Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cóireáil dramhuisce uirbigh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cóireáil dramhuisce uirbigh

Iarrtar leis an dlí seo de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) an chóireáil cheart dramhuisce a chinntiú, ionas gur féidir sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint.

ACHT

Treoir 91/271/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1991 maidir le cóireáil dramhuisce uirbigh

ACHOIMRE

Iarrtar leis an dlí seo de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) an chóireáil cheart dramhuisce a chinntiú, ionas gur féidir sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR SEO?

Dírítear sa treoir seo ar an timpeallacht uisceach a chosaint ar éifeachtaí díobhálacha an dramhuisce uirbigh (amhail eotrófú*) agus leagtar amach inti rialacha a chuirtear i bhfeidhm ar fud AE maidir le bailiú, le cóireáil agus le sceitheadh dramhuisce. Pléitear sa dlí freisin le dramhuisce a thagann ó thionscail amhail tionscail agrai-bhia (próiseáil bia agus grúdaireacht mar shampla).

PRÍOMHPHOINTÍ

Bíonn ar thíortha AE:

  • dramhuisce a bhailiú agus a chóireáil i lonnaíochtaí uirbeacha a bhfuil 2,000 duine ar a laghad ina gcónaí iontu, agus cóireáil thánaisteach* a dhéanamh ar an dramhuisce a bhailítear;
  • ardchóireáil a chur i bhfeidhm i lonnaíochtaí uirbeacha a bhfuil 10,000 duine ar a laghad ina gcónaí iontu, lonnaíochtaí atá suite i limistéir íogaire* ;
  • a chinntiú go ndéantar gléasraí cóireála a chothabháil i gceart ionas go bhfeidhmeoidh siad go leordhóthanach agus gur féidir iad a oibriú faoi ghnáthchoinníollacha aimsire;
  • údarú a éilliú i gcás go sceitear dramhuisce uirbeach ón tionscal agrai-bhia agus ó sceití tionsclaíocha isteach i gcórais bhailiúcháin dramhuisce uirbigh
  • bearta a dhéanamh chun an méid uisce stoirme a theorannú a théann isteach in uiscí glactha i gcúinsí foircneacha, amhail báisteach atá níos troime ná mar is gnách;
  • monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht na ngléasraí cóireála agus na n-uiscí glactha;
  • monatóireacht a dhéanamh ar dhiúscairt agus ar athúsáid sloda mhúnlaigh.

De bhreis ar léargas ginearálta a thabhairt ar mhodhanna monatóireachta agus measúnaithe torthaí, liostaítear in Iarscríbhinn I na riachtanais ghinearálta le haghaidh:

  • córas bailiúcháin,
  • sceití ó ghléasraí cóireála le haghaidh dramhuisce uirbigh, lena n-áirítear a dteorainneacha silte,
  • dramhuisce thionsclaíoch a ligtear isteach i gcórais bhailiúcháin uirbeacha.

Déantar cur síos in Iarscríbhinn II ar na critéir a úsáidtear chun limistéir íogaire agus limistéir níos lú íogair a aithint.

Tugtar faoi deara i dtuarascáil 2013 ón gCoimisiún Eorpach nach bhfuil sé éasca go fóill an dlí seo a chur i bhfeidhm, in ainneoin na bhfeabhsúchán atá curtha i bhfeidhm. An phríomhchúis atá leis seo ná go bhfuil mórinfheistíocht bhonneagair de dhíth.

CÁ HUAIR A THÁINIG AN TREOIR I BHFEIDHM?

Ón 29 Bealtaine 1991, le spriocdhátaí éagsúla do na riachtanais éagsúla. Sa bhliain 1998, ghlac an Coimisiún le Treoir 98/15/CE chun cuid de na rialacha a shoiléiriú a bhí á léamh go difriúil ag tíortha difriúla. Cuireadh an treoir seo i ngníomh an 27 Márta 1998. Tá spriocdhátaí eile ag na tíortha a tháinig leis an Aontas Eorpach ó 2004 ar aghaidh. Sonraítear na spriocdhátaí sin sna Conarthaí Aontachais leis na tíortha lena mbaineann.

EOCHAIRTHÉARMAÍ

Eotrófú: déanann an téarma seo tagairt do shaibhriú uisce le cothaithigh - amhail cumaisc fosfair agus nítrigine - rud a chuireann isteach ar chothromaíocht orgánach an uisce agus ar chaighdeán an uisce i gcoitinne.

Cóireáil thánaisteach: cóireáil dramhuisce trí phróiseas a úsáideann cóireáil bhitheolaíoch de ghnáth (baictéir aeróbacha, einsímí, srl.) mar aon le próiseas tánaisteach síothlaithe nó próiseas eile, a chomhlíonann riachtanais na treorach in Iarscríbhinn I.

Limistéir íogaire: (i) dobharlaigh a bhfuil baol ann ndéanfar eotrófacht orthu, (ii) uisce óil dromchla a bhfuil breis is 50 mg/lítear de níotráití ann, agus (iii) limistéir ina bhfuil gá le cóireáil bhreise chun cloí le reachtaíocht AE maidir leis na nithe seo a leanas mar shampla, uisce, uisce snámha, agus uiscí sliogéisc, agus maidir le gnáthóga agus le héin a chosaint.

CÚLRA

Féach láithreán Gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ina dtugtar léargas ginearálta ar an Treoir um Dhramhuisce Uirbeach chun tuilleadh faisnéise a fháil.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 91/271/CEE

19.6.1991

30.6.1993

IO L 135, 30.5.1991, lgh. 40-52

Acht leasaitheach/Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 98/15/CE

27.3.1998

30.9.1998

IO L 67, 7.3.1998, lgh. 29-30

ACHTANNA GAOLMHARA

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2014/431/AE ón gCoimisiún an 26 Meitheamh 2014 maidir le formáidí tuairiscithe le haghaidh na gclár náisiúnta a bhaineann le Treoir 91/271/CEE ón gComhairle a chur i bhfeidhm (IO L 197, 4.7.2014, lgh. 77-86).

Tuarascáil ón gCoimisiún - Treoir 91/271/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1991 maidir le cóireáil dramhuisce uirbigh a chur i bhfeidhm, arna leasú le Treoir 98/15/CE ón gCoimisiún an 27 Feabhra 1998 - Achoimre ar na bearta arna gcur i bhfeidhm ag na Ballstáit agus measúnú ar an bhfaisnéis a fuarthas de bhun Airteagal 17 agus 13 den Treoir (COM(98) 775 final, 15.1.1999).

Tuarascáil ón gCoimisiún - Treoir 91/271/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1991 maidir le cóireáil dramhuisce uirbigh a chur i bhfeidhm, arna leasú le Treoir 98/15/CE ón gCoimisiún an 27 Feabhra 1998 (COM(2001) 685final, 21.11.2001).

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún - Treoir 91/271/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1991 maidir le cóireáil dramhuisce uirbigh a chur i bhfeidhm, arna leasú le Treoir 98/15/CE ón gCoimisiún an 27 Feabhra 1998 (COM(2004) 248final, 23.4.2004).

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún - An seachtú tuarascáil i ndáil le cur i bhfeidhm na Treorach maidir le Cóireáil Dramhuisce Uirbigh (91/271/CEE) (COM(2013) 574 final, 7.8.2013).

Doiciméad Oibre Foirne ón gCoimisiún - Doiciméad a ghabhann leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle - “I dTreo Bainistíochta Inbhuanaithe Uisce san Aontas Eorpach” - An chéad chéim de chur i bhfeidhm na Creat-Treorach Uisce 2000/60/CE [COM(2007) 128 final] [SEC(2007) 363] (SEC(2007) 362 final, 22.3.2007).

Doiciméad Oibre Foirne ón gCoimisiún - An cúigiú suirbhé ón gCoimisiún i ndáil leis an Treoir maidir le Cóireáil Dramhuisce Uirbigh a chur i bhfeidhm (SEC(2009) 1114 final, 3.8.2009).

Doiciméad Oibre Foirne ón gCoimisiún - An séú suirbhé ón gCoimisiún i ndáil leis an Treoir maidir le Cóireáil Dramhuisce Uirbigh a chur i bhfeidhm (SEC(2011) 1561 final, 7.12.2011).

Nuashonraithe 20.04.2015

Top