú agus forfheidhmiú de cháilíocht phríomhúil agus cigireacht a dhéanamh dá réir sin chomh maith.

Aitheantas ar chaighdeáin choibhéiseacha um shlándáil eitlíochta le tíortha nach tíortha AE iad

D’fhéadfadh AE caighdeáin shlándála eitlíochta tíortha nach tíortha AE iad a aithint mar a bheith coibhéiseach le caighdeáin AE d’fhonn córas “slándála ilfhreastail” a cheadú. Chiallódh sé sin, mar shampla, nach gcaithfeadh paisinéirí ag teacht isteach go haerfoirt AE agus ag aistriú go ceann scríbe eile dul faoi scagadh arís a thuilleadh. Bheadh amanna naisc níos gaiste, costais níos ísle agus áisiúlacht fheabhsaithe do thaistealaithe mar thoradh air sin. Tá “slándáil ilfhreastail” ar cheann de chuspóirí reachtaíocht um shládáil eitlíochta AE.

Tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm

Cinntear i dtuarascáil an Choimisiúin 2013 maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 “go leantar le hardleibhéal slándála a chinntiú in AE” agus “go léiríonn cigireacht an Choimisiúin leibhéal seasta comhlíontachta maidir le críofhorálacha rialála”. Léirítear ann gur bhain neamhchomhlíontacht i réimsí amhail scagadh na foirne agus lasta le fachtóirí daonna. Braitheadh tuilleadh neamhchomhlíontachta i réimsí amhail lasta agus post ardriosca le déanaí. Sonraítear chomh maith, gur leanadh go sásúil ar an iomlán de mholtaí an Choimisiúin maidir le gníomh ceartaitheach.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM LEIS AN RIALACHÁN SEO?

Ón 29 Aibreán 2008 i leith.

CÚLRA

I ndiaidh imeachtaí an 11 Meán Fómhair 2001 sna Stáit Aontaithe, ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle Rialachán (CE) 2320/2002 lena mbunaítear na rialacha comhchoiteanna i réimse na slándála eitlíochta sibhialta. Cuirtear Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 in ionad Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach suíomh Gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh maidir leis an mbeartas um shlándáil eitlíochta.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta do thrasuíomh sna Ballstait

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 300/2008

29.4.2008

-

IO L 97, 9.4.2008, lgh. 72-84

Gníomh(artha) leasúcháin

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta do thrasuíomh sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (AE) Uimh. 18/2010

1.2.2010

-

IO L 7 an 12.1.2010, lgh. 3-14

Rinneadh na leasuithe agus na ceartúcháin leantacha ar Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 a chuimsiú sa bhuntéacs. Is chun críocha tagartha amháin atá an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 185/2010 ón gCoimisiún an 4 Márta 2010 lena leagtar síos na bearta mionsonraithe maidir le chur i bhfeidhm na gcomhchaighdeán bunúsach um shlándáil eitlíochta (Iris Oifigiúil L 55 an 5.3.2010, lgh. 1-55).

Rialachán (AE) Uimh. 72/2010 ón gCoimisiún an 26 Eanáir 2010 lena leagtar síos nósanna imeachta chun cigireacht an Choimisiúin a dhéanamh sa réimse um shlándáil eitlíochta (Iris Oifigiúil L 23 an 27.1.2010, lgh. 1-5).

Rialachán (AE) Uimh. 1254/2009 an 18 Nollaig 2009 lena leagtar amach critéir chun cead a thabhairt do thíortha AE maolú ó na comhchaighdeáin bhunúsacha maidir le slándáil eitlíochta agus bearta slándála malartacha a ghlacadh (Iris Oifigiúil L 338 an 19.12.2009, lgh. 17-17).

Rialachán (AE) Uimh. 272/2009 ón gCoimisiún an 2 Márta 2009 lena leagtar síos na bearta mionsonraithe maidir le cur i bhfeidhm na gcomhchaighdeán bunúsach um shlándáil eitlíochta atá leagtha síos san Iarscríbhinn le Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Iris Oifigiúil L 91 an 3.4.2009, lgh. 7-13).

Tuarascálacha

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle: Tuarascáil Bhliantúil 2012 maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 maidir leis na rialacha comhchoiteanna sa réimse um shlándáil eitlíochta sibhialta (COM(2013) 523 final, an 9.7.2013).

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus Tuarascáil Bhliantúil 2013 na Comhairle maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 maidir leis na rialacha comhchoiteanna sa réimse um shlándáil eitlíochta sibhialta (COM(2013) 399 final, an 1.7.2014).

Nuashonraithe 09.01.2015

Top