Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Astaíochtaí truailleán ó fheithiclí éadroma a laghdú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Astaíochtaí truailleán ó fheithiclí éadroma a laghdú

Tá feithiclí saothair éadroim - gluaisteáin agus veaineanna - ar cheann de phríomhfhoinsí an aerthruaillithe agus táirgeann siad thart ar 15 % d’astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin (CO2) an Aontais Eorpaigh (AE). Tá AE ag obair chun tionchar comhshaoil an iompair ar bóthar a laghdú agus chun cuidiú leis an athrú i dtreo an gheilleagair ísealcharbóin.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí.

ACHOIMRE

Tá feithiclí saothair éadroim - gluaisteáin agus veaineanna - ar cheann de phríomhfhoinsí an aerthruaillithe agus táirgeann siad thart ar 15 % d’astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin (CO2) an Aontais Eorpaigh (AE). Tá AE ag obair chun tionchar comhshaoil an iompair ar bóthar a laghdú agus chun cuidiú leis an athrú i dtreo an gheilleagair ísealcharbóin.

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Déantar leis na riachtanais astaíochta teicniúla - ar a dtugtar cineálcheadú CE - do mhótarfheithiclí agus do pháirteanna athsholáthair a chomhchuibhiú sa chaoi is go bhfuil siad mar an gcéanna ar fud AE, agus go gcuirtear cosc ar shuaitheadh ar an margadh aonair. Leagtar dualgais ar leith ar dhéantóirí agus tugtar rochtain ar fhaisnéis deisiúcháin agus cothabhála.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór do dhéantóirí:

a chruthú go gcomhlíonann na feithiclí nua uile a dhíoltar, a chláraítear nó a chuirtear chun seirbhíse na caighdeáin astaíochta a leagtar amach leis an rialachán;

figiúirí astaíochtaí CO2 agus ídithe breosla a sholáthar do cheannaithe nuair a cheannaítear an fheithicil;

a chinntiú gur féidir le gléasanna truaillithe atá feistithe i bhfeithicil maireachtáil ar feadh 160 000 km agus go ndéantar iad a sheiceáil i ndiaidh 5 bliana nó 100 000 km, cibé acu is túisce;

faisnéis neamhshrianta agus chaighdeánaithe maidir le deisiúchán agus cothabháil feithicle a sholáthar d’oibreoirí neamhspleácha trí shuíomhanna gréasáin. Féadfaidh siad táillí réasúnta a ghearradh as an tseirbhís seo.

Coinníollacha eile

Ní féidir le húdaráis náisiúnta diúltú le cineálchead CE a bhronnadh más rud é go sásaíonn an fheithicil na coinníollacha uile sa rialachán.

Féadfar dreasachtaí airgeadais náisiúnta a thabhairt chun úsáid luath as gléasanna laghdaithe astaíochtaí a spreagadh.

Féadfar pionóis a chur i bhfeidhm as sáruithe ar an rialachán.

Leagtar síos teorainneacha astaíochta do thruailleáin éagsúla, amhail aonocsaíd charbóin agus ocsaídí nítrigine, agus do chineálacha éagsúla feithicle.

Le Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 bunaítear riachtanais um meán-fheidhmíocht CO2 de 130 g CO2/km do ghluaisteáin phaisinéirí. Ón mbliain 2020, laghdaítear é seo go 95 g CO2/km.

Sa bhliain 2014, d’eisigh an Coimisiún Eorpach moladh do rialachán a thabharfadh cumhachtaí breise dó chun bearta a dhéanamh le hastaíochtaí truaillithe a laghdú.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Ón 2 Iúil 2007.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach leathanach gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh maidir le hastaíochtaí CO2a laghdú.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 715/2007

2.7.2007

-

IO L 171, 29.6.2007, lgh. 1-16

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 692/2008

31.7.2008

-

IO L 199, 28.7.2008, lgh. 1-136

Rialachán (CE) Uimh. 595/2009

7.8.2009

-

IO L 188, 18.7.2009, lgh. 1-13

Rialachán (AE) Uimh. 566/2011

19.6.2011

-

IO L 158, 16.6.2011, lgh. 1-24

Rialachán (AE) Uimh. 459/2012

4.6.2012

-

IO L 142, 1.6.2012, lgh. 16-24

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí do ghluaisteáin nua phaisinéirí mar chuid de chur chuige comhtháite an Chomhphobail chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú (Iris Oifigiúil L 140, 5.6.2009, lgh. 1-15).

Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meán Fómhair 2007 lena mbunaítear creat maidir le formheas mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe le haghaidh feithiclí den sórt sin (Creat-Treoir) (Iris Oifigiúil L 263, 9.10.2007, lgh. 1-160).

Moladh do Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 maidir le laghdú ar astaíochtaí truailleán ó fheithiclí bóthair (COM(2014) 28 final an 31.1.2014).

Nuashonrú is déanaí: 23.07.2015

Top