Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bearta frithdhumpála

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bearta frithdhumpála

Is éard is dumpáil ann ná nuair a dhíolann cuideachta táirge ar an margadh onnmhairithe ar phraghas níos ísle ná an praghas atá an táirge sa mhargadh intíre. Féadfaidh an tAontas Eorpach (AE) bearta frithdhumpála a fhorchur ar allmhairí dá leithéid chun iomaíocht chóir a chinntiú maidir leis an táirge céanna a dhíoltar ar an margadh AE ag táirgeoirí AE.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009 ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le cosaint in aghaidh allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Chomhphobal Eorpach iad

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Leagtar amach sa rialachán seo an nós imeachta maidir le bearta frithdhumpála a forchur in AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas, féadfar bearta frithdhumpála a fhorchur:

  • más gá na hallmhairí a dhumpáil;
  • má tá díobháil ábhartha* déanta don tionscal AE a dhéanann an táirge chomhchosúil*;
  • má tá nasc cúisíoch idir na hallmhairí dumpáilte agus an díobháil ábhartha;
  • níor cheart don bheart frithdhumpála a bheith in aghaidh an leas AE.

Má chomhlíontar na coinníollacha sin, féadfar bearta frithdhumpála a fhorchur ar allmhairí táirge isteach in AE. De ghnáth, is éard a bhíonn i gceist leis na bearta sin ná dleacht ad valorem, .i. céatadán de luach allmhairithe an táirge, dleachtanna sonracha, i. luach seasta ar mhéid áirithe earraí, m.sh. EUR 100 an tonna le haghaidh táirge áirithe, nó gealltanas praghais. Is éard is gealltanas praghais ann ná gealltanas onnmhaireora chun cloí le híosphraghsanna allmhairithe.

Íocann an t-allmhaireoir sin AE as na dleachtanna agus déantar iad a bhailiú ag údaráis náisiúnta custaim na dtíortha AE lena mbaineann.

Forchuirtear bearta ar feadh tréimhse 5 bliana de ghnáth. Féadfar athbhreithniú (athbhreithniú eatramhach) a dhéanamh ar na bearta atá curtha i bhfeidhm faoi choinníollacha áirithe. Déantar athbhreithniú de ghnáth ar eilimint amháin nó ar eilimintí éagsúla na mbeart tosaigh, m.sh. an leibhéal dumpála agus/nó díobhála, raon an táirge agus cineál na mbeart.

Rachaidh na bearta i léig tar éis 5 bliana mura socraítear in athbhreithniú maidir le dul in éag, go bhfuil seans maith ann, sa chás go rachaidh na bearta in éag, go mairfidh an dumpáil agus an díobháil ábhartha.

Féadfaidh allmhaireoirí iarraidh ar aisíocaíocht iomlánpháirteach nó ar aisíocaíochtpháirteach de na dleachtanna íoctha más féidir leo a thaispeáint go bhfuil an corrlach dumpála*, ar a raibh na híocaíochtaí dleachtanna bunaithe, díothaithe nó laghdaithe.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN?

Ón 11 Eanáir, 2010 ar aghaidh.

Féach “Frithdhumpáil”ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

EOCHAIRTHÉARMAÍ

* díobháil ábhartha: díobháil mhór do thionscal AE, .i. sciar den mhargadh a chailleadh, leibhéil phraghsanna agus/nó brabúsacht laghdaithe, a bhfuil allmhairí dumpáilte ina gcúis leo;

* táirge comhchosúil: táirge atá díreach mar an gcéanna leis an táirge atá á mheas nó atá an-chosúil leis;

* corrlach dumpála: an difríocht idir an praghas a chuireann onnmhaireoir ar tháirge sa mhargadh intíre (an luach margaidh oscailte), agus an praghas a chuireann an t-onnmhaireoir céanna ar an táirge sin sa mhargadh AE (praghas onnmhairithe).

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009

11.1.2010

-

IO L 343, 22.12.2009, lgh. 51-73

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 765/2012

6.9.2012

-

IO L 237, 3.9.2012, lgh. 1-2

Rialachán (AE) Uimh. 1168/2012

15.12.2012

-

IO L 344, 14.12.2012, lgh. 1-2

Rialachán (AE) Uimh. 37/2014

20.2.2014

-

IO L 18, 21.1.2014, lgh. 1-51

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa: An 33ú Tuarascáil Bhliantúil ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa maidir le gníomhaíochtaí frithdhumpála, frithchúitimh agus cosanta AE (2014) (COM(2015) 385 final an 3.8.2015)

Nuashonraithe 14.09.2015

Top