Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cóireáil dramhuisce uirbigh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Cóireáil dramhuisce uirbigh

Iarrtar leis an dlí seo de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) an chóireáil cheart dramhuisce a chinntiú, ionas gur féidir sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint.

ACHT

Treoir 91/271/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1991 maidir le cóireáil dramhuisce uirbigh

ACHOIMRE

Iarrtar leis an dlí seo de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) an chóireáil cheart dramhuisce a chinntiú, ionas gur féidir sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR SEO?

Dírítear sa treoir seo ar an timpeallacht uisceach a chosaint ar éifeachtaí díobhálacha an dramhuisce uirbigh (amhail eotrófú*) agus leagtar amach inti rialacha a chuirtear i bhfeidhm ar fud AE maidir le bailiú, le cóireáil agus le sceitheadh dramhuisce. Pléitear sa dlí freisin le dramhuisce a thagann ó thionscail amhail tionscail agrai-bhia (próiseáil bia agus grúdaireacht mar shampla).

PRÍOMHPHOINTÍ

Bíonn ar thíortha AE:

  • dramhuisce a bhailiú agus a chóireáil i lonnaíochtaí uirbeacha a bhfuil 2,000 duine ar a laghad ina gcónaí iontu, agus cóireáil thánaisteach* a dhéanamh ar an dramhuisce a bhailítear;
  • ardchóireáil a chur i bhfeidhm i lonnaíochtaí uirbeacha a bhfuil 10,000 duine ar a laghad ina gcónaí iontu, lonnaíochtaí atá suite i limistéir íogaire* ;
  • a chinntiú go ndéantar gléasraí cóireála a chothabháil i gceart ionas go bhfeidhmeoidh siad go leordhóthanach agus gur féidir iad a oibriú faoi ghnáthchoinníollacha aimsire;
  • údarú a éilliú i gcás go sceitear dramhuisce uirbeach ón tionscal agrai-bhia agus ó sceití tionsclaíocha isteach i gcórais bhailiúcháin dramhuisce uirbigh
  • bearta a dhéanamh chun an méid uisce stoirme a theorannú a théann isteach in uiscí glactha i gcúinsí foircneacha, amhail báisteach atá níos troime ná mar is gnách;
  • monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht na ngléasraí cóireála agus na n-uiscí glactha;
  • monatóireacht a dhéanamh ar dhiúscairt agus ar athúsáid sloda mhúnlaigh.

De bhreis ar léargas ginearálta a thabhairt ar mhodhanna monatóireachta agus measúnaithe torthaí, liostaítear in Iarscríbhinn I na riachtanais ghinearálta le haghaidh:

  • córas bailiúcháin,
  • sceití ó ghléasraí cóireála le haghaidh dramhuisce uirbigh, lena n-áirítear a dteorainneacha silte,
  • dramhuisce thionsclaíoch a ligtear isteach i gcórais bhailiúcháin uirbeacha.

Déantar cur síos in Iarscríbhinn II ar na critéir a úsáidtear chun limistéir íogaire agus limistéir níos lú íogair a aithint.

Tugtar faoi deara i dtuarascáil 2013 ón gCoimisiún Eorpach nach bhfuil sé éasca go fóill an dlí seo a chur i bhfeidhm, in ainneoin na bhfeabhsúchán atá curtha i bhfeidhm. An phríomhchúis atá leis seo ná go bhfuil mórinfheistíocht bhonneagair de dhíth.

CÁ HUAIR A THÁINIG AN TREOIR I BHFEIDHM?

Ón 29 Bealtaine 1991, le spriocdhátaí éagsúla do na riachtanais éagsúla. Sa bhliain 1998, ghlac an Coimisiún le Treoir 98/15/CE chun cuid de na rialacha a shoiléiriú a bhí á léamh go difriúil ag tíortha difriúla. Cuireadh an treoir seo i ngníomh an 27 Márta 1998. Tá spriocdhátaí eile ag na tíortha a tháinig leis an Aontas Eorpach ó 2004 ar aghaidh. Sonraítear na spriocdhátaí sin sna Conarthaí Aontachais leis na tíortha lena mbaineann.

EOCHAIRTHÉARMAÍ

Eotrófú: déanann an téarma seo tagairt do shaibhriú uisce le cothaithigh - amhail cumaisc fosfair agus nítrigine - rud a chuireann isteach ar chothromaíocht orgánach an uisce agus ar chaighdeán an uisce i gcoitinne.

Cóireáil thánaisteach: cóireáil dramhuisce trí phróiseas a úsáideann cóireáil bhitheolaíoch de ghnáth (baictéir aeróbacha, einsímí, srl.) mar aon le próiseas tánaisteach síothlaithe nó próiseas eile, a chomhlíonann riachtanais na treorach in Iarscríbhinn I.

Limistéir íogaire: (i) dobharlaigh a bhfuil baol ann ndéanfar eotrófacht orthu, (ii) uisce óil dromchla a bhfuil breis is 50 mg/lítear de níotráití ann, agus (iii) limistéir ina bhfuil gá le cóireáil bhreise chun cloí le reachtaíocht AE maidir leis na nithe seo a leanas mar shampla, uisce, uisce snámha, agus uiscí sliogéisc, agus maidir le gnáthóga agus le héin a chosaint.

CÚLRA

Féach láithreán Gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ina dtugtar léargas ginearálta ar an Treoir um Dhramhuisce Uirbeach chun tuilleadh faisnéise a fháil.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 91/271/CEE

19.6.1991

30.6.1993

IO L 135, 30.5.1991, lgh. 40-52

Acht leasaitheach/Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 98/15/CE

27.3.1998

30.9.1998

IO L 67, 7.3.1998, lgh. 29-30

ACHTANNA GAOLMHARA

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2014/431/AE ón gCoimisiún an 26 Meitheamh 2014 maidir le formáidí tuairiscithe le haghaidh na gclár náisiúnta a bhaineann le Treoir 91/271/CEE ón gComhairle a chur i bhfeidhm (IO L 197, 4.7.2014, lgh. 77-86).

Tuarascáil ón gCoimisiún - Treoir 91/271/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1991 maidir le cóireáil dramhuisce uirbigh a chur i bhfeidhm, arna leasú le Treoir 98/15/CE ón gCoimisiún an 27 Feabhra 1998 - Achoimre ar na bearta arna gcur i bhfeidhm ag na Ballstáit agus measúnú ar an bhfaisnéis a fuarthas de bhun Airteagal 17 agus 13 den Treoir (COM(98) 775 final, 15.1.1999).

Tuarascáil ón gCoimisiún - Treoir 91/271/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1991 maidir le cóireáil dramhuisce uirbigh a chur i bhfeidhm, arna leasú le Treoir 98/15/CE ón gCoimisiún an 27 Feabhra 1998 (COM(2001) 685final, 21.11.2001).

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún - Treoir 91/271/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1991 maidir le cóireáil dramhuisce uirbigh a chur i bhfeidhm, arna leasú le Treoir 98/15/CE ón gCoimisiún an 27 Feabhra 1998 (COM(2004) 248final, 23.4.2004).

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún - An seachtú tuarascáil i ndáil le cur i bhfeidhm na Treorach maidir le Cóireáil Dramhuisce Uirbigh (91/271/CEE) (COM(2013) 574 final, 7.8.2013).

Doiciméad Oibre Foirne ón gCoimisiún - Doiciméad a ghabhann leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle - “I dTreo Bainistíochta Inbhuanaithe Uisce san Aontas Eorpach” - An chéad chéim de chur i bhfeidhm na Creat-Treorach Uisce 2000/60/CE [COM(2007) 128 final] [SEC(2007) 363] (SEC(2007) 362 final, 22.3.2007).

Doiciméad Oibre Foirne ón gCoimisiún - An cúigiú suirbhé ón gCoimisiún i ndáil leis an Treoir maidir le Cóireáil Dramhuisce Uirbigh a chur i bhfeidhm (SEC(2009) 1114 final, 3.8.2009).

Doiciméad Oibre Foirne ón gCoimisiún - An séú suirbhé ón gCoimisiún i ndáil leis an Treoir maidir le Cóireáil Dramhuisce Uirbigh a chur i bhfeidhm (SEC(2011) 1561 final, 7.12.2011).

Nuashonraithe 20.04.2015

Top