Help Print this page 
Title and reference
An Bord Eorpach um Riosca Sistéamach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An Bord Eorpach um Riosca Sistéamach

Tháinig mórán easnamh, a bhain le maoirseacht airgeadais, chun cinn le linn na géarchéime airgeadais 2008. Chun na mífheidhmeanna seo a chúiteamh, cuireadh bearta reachtacha i bhfeidhm ag an Choimisiún Eorpach a chuireann Córas Eorpach Maoirseoirí Airgeadais (CEMA) in ionad an chórais reatha. Féachtar anseo le hiontaoibh na saoránach Eorpach a mhéadú arís agus leis na rioscaí a chosc go ndíchobhsófar an córas domhanda airgeadais.

ACHT

Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraleibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach.

ACHOIMRE

Bunaítear an Bord Eorpach um Riosca Sistéamach (BERS) faoin rialachán seo. Is cuid den phacáiste beart é seo a cuireadh i bhfeidhm chun athchóiriú a dhéanamh ar an Chóras Eorpach Maoirseoirí Airgeadais (CEMA), córas a bhfuil trí údarás curtha ar bun aige chun maoirseacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí airgeadais:

Faoin phacáiste seo, déantar athchóiriú chomh maith ar reachtaíocht reatha maidir le hábhair airgeadais leis an Treoir Omnibus agus cuirtear san áireamh ann an Rialachán lena dtugtar tascanna sonracha don Bhanc Ceannais Eorpach.

Cuirtear tacaíocht bhreise le maoirseacht a dhéanamh ar chóras airgeadais an Aontais Eorpaigh (AE) buíochas le:

 • Comhchiste na nÚdarás Maoirseachta Eorpach;
 • húdaráis inniúla nó maoirseachta na mBallstát.

Cuspóirí BERS

Tá BERS freagrach as formhaoirseacht stuamachta ar an macraleibhéal a dhéanamh ar chóras airgeadais an AE. Iarrann BERS mar chuid dá phríomhchuspóirí rioscaí sistéamacha a chosc agus a mhaolú a d'fhéadfadh dochar a dhéanamh do chobhsaíocht airgeadais an AE. Maidir leis seo, ní mór do BERS go háirithe:

 • an t-eolas a leagadh amach agus a bhailiú atá riachtanach chun gníomhú;
 • rioscaí sistéamacha a aithint agus iad a chur in ord tosaíochta;
 • rabhaidh a eisiúint agus na rabhaidh sin a fhoilsiú go poiblí más gá;
 • bearta a mholadh ar gá glacadh leo a luaithe is a aithnítear na rioscaí.

Eagrú BERS

Struchtúr BERS:

 • Bord Ginearálta a chinntíonn go gcuirtear tascanna i gcrích;
 • Coiste Stiúrtha a chuireann leis an phróiseas cinnteoireachta;
 • Rúnaíocht atá freagrach as gnó laethúil;
 • Coiste Comhairleach Eolaíoch agus Coiste Comhairleach Teicniúil a sholáthraíonn comhairle agus cúnamh.

Beidh uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh (BCE) i gceannas (ina chathaoirleach) ar BERS ar feadh tréimhse cúig bliana. Cuideoidh beirt leaschathaoirligh leis a chuid dualgas a chur i gcrích. Comhairle Ghinearálta BCE a thoghfaidh an chéad leaschathaoirleach agus beidh cathaoirleach an Chomhchoiste mar an dara leaschathaoirleach.

Beidh sé de dhualgas ar bhaill BERS cloí le prionsabail na neamhchlaontachta agus na rúndachta gairmiúla agus a gcuid dualgas á gcur i gcrích acu, fiú tar éis deireadh a theacht lena ndualgas freisin.

Tiocfaidh an Bord Ginearálta le chéile ceithre huaire in aghaidh na bliana, agus tiocfaidh an Bord Stiúrtha le chéile roimh na cruinnithe seo. Féadfaidh cathaoirleach BERS cruinnithe urghnácha a ghairm.

Chomh maith leis sin, féadfaidh BERS comhairle a iarraidh ón earnáil phríobháideach más gá.

Rabhaidh agus moltaí

Féadfaidh BERS rabhaidh a eisiúint agus moltaí a thabhairt maidir le gníomh feabhais atá le glacadh, nó fiú tionscnaimh reachtacha. Féadfar moltaí dá leithéid a sheoladh chuig:

 • an AE;
 • Ballstát amháin nó níos mó;
 • údarás Eorpach maoirseachta amháin nó níos mó;
 • údarás náisiúnta maoirseachta amháin nó níos mó.

Eiseofar moltaí a bhaineann le bearta atá le glacadh bunaithe ar chód datha a dtagann athrú air ag brath ar an leibhéal riosca. Má thugann BERS faoi deara nár cloíodh lena mholtaí, cuirfidh sé é seo in iúl go príobháideach do na seolaithe, don Chomhairle agus, más iomchuí, don Údarás Eorpach Maoirseachta lena mbaineann.

TAGAIRT

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010

16.12.2010

-

IO L 331, 15.12.2010, lch. 1

ACHTANNA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1096/2010 ón gComhairle an 17 Samhain 2010 lena dtugtar tascanna sonracha don Bhanc Ceannais Eorpach maidir le feidhmiú an Bhoird Eorpaigh um Riosca Sistéamach [Iris Oifigiúil L 331, 15.12.2010, lch. 162].

Treoir 2010/78/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Treoir 98/26/CE, Treoir 2002/87/CE, Treoir 2003/6/CE, Treoir 2003/41/CE, Treoir 2003/71/CE, Treoir 2004/39/CE, Treoir 2004/109/CE, Treoir 2005/60/CE, Treoir 2006/48/CE, Treoir 2006/49/CE agus Treoir 2009/65/CE i ndáil le cumhachtaí an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde) agus an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE. [IO L 331, 15.12.2010, lch. 120].

Ceartúchán ar Threoir 2010/78/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 98/26/CE, Treoir 2002/87/CE, Treoir 2003/6/CE, Treoir 2003/41/CE, Treoir 2003/71/CE, Treoir 2004/39/CE, Treoir 2004/109/CE, Treoir 2005/60/CE, Treoir 2006/48/CE, Treoir 2006/49/CE agus Treoir 2009/65/CE i ndáil le cumhachtaí an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde) agus an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) [Iris Oifigiúil L 54, 22.2.2014, lch. 23].

Nuashonrú is déanaí: 20.05.2014

Top