Help Print this page 
Title and reference
Iomaíochas domhanda chistí infheistíochta na hEorpa a neartú - GCUIanna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Iomaíochas domhanda chistí infheistíochta na hEorpa a neartú - GCUIanna

Tá tóir ag infheisteoirí beaga agus ag soláthraithe cistí ar GCUIanna (gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe) agus tá sé beartaithe forbairt bhreise a dhéanamh orthu tar éis na rialacha a bhaineann leis na cistí seo a nuashonrú faoi Threoir 2009/65 an Aontais Eorpaigh (AE).

ACHT

Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú dlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin a bhaineann le gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (GCUIanna) (Téacs atá ábhartha maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE)) [Féach achtanna leasaitheacha].

ACHOIMRE

Glacadh le Treoir 2009/65 an AE maidir le GCUIanna an 13 Iúil 2009 agus cuireadh i bhfeidhm í an 1 Iúil 2011. Leagtar síos sa Treoir seo rialacha a bhaineann le cistí infheistíochta Eorpacha a chur ar bun agus a fheidhmiú ar fud na hEorpa.

Cruthaítear cistí infheistíochta chun caipiteal de chuid infheisteoirí a infheistiú le chéile, trí phunann ionstraimí airgeadais, mar shampla stoic, bannaí agus urrúis eile. Tugadh GCUIanna isteach sna 1980í agus is cineál chiste infheistíochta Eorpach iad a raibh sócmhainní de bhreis is €5 thrilliún i gceist leo sa bhliain 2009, is é sin leath d’olltáirgeacht intíre iomlán an AE.

Déantar na rialacha maidir le GCUIanna a nuashonrú leis an treoir seo agus is iad príomhchuspóirí na treorach ná:

 • rogha níos leithne táirgí a thairiscint d’infheisteoirí, ar chostas níos ísle, trí mhargadh níos éifeachtaí GCUIanna san AE, trí fhaisnéis níos fearr a sholáthar d’infheisteoirí agus trí mhaoirseacht níos éifeachtaí a dhéanamh ar chistí;
 • Iomaíochas earnáil infheistíochta na hEorpa a chothú trí na rialacha a athrú chun forbairtí a mhargú.

Is iad seo a leanas na hathruithe a tugadh isteach:

 • faisnéis níos fearr d’infheisteoirí, buíochas le doiciméad caighdeánach um fhaisnéis achoimre. Baintear amach le 'Eochairfhaisnéis d’infheisteoirí' cothromaíocht idir inléiteacht agus an méid faisnéise a bhíonn ag teastáil ó infheisteoirí;
 • fíorphas Eorpach do chuideachtaí bainistíochta GCUIanna: deartha le maorlathas a laghdú, cuireann seo ar chumas cuideachta bainistíochta atá lonnaithe i dtír amháin an AE cistí i dtíortha eile an AE a bhainistiú;
 • margaíocht níos easca maidir le GCUIanna i dtíortha eile, buíochas le nósanna imeachta simplithe riaracháin;
 • cumasc níos éasca maidir le GCUIanna i dtíortha eile, rud a chumasaíonn méaduithe ar mheánmhéid chistí Eorpacha;
 • comhthiomsú níos éasca sócmhainní, agus cosaint níos mó d’infheisteoirí mar thoradh ar sin mar shampla, trí chreat a chruthú don chóras socruithe 'máistir-fothaire', sa chaoi go ndéantar breis is 85% de shócmhainní ciste a infheistiú i gciste eile;
 • maoirseacht níos mó a dhéanamh ar GCUIanna agus ar na cuideachtaí a dhéanann iad a bhainistiú, buíochas le comhar feabhsaithe idir maoirseoirí.

Cuirtear Treoir 2009/65 an AE, an ceathrú leagan den reachtaíocht um GCUIanna, in ionad na Treorach maidir le GCUIanna 85/611/CEE.

Feabhsaíodh an Treoir maidir le GCUIanna an 1 Iúil 2010, nuair a ghlac an Coimisiún le ceithre acht um chur chun feidhme. Iarrtar leis na hachtanna seo maorlathas a laghdú agus cosaint infheisteoirí agus iomaíochas chistí infheistíochta na hEorpa a fheabhsú sa bhreis.

Leasaíodh an Treoir maidir le GCUIanna le Treoir 2013/14/CE an AE an 21 Bealtaine 2013. Is é cuspóir na n-athruithe ná infheisteoirí sna comhscéimeanna infheistíochta seo a chosaint ar rómhuinín i rátálacha creidmheasa. Mar shampla, iarrtar ar chuideachtaí bainistíochta nó infheistíochta a measúnuithe féin a dhéanamh ar acmhainneacht creidmheasa cuideachtaí agus gan 'brath amháin nó go meicníoch ar na rátálacha creidmheasa a eisíonn gníomhaireachtaí rátála creidmheasa’.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2009/65/CE

7.12.2009

30.6.2011

IO L 302 de 17.11.2009

Acht(anna) leasaitheach(a)

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2010/78/AE

4.1.2011

31.12.2011

IO L 331 de 15.12.2010

Treoir 2011/61/AE

21.7.2011

22.7.2013

IO L 174 de 1.7.2011

Treoir2013/14/AE

20.06.2013

21.12.2014

IO L 145 de 31.5.2013

Corpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Threoir 2009/65/CE. Is chun críocha tagartha amháin an leagan comhdhlúite seo.

ACHTANNA GAOLMHARA

Rialacháin chur chun feidhme

Rialachán (AE) Uimh. 583/2010 ón gCoimisiún an Iris Oifigiúil L 176 de 10.7.2010 ]. 1 Iúil 2010 - coinníollacha maidir le príomhfhaisnéis / réamheolairí infheisteoirí a sholáthar i bhfoirm chruachóipe [Iris Oifigiúil L 176 de 10.7.2010].

Is é cuspóir an Rialacháin seo ná príomhfhaisnéis infheisteoirí a chaighdeánú, agus leagtar síos ann rialacha:

 • maidir leis an bhfaisnéis is gá a sholáthar i ndáil le cuspóirí beartaisinfheistíochta
 • maidir leis an chaoi a chuirtear riosca agus luaíocht i láthair (ar gá scála uimhriúil ó 1 go 7 a úsáid ina leith).
 • maidir leis an chaoi a chuirtear muirir i láthair agus a dtugtar míniú orthu.

Chomh maith leis sin, baineann an Rialachán le struchtúir áirithe GCUIanna ina bhfuil dhá urrann infheistíochta nó níos mó.

Rialachán (AE) Uimh. 584/2010 ón gCoimisiún an Iris Oifigiúil L 176 de 10.7.2010 ]. 1 Iúil 2010 -litir chaighdeánach fógartha agus fianú GCUIanna, úsáid cumarsáide leictreonaí idir údaráis inniúla le haghaidh fógartha, agus nósanna imeachta le haghaidh fíoraithe agus fiosrúchán ar an bpointe agus malartú faisnéise idir údaráis inniúla [Iris Oifigiúil L 176 de 10.7.2010].

Is é cuspóir an Rialacháin seo ná an nós imeachta a chaighdeánú a bhaineann le margaíocht aonaid GCUIanna i mBallstát eile a chur in iúl.

Sonraítear ann foirm agus ábhar an litir chaighdeánach fógartha a úsáidfear le haghaidh GCUIanna. Sainítear ann chomh maith foirm agus ábhar an fhianaithe a n-úsáidfear ag údaráis inniúla na mBallstát chun deimhniú go gcomhlíonann an GCUI na coinníollacha atá leagtha amach le Treoir 2009/65/CE. Leagtar amach sa Rialachán chomh maith nós imeachta mionsonraithe maidir leis an gcomhad fógartha a tharchur go leictreonach idir údaráis inniúla.

Leagtar síos ann chomh maith nósanna imeachta maidir le gníomhaíochtaí teorann bhainisteoirí cistí a mhaoirsiú.

Treoracha

Treoir 2010/43/AE an AE an Iris Oifigiúil L 176 de 10.7.2010 ]. 1 Iúil 2010 maidir le riachtanais eagraíochtúla, coinbhleachtaí leasa, gnó a dhéanamh, bainistíocht riosca agus ábhar an chomhaontaithe idir taiscí agus cuideachta bainistíochta [Iris Oifigiúil L 176 de 10.7.2010].

Treoir 2010/44/AE an AE an Iris Oifigiúil L 176 de 10.7.2010 ]. 1 Iúil 2010 maidir le forálacha áirithe a bhaineann le cumaisc cistí, struchtúir mháistir-fothaire agus nós imeachta fógartha [Iris Oifigiúil L 176 de 10.7.2010].

Tograí

Togra le haghaidh Treorach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2009/65/CE maidir le GCUIanna i ndáil le feidhmeanna taiscíochta, beartais luach saothair agus bearta sriantacha. [COM(2012)350 críochnaitheach - gan a bheith foilsithe san Iris Oifigiúil].

Nuashonrú is déanaí: 21.01.2014

Top