Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saoráidí calafoirt don dramhaíl a ghintear ar longa agus d’iarmhair lasta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Saoráidí calafoirt don dramhaíl a ghintear ar longa agus d’iarmhair lasta

Is féidir cosaint na timpeallachta muirí a fheabhsú ach sceití de dhramhaíl a ghintear ar longa agus d’fhuílligh lasta, a ligtear isteach san fharraige, a laghdú.

GNÍOMH

Treoir 2000/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2000 maidir le saoráidí glactha calafoirt don dramhaíl a ghintear ar longa agus d’iarmhair lasta - Dearbhú ón gCoimisiún

ACHOIMRE

Is féidir cosaint na timpeallachta muirí a fheabhsú ach sceití de dhramhaíl a ghintear ar longa agus d’fhuílligh lasta, a ligtear isteach san fharraige, a laghdú.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR?

Faoin treoir seo, cuirtear feabhas ar infhaighteacht agus ar úsáid saoráidí glactha calafoirt don dramhaíl a ghintear ar longa agus d’iarmhair lasta. Leagtar córas forfheidhmithe amach sa treoir freisin, córas iniúchtaí agus malartaithe faisnéise san áireamh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cumhdaítear sa treoir:

 • gach long, beag beann ar bhratach na loinge, a thugann cuairt ar chalafort de thír an Aontais Eorpaigh (AE), ach amháin longa cogaidh agus longa ar le stát iad nó atá á bhfeidhmiú ag stát ar chúiseanna rialtasacha neamhthráchtála;
 • gach calafort i dtíortha AE a úsáideann na longa sin de ghnáth.

Ní mór do na tíortha AE a chinntiú:

 • go gcomhlíonann na saoráidí glactha calafoirt riachtanais na longa a úsáideann na calafoirt, gan mhoill mhór a bheith i gceist;
 • go ndéantar na saoráidí glactha calafoirt a oiriúnú do mhéid an chalafoirt agus do na catagóirí long a thugann cuairt orthu, toisc go dtugann níos mó tráchta, agus longa níos mó, cuairt ar na calafoirt mhóra de ghnáth.

Glacadh agus láimhseáil dramhaíola

Ní mór plean maidir le glacadh dramhaíola agus lena láimhseáil a dhréachtú le haghaidh gach calafoirt. Ansin, ní mór don tír AE lena mbaineann na pleananna sin a mheas agus a cheadú. Ní mór na pleananna ceadaithe a athcheadú gach 3 bliana.

Fógra

Ní mór do chaptaein long (ach amháin báid iascaireachta agus árthaí áineasa ar féidir 12 phaisinéir nó níos lú taisteal), atá ag taisteal chuig calafort AE, faisnéis áirithe a chur in iúl, go háirithe:

 • an calafort roimhe sin ar fágadh dramhaíl a ghintear ar an long ann, agus an dáta a rinneadh é sin;
 • cineálacha agus méideanna na dramhaíola agus na n-iarmhar a dhéanfar a fhágáil sa chalafort agus/nó a choimeádfar ar bord, mar aon le céatadán an uaschumais stórála.

Seachadadh

Ní mór dramhaíl a ghintear ar an long a chur faoi chúram údarás glactha calafoirt sula bhfágfaidh an long an calafort AE, ach amháin más féidir leis an gcaptaen a chruthú go bhfuil dóthain stórais thiomnaithe ag an árthach chun an calafort seachadta a shroicheadh. Sa chás sin, áfach, is féidir le tír AE a éileamh ar fhoireann long an dramhaíl a chur faoi chúram údaráis sula bhfágfaidh an long an calafort, má tá cúis réasúnach ann le creidiúint:

 • nach bhfuil saoráidí leordhóthanacha ag an gcalafort sprice;
 • nó, nach bhfuil an calafort sprice ar eolas;
 • agus, mar sin, go bhfuil baol ann go ndéanfar an dramhaíl a dhiúscairt san fharraige.

Iniúchtaí

Ní mór iniúchadh a dhéanamh ar 25 % ar a laghad de na longa a úsáideann calafort AE. Ní mór aird ar leith a dhíriú ar na longa:

 • ar theip orthu cloí leis an riachtanas fógra;
 • a mheastar nach ndearnadh a ndramhaíl a sheachadadh i gcomhréir leis an treoir.

Táillí dramhaíola

Ní mór córais chun costais a fháil ar ais a chur ar bun sna calafoirt chun seachadadh dramhaíola ar tír a spreagadh agus chun cur in aghaidh dhumpáil ar muir. Beidh cuid mhór den chostas (socraithe ag 30 % ag an gCoimisiún Eorpach) le híoc ag na longa a thugann cuairt ar chalafort AE, beag beann ar úsáid na saoráidí acu. D’fhéadfadh táillí difriúla a bheith le híoc, ag brath ar chatagóir, ar chineál agus ar mhéid na loinge. D’fhéadfaí na táillí a laghdú freisin más féidir le máistir na loinge a thaispeáint go ngintear níos lú dramhaíola ar an long toisc bhainistíocht chomhshaoil agus toisc dhearadh, trealamh agus feidhmiú na loinge.

Cur i bhfeidhm

Fuarthas amach i staidéar measúnaithe deiridh maidir le cur i bhfeidhm na treorach, a d’fhoilsigh an Coimisiún sa bhliain 2015, gur treoir atá ann atá éifeachtach, éifeachtúil agus ciallmhar i bpáirt. Aithníodh roinnt saincheisteanna freisin, a d’fhéadfaí dul i ngleic leo in athbhreithniú ar an treoir.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Ón 28 Nollaig 2000 ar aghaidh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2000/59/CE

28.12.2000

28.12.2002

IO L 332, 28.12.2000, lgh. 81-90

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2002/84/CE

29.11.2002

23.11.2003

IO L 324, 29.11.2002, lgh. 53-58

Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008

11.12.2008

-

IO L 311, 21.11.2008, lgh. 1-54

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe i ndiaidh a chéile ar an Treoir 2000/59/CE. Is chun críocha tagartha amháin an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonraithe 25.08.2015

Top