Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Scéimeanna comhscoir a bhainistiú: cistí pinsean ceirde

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Scéimeanna comhscoir a bhainistiú: cistí pinsean ceirde

Faigheann cistí pinsean ceirde in AE tairbhe ó na prionsabail um shaorghluaiseacht caipitil agus um shaorsholáthar seirbhísí. Ní mór saoirse dá leithéid a fhrithchothromú le rialacha dochta lena chinntiú go bhfuil baill agus tairbhithe ciste pinsean á gcosaint mar is ceart.

GNÍOMH

Treoir 2003/41/EC ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Meitheamh 2003 maidir le gníomhaíochtaí agus maoirseacht institiúidí um sholáthar scoir cheirde.

ACHOIMRE

Faigheann cistí pinsean ceirde in AE tairbhe ó na prionsabail um shaorghluaiseacht caipitil agus um shaorsholáthar seirbhísí. Ní mór saoirse dá leithéid a fhrithchothromú le rialacha dochta lena chinntiú go bhfuil baill agus tairbhithe ciste pinsean á gcosaint mar is ceart.

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Leagtar amach na rialacha sa treoir seo lena rialaítear gníomhaíochtaí agus maoirseacht institiúidí a sholáthraíonn cóir ar scor ceirde (IORPanna)* nó cistí pinsean i ngach tír AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá sé mar aidhm leis an treoir ardleibhéal cosanta a chur ar fáil do phinsinéirí sa todhchaí (baill agus tairbhithe cistí pinsean) agus infheistíocht éifeachtach a chinntiú ag an am céanna trí thrí shraith rialacha a bhunú.

  • 1.

    Rialacha dochta stuamachta chun tairbhithe agus baill IORPanna a chosaint, agus ní mór go bhfuil faisnéis imleor acu maidir le rialacha na scéime pinsean**, maidir le staid airgeadais na hinstitiúide agus maidir lena gcearta.

  • 2.

    Rialacha infheistíochta coigeartaithe ar shaintréithe na IORPanna agus ar bhainistiú éifeachtach coigiltis. Is é an fáth leis sin go n-infheistíonn IORPanna ar bhonn fadtéarmach agus caithfidh siad a sócmhainní a éagsúlú chun an leas iomlán a bhaint as na sochair a thairgtear ar mhargadh aonair AE agus an euro. Má tá an beartas infheistíochta is sábháilte agus is éifeachtaí le bunú ag gach institiúid, ní mór nach mbeidh na rialacha infheistíochta, go háirithe na rialacha maidir le hinfheistíocht a dhéanamh i scaireanna, ródhocht.

  • 3.

    Rialacha lena gceadaítear bainistíocht trasteorann um scéimeanna pinsean ceirde. Teastaíonn aitheantas frithpháirteach ar na modhanna maoirseachta atá i bhfeidhm sna tíortha AE i leith bainistíocht trasteorann.

Ní bhaineann an treoir seo le hinstitiúidí arna gcumhdach faoin treoir maidir le hárachas saoil agus faoin treoir maidir le bainisteoirí cistí infheistíochta malartacha.

Tá an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (ÚEÁPC) freagrach as faisnéis arna soláthar ag tíortha AE ar fhorbairtí i socruithe trasteorann IORPanna a bhailiú agus as an bhfaisnéis sin a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin.

Féadfaidh ÚEÁPC caighdeáin rialála agus cur i bhfeidhm a dhréachtú agus moltaí a dhéanamh maidir le maoirseacht chuí IORPanna. Comhoibríonn ÚEÁPC go dlúth le tíortha AE agus leis an gCoimisiún Eorpach.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN TREORACH?

Ón 23 Meán Fómhair 2003.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Is éard is *Institiúidí um chóir ar scor ceirde (IORPanna) ann: institiúidí airgeadais ina ndéantar scéimeanna comhscoir d’fhostóirí a bhainistiú, d’fhonn sochair scoir a chur ar fáil dá bhfostaithe (.i. baill agus tairbhithe na scéime).

** Scéim pinsean: conradh, comhaontú, gníomhas iontaobhais nó rialacha ina leagtar amach na sochair scoir a dheonaítear agus na coinníollacha faoina ndeonaítear iad.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach: Institiúidí um Chóir ar Scor Ceirde (IORPanna) ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2003/41/CE

23.9.2003

22.9.2005

IO L 235, 23.9.2003, lgh. 10-21

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2009/13/CE

6.1.2010

31.3.2015

IO L 335, 17.12.2009, lgh. 1-155

Treoir 2010/78/AE

4.1.2011

31.12.2011

IO L 331, 15.12.2010, lgh. 120-161

Treoir 2011/61/AE

21.7.2011

22.7.2013

IO L 174, 1.7.2011, lgh. 1-73

Treoir 2013/14/AE

20.6.2013

21.12.2014

IO L 145, 31.5.2013, lgh. 1-3

Rinneadh na leasuithe agus na ceartúcháin leantacha ar Threoir 2003/41/CE a chorprú sa bhuntéacs. Is chun críocha tagartha atá an leagan comhdhlúite seo amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún ar roinnt príomhghnéithe i dtaca le Treoir 2003/41/CE maidir le gníomhaíochtaí agus maoirseacht institiúidí um sholáthar scoir cheirde (treoir IORP) (COM(2009) 203 final an 30.4.2009).

Treoir 2014/50/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le hÍosriachtanais um shoghluaisteacht lucht saothair idir Ballstáit a fheabhsú trí ghlacadh agus trí chaomhnú cearta pinsin fhorlíontaigh a fheabhsú (Iris Oifigiúil L 128, 30.4.2014, lgh. 1-7).

Nuashonraithe 26.06.2015

Top