Help Print this page 
Title and reference
Comhchóras cánach breisluacha (CBL) (an Treoir maidir le CBL)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comhchóras cánach breisluacha (CBL) (an Treoir maidir le CBL)

Códaíonn an treoir seo na forálacha lena gcuirtear an comhchóras cánach breisluacha i bhfeidhm, córas a bhaineann le táirgeadh agus dáileadh earraí agus seirbhísí a cheannaítear agus a dhíoltar lena dtomhailt laistigh den Aontas Eorpach (AE). Le cinntiú go mbeidh an cháin neodrach ó thaobh tionchair, beag beann ar líon na n-idirbheart, féadfaidh daoine inchánacha le haghaidh CBL an méid cánach a d’íoc siad le daoine inchánacha eile a asbhaint óna gcuntas CBL. An tomhaltóir deiridh a iompraíonn an CBL ar deireadh i bhfoirm chéatadáin a chuirtear le praghas deireanach na n-earraí nó na seirbhísí.

ACHT

Treoir 2006/112/CE ón gComhairle an 28 Samhain 2006 ar an gcomhchóras cánach breisluacha [Féach na hachtanna leasaitheacha].

ACHOIMRE

Cáin ghinearálta ar thomhaltas is ea cáin bhreisluacha (CBL), a ghearrtar ar ghníomhaíochtaí tráchtála a bhaineann le táirgeadh agus dáileadh earraí agus le soláthar seirbhísí. Códaíonn an Treoir seo maidir le CBL na forálacha a rialaíonn tabhairt isteach an chomhchórais CBL san Aontas Eorpach (AE).

Cuirtear an comhchóras CBL i bhfeidhm maidir le hearraí agus seirbhísí a cheannaítear agus a dhíoltar lena dtomhailt laistigh den AE. Ríomhtar an cháin ar bhonn an luacha a chuirtear le hearraí agus le seirbhísí ag gach céim den táirgeadh agus den slabhra dáileacháin.

Trí chóras páirtíocaíochtaí a bhailítear an cháin, córas a cheadaíonn do dhaoine inchánacha (gnóthais atá aitheanta le haghaidh CBL) an méid cánach a asbhaint óna gcuntais CBL féin atá íoctha acu le daoine inchánacha eile ar a gceannacháin, chun críocha tráchtála, le linn na céime roimhe sin. Ciallaíonn an mheicníocht sin gur cáin neodrach í, beag beann ar líon na n-idirbheart.

Ar deireadh, an tomhaltóir deiridh a iompraíonn CBL i bhfoirm chéatadáin a chuirtear le praghas deiridh na n-earraí nó na seirbhísí. Iomlán an luacha a chuirtear leis ag gach céim den táirgeadh agus den dáileadh is ea an praghas deireanach. Íocann soláthraí na n-earraí nó na seirbhísí (an duine inchánach) an CBL a íocadh ar na hearraí nó na seirbhísí leis an roinn riaracháin náisiúnta cánach tar éis an CBL a íocadh cheana féin lena sholáthraithe a asbhaint.

Raon

Tá idirbhearta a dhéantar ar luach-chomaoin ar chríoch thír de chuid an AE ag duine inchánach ag gníomhú sa cháil sin faoi réir CBL. Tá allmhairí ag duine ar bith faoi réir CBL, leis.

Ar na hidirbhearta inchánacha tá:

 • soláthairtí d’earraí ag duine inchánach;
 • fáltais laistigh den AE i dtír d’earraí de chuid an AE ó thír eile de chuid an AE;
 • soláthairtí de sheirbhísí ag duine inchánach;
 • allmhairí d’earraí ó lasmuigh den AE (tríú críoch nó tír nach tír de chuid an AE í).

Ní tharlaíonn fáltas earraí laistigh den AE ach amháin nuair a iompraítear earraí ó thír amháin de chuid an AE go tír eile de chuid an AE. Tarlaíonn sé nuair a cheannaítear earraí, a dhíol duine inchánach sa tír imeachta de chuid an AE, i dtír eile de chuid an AE (tír inseolacháin) ag duine inchánach ag gníomhú sa cháil sin nó ag duine dlíthiúil neamh-inchánach. Tarlaíonn sé chomh maith i gcás córacha nua taistil agus táirgí faoi réir dleachta máil a cheannaítear ag daoine eile.

Mura sáraíonn méid iomlán na n-earraí a fhaightear laistigh den AE ag daoine dlíthiúla neamh-inchánacha agus roinnt catagóirí de dhaoine inchánacha díolmhaithe tairseach íosta de EUR 10 000 sa bhliain, níl na fáltais sin faoi réir CBL ach sa chás go dtograíonn an ceannaitheoir é féin a chlárú.

Níl fáltais d’earraí athláimhe, de shaothair ealaíne, d’earraí inbhailithe agus de sheandachtaí laistigh den AE faoi réir CBL nuair is déileálaí inchánach nó eagraí díolachán le ceant poiblí é an déileálaí a d’íoc an cháin ar na hearraí sin trí úsáid a bhaint as an scéim speisialta um chánachas an chorrlaigh bhrabúis.

Raon críochach

Ní chuirtear CBL an AE i bhfeidhm maidir leis na tríú críocha seo a leanas:

 • Oileán Heligoland, críoch Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d’Italia agus uiscí Iodálacha Loch Lugano (críocha nach cuid de chríoch custaim an AE iad);
 • Sliabh Athos, na hOileáin Chanáracha, na ranna Francacha thar lear, Oileáin Åland agus Oileáin Mhuir nIocht (críocha ar cuid de chríoch custaim an AE iad).

De réir an Chonartha, ní chuirtear CBL i bhfeidhm ach oiread maidir le Giobráltar nó leis an gcuid sin den Chipir nach bhfuil faoi cheannas éifeachtach ag rialtas Phoblacht na Cipire. Caitear leis na réigiúin sin mar thríú críocha.

Cuirtear CBL i bhfeidhm i bPrionsacht Mhonacó, ar Mhanainn agus i mbonncheantair Flaithiúnais Akrotiri agus Dhekelia na Ríochta Aontaithe ós rud é nach bhféachtar orthu mar thíortha nach tíortha de chuid an AE iad.

Daoine inchánacha

Duine inchánach is ea duine a ghabhann d’aon ghníomhaíocht eacnamaíoch, go neamhspleách, in áit ar bith, is cuma cad is cuspóir nó toradh don ghníomhaíocht sin. Áirítear ar ghníomhaíocht eacnamaíoch aon ghníomhaíocht ag táirgeoirí, trádálaithe nó daoine a sholáthraíonn seirbhísí, lena n-áirítear gníomhaíochtaí mianadóireachta agus talmhaíochta agus gníomhaíochtaí na ngairmeacha. Sa mhéid go bhfuil siad ceangailte dá bhfostóir ag conradh fostaíochta nó ag aon cheangal dlíthiúil eile a chruthaíonn gaol fostóra agus fostaí, ní fhéachtar ar ghníomhaíochtaí daoine tuarastail agus daoine eile mar ghníomhaíochtaí a dhéantar go neamhspleách.

Duine ar bith a sholáthraíonn cóir nua taistil, ar bhonn ócáideach, a iompraítear chuig tír eile de chuid an AE, meastar gur duine inchánach é an duine sin.

Féadfaidh tír de chuid an AE a mheas gur duine inchánach é, leis, duine ar bith a ghabhann d’oibríocht, ar bhonn ócáideach, maidir le gníomhaíocht eacnamaíoch agus, go sonrach, maidir le foirgneamh nó cuid d'fhoirgneamh agus an talamh ar a sheasann an foirgneamh a sholáthar, roimh an chéad áitithe, nó le talamh tógála a sholáthar.

Ní mheastar gur daoine inchánacha iad stáit, údaráis réigiúnacha agus rialtais áitiúil agus comhlachtaí eile arna rialú ag dlí poiblí maidir leis na gníomhaíochtaí nó na hidirbhearta dá ngabhann siad mar údaráis phoiblí, ach sa chás go leanfadh saobhadh mór iomaíochta dá gcaithfí leo mar dhaoine neamh-inchánacha. Mar sin féin, daoine inchánacha iad na comhlachtaí sin nuair a ghabhann siad d’oibríochtaí áirithe tráchtála.

Idirbhearta inchánacha

Is éard é soláthar earraí an ceart chun maoin inláimhsithe a dhiúscairt mar úinéir.

Idirbheart ar bith nach soláthar earraí é, is soláthar seirbhísí é.

Is éard é fáltas earraí laistigh den AE an ceart a fháil mar úinéir chun maoin inláimhsithe soghluaiste a dhiúscairt arna aistriú chuig an duine atá ag fáil na n-earraí i dtír eile de chuid an AE.

Is éard é allmhairiú earraí ná earraí nach bhfuil i saorchúrsaíocht a thabhairt isteach san AE. Allmhairiú is ea é, leis, iontráil earraí ó thríú críoch ar earraí iad atá i saorchúrsaíocht.

Áiteanna idirbheart

Is í an áit soláthair earraí ná:

 • suíomh na n-earraí tráth a soláthar (i gcás nach seoltar nó nach n-iompraítear na hearraí);
 • suíomh na n-earraí tráth a thosaíonn seoladh nó iompar go dtí an custaiméir (i gcás ina seoltar nó ina n-iompraítear na hearraí);
 • an áit óna n-imíonn an oibríocht iompair phaisinéirí (i gcás ina ndíoltar na hearraí ar bord long, aerárthach nó traenacha);
 • mar a bhfuil an custaiméir suite (i gcás soláthar gáis trí chóras gáis nádúrtha laistigh den AE nó trí aon líonra atá nasctha le córas mar é, soláthar leictreachais nó soláthar teasa nó fuinnimh fhuaraithe trí líonraí téimh nó fuaraithe).

Meastar gurb í an áit ina dtarlaíonn fáil earraí laistigh den AE an áit ina gcríochnaíonn iompar na n-earraí chuig an té atá á bhfáil.

Meastar gurb í an áit soláthair seirbhísí do dhaoine inchánacha mar a bhfuil a ghnóthas bunaithe ag an gcustaiméir nó, má sholáthraítear iad do bhunaíocht shocraithe atá ag an gcustaiméir áit éigin eile, mar a bhfuil an bhunaíocht shocraithe sin suite nó, in éagmais bunaíochta, mar a bhfuil a sheoladh buan ag an gcustaiméir nó mar a bhfuil gnáthchónaí air. Meastar gurb í an áit soláthair seirbhísí do dhaoine neamh-inchánacha mar a bhfuil a ghnóthas bunaithe ag an soláthraí nó, má sholáthraítear iad ó bhunaíocht shocraithe atá ag an soláthraí áit éigin eile, mar a bhfuil an bhunaíocht shocraithe sin suite nó, in éagmais bunaíochta, mar a bhfuil a sheoladh buan ag an soláthraí nó mar a bhfuil gnáthchónaí air.

Tá roinnt eisceachtaí ar na rialacha ginearálta seo, áfach. Áirítear ar na seirbhísí i dtrácht seirbhísí a bhaineann le maoin dhochorraithe, le hiompar paisinéirí agus le hiompar earraí, seirbhísí a bhaineann le gníomhaíochtaí cultúir, ealaíne, spóirt, eolaíochta, oideachais agus siamsaíochta, seirbhísí bialainne agus lónadóireachta agus seirbhísí a bhaineann le córacha iompair a fhruiliú sa ghearrthéarma. Is é príomhchuspóir na ndíolúintí sin ná a chinntiú go ngearrtar cáin ar sheirbhís san áit a dtomhlaítear í iarbhír.

Maidir le tíortha nach tíortha de chuid an AE iad, chun cánachas dúbailte, neamhchánachas nó saobhadh iomaíochta a sheachaint, féadfaidh tíortha an AE a mheas:

 • go bhfuil áit soláthair seirbhísí áirithe atá suite laistigh dá gcríoch suite lasmuigh den AE iarbhír, má tharlaíonn an úsáid agus an sealúchas éifeachtach lasmuigh den AE;
 • go bhfuil áit soláthair seirbhísí áirithe atá suite lasmuigh den AE suite laistigh de thír de chuid an AE iarbhír, má tharlaíonn an úsáid agus an sealúchas éifeachtach laistigh dá gcríoch;

Is í an áit allmhairithe earraí ná an tír de chuid an AE ina mbíonn na hearraí suite nuair a théann siad isteach san AE.

Teagmhas inmhuirearaithe agus inmhuirireacht CBL

Ach amháin i roinnt cásanna a liostaítear go sonrach, tarlaíonn an teagmhas inmhuirearaithe maidir le cáin agus tagann cáin chun bheith inmhuirearaithe tráth sholáthar na n-earraí nó na seirbhísí.

I gcás fáltas earraí laistigh den AE, tarlaíonn an teagmhas inmhuirearaithe nuair a fhaightear na hearraí agus tagann an cháin chun bheith inmhuirir ar an 15ú lá den mhí tar éis na fála. Má eisítear sonrasc, áfach, roimh an dáta sin, tagann an cháin chun bheith inmhuirir ar dháta eisiúna an tsonraisc.

Ón 1 Eanáir 2013, áfach, nuair a tháinig Treoir 2010/45/AE i bhfeidhm, tháinig CBL chun bheith inmhuirir ar eisiúint an tsonraisc, nó ar éag na teorann ama dá dtagraítear in Airteagal 222 den treoir seo murar eisíodh sonrasc ar bith faoin am sin.

I gcás allmhairiú earraí, tarlaíonn an teagmhas inmhuirearaithe agus tagann an cháin chun bheith inmhuirir nuair a thugtar na hearraí isteach i dtír de chuid an AE.

Méid inchánach

Maidir le soláthar earraí agus seirbhísí agus fáltas earraí laistigh den AE, áirítear ar an méid inchánach gach rud ar comaoin é a fuair an soláthraí ar son idirbheart ag an gcustaiméir. Áirítear air sin fóirdheontais atá nasctha go díreach le praghas na n-idirbheart sin. Áirítear ar an méid, leis, cánacha, dleachtanna, tobhaigh agus muirir (seachas an CBL féin) agus costais theagmhasacha a ghearrann an soláthraí ar an gcustaiméir ach ní áirítear air laghduithe áirithe praghais, lacáistí agus lascainí ar an bpraghas agus aisíocaíochtaí costas tabhaithe.

I gcás allmhairiú earraí, is é an méid inchánach an luach chun críocha custaim. Áirítear air cánacha, dleachtanna, tobhaigh agus muirir eile dlite lasmuigh de thír allmhairithe de chuid an AE, agus iad siúd atá dlite mar gheall ar an allmhairiú (seachas an CBL féin) agus costais theagmhasacha (pacáistíocht, iompar, srl.).

Rátaí CBL

Gearrtar cáin ar idirbhearta inchánacha ag na rátaí agus faoi na coinníollacha atá socraithe ag an tír de chuid an AE ina dtarlaíonn siad. Socraítear an ráta caighdeánach CBL mar chéatadán den mhéid inchánach nach ceadmhach dó, go dtí 31 Nollaig 2015, bheith faoi bhun 15 %.

Féadfaidh tíortha an AE ráta laghdaithe nó dhó nach lú ná 5 % a chur i bhfeidhm. Ní féidir na rátaí laghdaithe a chur i bhfeidhm ach amháin i gcás soláthar earraí agus seirbhísí sna catagóirí a liostaítear in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Treoir maidir le CBL (arna leasú an uair dheiridh le Treoir 2009/47/CE).

Féadfaidh tíortha an AE, leis, tar éis dul i gcomhairle leis an gCoiste CBL, ráta laghdaithe a chur i bhfeidhm maidir le soláthairtí gáis nádúrtha, leictreachais agus teilithéimh.

Ar deireadh, de mhaolú ar na gnáthrialacha, údaraíodh do thíortha áirithe de chuid an AE rátaí laghdaithe a choimeád, lena n-áirítear iad siúd is ísle ná an ráta íosta, nó rátaí nialais, i limistéir áirithe.

Ní raibh feidhm ach go dtí an 31 Nollaig 2010 ag cuid de na maoluithe sin dá bhforáiltear in acht aontachais an 10 dtír a chuaigh isteach san AE an 1 Bealtaine 2004. Cuireadh síneadh le roinnt eile nó corpraíodh iad sna rialacha ginearálta le Treoir 2009/47/CE.

Díolúintí

Earraí agus seirbhísí atá díolmhaithe ó CBL, díoltar iad leis an tomhaltóir deiridh gan CBL a bheith curtha i bhfeidhm ar an díolachán. I gcás ina bhfuil soláthar earraí nó seirbhísí díolmhaithe, áfach, ní ceadmhach don soláthraí an CBL ar cheannacháin a asbhaint. Ciallaíonn díolúine mar é gan cead asbhainte go bhfuil CBL folaithe san áireamh i gcónaí sa phraghas a íocann an tomhaltóir. Ba cheart an díolúine seo a idirdhealú go soiléir ón ráta nialais CBL a bhfuil maolú ag tíortha áirithe den AE lena choimeád agus a chiallaíonn nach bhfuil aon CBL iarmharach sa phraghas deiridh don tomhaltóir.

Tá díolúintí eile ann lena ngabhann cead asbhainte arb í a bpríomhaidhm an áit ina meastar gur tomhlaíodh na seirbhísí agus inar gearradh cáin orthu dá réir a chur san áireamh: fuasclaítear na hidirbhearta sin ó gach CBL ina dtír thionscnaimh de chuid an AE toisc go ngearrfar cáin orthu sa tír sprice.

Díolúintí gan cead asbhainte

Ar chúiseanna socheacnamaíocha, tá na nithe seo a leanas díolmhaithe:

 • gníomhaíochtaí áirithe leasa ginearálta (ar nós cúraim ospidéil agus míochaine, earraí agus seirbhísí atá nasctha le hobair leasa agus le hobair slándála sóisialta, oideachas scoile agus ollscoile agus seirbhísí cultúrtha áirithe);
 • idirbhearta áirithe lena n-áirítear árachas, deonú creidmheasa, seirbhísí áirithe baincéireachta, soláthar stampaí poist, crannchuir agus cearrbhachas, agus soláthairtí áirithe maoine dochorraithe.

Chun trádáil a éascú, díolmhaítear allmhairí áirithe d’earraí ó lasmuigh den AE. Áirithe orthu sin tá allmhairiú deiridh earraí a bhfuil a sholáthar díolmhaithe sa tír allmhairithe de chuid an AE agus earraí a rialaítear a n-allmhairiú deiridh ag Treoracha 2007/74/CE (earraí a iompraítear i mbagáiste taistealaithe), 2009/132/CE (earraí a allmhairítear chun críocha neamhthráchtála) agus 2006/79/CE (coinsíneachtaí beaga d’earraí nach de chineál tráchtála iad).

Díolúintí lena ngabhann cead asbhainte

Chun an áit ina meastar gur tomhlaíodh na hearraí agus na seirbhísí agus inar gearradh cáin orthu dá réir a chur san áireamh, tá na hidirbhearta seo a leanas díolmhaithe agus cead asbhainte acu:

 • soláthairtí earraí laistigh den AE, lena n-áirítear córacha nua iompair agus táirgí faoi réir dleachta máil a sheoltar ó thír amháin de chuid an AE go tír eile de chuid an AE;
 • onnmhairí d’earraí ón AE go dtí tríú críoch nó dtí go tír nach tír de chuid an AE í;
 • idirbhearta áirithe a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta nó a gcaitear leo mar onnmhairí;
 • soláthairtí seirbhísí ag idirghabhálaithe nuair atá siad páirteach in idirbhearta a bhaineann le honnmhairí;
 • idirbhearta áirithe maidir le trádáil idirnáisiúnta, ar nós idirbhearta a bhaineann le trádstórais chustaim agus le trádstórais eile.

Asbhaintí

Duine inchánach a cheannaíonn earraí nó seirbhísí, tá an ceart aige méid an CBL sa tír de chuid an AE ina ndéantar na hidirbhearta sin a asbhaint, más amhlaidh go n-úsáidtear na hearraí agus na seirbhísí ar mhaithe lena ghníomhaíocht eacnamaíoch ghairmiúil. Duine inchánach a bhfuil CBL íoctha aige/aici i dtír de chuid an AE nach bhfuil sé/sí bunaithe inti, féadfaidh sé/sí aisíocaíocht a ghnóthú trí nós imeachta speisialta leictreonach. Níl aon cheart asbhaint a dhéanamh i gcás gníomhaíochta eacnamaíche díolmhaithe nó má cháilíonn an duine inchánach do scéim speisialta (m.sh. díolúine ó CBL le haghaidh gnóthas beag).

I gcásanna áirithe d’fhéadfaí asbhaintí a theorannú nó a oiriúnú. Chun an asbhaint a fheidhmiú ní mór coinníollacha áirithe a bheith comhlíonta, go háirithe an oibleagáid sonrasc a bheith ag an duine.

Oibleagáidí daoine inchánacha agus daoine áirithe neamh-inchánacha

Tá CBL iníoctha:

 • ag duine inchánach ar bith a ghabhann do sholáthar earraí nó seirbhísí inchánacha, ach amháin i gcásanna sonracha ar leith mar a bhfuil an cháin iníoctha ag duine eile, go háirithe custaiméir a úsáideann an nós imeachta aistriú táille;
 • ag an té atá ag fáil earraí inchánacha laistigh den AE;
 • ar allmhairiú ag an té atá ainmnithe nó aitheanta ag an tír allmhairithe de chuid an AE mar dhuine dlite.

Ní mór do dhuine inchánach an uair a thosaíonn, a athraíonn nó a chríochnaíonn a ghníomhaíocht mar dhuine inchánach a shonrú agus ní mór dó taifid a choimeád atá mionsonraithe a ndóthain.

Ní mór do dhuine inchánach a chinntiú go n-eisítear sonrasc atá mionsonraithe a dhóthain ar son na n-earraí agus na seirbhísí a sholáthraíonn sé/sí do dhuine inchánach eile nó do dhuine dlíthiúil neamh-inchánach. Ní mór sonrasc a eisiúint i gcásanna áirithe eile, leis.

Maoluithe

Faoi choinníollacha áirithe, féadfar tíortha de chuid an AE a údarú chun maoluithe a thabhairt isteach chun bailiú CBL a shimpliú nó chun calaois nó imghabháil áirithe cánach a sheachaint.

Scéimeanna speisialta

Tá scéimeanna speisialta CBL ann i gcás:

Tomhaltóirí

Baineann scéimeanna áirithe CBL ní amháin le hoibreoirí eacnamaíocha go díreach ach le daoine príobháideacha agus tomhaltóirí deireanacha, leis. Is amhlaidh atá, mar shampla, nuair a cheannaíonn duine príobháideach earraí i dtír eile de chuid an AE. Nuair a thugann an tomhaltóir na hearraí abhaile é/í féin, íoctar CBL sa tír de chuid an AE inar díoladh agus inar ceannaíodh iad (.i. ag a bhfoinse). Tá an ceart ag daoine áirithe inchánacha díolmhaithe agus ag daoine áirithe dlíthiúla neamh-inchánacha, leis, méid teoranta earraí a fháil i dtír eile de chuid an AE de thoradh na rialacha a rialaíonn cánachas trádála idir tíortha an AE. I gcás na ndaoine sin, tá an scéim bunaithe cheana féin ar phrionsabal an chánachais sa tír de chuid an AE inar thionscain na hearraí agus na seirbhísí a soláthraíodh (féach deireadh na hachoimre seo).

Níl feidhm ag an bprionsabal tionscnaimh, áfach, i gcás ciandíolachán earraí .i. nuair atá an ceannaitheoir agus an díoltóir i dtíortha difriúla de chuid an AE agus na hearraí á seoladh. Má sháraíonn luach na n-earraí a dhíoltar ar bhonn bliantúil tairseach áirithe (EUR 35 000 nó EUR 100 000 ag brath ar an tír de chuid an AE), ní mór don soláthraí an prionsabal ceann scríbe a chur i bhfeidhm, agus ní mór é a dhéanamh in aon chás, i gcás ciandíolachán táirgí faoi réir dleachta máil. Faoin bprionsabal sin, cuireann an soláthraí CBL san áireamh sa tír cheann scríbe de chuid an AE ag an ráta is infheidhme ansin.

Ní chuirtear an prionsabal tionscnaimh i bhfeidhm nuair a cheannaítear córacha nua taistil i dtír eile de chuid an AE. Sa chás sin, íocann an ceannaitheoir an CBL sa tír cheann scríbe de chuid an AE.

Imghabháil cánach a chomhrac

Bacann imghabháil cánach feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh trí shreabha earraí éagothroma a chruthú agus trí earraí a údarú lena gcur ar an margadh ag praghsanna as cuimse íseal.

Chun an aicíd seo a chomhrac tugtar isteach na bearta seo a leanas le Treoir 2008/117/CE:

 • spriocdháta aon mhíosa amháin a bhunú le haghaidh faisnéise ar sholáthairtí earraí laistigh den AE
 • an tréimhse chéanna chánach a thabhairt isteach le haghaidh an tsoláthraí agus an cheannaitheora nó an chustaiméara araon i gcomhthéacs idirbheart laistigh den AE
 • laghdú ar ualaí riaracháin;
 • údarú d'oibreoirí chun ráitis achoimrithe maidir le soláthairtí earraí laistigh den AE a chur isteach ar bhonn ráithiúil.

Dul i ngleic le calaois CBL

Le Treoir 2013/42/AE, ionchorpraítear Sásra Frithghnímh Mhear (SFM) sa Treoir maidir le Cáin Bhreisluacha. Leis an sásra sin, cuirtear ar chumas thíortha an AE (i gcásanna an-sonrach) bearta láithreacha a ghlacadh i gcás chalaois CBL thobann agus ollmhór.

I gcás tír ar bith den AE ar bith ar mian leis beart speisialta SFM a thabhairt isteach, nó mór don tír sin fógra a chur chuig an gCoimisiún i bhfoirm chaighdeánaithe agus an fógra sin a chur chuig tíortha eile an AE ag an am céanna. Ní mór don tír an fhaisnéis a sholáthar don Choimisiún ina léirítear an earnáil lena mbaineann, cineál agus gnéithe na calaoise, forais riachtanacha phráinne a bheith ann, nádúr tobann agus ollmhór na calaoise, agus na hiarmhairtí a bheadh ann i dtéarmaí caillteanais airgeadais mhóra dholeasaithe. Ina dhiaidh sin, ní mór don Choimisiún a dheimhniú laistigh de mhí cibé acu an eiseoidh sé agóid ina choinne nó nach n-eiseoidh, agus tuairimí na dtíortha eile á gcur san áireamh.

Déanann Treoir ghaolmhar 2013/43/AE an Treoir maidir le Cáin Bhreisluacha a leasú maidir le cur i bhfeidhm an nós imeachtaaistriú táillear bhonn roghnach agus sealadach i ndáil le soláthar earraí agus seirbhísí áirithe atá soghabhálach i leith calaoise. Cuireann an Treoir ar chumas thíortha an AE aisiompú an dliteanais i leith íoc CBL maidir le soláthar earraí agus seirbhísí áirithe (nós imeachta aistriú táille) a chur i bhfeidhm ar bhonn roghnach agus sealadach.

CÚLRA

Athmhúnlú is ea an Treoir seo maidir le CBL ar an Séú Treoir 77/388/CEE um an chomhchóras cánach breisluacha agus an bonn aonfhoirmeach measúnaithe a leasaíodh breis is 30 uair ó glacadh í. Códaíonn sí forálacha Threoir 77/388/CEE ón 1 Eanáir 2007 gan an reachtaíocht atá i bhfeidhm a athrú go substaintiúil.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2006/112/CE

1.1.2007

1.1.2008

IO L 347 an 11.12.2006

An t-acht leasaitheach/na hachtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm - Dáta éaga

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2006/138/CE

29.12.2006

1.1.2007

IO L 384 an 29.12.2006

Treoir 2007/75/CE

29.12.2007

-

IO L 346 an 29.12.2007

Treoir 2008/8/CE

20.2.2008

De réir na bhforálacha, idir 1.1.2009 agus 1.1. 2015

IO L 44 an 20.2.2008

Treoir 2008/117/CE

21.1.2009

1.1.2010

IO L 14 an 20.1.2009

Treoir 2009/47/CE

1.6.2009

-

IO L 116 an 9.5.2009

Treoir 2009/69/CE

24.7.2009

1.1.2011

IO L 175 an 4.7.2009

Treoir 2009/162/AE

15.1.2010

1.1.2011

IO L 10 an 15.1.2010

Treoir 2010/23/AE

9.4.2010 - 30.6.2015

-

IO L 72 an 20.3.2010

Treoir 2010/45/AE

11.8.2010

31.12.2012

IO L 189 an 22.7.2010

Treoir 2010/88/AE

11.12.2010

-

IO L 326 an 10.12.2010

Treoir 2013/42/AE

15.8.2013

-

IO L 201 an 26.7.2013

Treoir 2013/43/AE

15.8.2013 go dtí 31.12.2018

-

IO L 201 an 26.7.2013

Treoir 2013/61/AE

1.1.2014

-

IO L 353 an 28.12.2013

Corpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin ina dhiaidh sin ar Threoir 2006/112/CE. Is chun críocha tagartha amháin an leagan comhdhlúite seo.

ACHTANNA GAOLMHARA

Treoir 2009/132/CE ón gComhairle an 19 Deireadh Fómhair 2009 lena socraítear raon Airteagail 143(b) agus (c) den Treoir 2006/112/CE maidir le díolúine ó cháin bhreisluacha ar allmhairiú deiridh earraí áirithe (IO L 292, 10.11.2009).

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa an 2 Iúil 2009 maidir leis an ngrúprogha CBL dá bhforáiltear in Airteagal 11 de Threoir 2006/112/CE ón gComhairle ar an gcomhchóras cánach breisluacha (COM(2009) 325 críochnaitheach - Neamhfhoilsithe san Iris Oifigiúil).

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gComhairle an 28 Eanáir 2009 maidir leis na forbairtí teicneolaíochta i réimse an tsonraisc leictreonaigh agus na bearta a fhéachann le rialacha maidir le sonrascadh CBL a shimpliú, a nuachóiriú agus a chomhchuibhiú tuilleadh (COM(2009) 20 críochnaitheach - Neamhfhoilsithe san Iris Oifigiúil).

Treoir 2008/9/CE ón gComhairle an 12 Feabhra 2008 ina leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le haisíoc cáin bhreisluacha, dá bhforáiltear i dTreoir 2006/112/CE, le daoine inchánacha nach bhfuil bunaithe sa Bhallstát aisíoca ach atá bunaithe i mBallstát eile (IO L 44, 20.2.2008).

Treoir 2007/74/CE ón gComhairle an 20 Nollaig 2007 ar an díolúine ó cháin bhreisluacha agus ó dhleacht máil i gcás earraí a onnmhairítear ag daoine ag taisteal ó thríú tíortha (IO L 346, 29.12.2007).

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa an 5 Iúil 2007 maidir le rátaí CBL seachas na rátaí caighdeánacha CBL (COM(2007) 380 críochnaitheach - Neamhfhoilsithe san Iris Oifigiúil).

Treoir 2006/79/CE ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2006 maidir le coinsíneachtaí beaga d’earraí nach de chineál tráchtála iad ó thríú tíortha a dhíolmhú ó chánacha (leagan códaithe) (IO L 286, 17.10.2006).

Rialachán (CE) 1798/2003 ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2003 maidir le comhar riaracháin i réimse na cánach breisluacha lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 218/92 (IO L 264, 15.10.2003).

Nuashonrú is déanaí: 09.03.2014

Top