Help Print this page 
Title and reference
Mótarfheithiclí - córas cineálcheadaithe AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mótarfheithiclí - córas cineálcheadaithe AE

Buíochas le cineálcheadú, cuirtear ar fáil do Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (AE) creat comhchoiteann dlíthiúil do chineálcheadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus do chineálcheadú na gcóras, na gcomhpháirteanna agus na n-aonad teicniúil ar leith a cheaptar le haghaidh na bhfeithiclí sin.

GNÍOMH

Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meán Fómhair 2007 lena mbunaítear creat maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí agus maidir le ceadú na gcóras, na gcomhpháirteanna agus na n-aonad teicniúil ar leith a cheaptar le haghaidh feithiclí dá leithéid (Creat-Treoir).

ACHOIMRE

Buíochas le cineálcheadú, cuirtear ar fáil do Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (AE) creat comhchoiteann dlíthiúil do chineálcheadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus do chineálcheadú na gcóras, na gcomhpháirteanna agus na n-aonad teicniúil ar leith a cheaptar le haghaidh na bhfeithiclí sin.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR SEO?

Faoin treoir seo, cuirtear an cineálcheadú i bhfeidhm go héigeantach ar gach catagóir feithicle, lena n-áirítear feithiclí a thógtar i gcéimeanna éagsúla. Leagtar síos sa treoir:

creat comhchuibhithe, le riachtanais ghinearálta theicniúla, do chineálcheadú feithiclí nua agus do chineálcheadú na gcóras, na gcomhpháirteanna agus na n-aonad teicniúil a cheaptar le haghaidh feithiclí dá leithéid, chun éascaíocht a dhéanamh ar an gclárú, ar dhíol agus ar an iontráil sa tseirbhís in AE;

rialacha maidir le díol páirteanna feithiclí agus trealaimh agus lena n-iontráil sa tseirbhís.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuirtear an treoir i bhfeidhm ar charranna, ar veaineanna, ar thrucailí, ar bhusanna agus ar chóistí, a chuimsítear anois faoi riachtanais AE atá comhchuibhithe go hiomlán.

Tá an córas cineálcheadaithe AE bunaithe ar phrionsabail na gceadanna tríú páirtí agus ar aithint fhrithpháirteach na gceadanna sin.

Faoin gcóras cineálcheadaithe, roimh chineál feithicle a chur ar an margadh, déanann seirbhís theicniúil náisiúnta tástáil uirthi de réir reachtaíochta, agus cuireann an t-údarás ceadúcháin náisiúnta ceadú (“ríomhdheimhniú”) ar fáil bunaithe ar na tástálacha sin. Féadfaidh an monaróir iarratas a dhéanamh ar cheadú i mBallstát AE ar bith.

Is leor an fheithicil a cheadú i mBallstát AE amháin chun na feithiclí eile go léir den chineál sin a chlárú, gan tástálacha eile a dhéanamh orthu, ar fud an Aontais Eorpaigh bunaithe ar an deimhniú comhréireachta. Is deimhniú comhréireachta ann ná ráiteas ón monaróir a léiríonn go gcloíonn an fheithicil le riachtanais um chineálcheadú AE. Bíonn ar an monaróir a áirithiú go gcloíonn táirgeadh leis an gcineál ceadaithe.

Cuimsítear go príomha sa Treoir 2007/46/CE an nós imeachta riaracháin atá le leanúint chun feithiclí a cheadú.

Cuimsítear i dtéacsanna AE eile, atá liostaithe in Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an treoir, na fíor-riachtanais theicniúla atá le comhlíonadh ag feithiclí. Mar shampla, sna téacsanna sin:

déantar gnéithe éigeantacha de ghnéithe áirithe, lena n-áirítear RLC (Rialú Leictreonach Cobhsaíochta), scátháin nua fheabhsaithe, soilse reatha lae (SRLanna), fobharraí cosanta taoibh chun cosc a chur ar choisithe agus ar rothaithe titim faoi fheithiclí agus gléasanna frithchaite;

leagtar síos riachtanais bhreise do bhusanna agus do chóistí (bealaí amach éigeandála atá oiriúnach do líon paisinéirí na feithicle, rochtain níos éasca do dhaoine atá faoi mhíchumas luaineachta, dóthain spáis iarmharaigh má iompaíonn an fheithicil, srl.);

cuimsítear oibleagáidí áirithe comhshaoil freisin, amhail tomhas caighdeánaithe na n-astaíochtaí CO2, teorainneacha astaíochta truailleán, ídiú fuinnimh, cumhacht innill nó astaíochtaí torainn feithiclí.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Ag brath ar chatagóir na feithicle, cuireadh an treoir i bhfeidhm de réir a chéile le linn na tréimhse 2009-14.

CÚLRA

Is é príomhchuspóir na reachtaíochta AE maidir le cineálcheadú feithiclí ná a áirithiú go mbaineann ardleibhéil sábháilteachta agus cosanta comhshaoil le feithiclí nua, lena gcomhpháirteanna agus lena n-aonaid theicniúla, a dhíoltar ar an margadh.

TAGAIRT

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2007/46/CE

29.10.2007

28.4.2009

IO L 263, 9.10.2007, lgh. 1-160.

Corpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile at Threoir 2007/46/CE. Is chun críocha tagartha amháin an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonrú is déanaí: 31.12.2014

Top