Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Staidreamh um bainistiú dramhaíola

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Staidreamh um bainistiú dramhaíola

Tá creat cruthaithe ag an Aontas Eorpach (AE) i gcomhair staidreamh a chur ar fáil maidir le giniúint, aisghabháil agus diúscairt dramhaíola.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 2150/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2002 maidir le staidreamh dramhaíola.

ACHOIMRE

Tá creat cruthaithe ag an Aontas Eorpach (AE) i gcomhair staidreamh a chur ar fáil maidir le giniúint, aisghabháil agus diúscairt dramhaíola.

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Faoin dlí seo, ceadaítear sonraí inchomparáide a bhailiú ar bhonn rialta sna tíortha AE agus iad a tharchur chuig Eurostat. Leis an staidreamh a bhailítear, féadfar monatóireacht agus measúnacht a dhéanamh ar chur chun feidhme bheartas dramhaíola AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

Clúdaítear sa dlí soláthar staidrimh ag tíortha AE agus ag an gCoimisiún ina gcuid réimsí inniúlachta faoi seach:

  • giniúint dramhaíola (Iarscríbhinn I a ghabhann leis an rialachán);
  • aisghabháil agus diúscairt dramhaíola (Iarscríbhinn II a ghabhann leis an rialachán).

Ainmníocht

Ceanglaítear ar na tíortha AE agus ar an gCoimisiún úsáid a bhaint as na hainmníochtaí (catagóirí) atá leagtha amach in Iarscríbhinn I go dtí Iarscríbhinn III chun a gcuid staidrimh a sholáthar. Déantar tagairt sna hainmníochtaí sin do chatagóirí dramhaíola (mar shampla, tuaslagóirí caite, dramh-mhianraí agus dramh-mhiotal), gníomhaíochtaí geilleagracha (idir mhianadóireacht agus tháirgeadh bia nó teicstílí) agus oibríochtaí bainistíochta dramhaíola (mar shampla, séarachas, cóireáil dramhaíola tionsclaíche nó aisghabháil ábhar).

Bailiú sonraí

Ní mór na sonraí a úsáidtear chun críocha an staidrimh a bhailiú trí bhíthin suirbhéanna, nósanna imeachta meastacháin staidrimh nó trí fhoinsí riaracháin nó foinsí eile a cheadú. Ach amháin sa chás ina ngineann siad méideanna móra dramhaíola, tá gnólachtaí a bhfuil níos lú ná 10 fostaithe acu eisiata ó shuirbhéanna.

Tarchur an staidrimh chuig Eurostat

Ní mór do thíortha AE na torthaí staidrimh (lena n-áirítear sonraí rúnda) a tharchur chuig Eurostat laistigh de 18 mí ó dheireadh na dtréimhsí tagartha atá leagtha síos in Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II. Déantar é sin ar bhonn débhliantúil.

Tá an Coimisiún in ann na bearta is gá a ghlacadh d’fhonn an rialachán a chur chun feidhme nó a leasú. Baineann na bearta sin leo seo a leanas:

  • an fhormáid iomchuí i ndáil le tarchur torthaí ó thíortha AE;
  • coigeartú i gcomhair forbairtí eacnamaíocha agus teicniúla maidir le bailiú agus próiseáil an staidrimh, mar aon lena chur in iúl;
  • oiriúnú na sonraíochtaí atá liostaithe in Iarscríbhinn I, in Iarscríbhinn II agus in Iarscríbhinn III;
  • ceapadh critéar iomchuí um measúnú cáilíochta;
  • torthaí na dtreoirstaidéar a chur chun feidhme.

Gach 3 bliana, cuireann an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir leis an staidreamh arna thiomsú de bhun an rialacháin seo, maidir lena cháilíocht agus maidir leis an ualach ar ghnólachtaí.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN SEO?

Ón 29 Nollaig 2002.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 2150/2002

29.12.2002

-

IO L 332, 9.12.2002, lgh. 1-36

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 574/2004

16.4.2004

-

IO L 90, 27.3.2004, lgh. 15-47

Rialachán (CE) Uimh. 783/2005

14.6.2005

-

IO L 131, 25.5.2005, lgh. 38-41

Rialachán (CE) Uimh. 221/2009

20.4.2009

-

IO L 87, 31.3.2009, lgh. 157-159

Rialachán (AE) Uimh. 849/2010

18.10.2010

-

IO L 253, 28.9.2010, lgh. 2-41

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin agus ceartúcháin ar Rialachán (CE) Uimh. 2150/2002 a chorprú sa bhuntéacs. Is fiúntas faisnéiseach amháin atá ag an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 1445/2005 ón gCoimisiún an 5 Meán Fómhair 2005 ina sainítear na critéir chuí um measúnú cáilíochta agus inneachar na dtuarascálacha cáilíochta ar staidreamh dramhaíola chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 2150/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (I O L 229, 6.9.2005, lgh. 6-12).

Rialachán (CE) Uimh. 782/2005 ón gCoimisiún an 24 Bealtaine 2005 ina leagtar amach an fhormáid i ndáil le tarchur na dtorthaí maidir le staidreamh dramhaíola (IO L 131, 25.5.2005, lgh. 26-37).

Nuashonraithe 20.05.2015

Top