Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ceanglais um thuairisciú airgeadais le haghaidh cuideachtaí faoi dhliteanas teoranta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ceanglais um thuairisciú airgeadais le haghaidh cuideachtaí faoi dhliteanas teoranta

Leis an treoir, nuachóirítear ceanglais um thuairisciú airgeadais agus laghdaítear costais, go háirithe le haghaidh fiontar beag agus meánmhéide (FBM). Cruthaítear creat léi inar gá do ghnóthais agus do rialtais ioncam ó acmhainní aiceanta a nochtadh, rud a chuireann le calaois chánach agus le héilliú a chomhrac. Leis an treoir seo, cumasaítear agus feabhsaítear dhá phíosa reachtaíochta atá ann cheana féin: Treoir 78/660/CEE maidir le ráitis airgeadais aonair agus Treoir 83/349/CEE maidir le ráitis airgeadais chomhdhlúite.

ACHT

Treoir 2006/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2006 ar iniúchtaí reachtúla de chuntais bhliantúla agus cuntais chomhdhlúite, lena leasaítear Treoir 78/660/CEE agus Treoir 83/349/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 84/253 ón gComhairle.

ACHOIMRE

Leis an treoir, simplítear an chaoi ina ndéanann cuideachtaí beaga a ráitis airgeadais a ullmhú agus éilítear ar Bhallstáit idirdhealú a dhéanamh idir chuideachtaí beaga agus chuideachtaí móra.

Ní gá do chuideachtaí beaga ach clár comhardaithe, cuntas brabúis agus caillteanais agus nótaí a ullmhú chun ceanglais rialála a shásamh. Féadfaidh Ballstáit cead a thabhairt do chuideachtaí beaga leaganacha giorraithe amháin de na doiciméid seo a chur isteach. Cinnteofar leis seo nach mbeidh ar chuideachtaí ach eolas atá i gcomhréir lena méid a chur isteach. Ní bhíonn iniúchadh riachtanach le haghaidh cuideachtaí beaga san Aontas Eorpach (AE).

Catagóirí gnóthas

Déantar cur síos mar seo a leanas sa treoir ar mhicrifhiontair, ar fhiontair bheaga agus ar fhiontair mhóra:

  • Bíonn níos lú ná deich bhfostaí ag micrifhiontair mar aon le láimhdeachas de € 0.7 mhilliún nó níos lú agus/nó iomlán an chláir chomhardaithe de € 0.35 mhilliún nó níos lú.
  • Bíonn níos lú ná 50 bhfostaí ag cuideachtaí beaga, mar aon le láimhdeachas de € 8 mhilliún nó níos lú agus/nó iomlán an chláir chomhardaithe de € 4 mhilliún nó níos lú. Féadfar tairseacha níos mó suas le € 12 mhilliún le haghaidh láimhdeachais agus suas le € 6 mhilliún le haghaidh iomlán an chláir chomhardaithe a chur i bhfeidhm sna Ballstáit.
  • Bíonn 250 bhfostaí nó níos mó ag cuideachtaí móra, mar aon le láimhdeachas de € 40 milliún agus iomlán an chláir chomhardaithe de € 20 milliún.

Beidh breis is 90 % de na cuideachtaí san AE sa chatagóir fiontar beag ó thaobh na cuntasaíochta de. Seo níos mó cuideachtaí ná riamh, ach is léiriú níos fearr é ar comhdhéanamh reatha na ngnóthas san Eoraip. Beidh orthu nótaí idir 8 mír agus 13 mhír a sholáthar i gcomórtas le nótaí idir 14 agus 24 mhír roimhe seo.

Leis an treoir, cuidítear leis an mhargadh aonair a neartú. Na ráitis airgeadais inchomparáide soiléire atá éasca le tuiscint, atá riachtanach faoin treoir seo, is féidir gníomhaíochtaí trasteorann a éascú leo agus is féidir leo cabhrú le cuideachtaí cistiúchán a fháil lasmuigh dá mbunáit bhaile féin.

Tuairisciú ó thír i ndiaidh tíre

Faoin treoir seo, éilítear ar ghnóthais mhóra áirithe agus ar eintitis leasa phoiblí atá ag feidhmiú sa tionscal eastóscach nó i lománaíocht foraoise príomhúla íocaíochtaí ábhair de bhreis is € 100,000 sa bhliain airgeadais a nochtadh do rialtais na dtíortha ina bhfuil siad ag feidhmiú, ó thír i ndiaidh tíre agus ó thionscadal i ndiaidh tionscadail.

Ní mór na híocaíochtaí seo a leanas a thuairisciú: teidlíochtaí táirgthe; cánacha a ghearrtar ar ioncam, táirgeadh nó brabúis cuideachtaí; dleachtanna; díbhinní; bónais sínithe, aimsithe agus táirgthe; táillí ceadúnais, táillí cíosa, táillí iontrála agus comaoineacha le haghaidh ceadúnas agus/nó lamháltas; mar aon le híocaíochtaí le haghaidh feabhsúcháin bhonneagair.

Le miondealú tuairiscithe, cuirfear le trédhearcacht na n-íocaíochtaí a dhéantar le rialtais ar fud an domhain ag an tionscal eastóscach agus ag an tionscal lománaíochta. Chomh maith leis sin, cuirfear tuilleadh eolais ar fáil don sochaí shibhialta maidir le híocaíochtaí a dhéantar ag cuideachtaí an AE le hóstrialtais chun acmhainní aiceanta a eastóscadh.

Cuirfear forálacha na treorach i bhfeidhm den chéad uair maidir le ráitis a bhainfidh le blianta airgeadais a thosóidh an 1 Eanáir 2016 nó ina dhiaidh sin.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm - Dáta éaga

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2006/43/CE

29.6.2006

29.6.2008

IO L 157, 9.6.2006, lch. 87

Acht leasaitheach

Teacht i bhfeidhm - Dáta éaga

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2013/34/AE

19.7.2013

20.7.2015

IO L 182, 29.6.2013, lch. 19

Nuashonrú is déanaí: 10.03.2014

Top