Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ionstraim i gcomhair cabhrach daonnúla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Ionstraim i gcomhair cabhrach daonnúla

Cúnamh éigeandála atá i gcabhair dhaonnúil an Aontais Eorpaigh agus é dírithe ar dhaoine atá thíos le tubaiste nádúrtha, le coimhlint nó le himthosca eisceachtúla inchurtha leo.

ACHT

Rialachán (CE) Uimh. 1257/96 ón gComhairle an 20 Meitheamh 1996 maidir le cabhair dhaonnúil [Féach na hachtanna leasaitheacha].

ACHOIMRE

Cúlra

Rialaíonn an rialachán cur i bhfeidhm na ngníomhaíochtaí go léir a bhaineann le cabhair dhaonnúil an Aontais do dhaoine nach bhféadann a n-údarás féin iad a tharrtháil go héifeachtach. Is gné thábhachtach de chaidreamh seachtrach é seo, agus féachann an beartas léan an duine a sheachaint agus a mhaolú trí earraí agus seirbhísí a sholáthar. Chun an beartas a bheith éifeachtach cuimsitheach, bíonn obair na mBallstát agus na Comhairle á treisiú ag cur le chéile ó eagraíochtaí neamhrialtasacha (ENR) agus ó eagraíochtaí idirnáisiúnta.

Prionsabail na cabhrach daonnúla

Ní amháin gníomhaíochtaí tarrthála éigeandála atá sa chabhair dhaonnúil, ach bearta coisctheacha ar thubaistí agus bearta atógála chomh maith, agus pobail na dtíortha i mbéal forbartha mar thosaíocht acu. Go ceann an ama is gá, bíonn na gníomhaíochtaí seo dírithe ar riachtanais gan choinne de bharr tubaiste nádúrtha (amhail tuile nó crith talún) nó de bharr an duine (amhail cogadh nó comhrac) agus de bharr imthosca eisceachtúla inchurtha leo.

Gníomhaíochtaí ar cuid den chabhair dhaonnúil iad

Agus í ina hionstraim ghearrthéarmach (nach maireann níos mó ná sé mhí), is iad príomhchuspóirí na cabhrach daonnúla ná:

  • saolta daoine a shábháil i rith éigeandálaí agus díreach ina ndiaidh;
  • cúnamh agus faoiseamh a thabhairt do phobail atá thíos le géarchéimeanna níos faide, go háirithe de bharr comhrac nó cogaí;
  • obair athshlánaithe agus atógála a dhéanamh go gearrthéarmach agus de réir chreat na ngníomhaíochtaí iaréigeandála, go háirithe i dtaobh bonneagair agus trealaimh;
  • aghaidh a thabhairt ar iarmhairt díláithrithe pobal trí aisdúichiú agus trí chabhair i gcomhair an athlonnaithe, nuair is oiriúnach;
  • ullmhacht do phriacail ábhartha a chinntiú agus córas oiriúnach réamhrabhaidh agus idirghabhála a úsáid.

Lena chois sin, is féidir an chabhair a úsáid le gníomhaíochtaí a mhaoiniú a chuirfeadh feabhas ar a cur i bhfeidhm féin, mar shampla staidéir indéantachta roimh ré, measúnú tionscadal, feachtais faoi choinne tuiscint na fadhbanna daonnúla a mhéadú, comhar idir an Comhphobal agus na Ballstáit a neartú.

Maoiniú

Níl an chabhair dhaonnúil in-aisíoctha. Cinntítear a cur i bhfeidhm trí mhaoiniú ar féidir úsáid chun tarrtháil a riaradh, chun foireann sheachtrach a mhaoiniú, chun foscaí a thógáil, srl.

Cur i bhfeidhm

Is féidir tús a chur le cabhair an Aontais trí éileamh ón gCoimisiún, ó ENRanna, ó eagraíochtaí idirnáisiúnta, ó Bhallstát nó ó thír ar tairbhí í.

Tá trí nós imeachta éagsúla ar fáil ag an gCoimisiún chun comhairle a chinneadh:

  • an nós imeachta tarmligin: chun luas na freagartha a mhéadú in aghaidh éigeandála gan choinne, tarmligeann an Coimisiún chuig Stiúrthóir na hArd-Stiúrthóireachta um Chabhair Dhaonnúil (ECHO) an inniúlacht i leith dianchinntí, taobh istigh de theorainneacha áirithe (uaschostas EUR 3 mhilliún, uasachar na gníomhaíochta trí mhí);
  • an nós imeachta cumhachtaithe: an Coimisinéir i gceannas na cabhrach daonnúla, tá cumhacht aige comhairle a chinneadh maidir le gníomhaíochtaí éigeandála suas le EUR 30 milliún agus go ceann uastréimhse sé mhí, agus maidir le cinntí nach cruógach suas le EUR 10 milliún. Tá nós imeachta comhairliúcháin (Comh-aireachta, Idirsheirbhíse) ag baint leis na cinntí seo. Teastaíonn ceadú an Choiste um Chabhair Dhaonnúil chun cinntí cruógacha ar thar EUR 10 milliún a gcostas agus chun cinntí neamh-chruógacha thar EUR 2 mhilliún;
  • an nós imeachta i scríbhinn: baineann sé leis na gcinntí siúd go léir nach gcuimsíonn an nós imeachta tarmligin nó an nós imeachta cumhachtaithe iad.

Tá an Coimisiún i gceannas oiliúint, riaradh, mhonatóireacht agus mheasúnú na ngníomhaíochtaí leis. Chun an obair seo a dhéanamh, bíonn coiste d’ionadaithe de chuid na mBallstát ag cuidiú leis, de réir nós imeachta an choiste.

Tá an chabhair le soláthar ag ENRanna, ag eagraíochtaí nó comhlachtaí idirnáisiúnta, ag an gCoimisiún nó ag saineagraíochtaí de chuid na mBallstát. Is é gnó an Choimisiúin ná comhordú a chinntiú idir a ghníomhaíochtaí féin agus gníomhaíochtaí na mBallstát, agus comhsheasmhacht a chinntiú maidir le gníomhaíochtaí na gcomhlachtaí agus na n-eagraíochtaí idirnáisiúnta.

Measúnú

Chun measúnú a dhéanamh agus chun a bheith in ann na gníomhaíochtaí seo a fheabhsú, cuireann an Coimisiún tuarascáil bhliantúil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle i ndiaidh gach beart buiséid. Is é atá i gceist ná gearrthuairisc ar na gníomhaíochtaí a maoiníodh, eolas faoi na gníomhaithe dár chuir i bhfeidhm iad agus achoimre na measúnuithe seachtracha a rinneadh. D’fhoilsigh an Coimisiún sa bhliain 1999 measúnú ar na gníomhaíochtaí go léir a chuir sé i bhfeidhm ón mbliain 1996.

Tagairt

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 1257/96

5.7.1996

IO L 163 an 2.7.1996

Acht leasaitheach/Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003

20.11.2003

IO L 284 an 31.10.2003

Rialachán (CE) Uimh. 219/2009

20.4.2009

IO L 87 an 31.3.2009

Nuashonrú is déanaí: 04.06.2010

Top