Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Staidrimh turasóireachta AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Staidrimh turasóireachta AE

Mar earnáil thábhachtach de gheilleagar an Aontais Eorpaigh (AE), déantar staidrimh turasóireachta a bhailiú chun cabhrú leis an lucht déanta beartais mar aon leo siúd atá ag obair nó ag feidhmiú san earnáil.

GNÍOMH

Rialachán (AE) Uimh. 692/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2011 maidir le staidreamh Eorpach ar thurasóireacht agus lena n-aisghairtear Treoir 95/57/CE ón gComhairle

ACHOIMRE

Mar earnáil thábhachtach de gheilleagar an Aontais Eorpaigh (AE), déantar staidrimh turasóireachta a bhailiú chun cabhrú leis an lucht déanta beartais mar aon leo siúd atá ag obair nó ag feidhmiú san earnáil.

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Bunaítear rialacha agus modhanna coiteanna maidir le forbairt, táirgeadh agus scaipeadh staidrimh Eorpaigh ar thurasóireacht. Tá dlúthbhaint aige le Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 maidir le staidreamh Eorpach.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ceanglaítear ar thíortha AE staidreamh comhchuibhithe ar sholáthar agus éileamh turasóireachta a bhailiú, a thiomsú, a phróiseáil agus a tharchur.

Sonraí atá le bailiú

Ní mór do thíortha AE sonraí a bhailiú ar thurasóireacht laistigh (i.e. intíre agus isteach) i dtéarmaí acmhainneacht na mbunachas cóiríochta turasóireachta (i.e. bunachais a chuireann seirbhísí cóiríochta gearrthéarma mar sheirbhís íoctha ar fáil). Áirítear an fhaisnéis seo a leanas i measc na faisnéise a bhailítear:

  • líon na mbunachas;
  • líon na leapacha;
  • líon na seomraí.

Bailítear cuid de na hathróga sin ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal fonáisiúnta nó réigiúnach (Aicmiú Comhchoiteann na nAonad Críche maidir le Staidreamh (NUTS) leibhéal 2) agus baineann siad leo seo a leanas:

  • an cineál cóiríochta (óstáin, cóiríocht turasóireachta, ionaid champála);
  • an cineál ceantair (ceantair dlúthdhaonra, ceantair idirmheánacha nó ceantair tearcdhaonra, ceantair ar an gcósta nó neamhchósta);
  • méid (bunachais bheaga, mheánmhéide nó mhóra).

Ní mór do thíortha AE sonraí a bhailiú freisin ar bhunachais a bhfuil seomraí leapa iontu atá inrochtana do dhaoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe, lena n-áirítear úsáideoirí cathaoireacha rotha.

Ina theannta sin, bailítear faisnéis ar áitíocht na mbunachas amhail líon na ndaoine a fhanann thar oíche agus teacht na gcónaitheoirí agus na neamhchónaitheoirí, mar aon le rátaí áitíochta na seomraí leapa agus na n-áiteanna leapa. Amhail an staidreamh ar acmhainneacht, bailítear cuid de na hathróga sin ar leibhéal réigiúnach NUTS 2 freisin.

Bailíonn tíortha AE sonraí ar an turasóireacht náisiúnta (turasóireacht intíre agus amach). Baineann na sonraí sin leis an éileamh ar rannpháirtíocht sa turasóireacht agus le saintréithe na dturas. Tá na sonraí sin bunaithe ar athróga amhail fad agus ceann scríbe na dturas ar chuspóirí pearsanta, agus athróga soch-dhéimeagrafacha amhail aoisghrúpa, leibhéal oideachais (roghnach), staid fhostaíochta (roghnach), etc.

Ina theannta sin, tiomsaíonn tíortha AE sonraí gach 3 bliana ina léirítear na príomhchúiseanna gan a bheith rannpháirteach sa turasóireacht ar chuspóirí pearsanta (cúiseanna airgeadais, easpa ama, cúiseanna sláinte, etc.).

Ar deireadh, bailíonn tíortha AE sonraí ar an éileamh turasóireachta ar chuairteanna aon lae laistigh den tír í féin nó thar lear. Tá na sonraí sin bunaithe ar athróga a bhaineann leo seo a leanas:

  • líon na gcuairteanna aon lae (chun críocha pearsanta nó gairmiúla);
  • caiteachas;
  • an tír cinn scríbe (i gcás cuairteanna thar lear);
  • athróga soch-dhéimeagrafacha.

Uair sa bhliain, seolann tíortha AE tuarascáil do Eurostat ar cháilíocht na sonraí arna mbailiú. Ansin déanann Eurostat a lámhleabhar modheolaíoch a chruthú agus a nuashonrú ina bhfuil treoirlínte maidir leis an staidreamh arna tháirgeadh.

Foinsí sonraí

Is féidir le tíortha AE na sonraí staidrimh riachtanacha a tháirgeadh trí theaglaim de na foinsí éagsúla seo a leanas a úsáid: suirbhéanna, foinsí iomchuí eile (lena n-áirítear sonraí riaracháin), nósanna imeachta iomchuí maidir le meastacháin staidrimh a dhéanamh.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Ón 11 Lúnasa 2011.

Féach iad seo a leanas chun tuilleadh faisnéise a fháil:

TAGAIRT

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (AE) Uimh. 692/2011

11.8.2011

-

IO L 192, 22.7.2011, lgh. 17-32

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (AE) Uimh. 253/2013

10.4.2013

-

IO L 79, 21.3.2013, lgh. 5-6

Nuashonraithe 06.08.2015

Top