Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Iomaíochas domhanda chistí infheistíochta AE a neartú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Iomaíochas domhanda chistí infheistíochta AE a neartú

Treoir 2009/65 - iomaíochas domhanda chistí infheistíochta AE (GCUIanna) a neartú

GNÍOMH

Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú na ndlíthe, na rialachán agus na bhforálacha riaracháin i ndáil le gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (GCUIanna)

ACHOIMRE

Is cistí infheistíochta* iad gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (GCUIanna), a rialaítear ar leibhéal an Aontais Eorpaigh (AE). Leagtar amach sa treoir seo an príomhchreat lena rialaítear GCUIanna.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR SEO?

Leagtar síos sa treoir seo comhrialacha maidir le cistí infheistíochta in AE, rud a dhéanann éascaíocht ar GCUIanna a chur ar fáil go trasteorainneach.

PRÍOMHPHOINTÍ

Is iad seo a leanas príomhchuspóirí na treorach:

  • rogha níos leithne táirgí a chur ar fáil d’infheisteoirí ar chostas níos ísle trí mhargadh níos éifeachtaí GCUIanna in AE, trí fhaisnéis níos fearr d’infheisteoirí agus trí mhaoirseacht cistí níos éifeachtaí;
  • iomaíochas earnáil infheistíochta na hEorpa a chothú trí na rialacha a oiriúnú d’fhorbairtí margaidh.

Go háirithe, leagtar síos sa treoir rialacha a bhaineann le:

  • faisnéis a chur ar fáil d’infheisteoirí trí dhoiciméad achomair caighdeánaithe faisnéise, rud a chabhraíonn le tomhaltóirí an táirge a thuiscint;
  • fíorphas Eorpach le haghaidh cuideachtaí bainistíochta GCUIanna, rud a chuirfidh ar chumas cuideachta atá lonnaithe i dtír AE amháin cistí a bhainistiú i dtíortha AE eile;
  • GCUIanna a mhargú i dtíortha eile, m.sh. trí nósanna imeachta simplithe riaracháin;
  • cumaisc GCUIanna i dtíortha eile;
  • maoirseacht níos láidre a dhéanamh ar GCUIanna agus ar chuideachtaí bainistíochta na GCUIanna, m.sh. trí chomhar feabhsaithe idir maoirseoirí na seirbhísí náisiúnta airgeadais.

Is í an Treoir 2009/65, a cuireadh in ionad na Treorach 85/611/CEE, ná an ceathrú leagan den reachtaíocht GCUIanna.

Rinneadh leasú ar an Treoir 2009/65 le Treoir 2014/91/AE (GCUI V) a chuir rialacha nua i bhfeidhm maidir le taiscí GCUIanna (an t-eintiteas a choinníonn na sócmhainní), m.sh. na heintitis a bhfuil cead acu tabhairt faoin ról seo, a dtascanna, na socruithe tarmligthe agus dliteanas na dtaisclann.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN TREOIR SEO?

Ón 7 Nollaig, 2009 ar aghaidh.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

EOCHAIRTHÉARMAÍ

* Cistí infheistíochta: táirgí infheistíochta a chruthaítear chun caipiteal infheisteoirí a bhailiú, agus chun an caipiteal sin a chomhinfheistiú trí phunann ionstraimí airgeadais amhail stoic, bannaí agus urrúis eile.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2009/65/CE

7.12.2009

30.6.2011

IO L 302, 17.11.2009, lgh. 32-96

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2010/78/AE

4.1.2011

31.12.2011

IO L 331, 15.12.2010, lgh. 120-161

Treoir 2011/61/AE

21.7.2011

22.7.2013

IO L 174, 1.7.2011, lgh. 1-73

Treoir 2013/14/AE

20.6.2013

21.12.2014

IO L 145, 31.5.2013, lgh. 1-3

Treoir 2014/91/AE

17.9.2014

18.3.2016

IO L 257, 28.8.2014, lgh. 186-213

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar an Treoir 2009/65/CE. Is chun críocha tagartha amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 583/2010 ón gCoimisiún an 1 Iúil 2010 lena gcuirtear chun feidhme Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le príomhfhaisnéis infheisteora agus leis na coinníollacha atá le comhlíonadh agus príomhfhaisnéis infheisteora nó réamheolaire á sholáthar trí mheán marthanach seachas páipéar nó trí láithreán gréasáin (IO L 176, 10.7.2010, lgh. 1-15).

Rialachán (AE) Uimh. 584/2010 ón gCoimisiún an 1 Iúil 2010 lena gcuirtear chun feidhme Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le formáid agus inneachar na litreach caighdeánaí fógra agus an fhianú GCUI, le húsáid cumarsáide leictreonaí idir na húdaráis inniúla chun críocha fógra, agus leis na nósanna imeachta a úsáidtear chun fíoraithe agus imscrúduithe ar an láthair a dhéanamh agus chun faisnéis a mhalartú idir na húdaráis inniúla (IO L 176, 10.7.2010, lgh. 16-27).

Treoir 2010/43/AE ón gCoimisiún an 1 Iúil 2010 lena gcuirtear chun feidhme Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais eagraíochtúla, le coinbhleachtaí leasa, le cur i gcrích gnó, le bainistíocht riosca agus le hinneachar an chomhaontaithe idir taisclann agus cuideachta bainistíochta (IO L 176, 10.7.2010, lgh. 42-61).

Treoir 2010/42/AE ón gCoimisiún an 1 Iúil 2010 lena gcuirtear chun feidhme Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le forálacha áirithe a bhaineann le cumaisc cistí, le struchtúir mháistir-fothaire agus leis an nós imeachta fógra (IO L 176, 10.7.2010, lgh. 28-41).

Nuashonraithe 15.09.2015

Top