Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cearta leanaí agus coinbhleacht armtha

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Cearta leanaí agus coinbhleacht armtha

ACHOIMRE AR:

Treoirlínte AE maidir le leanaí agus coinbhleacht armtha

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SNA TREOIRLÍNTE?

Cuirtear de cheangal ar AE dul i ngleic le tionchar na coinbhleachta armtha ar leanaí sa ghearrthéarma, sa mheántéarma agus san fhadtéarma.

Tá sé mar aidhm leo tabhairt ar rialtais agus ar eagraíochtaí ar fud an domhain an dlí daonnúil agus cearta daonna lena gcosnaítear leanaí ó éifeachtaí na coinbhleachta armtha a chur i bhfeidhm.

Déantar iarracht freisin leo stop a chur le hearcú leanaí i bhfórsaí armtha agus leis an tsaoirse ó phionós i gcás daoine a dhéanann coireanna in aghaidh leanaí.

PRÍOMHPHOINTÍ

Is é Meitheal na Comhairle um Chearta an Duine (COHOM), mar aon le páirtithe ábhartha eile, a chinneann na háiteanna a bhfuil cúnamh de dhíth ar bhonn tuarascálacha ó Chinn Misin AE, ó cheannasaithe míleata agus ó Ionadaithe Speisialta de chuid AE; tuarascálacha agus moltaí ó na Náisiúin Aontaithe (NA); agus faisnéis ón gCoimisiún Eorpach maidir le tograí arna maoiniú ag AE atá dírithe ar leanaí agus ar choinbhleachtaí armtha (agus a n-iarmhairtí).

Chun leanaí a dtéann coinbhleacht armtha i gcion orthu a chur chun cinn agus a chosaint, úsáideann AE uirlisí ina chaidreamh le tíortha nach bhfuil in AE, amhail tionscnaimh thaidhleoireachta, idirphlé polaitiúil, comhar iltaobhach, oiliúint i gcosaint leanaí agus bainistíocht géarchéime.

Le Straitéis Athbhreithnithe Cur Chun Feidhme de chuid AE i leith na dTreoirlínte sin, cuirtear na treoirlínte i ngníomh.

Tá infheistíocht déanta ag AE maidir lena chumas i ndáil le cosaint leanaí a neartú, amhail an tionscnamh comhpháirteach in 2014 i gcomhar le Ciste Éigeandála Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe do Leanaí (UNICEF), Sraith Straitéisí um Chearta Leanaí: Cearta Leanaí a Chomhtháthú sa Chomhar um Fhorbairt. Ina theannta sin, tacaíonn agus cuireann AE leis an bhfeachtas dar teideal Leanaí, seachas Saighdiúirí. Cuireadh an feachtas ar bun in 2014 agus é mar aidhm leis deireadh a chur le hearcú agus le húsáid leanaí i gcoinbhleacht faoi 2016.

CÚLRA

De réir UNICEF, tá cónaí ar leanbh as gach deichniúr ar domhan i limistéir ina bhfuil coinbhleacht armtha, rud a chuireann a sábháilteacht, a bhforbairt agus a ndeiseanna saoil i mbaol. Is ann do reachtaíocht idirnáisiúnta chun dul i ngleic leis an bhfadhb seo, lena n-áirítear an Coinbhinsiún um Chearta an Linbh (CRC), a bhfuil sé mar aidhm leis an bPrótacal Roghnach ann dul i ngleic le cásanna ina dtéann coinbhleacht armtha i gcion ar leanaí.

Tá sé mar aidhm ag AE agus ag na tíortha dá chuid a ngníomhaíochtaí a chur san áireamh agus a chomhordú le comhlachtaí eile amhail Ionadaí Speisialta Ard-Rúnaí na NA um Leanaí agus Coinbhleacht Armtha agus Meitheal um Leanaí agus Coinbhleacht Armtha de chuid Chomhairle Slándála na NA d’fhonn a dtionchar a mhéadú an oiread agus is féidir. San iarscríbhinn a ghabhann leis na treoirlínte seo, tugtar liosta de chaighdeáin agus de dhlíthe daonnúla ábhartha eile maidir le cearta an duine lena dtreoraítear gníomhaíocht AE chun leanaí a chosaint.

GNÍOMH

Nuashonrú ar Threoirlínte AE maidir le leanaí agus coinbhleacht armtha. An Chomhairle um Ghnóthaí Ginearálta an 16 Meitheamh 2008

Nuashonraithe 25.09.2015

Top