Help Print this page 
Title and reference
Cosaint in aghaidh bacainní trádála

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cosaint in aghaidh bacainní trádála

Bunaítear leis an rialachán seo nós imeachta a chuireann ar chumas gnóthas agus thíortha an Aontais Eorpaigh (AE) a iarraidh ar institiúidí AE scrúdú a dhéanamh ar na bacainní trádála curtha in áit ag tíortha nach tíortha AE iad. Féachtar leis gortú nó éifeachtaí díobhálacha trádála, a leanann as bacainní trádála den chineál sin, a dhíchur, i gcomhréir le rialacha trádála idirnáisiúnta.

ACHT

Rialachán (CE) Uimh. 3286/94 ón gComhairle an 22 Nollaig 1994 lena leagtar síos nósanna imeachta an Chomhphobail i réimse an chomhbheartais tráchtála chun feidhmiú chearta an Chomhphobail a chinntiú faoi rialacha trádála idirnáisiúnta, go háirithe na cinn a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála

ACHOIMRE

Bunaítear leis an rialachán seo nós imeachta a chuireann ar chumas gnóthas agus thíortha an Aontais Eorpaigh (AE) a iarraidh ar institiúidí AE scrúdú a dhéanamh ar na bacainní trádála curtha in áit ag tíortha nach tíortha AE iad. Féachtar leis gortú nó éifeachtaí díobhálacha trádála, a leanann as bacainní trádála den chineál sin, a dhíchur, i gcomhréir le rialacha trádála idirnáisiúnta.

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Tá sé mar aidhm aige feabhas a chur ar chumas AE a chearta sa chóras trádála idirnáisiúnta a fheabhsú. Tá sé tábhachtach a chinntiú go mbíonn meas ag comhpháirtithe trádála ar rialacha comhaontaithe trádála chun go n-oibreoidh comhaontuithe trádála ar mhaithe le geilleagar AE. Tá freagairtí trádála AE cumhdaithe ag an dlí maidir le bearta trádála neamhdhleathacha i dtíortha eile agus féadfar beart éifeachtach a dhéanamh faoin dlí chun leasanna chuideachtaí AE agus na n-oibrithe a chosaint. Is príomhghné í go mbunaítear nós imeachta le gearáin a dhéanamh chun déileáil le bacainní trádála.

PRÍOMHPHOINTÍ

Féadfar gearáin faoin rialachán seo a thaisceadh thar ceann thionscal amháin AE, thar ceann chuideachta amháin AE, nó níos mó, nó ag tír amháin AE ag díriú ar bhacainn trádála. Ní mór dóthain fianaise a bheith sa ghearán maidir leis na bacainní trádála atá ann agus an gortú nó na héifeachtaí díobhálacha trádála a d’fhéadfadh teacht astu.

Ní mór gearáin a chur faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh i scríbhinn. Déanfaidh an Coimisiún Eorpach cinneadh taobh istigh de 45 lá maidir le hinghlacthacht an ghearáin. Féadfaidh an gearánach a iarraidh go ndéanfaí an tréimhse seo a chur ar fionraí chun breis faisnéise a chur leis an ngearán.

Cuirtear faisnéis ar fáil do na tíortha sin ag coiste comhairleach a bhfuil ionadaithe ó gach tír AE ann agus an Comhphobal Eorpach i gceannas air. Fóram atá ann freisin inar féidir leis na tíortha a dtuairimí a nochtadh.

Má mheastar gur gearán inghlactha atá ann, cuirtear tús le scrúdú agus déantar é seo a fhógairt in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (IO). Sonraítear san fhógra seo an táirge nó an tseirbhís agus na tíortha i dtrácht. Ansin bailíonn an Comhphobal Eorpach an fhaisnéis ábhartha go léir ó na páirtithe atá i gceist.

Má chinneann AE beart a dhéanamh, bunaithe ar nós imeachta an scrúdaithe seo, féadfar bearta beartais tráchtála a thógáil atá comhoiriúnach le hoibleagáidí agus le nósanna imeachta idirnáisiúnta atá ann cheana. Go háirithe, féadfaidh sé:

1.

lamháltais taraifí a chur ar fionraí agus dleachtanna custaim nua nó méadaithe a fhorchur;

2.

srianta cainníochtúla ar allmhairí nó ar onnmhairí earraí a thabhairt isteach nó a mhéadú;

3.

lamháltais a chur ar fionraí maidir le hearraí, le seirbhísí nó le soláthraithe san earnáil soláthair phoiblí.

Ní mór don Chomhairle a rialú, taobh istigh de 30 lá, ar thogra an Choimisiúin Eorpaigh chun ceann amháin nó níos mó de na bearta thuas a dhéanamh.

Sa bhliain 2014, leasaíodh an Rialachán (Rialachán (AE) Uimh. 654/2014) ag AE ag cur rialacha agus nósanna imeachta nua leis. Cinntíonn siad seo gur féidir leis an Aontas Eorpach a chearta a fheidhmiú chun lamháltais nó oibleagáidí eile faoi chomhaontuithe trádála idirnáisiúnta a chur ar fionraí nó a tharraingt siar ar bhonn níos éifeachtaí agus níos tapa.

Féadfaidh an Comhphobal Eorpach glacadh le gníomhartha a dhéanann beart in aghaidh tíortha nach tíortha AE iad i gcásanna riachtanais phráinnigh. Bíonn feidhm ag na gníomhartha cur chun feidhme seo láithreach agus ní úsáidtear an nós imeachta seo ach amháin i gcásanna atá dlisteanaithe go cuí. Cuirtear na trí bheart, atá luaite thuas, san áireamh sna bearta ar féidir iad a achtú le gníomh cur chun feidhme.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN SEO?

Ón 1 Eanáir 1995. Tá feidhm ag Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 ón 17 Iúil 2014.

EOCHAIRFHOCAIL

Bacainn trádála: aon chleachtas trádála arna ghlacadh ag tír nach tír AE í, ach atá toirmiscthe ag rialacha trádála idirnáisiúnta, a thugann don pháirtí, a gcuireann an cleachtas isteach air, an ceart a iarraidh ar éifeacht an chleachtais sin a dhíchur. Go bunúsach, baineann na rialacha trádála idirnáisiúnta seo leis an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (WTO) agus na rialacha a leagtar amach i gcomhaontuithe déthaobhacha le tíortha nach tíortha den Aontas Eorpach iad a bhfuil AE ina pháirtí iontu.

Lamháltais nó oibleagáidí eile: lamháltais taraifí nó aon sochair eile a bhfuil AE tiomanta iad a chur i bhfeidhm le linn trádála le tíortha nach tíortha AE iad de bhua comhaontuithe trádála idirnáisiúnta a bhfuil sé ina pháirtí iontu.

Gortú: díobháil ábhartha ar bith do thionscal AE ar mhargadh AE, á bagairt ag bacainn trádála.

Éifeachtaí díobhálacha trádála: na héifeachtaí, a bhfuil bacainn trádála ina cúis leo, nó í ag bagairt a leithéid, maidir le táirge nó seirbhís, a chuireann isteach ar ghnóthais AE maidir leis an margadh i dtír ar bith nach tír AE í.

Tá tuilleadh faisnéise le fáil ar láithreán gréasáin imscrúduithe bacainní trádála de chuid an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh .3286/94

1.1.1995

-

IO L 349, 31.12.1994, lgh. 71-78

Acht leasaitheach/Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 356/95

24.2.1995

-

IO L 41, 23.2.1995, lch. 3

Rialachán (CE) Uimh. 125/2008

5.3.2008

-

IO L 40 of 14.2.2008, lgh. 1-2

Rialachán (AE) Uimh. 654/2014

17.7.2014

-

IO L 189, 27.6.2014, lgh. 50-58

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CE) Uimh. 3286/94. Is chun críche tagartha amháin an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonrú is déanaí: 02.04.2015

Top