Help Print this page 
Title and reference
Dálaí córa margaidh maidir le sásanna láimhe teileafóin agus trealamh cumarsáide eile

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dálaí córa margaidh maidir le sásanna láimhe teileafóin agus trealamh cumarsáide eile

Tá sé d’aidhm leis an Treoir seo comhdhlúthú a dhéanamh ar na Treoracha a glacadh i 1988 agus 1994 chun margaí teirminéil teileachumarsáide an Aontais Eorpaigh (AE) a oscailt d’iomaíocht. Tá sé d’aidhm léi freisin feabhas a chur ar thrédhearcacht thréithe an trealaimh éagsúil ionas go mbainfidh úsáideoirí leas as dul chun cinn teicneolaíoch agus go ndéanfaidh siad roghanna eolasacha mar thomhaltóirí.

GNÍOMH

Treoir 2008/63/CE ón gCoimisiún an 20 Meitheamh 2008 maidir le hiomaíocht sna margaí i dtrealamh teirminéil teileachumarsáide.

ACHOIMRE

Ní fhéadfaidh tíortha AE cearta speisialta nó eisiacha a dheonú a bhaineann le hiompórtáil, margaíocht, nascadh, tabhairt i seirbhís nó cothabháil an trealaimh teirminéil teileachumarsáide.

Ní fhéadfaidh tíortha AE diúltú do nascadh trealamh teirminéil* le líonra teileachumarsáide poiblí nó tabhairt i seirbhís trealamh stáisiún talún* ina dtír, ach mura shásaíonn an trealamh seo ceanglais riachtanacha. Tá na ceanglais seo leagtha síos i dTreoir 1999/5/CE nó sna rialacháin theicniúla chomhchoiteanna arna nglacadh i ndiaidh na Treorach sin. Féadfaidh tíortha AE cáilíochtaí teicniúla a iarraidh ó na hoibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann.

Ní mór do threalamh a dhíoltar ar an margadh cloí leis na ceanglais riachtanacha arna sainiú i dTreoir 1999/5/CE agus, más infheidhme, sna rialacháin theicniúla chomhchoiteanna arna nglacadh i ndiaidh na Treorach sin. Ní mór do dhéantóirí agus d’iompórtálaithe a chinntiú go bhfuil an trealamh seo deartha chun:

cosaint shláinte agus shábháilteacht an úsáideora agus duine ar bith eile a aithníodh sna cuspóirí sábháilteachta atá i dTreoir 2006/95/CE maidir le trealamh leictreach lena úsáid laistigh de theorainneacha voltais áirithe a chinntiú.

ceanglais sábháilteachta maidir le comhoiriúnacht leictreamaighnéadach a chomhlíonadh (ionas nach dtrasnaíonn an trealamh le trealamh eile) atá i dTreoir 2004/108/CE;

úsáid an speictrim atá leithroinnte ar an gcumarsáid raidió talún/spáis agus ar acmhainní fithiseacha (m.sh. satailítí) a cheadú ar bhealach ina ndéanfaí trasnú díobhálach a sheachaint.

Ní mór do chomhéadain an líonra teileachumarsáide poiblí bheith inrochtana d’úsáideoirí. D’fhonn cur ar chumas na n-úsáideoirí sin trealamh teirminéil dá rogha a rochtain, ní mór do thíortha AE a chinntiú go bhfoilsíonn oibreoirí sonraíochtaí teicniúla maidir leis an trealamh teirminéil agus leis na gcomhéadan lena mbeidh an trealamh nasctha.

Ní mór do thíortha AE dréacht-sonraíochtaí teicniúla (ar bhonn caighdeán féideartha amach anseo) a chur in iúl don Choimisiún de réir an nós imeachta atá leagtha síos i dTreoir 1999/5/CE. Ní mór na sonraíochtaí trealamh teirminéil ar fad a chur ar bhonn foirmiúil agus a fhoilsiú.

Ní mór do na comhlachtaí a gcuirfear an cúram orthu monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na sonraíochtaí arna n-ainmniú ag tíortha AE a bheith neamhspleách ó eagraíochtaí poiblí nó príobháideacha a thairgeann earraí agus/nó seirbhísí in earnáil na teileachumarsáide.

Comhthéacs

Rinneadh forálacha Threoir 88/301/CEE, arna leasú i 1994 a aisghairm leis an Treoir seo. Ba í an chéad chéim de bheartas a raibh sé d’aidhm aige margaí teileachumarsáide a léirscaoileadh agus a raibh léirscaoileadh iomlán na margaí sin an 1 Eanáir 1998 mar thoradh uirthi.

Príomhthéarmaí

* Trealamh teirminéil: trealamh atá nasctha go díreach nó go neamhdhíreach le comhéadan líonra teileachumarsáide poiblí chun faisnéis a sheoladh, a phróiseáil nó a fháil. Áirítear trealamh stáisiún talún sa chatagóir seo.

* Trealamh stáisiún talún satailíte: trealamh is féidir a úsáid do tharchur amháin (“tarchur amháin”), nó do tharchur agus do ghlacadh (“tarchur/glacadh”), nó do ghlacadh amháin (“glacadh amháin”) comharthaí cumarsáide raidió trí shatailítí nó trí chórais spásbhunaithe eile.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2008/63/AE

11.7.2008

-

IO L 162 an 21.6.2008, lgh. 20-26

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 1999/5/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 1999 maidir le trealamh raidió agus trealamh teirminéil teileachumarsáide agus aitheantas frithpháirteach a gcomhréireachta (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 91 an 7.4.1999, lgh. 10-28).

Treoir 2004/108/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2004 maidir le comhfhógasú dhlíthe na mBallstát i dtaca le comhoiriúnacht leictreamaighnéadach agus lena n-aisghairtear Treoir 89/336/CEE (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 390, 31.12.2004, lgh. 24-37).

Treoir 2006/95/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2006 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát i dtaca le trealamh leictreach atá deartha le húsáid laistigh de theorainneacha voltais áirithe (leagan códúcháin) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 374, 27.12.2006, lgh. 10-19).

Treoir 2014/35/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát i dtaca le trealamh leictreach atá deartha lena úsáid laistigh de theorainneacha voltais áirithe a chur ar fáil ar an margadh (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 96, 29.3.2014, lgh. 357-374).

Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát i dtaca le trealamh raidió a chur ar fáil ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/5/CE (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 153, 22.5.2014, lgh. 62-106).

Nuashonrú is déanaí: 29.07.2015

Top