Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uisce de dhea-cháilíocht san Eoraip (Treoir Uisce AE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uisce de dhea-cháilíocht san Eoraip (Treoir Uisce AE)

San Aontas Eorpach (AE), tá uisce ag teacht faoi bhrú atá ag méadú ón bhfás leanúnach ar éileamh ar mhéideanna dóthanacha uisce de dhea-cháilíocht do raon iomlán úsáidí. Féachtar sa treoir seo le cáilíocht an uisce a chosaint agus a fheabhsú.

GNÍOMH

Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2000 lena mbunaítear creat i gcomhair gnímh ag an gComhphobal sa réimse a bhaineann le beartas uisce.

ACHOIMRE

San Aontas Eorpach (AE), tá uisce ag teacht faoi bhrú atá ag méadú ón bhfás leanúnach ar éileamh ar mhéideanna dóthanacha uisce de dhea-cháilíocht do raon iomlán úsáidí. Féachtar sa treoir seo le cáilíocht an uisce a chosaint agus a fheabhsú.

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Bunaítear rialacha inti chun stad a chur leis an meathlú i stádas dhobharlaigh AE agus “dea-stádas” a bhaint amach d’aibhneacha, lochanna agus screamhuisce na hEorpa faoi 2015.

Go sonrach, áirítear air sin:

 • gach cineál uisce a chosaint (intíre*, dromchla*, idirthréimhseach*, cósta agus screamhuisce*);
 • na héiceachórais sna dobharlaigh agus thart orthu a athchóiriú
 • truailliú i ndobharlaigh a laghdú;
 • úsáid inbhuanaithe uisce ag daoine aonair agus gnólachtaí a chinntiú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuirtear freagrachtaí soiléire ar údaráis náisiúnta faoin reachtaíocht. Ní mór dóibh:

 • na habhantracha aonair ar a gcríoch a shainaithint - is é sin, na ceantair thalún mórthimpeall a dhraenálann isteach i gcórais abhann faoi leith;
 • údaráis a ainmniú chun na habhantracha sin a bhainistiú ar aon dul le rialacha AE;
 • gnéithe gach abhantraí a anailísiú, lena n-áirítear tionchar ghníomhaíocht an duine agus measúnú eacnamaíoch ar úsáid uisce;
 • monatóireacht a dhéanamh ar stádas an uisce i ngach abhantrach;
 • limistéir faoi chosaint a chlárú, amhail na cinn a úsáidtear le haghaidh uisce óil, a dteastaíonn aird speisialta ina leith;
 • “pleananna bainistíochta abhantrach” a dhéanamh agus a chur i bhfeidhm, chun meathlú uisce dromchla a chosaint, screamhuisce a chosaint agus a fheabhsú agus limistéir faoi chosaint a chaomhnú;
 • a chinntiú go ndéantar costas seirbhísí uisce a fháil ar ais ionas go mbainfear úsáid éifeachtach as acmhainní agus go n-íocann na truaillitheoirí;
 • faisnéis phoiblí agus comhairliúchán poiblí a chur ar fáil maidir lena bpleananna bainistíochta abhantrach.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Ón 22 Deireadh Fómhair 2000.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* uisce dromchla - an t-uisce intíre uile seachas screamhuisce, uiscí idirthréimhseacha nó uisce cósta.

* screamhuisce - an t-uisce uile faoi dhromchla na talún.

* uisce intíre - uisce bodhar nó uisce reatha ar dhromchla na talún.

* uiscí idirthréimhseacha - uiscí gar do bhéil abhann, ar uiscí sailíne iad i bpáirt ach ina bhfuil sreafaí suntasacha úruisce chomh maith.

Treoir Uisce - sonraí

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2000/60/CE

22.12.2000

22.12.2003

IO L 327, 22.12.2000, lgh. 1-73

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Cinneadh 2455/2001/CE

16.12.2001

-

IO L 331, 15.12.2001, lgh. 1-5

Treoir 2008/32/CE

21.3.2008

-

IO L 81, 20.3.2008, lgh. 60-61

Treoir 2009/31/CE

25.6.2009

25.6.2011

IO L 140, 5.6.2009, lgh. 114-135

Treoir 2013/39/AE

13.9.2013

14.11.2015

L 226, 24.8.2013, lgh. 1-17

Treoir 2013/64/AE

1.1.2014

Éagsúil ag brath ar na hairteagail

IO L 353, 28.12.2013, lgh. 8-12

Rinneadh na leasuithe agus na ceartúcháin leantacha ar Threoir 2000/60/CE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl ach luach doiciméadach leis an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2006/118/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2006 maidir le cosaint screamhuisce i gcoinne truaillithe agus meathlaithe (IO L 372, 27.12.2006, lgh. 19-31).

Treoir 2007/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le measúnú agus bainistíocht riosca tuilte (IO L 288, 6.11.2007, lgh. 27-34).

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: Treoirphlean chun uiscí na hEorpa a chosaint (COM(2012) 673 final an 14.11. 2012).

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle - An Chreat-treoir Uisce agus an Treoir Tuillte: gníomhartha le haghaidh “dhea-stádas” uisce AE agus le haghaidh rioscaí tuillte a laghdú (COM(2015) 120 final an 9.3.2015).

Nuashonraithe 30.07.2015

Top