Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Straitéis maidir leis an timpeallacht mhuirí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Straitéis maidir leis an timpeallacht mhuirí

Tá timpeallacht mhuirí na hEorpa faoi bhrúnna éagsúla lena ndéantar dochar do shláinte an éiceachórais mhuirí. Bunaítear comhchreat agus cuspóirí sa treoir seo maidir le cosc, cosaint agus caomhnú na timpeallachta muirí in éadan gníomhaíochtaí daonna lena ndéantar damáiste.

GNÍOMH

Treoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 lena mbunaítear creat le haghaidh gníomhaíocht phobail sa réimse um beartas timpeallachta muirí (an Creat-treoir Straitéise Mara).

ACHOIMRE

Tá timpeallacht mhuirí na hEorpa faoi bhrúnna éagsúla lena ndéantar dochar do shláinte an éiceachórais mhuirí. Bunaítear comhchreat agus cuspóirí sa treoir seo maidir le cosc, cosaint agus caomhnú na timpeallachta muirí in éadan gníomhaíochtaí daonna lena ndéantar damáiste.

CAD A DHÉANTAR LEIS AN TREOIR SEO?

 • Bunaítear íoscheanglais léi do thíortha AE chun straitéisí a fhorbairt ina ndírítear ar an éiceachóras muirí a chosaint agus lena chinntiú go bhfuil gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bhaineann leis an timpeallacht inbhuanaithe.
 • Cinntítear comhoibriú léi laistigh de na réigiúin mhuirí (réigiún an Atlantaigh Thoir Thuaidh, Bhaltach, na Meánmhara agus na Mara Duibhe) trí chláir thrasteorann a bhunú. Áirítear bearta ar na cláir sin maidir le spriocanna comhaontaithe a bhaint amach chun cuidiú le “stádas maith timpeallachta”* a bhaint amach faoi 2020.
 • Cuirtear le cruthú líonra dhomhanda limistéar muirí faoi chosaint léi agus seoltar idirphlé le tíortha eile lasmuigh den Aontas Eorpach léi.

FORBAIRTÍ LE DÉANAÍ

 • In 2014, rinne an Coimisiún athbhreithniú ar na chéad chéimeanna i gcur i bhfeidhm na treorach. Bhunaigh tíortha AE a gcláir mhonatóireachta ó shin.
 • Feidhmíonn Creat-threoir na Straitéise Mara mar threoirlíne um chomhshaol don Treoir maidir le Pleanáil Spásúil Mhuirí a foilsíodh in 2014.
 • Is cuid den bheartas muirí lánpháirtithe (BML) í an treoir dheireanach sin ina ndírítear ar bhainistíocht aigéan agus rialachas muirí optamach a chur i bhfeidhm. Tá sé d’aidhm le BML tacú le cur i bhfeidhm an Eoraip 2020, an straitéis Eorpach um fhás cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach agus é a éascú.
 • Táthar ag súil leis na húdaráis in AE gníomhaíochtaí a eagrú i réimsí muirí chun cuspóirí comhshaoil, eacnamaíocha agus sóisialta a bhaint amach.
 • Ní mór do thíortha AE cláir maidir le bearta atá le déanamh a dhréachtú. Déantar scóip an réimse atá le cumhdach a mhapáil iontu seo agus leagtar amach na frámaí ama iontu maidir le gníomhartha reatha agus amach anseo chun gníomhaíochtaí muirí a bhainistiú ar mhodh inbhuanaithe.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní mór do thíortha AE measúnú a dhéanamh ar stádas timpeallachta a n-uiscí muirí agus ar thionchar na ngníomhaíochtaí daonna (lena n-áirítear anailís shocheacnamaíoch). Ní mór dóibh ansin cuspóirí a bhunú maidir le stádas maith timpeallachta a bhaint amach faoi 2020, spriocanna timpeallachta a leagan amach, agus monatóireacht a dhéanamh ar líonraí agus cláir um bearta a ullmhú.
 • Is féidir le measúnuithe tosaigh feabhas a chur ar an eolas ar uiscí muirí na hEorpa trí chláir amhail Marine Knowledge, INSPIRECopernicus.
 • Tá farraigí na hEorpa roinnte ina 4 réigiún mhuirí: an Mhuir Bhaltach, an tAtlantach Thoir Thuaidh, an Mheánmhuir agus an Mhuir Dhubh. Ceanglaítear ar thíortha a oibríonn sna réigiúin mhuirí chéanna a ngníomhartha a chomhordú.
 • Déantar cláir mhonatóireachta a dhréachtú chun dul chun cinn maidir leis na cuspóirí a bhaint amach a thomhas agus a mheasúnú. Mura mbaintear cuspóirí áirithe amach, ní mór do thíortha AE an fáth leis sin a mhíniú agus is féidir leo, más gá, eisceachtaí áirithe a chur i bhfeidhm.

PRÍOMHPHOINTÍ

Baineann “ stádas maith timpeallachta ” le haigéin agus farraigí atá éagsúil agus dinimiciúil ón taobh éiceolaíochta de agus atá glan, sláintiúil agus táirgiúil. Is í an aidhm a chinntiú go bhfuil an timpeallacht mhuirí cosanta do na glúinte reatha agus do na glúinte amach anseo.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach leathanach gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh - Our Oceans, Seas and Coasts

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta do thrasuíomh sna Ballstáit.

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2008/56/CE

15.7.2008

15.7.2010

IO L 164 an 25.6.2008, lgh 19-40

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2014/89/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 lena mbunaítear creat maidir le pleanáil spásúil mhuirí (Iris Oifigiúil L 257 an 28.8.2014, lgh. 135-145).

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa: An chéad chéim de chur i bhfeidhm na Creat-treorach Straitéise Mara (2008/56/CE) - Measúnú agus treoir an Choimisiúin Eorpaigh (COM(2014) 97 deiridh an 20.2.2014).

Nuashonraithe 19.12.2014

Top