Help Print this page 
Title and reference
Eoraip a chruthú atá níos láidre agus níos sábháilte ó thaobh cúrsaí digiteacha

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eoraip a chruthú atá níos láidre agus níos sábháilte ó thaobh cúrsaí digiteacha

Tá an tAontas Eorpach (AE) tiomnaithe don timpeallacht ar líne is sábháilte ar domhan a chur ar fáil chun luachanna saoirse agus daonlathais AE a chur chun cinn agus chun a chinntiú go bhfásfaidh an geilleagar digiteach go sábháilte.

GNÍOMH

Comhtheachtaireacht chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún - Straitéis Cibearshlándála an Aontais Eorpaigh: Cibearspás oscailte, sábháilte agus slán (JOIN(2013) 1 final an 7.2.2013)

ACHOIMRE

Tá an tAontas Eorpach (AE) tiomnaithe don timpeallacht ar líne is sábháilte ar domhan a chur ar fáil chun luachanna saoirse agus daonlathais AE a chur chun cinn agus chun a chinntiú go bhfásfaidh an geilleagar digiteach go sábháilte.

CÉARD A DHÉANANN AN CHOMHTHEACHTAIREACHT SEO?

Leagtar amach sa chomhtheachtaireacht seo straitéis cibearshlándála na hEorpa. Déantar foráil sa straitéis sin do:

chomhpháirtíochtaí leis an earnáil phríobháideach agus le heagraíochtaí neamhrialtasacha nó grúpaí sainleasa;

ghníomh praiticiúil chun cearta na saoránach a chosaint agus a chur chun cinn.

Foilsíodh an chomhtheachtaireacht i dteannta le togra le haghaidh treorach maidir le slándáil ghréasáin agus faisnéise.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ba cheart an beartas cibearshlándála in AE agus go hidirnáisiúnta a rialú le cúig phrionsabal:

1.

na croíphrionsabail AE (nach mór iad a chur i bhfeidhm go cothrom sa saol digiteach agus sa saol fisiciúil);

2.

cearta bunúsacha, saoirse cainte, príobháideachas agus sonraí pearsanta a chosaint;

3.

ceart an phobail i gcoitinne chun rochtana sábháilte ar an idirlíon agus chun shreabhadh neamhshrianta faisnéise;

4.

rialachas éifeachtach daonlathach, earnálacha uile na sochaí san áireamh;

5.

freagracht chomhpháirteach as an tslándáil a chinntiú.

Tá an straitéis bunaithe ar chúig thosaíocht:

córais agus fearainn a chumasú chun cibear-ionsaithe nó teipeanna a bhainistiú;

cibearchoireacht a laghdú go mór;

beartas agus cumais cibearchosanta a fhorbairt a bhaineann leis an gComhbheartas Slándála agus Cosanta (CBCS);

acmhainní tionsclaíocha agus teicneolaíochta a fhorbairt le haghaidh na cibearshlándála;

beartas comhtháiteach idirnáisiúnta cibearspáis a leagadh amach le haghaidh an Aontais Eorpaigh agus croíluachanna AE a chur chun cinn.

Agus nádúr idirnáisiúnta an chibearspáis á chur san áireamh sa straitéis, iarrtar inti ar chomhlachtaí ar leibhéal AE agus ar leibhéal náisiúnta freagracht a ghabháil orthu féin, obair le chéile agus dul i gcomhairle leis an tionscal agus le lucht na hacadúlachta. Áirítear leis na comhlachtaí údaráis inniúla náisiúnta agus AE:

don tSlándáil Líonra agus Faisnéise (ENISA/NIS);

d’Fhoirne Freagartha i gcás Éigeandáil Ríomhaireachta (CERT-EU/CERT),

d’fhorghníomhú an dlí (Ionad Cibearchoireachta na hEorpa - EC3 agus Eurojust),

Áirítear leis an straitéis freisin dul i gcomhairle le comhlachtaí idirnáisiúnta amhail Comhairle na hEorpa, Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh agus na Náisiúin Aontaithe.

Féach “Cibearshlándáil”ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Nuashonraithe 14.09.2015

Top