Help Print this page 
Title and reference
Táirgí teicstíle: ainmneacha na snáithíní teicstíleacha agus lipéadú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Táirgí teicstíle: ainmneacha na snáithíní teicstíleacha agus lipéadú

Lena chinntiú go gcuirtear tomhaltóirí ar an eolas i gceart agus go bhfeidhmíonn a mhargadh éadaí agus teicstílí go rianúil, tá dlí ag an Aontas Eorpach (AE) a bhaineann le hainmneacha na snáithíní agus le snáithín agus le comhdhéanamh teicstílí a lipéadú agus a mharcáil.

GNÍOMH

Rialachán (AE) Uimh. 1007/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2011 maidir le hainmneacha snáithíní teicstíle agus maidir le lipéadú gaolmhar agus marcáil ghaolmhar táirgí teicstíle i leith a gcomhdhéanaimh shnáithínigh agus lena n-aisghairtear Treoir 73/44/CEE ón gComhairle, Treoir 96/73/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2008/121/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

ACHOIMRE

Lena chinntiú go gcuirtear tomhaltóirí ar an eolas i gceart agus go bhfeidhmíonn a mhargadh éadaí agus teicstílí go rianúil, tá dlí ag an Aontas Eorpach (AE) a bhaineann le hainmneacha na snáithíní agus le snáithín agus le comhdhéanamh teicstílí a lipéadú agus a mharcáil.

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Leagtar síos sa rialachán seo na rialacha a bhaineann:

le hainmneacha na snáithíní teicstíleacha maidir lena sainmhíniú agus lena n-úsáid chun comhdhéanamh snáithín na dtáirgí teicstíleacha a léiriú;

le lipéadú na dtáirgí teicstíle a bhfuil páirteanna neamhtheicstíleacha de bhunús ainmhíoch iontu;

lemodhanna anailíse chun scrúdú a dhéanamh ar an bhfaisnéis atá ar an lipéad nó ar na marcanna.

PRÍOMHPHOINTÍ

Baineann an dlí le:

táirgí atá déanta go hiomlán as snáithíní teicstíleacha, agus;

le táirgí inchurtha le táirgí teicstíle, mar shampla na táirgí ar snáithíní teicstíleacha 80 % ar a laghad dá meáchan.

Ní bhaineann an dlí le táirgí a chuirtear a gcúram ar dhaoine atá ag obair sa bhaile, ar ghnóthais neamhspleácha ná ar tháilliúirí féinfhostaithe.

Ainmneacha na snáithíní

Caithfidh an cur síos ar chomhdhéanamh snáithín na dtáirgí teicstíle úsáid a bhaint as na snáithíní teicstíleacha atá liostaithe in Iarscríbhinn I den rialachán.

Féadfaidh monaróirí iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach ainm nua snáithín a chur le hIarscríbhinn I den rialachán. Caithfidh siad comhad teicniúil a chur lena n-iarratas, agus é déanta de réir Iarscríbhinne II agus a bhfuil na híos-riachtanais liostaithe ann.

Léiriú ar chomhdhéanamh

Ní ceadmhach na téarmaí “100 %”, “íon” nó “ar fad” a úsáid ach do na táirgí atá déanta de shnáithín teicstíleach amháin.

Féadtar na téarmaí “olann nua” nó “olann lomra” (agus na téarmaí atá liostaithe in Iarscríbhinn III) a úsáid ar lipéid ar chuntar nach bhfuil an táirge déanta ach de shnáithín olla nár úsáideadh roimhe sin i dtáirge eile, agus nár sníomhadh í.

Caithfear ainm agus céatadán de réir maise na snáithíní uilig, in ord íslitheach, a chur ar lipéad na dtáirgí atá déanta de shnáithíní éagsúla.

Má tá páirteanna neamhtheicstíleacha de bhunús ainmhíoch (mar shampla strapa leathair ar mhála atá déanta de shnáithín) i dtáirge teicstíle, caithfear é a léiriú mar seo a leanas: Tá páirteanna neamhtheicstíleacha de bhunús ainmhíoch ann.

Lipéadú agus marcáil na dtáirgí teicstíle

Nuair a dhíoltar táirgí teicstíle le tomhaltóir, ní mór lipéad nó marc a bheith orthu atá buan, soléite, sofheicthe agus inrochtana, a léiríonn a gcomhdhéanamh snáithín. Bíonn díoltóir an táirge freagrach as an lipéadú nó marcáil.

Maidir le táirgí a bhfuil dhá chomhpháirt teicstíle nó níos mó iontu, nach bhfuil an comhdhéanamh snáithín céanna acu, ní mór comhdhéanamh snáithín gach páirte a léiriú.

Ní mór don lipéadú a bheith i dteanga oifigiúil nó i dteangacha oifigiúla de chuid na tíre ina bhfuil an táirge á dhíol.

Níl an lipéadú riachtanach do na táirgí atá liostaithe in Iarscríbhinn V.

Faireachas margaidh

Ní mór do na húdaráis um fhaireachas margaidh sna tíortha AE scrúdú a dhéanamh ar chomhdhéanamh snáithín na dteicstílí, de réir na modhanna atá leagtha amach in Iarscríbhinn VIII.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN?

Ón 7 Samhain 2011 ar aghaidh.

Féach láithreán gréasáin um reachtaíocht theicstílí agus éadaigh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 1007/2011

7.11.2011

-

IO L 272, 18.10.2011, lgh. 1-64

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe i ndiaidh a chéile ar Rialachán (AE) Uimh. 1007/2011. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonrú is déanaí: 23.04.2015

Top