Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dálaí córa margaidh maidir le sásanna láimhe teileafóin agus trealamh cumarsáide eile

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Dálaí córa margaidh maidir le sásanna láimhe teileafóin agus trealamh cumarsáide eile

Tá sé d’aidhm leis an Treoir seo comhdhlúthú a dhéanamh ar na Treoracha a glacadh i 1988 agus 1994 chun margaí teirminéil teileachumarsáide an Aontais Eorpaigh (AE) a oscailt d’iomaíocht. Tá sé d’aidhm léi freisin feabhas a chur ar thrédhearcacht thréithe an trealaimh éagsúil ionas go mbainfidh úsáideoirí leas as dul chun cinn teicneolaíoch agus go ndéanfaidh siad roghanna eolasacha mar thomhaltóirí.

GNÍOMH

Treoir 2008/63/CE ón gCoimisiún an 20 Meitheamh 2008 maidir le hiomaíocht sna margaí i dtrealamh teirminéil teileachumarsáide.

ACHOIMRE

Ní fhéadfaidh tíortha AE cearta speisialta nó eisiacha a dheonú a bhaineann le hiompórtáil, margaíocht, nascadh, tabhairt i seirbhís nó cothabháil an trealaimh teirminéil teileachumarsáide.

Ní fhéadfaidh tíortha AE diúltú do nascadh trealamh teirminéil* le líonra teileachumarsáide poiblí nó tabhairt i seirbhís trealamh stáisiún talún* ina dtír, ach mura shásaíonn an trealamh seo ceanglais riachtanacha. Tá na ceanglais seo leagtha síos i dTreoir 1999/5/CE nó sna rialacháin theicniúla chomhchoiteanna arna nglacadh i ndiaidh na Treorach sin. Féadfaidh tíortha AE cáilíochtaí teicniúla a iarraidh ó na hoibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann.

Ní mór do threalamh a dhíoltar ar an margadh cloí leis na ceanglais riachtanacha arna sainiú i dTreoir 1999/5/CE agus, más infheidhme, sna rialacháin theicniúla chomhchoiteanna arna nglacadh i ndiaidh na Treorach sin. Ní mór do dhéantóirí agus d’iompórtálaithe a chinntiú go bhfuil an trealamh seo deartha chun:

cosaint shláinte agus shábháilteacht an úsáideora agus duine ar bith eile a aithníodh sna cuspóirí sábháilteachta atá i dTreoir 2006/95/CE maidir le trealamh leictreach lena úsáid laistigh de theorainneacha voltais áirithe a chinntiú.

ceanglais sábháilteachta maidir le comhoiriúnacht leictreamaighnéadach a chomhlíonadh (ionas nach dtrasnaíonn an trealamh le trealamh eile) atá i dTreoir 2004/108/CE;

úsáid an speictrim atá leithroinnte ar an gcumarsáid raidió talún/spáis agus ar acmhainní fithiseacha (m.sh. satailítí) a cheadú ar bhealach ina ndéanfaí trasnú díobhálach a sheachaint.

Ní mór do chomhéadain an líonra teileachumarsáide poiblí bheith inrochtana d’úsáideoirí. D’fhonn cur ar chumas na n-úsáideoirí sin trealamh teirminéil dá rogha a rochtain, ní mór do thíortha AE a chinntiú go bhfoilsíonn oibreoirí sonraíochtaí teicniúla maidir leis an trealamh teirminéil agus leis na gcomhéadan lena mbeidh an trealamh nasctha.

Ní mór do thíortha AE dréacht-sonraíochtaí teicniúla (ar bhonn caighdeán féideartha amach anseo) a chur in iúl don Choimisiún de réir an nós imeachta atá leagtha síos i dTreoir 1999/5/CE. Ní mór na sonraíochtaí trealamh teirminéil ar fad a chur ar bhonn foirmiúil agus a fhoilsiú.

Ní mór do na comhlachtaí a gcuirfear an cúram orthu monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na sonraíochtaí arna n-ainmniú ag tíortha AE a bheith neamhspleách ó eagraíochtaí poiblí nó príobháideacha a thairgeann earraí agus/nó seirbhísí in earnáil na teileachumarsáide.

Comhthéacs

Rinneadh forálacha Threoir 88/301/CEE, arna leasú i 1994 a aisghairm leis an Treoir seo. Ba í an chéad chéim de bheartas a raibh sé d’aidhm aige margaí teileachumarsáide a léirscaoileadh agus a raibh léirscaoileadh iomlán na margaí sin an 1 Eanáir 1998 mar thoradh uirthi.

Príomhthéarmaí

* Trealamh teirminéil: trealamh atá nasctha go díreach nó go neamhdhíreach le comhéadan líonra teileachumarsáide poiblí chun faisnéis a sheoladh, a phróiseáil nó a fháil. Áirítear trealamh stáisiún talún sa chatagóir seo.

* Trealamh stáisiún talún satailíte: trealamh is féidir a úsáid do tharchur amháin (“tarchur amháin”), nó do tharchur agus do ghlacadh (“tarchur/glacadh”), nó do ghlacadh amháin (“glacadh amháin”) comharthaí cumarsáide raidió trí shatailítí nó trí chórais spásbhunaithe eile.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2008/63/AE

11.7.2008

-

IO L 162 an 21.6.2008, lgh. 20-26

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 1999/5/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 1999 maidir le trealamh raidió agus trealamh teirminéil teileachumarsáide agus aitheantas frithpháirteach a gcomhréireachta (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 91 an 7.4.1999, lgh. 10-28).

Treoir 2004/108/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2004 maidir le comhfhógasú dhlíthe na mBallstát i dtaca le comhoiriúnacht leictreamaighnéadach agus lena n-aisghairtear Treoir 89/336/CEE (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 390, 31.12.2004, lgh. 24-37).

Treoir 2006/95/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2006 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát i dtaca le trealamh leictreach atá deartha le húsáid laistigh de theorainneacha voltais áirithe (leagan códúcháin) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 374, 27.12.2006, lgh. 10-19).

Treoir 2014/35/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát i dtaca le trealamh leictreach atá deartha lena úsáid laistigh de theorainneacha voltais áirithe a chur ar fáil ar an margadh (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 96, 29.3.2014, lgh. 357-374).

Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát i dtaca le trealamh raidió a chur ar fáil ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/5/CE (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 153, 22.5.2014, lgh. 62-106).

Nuashonrú is déanaí: 29.07.2015

Top