Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA)

Bunaíodh an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) i bPáras in 2010 chun cobhsaíocht na margaí airgeadais Eorpacha a chosaint agus dul i ngleic le heasnaimh i maoirseacht airgeadais na hEorpa.

GNÍOMH

Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach Maoirseachta (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/77/CE ón gCoimisiún.

Bunaíodh an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) i bPáras in 2010 chun cobhsaíocht na margaí airgeadais Eorpacha a chosaint agus dul i ngleic le heasnaimh i maoirseacht airgeadais na hEorpa.

CAD A DHÉANTAR LEIS AN RIALACHÁN SEO?

Cruthaítear ESMA leis, arb é sin an túdarás Eorpach a neartaíonn an comhordú idir rialtóirí náisiúnta margaí airgeadais agus cinntítear cur i bhfeidhm comhsheasmhach reachtaíocht airgeadais AE i dtíortha AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cur i bhfeidhm comhsheasmhach an dlí

Dréachtaíonn ESMA caighdeáin rialála agus theicniúla bunaithe ar reachtaíocht airgeadais AE. Tá an chumhacht aige fosta treoirlínte agus moltaí a eisiúint maidir le cur i bhfeidhm dhlí na hEorpa.

Cosaint tomhaltóirí agus gníomhaíochtaí airgeadais

Cuireann ESMA trédhearcacht, simplíocht agus cothroime sna margaí chun cinn chun tomhaltóirí táirgí airgeadais a chosaint. I measc a thascanna, déanann sé monatóireacht ar ghníomhaíochtaí airgeadais agus déanann sé anailís ar threochtaí tomhaltóirí. Faoi dhianchoinníollacha áirithe, féadfaidh sé gníomhaíochtaí airgeadais atá ina mbagairt ar chobhsaíocht na margaí a thoirmeasc nó a shrianadh ar bhonn sealadach.

Sárú dlí

Is féidir le ESMA imscrúdú a dhéanamh ar shárú dlí a dhéanann údarás náisiúnta. Eascraíonn sé seo nuair a theipeann ar an údarás náisiúnta a chinntiú go gcloíonn rannpháirtí an mhargaidh airgeadais le dlí na hEorpa.

Laistigh de 2 mhí, féadfaidh ESMA moladh a eisiúint ina gceanglaítear ar údarás náisiúnta an beart cuí a dhéanamh chun cloí le dlí na hEorpa. Ansin, féadfaidh an Coimisiún Eorpach tuairim fhoirmiúil a eisiúint. Má leanann an t-údarás náisiúnta leis an neamhchomhlíontacht, féadfaidh ESMA cinneadh a chur go díreach chuig rannpháirtí an mhargaidh airgeadais faoi dhianchoinníollacha áirithe. Tugtar tús áite don chinneadh seo thar chinntí a rinne an t-údarás náisiúnta roimhe sin.

Maoirseacht airgeadais na hEorpa

Tá ESMA ina chuid den Chóras Eorpach Maoirseoirí Airgeadais a cruthaíodh in 2010, agus ina gcuimsítear trí eagraíocht mhaoirseachta eile:

an tÚdarás Baincéireachta Eorpach atá bunaithe i Londain;

an Bord Eorpach um Riosca Sistéamach atá bunaithe in Frankfurt.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta do thrasuíomh sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010

16.12.2010

-

IO L 331 an 15.12.2010, lgh 84-119

Gníomh(artha) leasúcháin

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta do thrasuíomh sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2011/61/AE

21.7.2011

22.7.2013

IO L 174 an 1.7.2011, lgh. 1-73

Treoir 2014/51/AE

23.5.2014

31.3.2015

IO L 153 an 22.5.2014, lgh. 1-61

Rialachán (AE) Uimh. 258/2014

9.4.2014

-

IO L 105 an 8.4.2014, lgh. 1-8

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1096/2010 ón gComhairle an 17 Samhain 2010 lena dtugtar tascanna sainiúla don Bhanc Ceannais Eorpach maidir le feidhmiú an Bhoird Eorpaigh um Riosca Sistéamach (IO L 331 an 15.12.2010, lgh. 162-164).

Treoir 2010/78/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Treoracha 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE agus 2009/65/CE maidir le cumhachtaí an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (an tÚdarás Baincéireacht Eorpach), an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde ) agus an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) (IO L 331 an 15.12.2010 lgh. 120-161).

Rialachán (CE) Uimh. 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha agus lena leasaítear Treoracha 2003/41/CE agus 2009/65/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 1060/2009 agus (AE) Uimh. 1095/2010 (IO L 174 an 1.7.2011, lgh. 1-73).

Treoir 2014/51/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Treoracha 2003/71/CE agus 2009/138/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 1060/2009, (AE) Uimh. 1094/2010 agus (AE) Uimh. 1095/2010 maidir le cumhachtaí an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde) agus an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) (IO L 153 an 22.5.2014, lgh. 1-61).

Nuashonrú is déanaí: 16.04.2015

Top