Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Córas chun an euro a chosaint ar ghóchumadh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Córas chun an euro a chosaint ar ghóchumadh

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1338/2001 ón gComhairle - an euro a chosaint ar ghóchumadh

ACHOIMRE

Tá córas curtha i bhfeidhm ag an Aontas Eorpach (AE) chun an euro a chosaint ar ghóchumadh.

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN?

Cuirtear córas ar bun faoin rialachán chun a chur ar chumas tíortha AE faisnéis faoi nótaí góchumtha agus faoi bhoinn ghóchumtha a bhailiú agus a roinnt idir iad féin, leis an mBanc Ceannais Eorpach (BCE), leis an gCoimisiún Eorpach agus le tíortha neamh-AE, más iomchuí.

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon

Cuireann Rialachán (CE) Uimh. 1339/2001 ón gComhairle le raon an rialacháin, chun tíortha AE nach bhfuil sa limistéar euro a chumhdach.

Príomhghnéithe an chórais chun an euro a chosaint

sonraí teicniúla maidir le nótaí euro góchumtha agus le boinn euro ghóchumtha a tharchur de réir eagair chuig BCE ag údaráis na dtíortha AE (bainc cheannais go príomha); déanann BCE na sonraí sin a stóráil agus a phróiseáil;

ní mór d’údaráis na dtíortha AE cead a thabhairt dá Lárionaid Náisiúnta Anailíse scrúdú a dhéanamh ar nótaí a mheastar gur nótaí góchumtha iad. Ina theannta sin, ní mór dóibh cead a thabhairt don Lárionad Náisiúnta Anailíse ar Bhoinn scrúdú a dhéanamh ar bhoinn a bhfuil amhras ann fúthu. Ní mór do na comhlachtaí sin gach cineál nóta nua a bhfuil amhras ann faoi a sheoladh chuig BCE agus gach cineál boinn nua a bhfuil amhras ann faoi a sheoladh chuig Lárionad Eolaíochta agus Teicniúla na hEorpa;

tá oibleagáidí áirithe ar na hinstitiúidí creidmheasa, ar sholáthraithe na seirbhísí íocaíochta eile agus ar na hinstitiúidí eile a dhéanann nótaí agus boinn a phróiseáil agus a dháileadh ar an bpobal. Ní mór foráil a dhéanamh sna tíortha AE do phionóis éifeachtacha, comhréireacha agus athchomhairleacha atá infheidhmithe maidir le hinstitiúidí nach n-éiríonn leo a n-oibleagáidí a chomhlíonadh;

comhar idir údaráis ábhartha na dtíortha AE (go háirithe na lároifigí náisiúnta a cuireadh ar bun faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Díchur Góchumadh Airgeadra), BCE, an Coimisiún agus an Oifig Eorpach Póilíní (Europol);

faisnéis faoi chásanna góchumtha euro a lárú go náisiúnta agus a tharchur chuig Europol;

comhar le tíortha neamh-AE agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta (Interpol san áireamh).

Ní mór do thíortha AE liosta na n-údarás, ar ainmníodh iad mar údaráis inniúla chun nótaí góchumtha agus boinn ghóchumtha a aithint, a chur in iúl don Choimisiún agus do BCE.

CÚLRA

Cuireadh Rialachán (CE) Uimh. 1338/2001 i bhfeidhm sular tugadh an euro isteach sa bhliain 2002. Féachtar leis an rialachán sin bancnótaí agus boinn euro a chosaint ar ghóchumadh.

Cuirtear sa rialachán le sraith cinntí a glacadh cheana féin:

Lárionaid Náisiúnta Anailíse a chur ar bun;

maidir le faisnéis theicniúil faoi ghóchumadh an euro a bhailiú ag BCE agus ag Lárionad Eolaíochta agus Teicniúla na hEorpa atá freagrach as boinn euro a anailísiú;

faoinar tugadh isteach smachtbhannaí coiriúla in aghaidh ghóchumadh an euro.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1338/2001 ón gComhairle an 28 Meitheamh 2001 lena leagtar síos bearta atá riachtanach chun an euro a chosaint ar ghóchumadh

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 1338/2001

4.7.2001

-

IO L 181, 4.7.2001, lgh. 6-10

Rialachán (CE) Uimh. 1339/2001 (lena leathnaítear éifeachtaí Rialacháin (CE) Uimh. 1338/2001 ón gComhairle chuig tíortha nach bhfuil sa limistéar euro)

1.1.2002

-

IO L 181, 4.7.2001, lch. 11Féach an leagan comhdhlúite

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 44/2009

23.1.2009

-

IO L 17, 22.1.2009, lgh. 1-3

Rialachán (CE) Uimh. 45/2009

9.2.2009

-

IO L 17, 22.1.2009, lch. 4

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Cinneadh 2001/887/CGB ón gComhairle an 6 Nollaig 2001 maidir leis an euro a chosaint ar ghóchumadh (IO L 329, 14.12.2001, lgh. 1-2)

2001/912/CE: Cinneadh ón mBanc Ceannais Eorpach an 8 Samhain 2001 maidir le coinníollacha áirithe a bhaineann le rochtain ar an gCóras Monatóireachta ar Ghóchumadh (BCE/2001/11) (IO L 337, 20.12.2001, lgh. 49-51)

Cinneadh 2003/861/CE ón gComhairle an 8 Nollaig 2003 maidir le hanailís agus le comhar i ndáil le boinn euro ghóchumtha (IO L 325, 12.12.2003, lch.44)

2010/597/AE: Cinneadh ón mBanc Ceannais Eorpach an 16 Meán Fómhair 2010 maidir le seiceáil barántúlachta agus oiriúnachta agus le hath-imshruthú bhancnótaí euro (BCE/2010/14) (IO L 267, 9.10.2010, lgh. 1-20)

Rialachán (AE) Uimh. 1210/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 maidir le fíordheimhniú bhoinn euro agus le láimhsiú bhoinn euro atá mí-oiriúnach lena n-imshruthú (IO L 339, 22.12.2010, lgh. 1-5)

2013/211/AE: Cinneadh ón mBanc Ceannais Eorpach an 19 Aibreán 2013 maidir le luachanna, le sonraíochtaí, le hatáirgeadh, le malartú agus le haistarraingt bhoinn euro (BCE/2013/10) (IO L 118, 30.4.2013, lgh. 37-42)

Rialachán (AE) Uimh. 331/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear clár malartúcháin, cúnaimh agus oiliúna chun an euro a chosaint ar ghóchumadh (an clár “Pericles 2020”) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE agus 2006/850/CE ón gComhairle (IO L 103, 5.4.2014, lgh. 1-9)

Treoir 2014/62/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an euro agus le hairgeadraí eile a chosaint ar ghóchumadh ag an dlí coiriúil, agus a chuirtear in ionad Chinneadh Réime 2000/383/CGB ón gComhairle (IO L 151, 21.5.2014, lgh. 1-8)

Comhaontú idir an Oifig Eorpach Póilíní (Europol) agus an Banc Ceannais Eorpach (BCE) (IO C 123, 17.4.2015, lgh. 1-5)

Nuashonraithe 06.10.2015

Top