Help Print this page 
Title and reference
Seirbhísí íocaíochta san Aontas Eorpach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Seirbhísí íocaíochta san Aontas Eorpach

Is maith le tomhaltóirí a bheith cinnte go bhfuil na híocaíochtaí a dhéanann siad ar fud an Aontais Eorpaigh (AE) éasca, éifeachtach agus sábháilte. Chun an cuspóir seo a bhaint amach, bhunaigh AE comhchreat maidir le seirbhísí íocaíochta* atá curtha in ionad rialacha náisiúnta thíortha AE.

GNÍOMH

Treoir 2007/64/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach lena leasaítear treoracha 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE agus 2006/48/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 97/5/CE.

ACHOIMRE

Is maith le tomhaltóirí a bheith cinnte go bhfuil na híocaíochtaí a dhéanann siad ar fud an Aontais Eorpaigh (AE) éasca, éifeachtach agus sábháilte. Chun an cuspóir seo a bhaint amach, bhunaigh AE comhchreat maidir le seirbhísí íocaíochta* atá curtha in ionad rialacha náisiúnta thíortha AE.

CAD A DHÉANTAR LEIS AN TREOIR SEO?

Leagtar síos na rialacha um sheirbhísí íocaíochta amhail aistrithe creidmheasa, dochair dhíreacha agus íocaíochtaí cárta inti. Áirítear leis na rialacha sin riachtanais faisnéise maidir le soláthraithe seirbhísí íocaíochta, chomh maith leis na cearta agus na hoibleagáidí a bhaineann le húsáid seirbhísí íocaíochta.

PRÍOMHPHOINTÍ

Údarú

Ní mór d’institiúid ina dtairgtear seirbhísí íocaíochta údarú a fháil chun a gníomhaíochtaí íocaíochta a dhéanamh ar fud AE. Tá comhlacht náisiúnta ag gach tír AE atá freagrach as údaruithe a dheonú. Níl an institiúid údaraithe ach amháin má tá socruithe rialachais láidre i bhfeidhm dá gnó agus má tá méid áirithe caipitil ina sealbh.

Riachtanais faisnéise

Ní mór do sholáthraithe seirbhísí íocaíochta raon faisnéise atá soiléir a chur ar fáil d’úsáideoirí a seirbhísí.

Roimh sheirbhís íocaíochta, ní mór dóibh faisnéis a bhaineann le táillí, nósanna imeachta gearán agus gach muirir iníoctha a chur in iúl ar bhealach a thuigfear go héasca.

I ndiaidh idirbheart íocaíochta a dhéanamh, ní mór dóibh faisnéis a chur ar fáil don íocóir. Áirítear air sin:

tagairt don idirbheart íocaíochta agus don íocaí;

méid na híocaíochta;

na táillí agus na coimisiúin a bhaineann leis an idirbheart.

Ní mór dóibh faisnéis a chur in iúl don íocaí a luaithe is a dhéantar an t-idirbheart.

Leagtar rialacha sainiúla síos sa dlí chomh maith maidir leis an bhfaisnéis nach mór do sholáthraithe seirbhísí íocaíochta a chur ar fáil nuair atá idirbhearta cumhdaithe faoi chonradh lena rialaítear cur i gcrích na n-idirbheart íocaíochta leantach amach anseo.

Cearta agus oibleagáidí

Cuirtear idirbheart íocaíochta in euro nó in airgeadra thír AE lasmuigh de limistéar an euro i gcrích laistigh de 1 lá oibre.

Tá soláthraithe seirbhísí íocaíochta go hiomlán faoi dhliteanas d’íocóirí na hidirbhearta íocaíochta a chur i gcrích mar is ceart. Nuair nach gcuirtear idirbheart i gcrích nó má bhíonn sé lochtach, ní mór do sholáthraí seirbhís íocaíochta an íocóra é a cheartú nó an tsuim ábhartha a aisíoc leis an íocóir. I gcás go mbaineann duine seachas an t-íocóir mí-úsáid as ionstraim íocaíochta, amhail cárta creidmheasa, ní mór don íocóir na caillteanais suas le suim EUR 150 ar a mhéad a íoc.

Leagtar rialacha síos sa dlí chomh maith maidir le haisíocaíochtaí nuair a dhéanamh idirbhearta íocaíochta a údarú go mícheart.

CÁ HUAIR A BHEIDH FEIDHM AG AN TREOIR SEO?

Ó 25 Nollaig 2007.

PRÍOMHPHOINTÍ

Is éard is seirbhísí íocaíochta ann gníomhaíochtaí gnó:

lenar féidir airgead tirim a chur ar chuntas íocaíochta nó a aistarraingt de, agus lena gcumasaítear oibriú an chuntais sin;

a chuireann idirbhearta íocaíochta i gcrích (e.g., buanorduithe, dochair dhíreacha, srl.) ar chuntais íocaíochta nó trí mhodh leictreonach araon;

a eisíonn agus/nó a fhaigheann treoracha íocaíochta;

íocaíocht airgid.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach suíomh gréasáin Seirbhísí Íocaíochta an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta do thrasuíomh sna Ballstáit.

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2007/64/CE

25.12.2007

1.11.2009

IO L 319 an 5.12.2007, lgh. 1-36

Ceartúchán

-

-

IO L 187 an 18.7.2009, lgh. 5-5

Gníomh(artha) leasúcháin

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta do thrasuíomh sna Ballstáit.

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2009/111/CE

7.12.2009

31.10.2010

IO L 302 an 17.11.2009, lgh. 97-119

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2014/92/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le hinchomparáideacht táillí a bhaineann le cuntais íocaíochta, aistriú cuntais íocaíochta agus rochtain ar chuntais íocaíochta lena bhfuil gnéithe bunúsacha (IO L 257 an 28.8.2014, lgh. 214-246).

Nuashonrú is déanaí: 15.04.2015

Top